Skip to main content

Full text of "Incwadi yemitandazo, neyemimiselo yokwenziwa kwe-sakramente, neminye imisebenzi ye-kerike, ngokwe-'Church-of-England';"

See other formats


INCWADI YEMITANDAZO, 

NEYEMIMISELO YOKWENZIWA 
KWE-SAKRAMENTE, 

NEMINYE IMISEBENZI YE-KERIKE, 
NGOKWE-' CHURCH-OF-ENGLANB'; 

NDAWONYE 

NAMACULO KA-DAVIDE. 
ISHICILELWE E-LONDONE. 

1865. 

f 

ir w. m, watts, crows court, temple bar. / — - — 1 

*1[ IZILESESHO 


BZIMISEIAVE IMIHLA YECAWA 


XEMINYE IMTHLA EXGCWELE. 


«~ IZILESESHO ZEMIHLA YECAWA. 


EZAKU- EZAXGO- ; 


EZAKf- EZANGO- 


SASA. E.CIU.WA. 


SASA. ', KUHI/WA. 


Icawa ze- 


Omhla u-e-Penie- 


Advente. 
leose. 


Eyokuqala 

Eyesibini .... 
Eyesitatu .... 
Eyesine 


Yisaxa 1 Yisava 2 

— - 5 24 

25 26 

SO 32 


Isilesesho soku- ■_■? ! 
qala.......... Duterono- lisaya 11 

milo,l-17 
Isilesesho sesibini Izenzo 10, Izenzo 19, 
34-45 1-20 
Icawa yo-iltn- 
Icawa ezilandela 


niti. 
i-Krisimasi. 


Isilesesho soku- 
Eyokuqala 


■ 37 


i" 


qala ... 


Genesise 1 GenesiselS 


Eyesibini .... 


4 *o 


Isilesesho sesibini 


Mateyu 3 


I Johane 5 


Icawa ezilandela 
Icaxca ezilandela 


i-Epifani. 
Eyokuqala .... 
Eyesibini .... 
Eyesitatu .... 


44 

51 

55 


46 

53 

56 


eyo-Mtriniti, 
Eyokuqala .... 
Eyesibini .... 
Eyesitatu .... 


Joshu-walO 

Abag^-ebi4 

1 Sanivali 2 

12 

15 

2Samvalil2 

21 


Josmvwa23 

Abagwebio 

1 Samyali3 

13 

2SamTalil& 
— - 24 


Eyesine 


57 


58 


Eyesine 


Eyesihlanu .... 

Eyesitandatu. . 


59 

65 


64 

66 


Eyesihlanu.. . . 
Eyesitandatu . . 
Eyesixenxe . . 


Icaica eyi- 
SebBajesima . . 


Genesise 1 


Genesise 2 


Eyesibozo .... 
Eyesitoba , . . 


1 Oku- 

mkani 13 
18 


1 Oku- 
mkani 17 
19 


Icawa eyi- 


Eyeshumi .... 


21 


22 


Sezajesima . . . 


3 


6 


Eyeshumi eli- 
nanye 


2 Oku- z ueu- 
mkani 5 mkani 9 


Icawa eyi- 


| 
Eyeshumi eli- 


F'-inkwajesima. 


9 ■ 12 


"nambini .... 


. 10 


18 
1-19 
Eyeshumi eli- 


TE 


"nantatu .... 


19 


23 
Eyeshumi eli- 
Jere- 


uqala. 


19 22 


nane 


JeremivaS 


miya 22 


1-29 


Eyeshumi eli- 


'tibiJii.. 


27 34 


nanklanu . . 


35 


36 


i-ito.tu.. 


39 42 


Eyeshumi eli- 
4:J 45 


nantandatu.. 


Hezekile 2 


Hezekile 13 


■ihlanii Kesodusi 8 


Kesodusi 5 


Eyeshumi eli- 


■j.ndo.ta 
nesixenxe . . 


14 


18 


soku- 
Eyeshumi eli- 


i 9 li 


"nesibozo .... 


20 


24 


ilsilesesho sesibini Alatevu 26 


Hebrewu 5 


Eyeshumi eli- 


1-10 


'nesitoba 


Danyeli 3 


Danyeli 6 


! Cmhla v-e- 


Eyamashumi 


Pasika. 


mabini .... 


Joweli 2 


Mika 6 


Isilesesho soku- 


Eyamashumi 


Haba- 


Imizc-ke- 


• qala 


Kesodusil2 
Roma 6 


Eesodusil4 
Izeuzo 2 


mabini ananye 
Eyamashumi 


kuke 2 


liso 1 


Isilesesho sesibini 


! 
22-47 


mabini ana- 


Imizeke- 
leatoa ezilandela 


mbini 


liso 2 


3 


iPa-sika. 


Eyamashumi 


Eyokuqala 


Iniibalo 16 


Iniibalo 22 


mabini ana- 


Eyesibini 


23,24 


25 


ntatu 


11 


12 


Eyesitatu .... 


Duter- 


Duter- 


Eyamashumi 
ononii 4 


onomi 5 


mabini anane 


13 


14 


Eyesine 


6 


7 


Eyamashumi 


Eyesihlanu . . 


S 


9 


mabini ana- 
nklanu .... 


15 


16 


Icawa elandela 


Eyamashumi 


utnhla wolcunyu- 


mabini ana- 


kda 


12 


13 


ntandatu . . 
19 % IZILESESHO ZEMIHLA ENGCWELB. 


| EZAKU- 1 EZANGO- 
EZAK.U- i BZANGO- 


| 8ASA. KUHLWA. 
SASA. j KUHLWA. 


Umhla ha- An- j 
drewu \ Imizeke- 


Imizeke- 


I-' Thursday' 
eyandulela 


| 


| liso 20 


liso 21 


i-Pasika. 
Ifmhlaka Toman* 23 


24 


Isileseshosoku- 
Ckueahva kuka- 1 
qala 

Isilesesho sesi- 


Danyeli 9 Jere- 
miya 31 
Johane 13 


Kristu. 
bini 


Isilesesho soku- ! 
qala Yisaya 9, 


Yisaya 7, 


Umhla xookv.fa 
Iaileaesho sesi- 1-7 


10-16' 


kuka-Kristu. 


Titusi 3, 


Isilesesho soku- 
1-14 
Umhla 


4-8 


qala 


Genesise Yisava 53 
22, 1-19 


ka-Stefane. 
Isilesesho sesi- 
Isileseshosoku- Imizeke- 


TTmshu- 


biui . . ^ 


Johane 18'lPetrosi 2 


qaia i liso 28 


mayeli 4 


Isilesesho sesi- Izenzo 6, 


Izenzo 7, 


Umhla owandu- 
bini | S-15 & 7, 


30-54 


Inln »' T>r,c^l-n 
1-29 


1 Isilesesho soku- 
Umhla ka- 


qa!a 


Zekariya 9 


Keso- 


Johane. 


I Isilesesho sesi- 
dusi 13 


Isilesesho soku- i Umshum- 


Umshu- : bini 


Luke 23, 


Hebrewu4 


qala j ayoli 5 


mayeli 6 


50-56 
Isilesesho sesi- : 


Isityilo 22 ' I-' Monday' ela- 
j ndela i-Pasika. 


Umhla went sana I 


: Isilesesho soku- 


ezingowele i Jeremiya 


Tlbu- qala , 


Keso- 


Keso- 
lumko 1 


dusi 16 


dusi 17 


Ukwaluswa | 


Isilesesho sesi- 


kuka,~ Kristu. j 


bini 


Mateyu 28 


Izenzo 3 


Isilesesho soku- 1 


Duter- 


qala ! Genesisel? 


onomilO, I-' Tuesday' ela- 


Isilesesho sesi- i 


12-22 ; ndela i-Pasika. 


bini . . Roma 2 


Kolose 2 Isilesesho soku- 
1 qala 


Keso- 


Kezo- 


Umhla we- 


dusi 20 


dusi 32 


Epifani. 
Isilesesho sesi- 


bini 


Luke 24, 


1 Ko- 


qala j Yisaya 60 


Yisaya 49 


Umhla ka-Ma- 


1-12 


rinte 15 


Isilesesho sesi- 
biui Luke 3, 


Johane 2, ! 


raki 


Unyana 
ka-Siraki4 


Unyana 
ka-Siraki5 
1-22 


1-11 


O-Filipe no- 


Ukuguquka \ 
Yakobi. 


kuka-Paulusi. 
Isilesesho soku- 


Isilesesho soku- 
qala 


7 


9 


qala . , ! Ubu- 


Ubu- 


Isilesesho sesi- 


Isiiesesho sesi- ' lumko 5 


lumko 6 


bini 


Johane 1, 
bini .,,... 


Izenzo 22, 
I-2I 


Izenzo 26 


Umhla, woku- 


43-51 


Ukuhlanjululwa j 
nyukela. 


kuka-Mariya.. , Ubu- 


Ubu- 


Isilesesho soku- 
lumko 12 


qala . . 


Duter- 


2 Okum- 1 


Umhla ka-Mati- '• 


, onomi 10 


kani 2 
19 


Unyana 
ka-Sirakill 


Isilesesho sesi- 
bini 


Luke 24, 


Efese 4, 44-53 


1-16 


kuka-Mariya.. 


TTnyana 
ka-Siraki2 


3 


I -'Monday* ela- 
ndela umhla we- 


I- ' Wednesday * 


PenteJiose. 


i?yandulela i- 


Isilesesho soku- 


Pa&ika. 
qala 


Genesise 


Imibalo 


Isilesesho soku- 
11, 1-9 


11, 16-29 


qala i Hoseya 13 


Hoseya 14 i Isilesesho sesi- 


Isilesesho sesi- 1 


bini 


L Ko- 


1 Korinte 


bini i Johane 11, 


il 


rinte 12 


14, 1-25 


45-57 
1 IZILESESHO ZEMIHLA EXGCWELE, I-' Tuesday' ela- 

\ ndela umhla ive- 

Fentekose. 

Isilesesho soku- 
qala Isilesesho sesi- 
bini Umhla ka- 
Banabasi. Isilesesho soku- 
qala Isilesesho sesi- 
bini 1 Samyali Dute- 
19, 18-24 rononii 30 

1 Tesa- Uohane4, 
lonika5, 1-13 

12-23 Unyaua Unyana* 
ka'-Sira- ka-Sira- 
ki 10 ki 12 

Izenzo 14 Izenzo 15, i 
1-35 | I Umhla ka-Ya- 
kobi Umhla ka-Bato- 
lomeyu Umhla, fca-Jia- 
teyu ..,.., U-Mikayeli ne- ! 
nyelosi zonke. 

Isilesesho soku- 
qala 

Isilesesho sesi- 
bini Unvana Unyana 
ka-Si 
rati ka-Si- i 
raki 22 * U-Johane Um~ 
batizeshi. 

Isilesesho soku- 

qala Malaki 3 Malaki 4 

Isilesesho sesi- 

bini Mateyu 3 Mateyu 14, 

1-12 
Umhla ka- 
Petroti. 

Isilesesho soku- 

qala Unyana TJnyana 

ka-Sira- ka-Sira- 
ki 15 ki 19 
Isilesesho sesi-' 

bini Izenzo 3 Izenzo 4 

! I Umhla ka-Lv.ke. iO-Simone no- 
Jude Genesi;e32 Danyeli 

10, 5-21 
Izenzo 12, Jude 6-15 

1-19 
Unvana Jobe 1 
ka-Si- 
raki 51 

Jobe 24,25 — — 42 Umhla Waba- 

ngcivele bonke. Isilesesho soku- 
qala . . Isilesesho sesi- 
bini Ubnlum- Ubulum- 
ko3, 1-9 koo, 1-16 

Hebrewu Isitvilo 19, 
11,33-40: " 1-16 
&12, l-6> % AMACULO EMIHLA ETILE. 

AWAKU- AWASGO- 
8ASA. KUHLWA. 
Umhla tve-Xrisi- 
ma« 

Umhla wokuqala 
we-Leute 

Umhla wokufa 
kuka-Kristu . . 


Iculo 
Iculo 

Iculo 


19 Iculo 89 ! 
45 110 

85 132 

6 Iculo 102 

32 130 

3S 143 

22 Iculo 69 

40 88 

54 


Umhla we-Pa- 


Umhla lookunyu- 
kela . 

Umhla ive-Pente- 

2 Iculo 113 » 

• 57 1141 

■ 111 118 

8 Iculo 24 : 

■ 15 47] 

. 21 1081 

48 Iculo 104 

• 68 145 I-KALENDA. 

NEZILBSESHO ZEMIHLA NGEMIHI.A. 

| EZAKUSASA. 


| EZANGOKUHLWA. 


UNBMIHLA XXXI. 


Isilesesho 
j sokuqala. 


Isilesesho 
sesibini. 

Mateyul 

2 

3 

4 

'ilii'" 5 

- 7 

8 

9, 

- 10 ; 

11 ! 

12| 

13! 

14 J 

15 ; 

16! 

17 i 

18 1 

19 1 

20 

-— 21 

23 

'ilil'm 

24 

25 

26 

27 

28 


Isilesesho 
sokuqala. 


Isileses-] 
sesibin 


11 A 

si b 

3 c 

4 d 
5j e 
6 f 

l\ g 
8! A 


; Ukivalusiua kuka-Kristu. 


Genesise 1 

5 

'illi"9 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

38 

40 

42 

44 

46 

'—'48 

50 

Kesodusi2 

6, 1-13 


Genesise 2 

4 

6 

8 

'l_H'i2 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

'—'49 

Kesodusil 

3 

- 9 


Roma 
i-Epifani 

9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 

1(5 
17 
18 
lir 
20 
*J1 
-l 
2a 

24 

23 
27 


b 
c 
d 
e 

f 

g 

A 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

A 

b 

c 

d 

e j 

f 


1 
1 
1 
— a 
— 1 
— 1 
1 
lKorinte 

; 
, 
. 
( 
— — I 


28; g 
29 A 
< 
1C 


30' b 
11 


31 c 
IS u-FEBUWARI : 

UNEMIHLA XXVIII.* Ukvhlanjulvlwa 
. . [kuka-Mariya Umhla ka-Mati- 
[yasi EZAKUSASA. Isilesesho 
sokuqala. 12 

14 

16 

18 

20 

32 

24 

33 

Levitikusi 18 

20 

Imibalo 11 

13 

16 

20 

22 

24 

27 

31 

35 

Duteronomil 

i 7 

i ~13 Isilesesho 
sesibini. 10 

1] 

- 12 

13 

14 

15 

16 

Luke 1,1-38 
....1,39-80 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

Mateyu 7 EZANGOKUHJAVA. Isilesesho 


Isilesesho 


sokuqala. 


sesibini. 


Kesodusi 


11 


1 Korinte 1- 

-IS 

15 


li 

17 


2 Korinte I 

19 

21 
23 


) 


. 


1 


_— _ 


82 


1 


. 


HA 


i 


Levitikusi 19 


7" 

m 


1 


Imibalo 


12 


9 

14 


10 


, 


17 


11 

21 


12 

58 


13 

25 


Galate 1 

30 
o2 
36 


— 2 

4 


Duteronomi2 


5 

4 


6 

Efese 1 

6 


2 


— ' 


in 


3 4 

5 

Roma 12 j IV * Eodwa ngomnyaka wesine unemihla xxix. I-KALENDA. 

NEZILESESHO ZEMIHLA NGEMIHLA. EZAKUSASA. 
Isilesesho 
sokuqala. 
u-APEJLE : 

UNEMIHLA XXX. 11 g 


2 A 


3 b 


4 


c 


5 


d 


6 


e 


7 


f 


8 


K 


9 


A 


10 


b 


11 c 


12 


d Umhla ka-Haraki EZAKUSASA. EZANGOKUHIAVA. Isilesesho 


Isilesesho 


sokuqala. 


sesibini. 


1 Samyal 


i 5 


Johanel9 

J 


20 

9 


21 

11 


Izenzo 1 

13 


2 

15 


3 

17 


4 

19 


5 

ai 


6 

23 


7 

25 


8 

27 


9 

'29 


10 

81 


11 


2 Samjal 


l 2 


12 

4 


13 

H 


14 

b 


15 

10 


16 


— — 


12 


17 


- 


14 


18 

lti 


19 

lb 


20 

20 


21 

22 

70 


23 

24 


24 


1 Okumkani 2 


25 

4 


26 

6l 


27 Isilesesho 
sokuqala. ! Isilesesho 
I sesibini. 1 Samrali b 

— 1 8 

10 

12 

14 

16 

IS 

20 

22 

24 2 Samyali 1 11 

13 

15 

19 

21 

'1111" *23 
1 Okumkani 1 

5 10 

11 

12 

13 

Yakobi 1 4 

5 

IPetrosil 3 

Uohanel 2,3Johane I-KALENDA. 


u-ME: 

UNEMIHLA XXXI. 


EZAKUSASA. 


EZANGOKUHLWA. 


Isilesesho 
sokuqala. 


Isilesesho 
sesibini. 

Izenzo 28 
Mateyu 1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

_^_ 23 

24 

25 

26 

27 

. 28 


Isilesesho 
sokuqala. 


Isilesesho 
sesibini. 


1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 

ra 

14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
3'.' 
31 


b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 


O-Filipeno-Yakobi. . 


10kumkani8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

20kumkani2 

4 

6 

, 8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

Ezera 1 

4 

6 

9 

Nehemiya 2 

8 

10 

Esetere 1 

3 
Jude 
Roma 1 

2 

3 

4 

6 

7 

- 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 Korintel 

2 

3 

4 

6 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


10kumkani9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

20kumkanil 

5 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

Ezera 3 

5 

Nehemiya 1 

4 

6 

9 

13 

Esetere 2 

4 


u-JUNE : 

UNEMIHLA XXX. 


EZAKUSASA. 


EZANGOKUHLWA. 


Isilesesho 
sokuqala. 


Isilesesho 
sesibini. 


Isilesesho 
sokuqala. 


Isilesesho 

sesibini. 


1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 


e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 

I 

b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
Esetere 5 

- 9 
Jobe 2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

" 1111***16 

. 19 

21 

23 

26,27 

29 

. 31 

33 

35 

37 

39 

41 

Imizekelisol 

3 

5 


Maraki 2 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

11 

'1111' 12 

. 13 

14 

15 

16 

Luke 1 

2 

HI 4 

5 

6 

"1111' *8 

9 

10 

11 

'Ull'lS 


Esetere 6 

■ 8 

Jobe 1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

' 'Ill!i7,'i8 

20 

22 

24,25 

28 

30 

32 

. 34 

36 

38 

40 

42 

Imizekeliso: 

4 

6 

8 

"llll'"io 


lKorintel5 

- 16 

2 Korintel 

2 

-l 

! —1 

1 7 

1 8 

1 "HH"q 

! 10 

11 

I 12 

i 1 

; Galate 1 

1 2 

1 1 

! 4 

i — - 5 

' 6 

. Efese 1 

'*— — "2 

1 3 

: — 4 
— 5 
t 

6 


Umhla Jca-Banabasi. 


U-Johane u-Mbati- 


UmJda ka-Petrosi . ; — I-KALEXDA. 

BZAKXSASA. 

t-JTLAYI : ' isilesesho I Isilesesho 

r>Kjan.LA xxxi. sokuqala. sesibini. 

T~" '.. 1 "Imizekelisoll Luke 13 

£ A I'd 14 

3 b ! 15 15 

a c I? 16 

5 d ' 19 17 

6 e 21 18 

J f !' 23 19 

6 g ' 25 2j 

9 A 27 21 

10 b ' 29 22 

11 c Umshuraavelil 23 

12 d • 3 24 

13 e 5 Johane 1 

14 f 7 2 

w g ■ — ,?i— J 

lo A -\ 11 4 

17 b ! Jeremiya 1 5 

18 c 3 6 

15 d • 5 7 

20 e : 7 8 

21 f ■ 9 9 

teg- v.. — ii — w 

23 A 13 11 

Mb" I 5 12 

25 c : Umhia ba-Tabobi 13 

2d d ■ 1" 14 

27 e 19 1-5 

25 f ; ■ 21 J6 

29 g ' 23 17 

30 A . . 25 18 

31 b 27 19 

1 

c 

d 
e 
f 

i 

A 

c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 

A 
b 
c 

d 

! e 

vii KASGOKUELWA, 


Isiieseshc 


Isilesesho ; 


sokuqala 


sesibini. 


Eroizekeliso 


IS Filipe 1 

14 2 

16 3 

IS 4 
2' I Kolose 1 
22 2 
24 3, 
3d 4 
2- ITesalon.l 
31 2 


Umshumay 


jU3 3 
4 4 

6 5 


, 


8 -Tesalon.I 

10 2 

12 3 


Jeremiva 


■2 1 Ti motel 

4 2,3 

6 4 

8 5 
10 6 

12j2 Timote 1 


. 


14 2 

Id 3 
4 

IS Titusi 1 


___ 


20 2,3 

22 rilemone 

24 Hebrewu 1 

EZAK.US 


i-5A. 


EZANGOKfHLWA. 


o-AUGUSI : 

U.VEMIHLA XXXI. 


Isilesesho 
sokuqala. 
Jeremiva 2t) 
•' 31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

15,46 

4S 

52 

Izililo 2 

4 

Hezekile 2 

6 

13 

34 

Danjeli 2 

6 

S 

12 

EEoseya 2, 3 

5,6 

10 

. 12 


Isilesesho 

sesibini. 

Johane 20 

21 ', 

Izenzo 1 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

— 19 ; 
is 

ilateyu 1 


Isilesesho Isilesesho 
sokuqala. sesibini. 


1 c 1 


■ 32 

34 

36 

33 

40 

4-2 

44 

49 

51 

Izililo 1 

3 

Hezekile 3 

14 

33 

Dnnyeli 1 

3 

9 

""— "ii 

Hoseva 1 

■ 4 

9 

11 

13 


5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

Yakobi 1 

2 

3 

4 


2d 


8 e L 


4 f 1 
6 A .. 


s c i 


9 d : , 


10 e 


11 f 

10 g 


13 A 

14 b 
5 


16 d 


IPetrosil 


17 e 


3 

4 

5 

2Petrosil 
2 

3 

Uohanel 

4 

5 

2 .3 Johane 

Jude 
lioma 1 


18 f , , , , 


19 g , 


20 A 

21 b 


22 c 

23 d 

24 e Fmhla ka-Batolo- 

25 f Imeyu 

26 g .. 

27 A 

2$ b A 


3" d .. 


3l! e ■ 

1-&ALENDA. 
u-SETEMBERE : 

UNEMIHLA XXX. 


EZAKUSASA. 


EZANGOKUHLVVA. 
Isilesesho 
sokuqala. 


Isilesesho 
sesibini. 


Isilesesho 

sokuqala. 


- Isilesesho 
! sesibini. 
2 g 
8 A 

4 b 

5 c 

6 d 

7 e 

8 f 

9 g 

10 A 

11 b 

12 c 

13 d 

14 e 

15 f 

16 g 

17 A 

18 b 

19 c 

20 d 

21 e 

22 f 

23 g 

24 A 

25 b 

26 c 
17 d 
28 e 
19 f 

g 
Hoseya 1 

Joweli 

Amose 

Jona 
Mika 

( 

Nahume 

Habakuke f 
Zefauiya 

t 

Hagai 2 
Zekariya 2, 3 

6 


4 Matey u2 

2 3 

1 4 

3 5 

5 6 

7 7 

9 8 

I 9 

1 10 

2 11 

I 12 

> 13 

L i 14 

J 15 

5 16 

1 17 

! 18 

19 

I 20 

| 21 

I 22 

j ■ 23 


Joweli ] 

■ C 

Amose 2 

4 

b 

8 

Obadiya 
Jona 2, 3 
Mika 1 

5 

7 

Nahume 2 
Hubakuke 1 


Roma 2 
3 

; — 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 Zefaniya 2 IKorinte 1 

Hagai 1 2 

Zekariya 1 ' 3 
Umhla ka-Mateyu 


7 


5 
8 


11 8 

13 9 

Malaki 1 10 

- 3 11 


12 25 

14 26 

Malaki 2 _i_ 27 

4 28 

Tobite 2 Marakil 
•■ 2 

4 3 
Umhla ka-Mikayeli 


....... 8 l 


13 

14 
6 


15 
u-OTOBERE : 

UNEMIHLA XXXI. 


KZAKUSASA. 


EZANGOKUHLWA. 
Isilesesho 

sokuqala. 

Tobite 7 


Isilesesho 
sesibini. 


Isilesesho 
sokuqala. 


Isilesesho 
sesibini. 
1 A 

2 b 

3 c 

4 d 

5 e 

6 f 

I 8 

8 A 

9: b 

c 

1 d 

2 e 

i f 

4 g 

5 A 

6j b 
71 c 

8: d 

9 e 

o: f 

\\ g 

2 A 

1 b 
1 c 

5 d 

3 e 

7 f 

i g 
) A 
) b 

L c 
Maraki 4 
6 

ZZ 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Lukel,l-38 

1, 39-80 

3 ! 

- 4 : 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 '■■ 

13 

■ 14 

15 

16 

17 1 


Tobite & 
• 10 

12 

14 

Judite 2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1 Ubulumko 2 

- 6 

8 

10 


lKorintel6 
2Korintel 

2 

- 4 

5 

6 

ZZ! 8 

_ 9 

10 

11 

12 

13 

Gal ate 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Efese 1 

2 

4 

5 

6 

Filipe 1 

- 2 

3 

4 

Kolose V 
1 


9 

11 

13 


Judite 1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

Ubuluruko 1 

3 

5 

9 

"— "ii 

13 

15 

17 

19 

dnyana ka- 

Siraki 2 

'"— "io 

12 

14 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


'Imhla ka-Luke. . . 


1 
2 


12 

14 

Ki 

18 

Unyana ka- 1 

" Siraki 

9 

' , 'llL' , 'ii 

13 

15 


2 
•2 
a 
2 
2 
2 
2 
2 
* 


0-Simone no-Jude ; I-KALENDA. 


EZAKX'SASA. 

u-A'OVEMBERE : j ^h^ho ,fefleses1» 
O'Bmihu xxx. sokuqala. sesibini. 


I EZAKGOKt'HLWA. 


1] Isilesesho 
sokuqala 


Isilesesho 

sesibini. 


lj d 

2 e 
3j f 
* s 

5 A 


Umhla ivaba-ygcicele 
[bcnke 


Unyana 

ka-Sirakil6 Luke 18 


Unyana ka- 
' Siraki 17 Eolose 2 

19 3 

21 4 
18. 19 

20 20 

22 21 

24 22 

27 23 

29 24 

31 Johanel 

33 2 

- 39 5 

— _ 41 6 

45 8 

47 9 

49 10 

51 11 

Baruki 2 12 

4 13 

Tisaya 2 16 

4 17 

6 18 

S 19 

Izenzo 1 


23 ITesalonikal 

25, 1-12 2 

28 3 

30,1-17 4 

32 5 

34 2Tesalonikal 


. 


i b 
r c 

■ .1 


1 
1( 


i 
11 g 
12, A 
13; b 

14j c 
151 d 

16 e 

17 f 

18 g 

19 A 
20; b 
21 c 

; 22 d 

23 e 

24 f 
25j g 

26 j A 

27 b 

28 c 
29' d 
30j e 
36 2 

i 38 . 3 

40 1 Timote 1 

42 2, 3 

44 4 

46,1-19 5 

48 6 

50 2 Timote 1 

Baruki 1 2 

3 3 

5 4 

Susana ; Titusi 1 
YisaTa 1 — 2. 3 


Filemone ' 
9 3 

, 11 4 

| 13 5 
tj-DISEMBERE : 
txnemihla xxxi. 
EZANGOKUHLWA. 


Isilesesho 
sokuqala. 


Isilesesho 

sesibini. 

Izenzo 2 

• 3 

4 

5 

6 

7, 1-29 

7, 30-60 

8 

9 

10 

- 11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 '1HI '25 

26 

27 

28 i 


Isilesesho Isilesesho 
sokuqala. sesibini. 


1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

SO 

21 

22 

2S 

24 

25 

Si 

27 
25 
SS 
3fl 


f 
g 
A 

: 

d 

i 

g 
A 

b 
c 
d 

f i 

1 

b 

c 1 
d 

f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
Yisava 14 

- 16 

18 

—20,21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

- 45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

63 

65 ; 


Yisaya 15 

26 ' 

23 

30 

32 

: 34 

36 

38 ' 

40 

42 ! 

- £'' 

- 4-; 1 

- 43 

50 

52 

54 

3 

56 , 

53 : 

60 


Hebrewu 7 


;; 1 


8 
9 
10 


:::::::::::::::::::: 


■ 11 

12 

13 


==i 


Yakobi 1 

2 

3 

4 


;;.*;;;:;;;;:;;;;;;•; | 


1 Petrosi 1 

2 

3 

4 

5 

2 Petrosi 1 

2 

3 

Johane 1 

2 

3 

4 
Umhla ka-Tomasi . . 


i-Krtiimasi 

Umhla ka-Stefane . 
Umhla ka-Johane ., 
Intsana Ezingcwele.. 


'-HI '62 

64 

66 
5 

2 Johane 

3 Johane 
Jude 
31- 


A 

ISAZISO SEMIHLA ENGCWELE EFANELE 
UKUGCINWA. ZONKE ICAWA ZOMNYAKA. 


^wokwaluswa kwe-Nkosi yetu u-Yesu Kristu. 

we-Epifani. 

wokuguquka kukeL-Paulusi. 

wokuManjululwa kuk&-Mariya. 

ka-Matiyasi umpostile. 

wokushunyayezwa kak&-Mariya. 

k&-Maraki umbali wevangeli. s 

ka,-Filipe no-Yakobi abapostile. 

woku-Nyukela kwe-Nkosi yetu u-Yestj Kristu. 

k&-Banabasi. 

wokuzalwa Imk&'Johane umbatizeshi. 

k&-Petrosi umpostile. 

k&-Yakobi umpostile. 

k&-Baiolomeyu umpostile. 

ko>-Mateyu umpostile. 

k&-Mikayeli nengelosi zonke. 

ko,-Luke umbali wevangeli. 

k&Simone no-Jude abapostile. 

waba-Ngcwele bonke. 

k&-Andrewu umpostile. 

ka,-Tomasi umpostile. 

woku-Zalwa kwe-Nkosi yetu. 

k&Stefane inqina. 

ka,-Johane umbali wevangeli. 
Lwe-Ntsana ezingcwele. 

J-' Monday ' ne-' Tuesday ' emva kwe-Pasika. 

J-' Monday' ne-< Tuesday' emva kwemini ye-Pentekose. ISAZISO 

SENZILO EZZFANELE UKUGCINWA. 

umhla wokuzarwa kwe-Nkosi yetu. 
umhla wokuHanjululwa kaka.-Mariya. 
umhla ■^okushunyayez^a kuka-3f arty a. 
nmhla -we-Pasika. 
umhla wokunyukela kwe-NKOSl. 
umhla we-Pentekose. 
umhla kau-Afatiyasi. 
umhla ksb-Joh-ane umbatizeshi. 
umhla ksu-Petrosi. 
umhla ka- Yakobi. 
umhla ksi-Batolomeyu. 
nmhla k&-Mateyu. 
umhla ka,-Simone iio-Jude. 
umhla bsi-Andrewu. 
umhla k&-Tomasi. 
. umhla wabangcwele bonke. Makugqalwe, Okokuba, kwakuti umhla ongcwele uhle nge-' Monday' inzilo 
yawo iyakugcinwa ngomgqibelo owandulelayo. IMIHLA YOKUZILA. 

I. Tmihla yamashumi mane ye-Lente. 
II. Imihla ekutiwa ' Ember-Days ' /* Icawa yokuqala ye-Lente. i 
eyi-' Wednesday ' ne-' Friday ' 2 Umhla we-Pentekose. 
ne ' Saturday ' ezilandela C Setembere 14. Disembere 13. 

III. I-' Monday ' ne-' Tuesday ' ne-' Wednesday ' eyandulelayo 
umhla wokunyukela k^re-NKOSi yetu. 

IV. Yonke imihla ye-' Friday,' kodwa makungazilwa ngomhla 
we-KBisiMASi noko wehlayo nge-' Friday.' 31 

"3 2 III H 83&* 


8 I > I 

5ljg| aS3asa383S£3K33333&as§;ag O 
M 

g 

G? 

o 

Q 

o 

i— i 

O 

CO 

I— I 
N 
< 


IN 

M 

<1? O O Q> fl> © O 0>O 

30§<p|g»]g«D|S«=J0§«|§«§« ^jgtojeooww-^wcs© III to to a ® B t ■» n » x x •*. r x r x x OS05H»lOXaHHrtOON05iOMU5inOH 1 1 jl.!f JfJ ' |i*l H^»tCON«f-OQOOH'f»aHN(NNSOOO»W 
tH (SH NrlNrtH r-l MH <T1 IS rt H W H 

•g *3 g I I j &.? fs^ Sf£s£ g£ La ga g La g Lag 

I s |s gt Ls ^ I I Ls * 

■§5-s5 rs* "SJS Sp2s£ g£ <WH IN r-l CT WHINH N H !N —t 

. i. — > °S« 'fci I '£ 'fci , "fc. °fci "2 "fc. • "i. °S | "t. U 

3 c3 d d d d d eS d rt e3 [ d d d d 

jsssasssssflsaaa 

> d © ' d « ' d © ' § © S3 © ' d © ' d © ' 


lO»>OTl<e , l>O-*M-<j(?5ffl»O?0W*ff«lft'*«'<t»50^ 


H«?3f ntfisa 
o xi oo oo oo » ISIMISELO 

SOMBEDESHO WAKUSASA 

OWEMIHLA NGEMIHLA. *[T EJcuqaleni Jcwombedesho ivahusasa u-Mfundisi 
uyakulesesha ngelizwi elivakalayo izahliikwana 
hwezizibado ezilandelayo umhlairnbi sibe sinye 
umhlairnbi zibe ngenani elingaTmmbi. AnduV 
ukuteta into ebaliweyo emva kwezizahluhvana. 

UMNTU okohlakeleyo akuguquka enkohla- 
kalweni yake ayenzileyo, akwenze okufa* 
neleyo nokulungileyo, wowusindisa umpefumlo 
wake uhleli. Ezekiyeli xviii. 27. 

Ndiyavuma izigqito zam, nesono sam silileli 
oipambi kwam. Iculo li. 3. 

MaufiHe ubuso bako ezonweni zam, uzicime 
zonke izikohlakalo zam. Iculo li. 9. 

Amadiiii ka-Tixo angumoya ogqobokileyo : 
inkliziyo egqobokileyo nenosizi akuvikuyidela. 
Tixo. " Iculo li. 17. 

i^azulani inkliziyo zenu, kungabi zingiibo 
zenu, niguqukele e-Nkosini ku-Tixo wenu : 
ngoknba inofefe, inetaru, iqumba kade, ino- 
bubele obukulu, inosizi ngenxa yobubi. Jo- 
weli ii. 13. 

Inceba nezixolelo zezika-Yehova u-Tixo 
wetu, noko site savukelana naye ; asaliv' ilizwi 
le-Nkosi lo-Tixo wetu, lokuba sihambe ngemi- 
teto yake ayibekileyo parabi kwetu. Daniyeli 
ix. 9, 10. UMBEDESHO WAKUSASA. 

Nkosi ndohlwaye, kodwa makube ngobu- 
lumko ; makungabi ngomsindo wako, hleze 
unditshabalalise kanye. Jeremiya x. 24 ; 
Iculo vi. ]. 

Guqukani ; ngokuba ubukumkani bezulu 
busebukufupi. Mateyu iii. 2. 

Ndosuka ndiye ku-Bawo nditi kuye, Bawo 
ndoirile ngakulo izulu nasebusweni bako, andi- 
safanelekile ukuba ndingabizwa ngokutiwa 
ndingunyana wako. Luke xv. 18, 19. 

Zungangeni ekug-webeni ngakuso isicaka 
sako, Nkosi ; ngokuba ebusweni bako kunga- 
yikugwetyelwa namnye umntu ohleliyo. Iculo 
cxliii. 2. 

Ukuba sitsho ukuti asinasono, siyazikohlisa 
nenyaniso ayiko kuti : kodwa ukuba siyazixela 
izono zetu, unyanisekile yena enobulungisa 
ukuba asixolele izono zetu, asiblambulule kuko 
konke okungalungilcyo. 1 Johane i. 8, 9. 

T) AZALWANE abatandiweyo kakulu, Isibalo. 
Jj siyasixelela kwindawo ngendawo ukuba sizi- 
vume sizixele izono zetu ezininzi nenkohlakalo 
yetu ; nokuba singazifihli ebusweni bo-Tixo 
onamandhla onke bo-Bawo wetu wasezulwini, 
kodwa ukuba sizivume ngenkliziyo elulami- 
leyo, netobekileyo, negqobokileyo, nevayo : 
ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele 
bake netaru lake elingenakupeia. Nangona 
sifanel' ukuziyuma izono zetu ngolulamo pambi 
kwo-Tixo ngamaxesha onke ; sifanel' ukwenje 
njalo ngokukulu manxa sihlanganayo sibutele 
ndawonye ukubulela izincedo esizizuzileyo 
ezandhleni zake, nokushumayela udumo lwake 
•2 UMBEDESHO WAXUSASA. 

oluimaneleyo, nokuliv' ilizwi lake elingcwele 
nokuzicela ezonto eziwufaneleyo nezhmlunge- 
leyo umzimba nompefunilo . Ngako oko ndi- 
yanitandaza nonke nina abakoyo apa, ukuba 
nindipeleke ngenkliziyo engcwele, nangelizwi 
elilulamileyo, siye esihlalweni sofefe Iwasezu- 
Iwini, nisiti ernva kwam ; 

^f Imvumo yolmtetiva yuiklanganiso yonke emva 
Javo-Mfundisi beguqa ngamadolo bonier 

BAWO onaniandhla oiike onofefe olukulu ; 
Sipambukile salahlekana nendlilela zako 
njengegusba ezilalilekileyo. Sigqitisile ngoku- 
landela amaqinga nenkanuko zenkliziyo zetu. 
Sonile ngakuyo imiteto yako eyingcwele. Si- 
ziyekile singazenzanga ezonto ebesifauel' uku- 
zenza; Sazenza ezonto ebesingafanerukuzenza; 
Akuko ukupila kuti. Kodwa Nkosi, yiba 
netaru pezu kwetu tina 'boni abalusizi. Ba- 
nyamezele Tixo, abazixelayo iziposo zabo. 
Pilisa abagqobokileyo ; Ngokwezitembiso zako 
ezishunyayelweyo ebantwini ngaye u-Kristu 
Yesu i-Nkosi yetu. Uze uti, Bawo onetaru 
elikulu, wenze ngenxa yake ; Okoknba siti 
emva kwoku, sihlale ngokumkonza u-Tixo, 
ngoknlungileyo nangobungcatu, Kuze kudu- 
nyiswe igama lako elingcwele. Amen. 

^f Isikululo nesixolelo sezono esohutetwa ngum- 
Priste yedwa, emi, abantu besaguqa ngamadolo. 

fT-TIXO onamandhla onke, n-Yise we- 
U -Nkosi yetu u-Yesu Kristu. ongafuniyo 
ukufa kwomoni, kodwa ofun' ukuba aguquke 
enkohlakalweni yake, apile ; ovranika kuba- 
fundisi bake amandhla nomteto, wokuxela 
3 b 2 UMBEDESHO WAKUSASA. 

nowokushumayela ebantwini bake, begqobo- 
kile, ukukululwa nokuxolelwa kwezono zabo : 
Yen a uyabaxolela abakulule bonke abaguqu- 
kayo ngokwenyaniso nabakolwayo ngokwenene 
yi-Vangeli yake eyincwele. Ngako oko ma- 
simtandaze ukuba asinike uguquko oluyinene, 
no-Moya wake Oyingcwele, ukuze ezonto esi- 
zenzayo ngokwakaloku nje zitandeke kuye ; 
buze ubomi betu obuseleyo emva kwoku bube 
mhlope, bube ngcwele ; size siti ekugqibeleni 
sifike enywebeni yake engunapakade ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 

•jf Abantu bayakwpendula apa nasekugqibeleni 
kwayo yonke eminye imitandazo, ngokuti. Amen. 

^ AnduV u-Mfundisi aguqe ngamadolo, atete um- 
tandazo we-JSTkosi ngelizivi elivdkalayo ; abantu 
besagaqa, bewuteia kunye naye, nalapa, ndkuzo 
zonke indctwo utetwa kuzo embedeshweni ka-Tixo. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngo- 
bungcwele Igama lako. Ubukumkani 
bako mabufike. Intando yako mayenziwe 
emhlabeni, Njengokuba isenziwa ezulwini. 
Mausipe namhlanje isonka setu semihla nge- 
mini a. Usixolele izono zetu, Njengokuba nati 
sibaxolela abasonayo. Ungasingenisi eku- 
hendweni ; Zusisindise enkohlakalweni : Ngo- 
kuba ubukumkani bubobako, Namandhla 
engawako, Nobungcwalisa bubobako, Kude 
kube ngunapakade. Amen. 

^f Kanjalo uyakuti, 
Nkosi, yivule imilomo yetu. 
Impendulo. Ize ilushumayele udumo lwako. 
Umpriste. Tixo, maukauleze ukusisindisa, 
Imvendulo. Nkosi, maukauleze ukusisiza. 
i UMBEDESHO WAKUSASA. 

^ Boti apa bemi bonke, um-Priste uijakuti, 

(Jdumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Impendtdo. Njengokuba bekunjalo ekuqa- 
leni, kunjalo nakaloku, kwakuyakuhlala ku- 
njalo : kude kube ngunapakade. Amen. 

Umpriste. Dumisani i-Nkosi. 

Impendulo. Malidunyiswe igama le-Nkosi. 

^KwanduV ukutetwa umhlaimbi kuculwe eliculo 
elilandelayo : kupela ngomhla wokuvuka kwe- 
JSTcosi ekumiselive limbi iculo ; kanjalo ngomhla 
weshumi elinesitoba ivenyanga malingenziwa 
apa, kodwa malenziwe ngesihanjiso samaculo 
semihla ngemihla. 

Iculo xcv. 

"Y7IZANI masiculele e-Xkosini : masivuye 
X ngenkliziyo emandhleni osindiso lwetu. 

Masize ebusweni bayo ngombulelo : sigco- 
bele kuyo ngamaculo. 

Ngokuba i-Nkosi ingu-Tixo omkulu : ingu- 
Kumkani omkulu pezu kwabo bonke otixo. 

Zonke inzulu zomhlaba zisesandhleni sayo : 
namandhla entaba ngawayo. 

Ulwandhle lolwayo yalwenza : nezandhla 
zayo zadala umhlaba owomileyo. 

Yizani masibedeshe, sitobele pantsi : si- 
guqe ngamadolo pambi kwe-Nkosi engu- 
Mdali wetu. 

Ngokuba yi-Nkosi engu-Tixo wetu : tina 
singabantu besidhlelo sayo, negusha zesandhla 
sayo. 

Nanihla, ukuba niyakuliva ilizwi layo, ma- 
ningazenzi lukuni inkliziyo zenu : njengokwa- 
5 UMBEDESHO WAKUSASA. 

sengqunjisweni, nanjengemini yokundilinga 
kwenu enklango ; 

Okuya oyihlo benu bandihenda : bandilinga, 
babona imisebenzi yam. 

Iminyaka yaniashumi mane ndadaniswa 
sesisizukulwana, ndaza ndati : Ngabantu aba- 
pambukayo ngenkliziyo, ngokuba abazazanga 
indhlela zain. 

Endafunga kubo emsindweni warn : okokuba 
abasayikungena ekupumleni kwam. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude kube 
ngunapakade. Amen. 

^[ AnduV ukulandela amaculo njengoko amiselwe 
ngako. JWasekugqibeleni kivamaculo onke kuycv- 
kuthva, 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

*§ KwanduV ukuleseshwa ngelizwi elivakalayo Isile- 
sesho sokuqala sitatyatiice e-Testamenteni E- 
ndala^ijeiigokubakumiselwe nge-Kalenda, kupela 
ngemini ezimiselwe Izilesesho ezitile : lowo o lesesha- 
yo makenje njalo ukuma nokubeka kwake, ukuba 
aviwe kakuhle ngabo bonke abakoyo. Nasemveni 
kwokoy kwotetwa umhlaimbi kuculwe iculo eli- 
qala ngokuti Siyakudumisa Tixo, imihla nge- 
mihla ngomnyaka wonke. 

^f Makugqal/we, pambi kivezilesesho zonM u-Mfu- 
ndisi uyakuti, Kuqal' isahluko esitile, umhla- 
imbi isahlukvvana esitile sesahluko esitile, 
6 UMBEDESHO WAKUSASA. 

sencwadi etile : JSfasekugqibeleni Icivezilese- 
sho zonke uyakuti, knkugqibela kwesokuqala, 
umhlaimbi, kwesibini isileseslio. 

OIYAKUDUMISA Tixo : sikuvumele ukuba 
U nyi-Nkosi. 

Umhlaba wonke uyakubedesha : n-Yiso 
ongunapakade. 

Kuwe zonke ingelosi ziyadanduluka : nama- 
znlu, nawo onke amandhla akuwo. 

I-Kernbin ne-Serafin : zihlala zidanduluka, 
zisiti, 

Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele : Nkosi, 
Tixo wezihlwele ; 

Iziiln lizele kwa nomblaba : bubukulu bo- 
bungcwalisa bako. 

Umhlambi odumileyo waba-Po stile : uyaku- 
dumisa. 

Ubukolwane obuhle baba-Profite : buyaku- 
dumisa. 

Umkosi ongcwele wamaNgqina ako : uyaku- 
dumisa. 

I-Kerike engcwele esernhlabeni wonke : iya- 
kuvumela ; 

U-Yise : obukosi bungunapakade ; 

Nokupela kwo-Nyana wako : odumileyo 
nonyanisekileyo ; 

Kwa no-Moya Oyingcwele : ongu-Monwabisi. 

Ungu - Kumkani wobungcwalisa : wen a, 
Kristu. 

TTngu-Nyana ongunapakade : ka-Yise. 

Ute wena, wakuzakukulula abantu : akwasi- 
dela isizalo sen-Tombi. 

Ute, wakuba weyisile ubukali bokufa : wa- 
buvulela onke amakolwa ubukunikani bezulu. 
7 UMBEDESHO WAKUSASA. 

Uhleli ngasekunene kuka-Tixo : ebungcwa- 
liseni buka-Yise. 

Siyakolwa ukuba uyakuza : ube ngu- 
Mgwebi wetu. 

Siyakutandaza ngoko, zincede izicaka zako : 
ozikululeyo ngegazi lako elinqabileyo. 

Zenze ukuba zibalelwe ndawonye naba- 
ngcwele bako : ebimgcwaliseni obungenakupela. 

Nkosi sindisa abantu bako : ulitamsanqelise 
ilifa lako. 

Bapate, ubapakamise : kude kube ngunapa- 
kade. 

Siti imihla ngemihla : sihlala sikudumisa ; 

Silibedesha Igama lako : kude kube nguna- 
pakade. 

Mauvume Nkosi : ukusigcina ngaleinini 
singabi nasono. 

Nkosi, sipate ngofefe : sipate ngofefe. 

Nkosi, itaru lako malibe pezu kwetu : nje- 
ugokuba sitembele kuwe. 

Nkosi, nditembele kuwe : mandingezi ndida- 
niswe. 

Umhlaumbi eliculo. 
"V[ONKE nina misebenzi ye-Nkosi, yidumiseni 
i.\ i-Nkosi : yibongeni, niyipakamise kude 
kube ngunapakade. 

Nina zingelosi ze-Nkosi, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ugunapa- 
kade. 

Nina mazulu, yidumiseni i-Nkosi : yibo- 
ngeni, niyipakamise kude kube ngunapakade, 

Nina manzi angapezu kwesibakabaka, yi- 
dumiseni i-Nkosi : yibongeni, niyipakamise 
kude kube ngunapakade. 
8 UMBEDESHO WAXUSASA. 

Nonke nina mandhla e~Nkosi ? yidumiseni 
i-Nkosi : yibongeni, niyipakamise kude kube 
ngunapakade. 

Nina langa nenyanga, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa 
kade. 

Nina zinkwenkwezi zezuiu, yidumiseni 1 
Nkosi : yibougeni, niyipakamise kude kube 
ngunapakade. 

Nina zinrrula nombete, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina mimoya ka-Tixo, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina mililo nobushushu, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina busika nehlobo, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina mibete neqabaka, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina qabaka nengqele, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina mkence nekepu, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina busuku nemini, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nina kukanya nobumnvama, yidumiseni i- 
9 b 3" UMBEDESHO WAKUSASA. 

Nkosi : yibongeni, niyipakaniise kude kube 
ngunapakade. 

Nina mibane namafu, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakaniise kude kube ngunapa- 
kade. 

Umhlaba mawuyidumise i-Nkosi : uyibonge, 
uyipakamise kude kube ngunapakade. 

Nina zintaba nenduli, yidumiseni i-Nkosi : yi- 
bongeni, niyipakaniise kude kube ngunapakade. 

Nonke nina zinto eziluhlaza ezisemhlabeni, 
yidumiseni i-Nkosi : yibongeni, niyipakaniise 
kude kube ngunapakade. 

Nina mitombo, yidumiseni i-Nkosi : yibo- 
ngeni, niyipakamise kude kube ngunapakade. 

Nina zilwandhle nemilambo, yidumiseni i- 
Nkosi : yibongeni, niyipakamise kude kube 
ngunapakade. 

Nina minenga nako konke okushukumayo 
emanzini, yidumiseni i-Nkosi : yibongeni, niyi- 
pakamise kude kube ngunapakade. 

Nonke nina zintaka zezulu, yidumiseni i- 
Nkosi : yibongeni, niyipakamise kude kube 
ngunapakade. 

Nonke nina zinkomo nezilo, yidumiseni 
i-Nkosi : yibongeni, niyipakamise kude kube 
ngunapakade. 

Nina lusapo lwabantu, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

O-Sirayeli mabayidumise i-Nkosi : bayibonge, 
bayipakamise kude kube ngunapakade. 

Nina bapriste be-Nkosi, yidumiseni i-Nkosi : 
yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 
10 UMBEDESHO WAKUSASA. 

Nina zicaka ze-Nkosi, yidumiseni i-Nkosi : 

yibongeni, niyipakamise kude kube ngunapa- 
kade. 

Nin' omoya nemipefumlo yabalungileyo, 

yidumiseni i-Nkosi : yibongeni, niyipakamise 
kude kube ngunapakade. 

Nina bangcwele nabalulamileyo ngenkliziyo, 
yidumiseni i-Nkosi : yibongeni, niyipakamise 
kude kube ngunapakade. 

Nina Ananiyasi Azariyasi no-Misayeli, yidu- 
miseni i-Nkosi : yibongeni, niyipakamise kude 
kube ngunapakade. 

Udurniso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo . ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakulilala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

Tf KvjanduV ukuleseshiva Isiksesho sesibini sitatya- 
tiwe e- Testament eni mtsha. Nasemveni kwoJoo, 
eliculo elilandelayo, Jcodwa mcdingenziwa apa 
nxa lUeseshwayo esahlukiveni salomini, nanxa 
lileseshwa yo e-Va nge le ni ye m i n i ha - Johane 
umbatizeshi. 

Luke i. 68. 

MAYIDUNYISWE i-Nkosi u-Tixo wo-Sira- 
yeli : ngokuba utyelele ebantwini bake 
wabakulula. 

Usivusele usindiso olunamandhla : endhlwini 
ka-Davide isicaka sake. 

Njengokuba ebetetile ngomlomo waba-Pro- 
fite bake abangcwele : abebeko kwasekuqaleni 
kwonihlaba. 

Okokuba sisindiswe ezintshabeni zetu : na- 
sesandhleni sabo bonke abasitivayo ; 
11 UMBEDESHO WAKUSASA. 

Aze aluniko ufefe abeluteinbisile kobawo 
betu : akumbule ucebano lwake olungcwele ; 

Aze asenze isifungo abesifungile kubawo 
wetu ku-Abrahame : esokuti uyakusinika ; 

Okokuba sikululwe esandhleni sentshaba 
zetu : simkonze singenakwoyika ; 

Ngobungcwele nangobulungisa ebusweni 
bake : yonke imihla yobomi betu. 

JSTawe Mntwana, uyakubizwa ngokutiwa 
unguni-Profite w-Opezu konke : ngokuba uya- 
kwandulela ubuso be-Nkosi ukuhmgisa i- 
ndhlela zayo ; 

Ukwazisa ebantwini bayo usindiswa : lwoku- 
xolelwa kwezono zabo, 

Ngalo utando nobubele buka-Tixo wetu : 
ekungabo efikile kuti Osisifingo sapezulu ; 

Ukukanyisela abahleli ebumnyameni nase- 
tunzini lokufa : nokukokela inyawo zetu 
endhleleni yoxolo. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

^[ Umhlaumbi eliculo. 
Tculo c. 

VUYELANI e-Nkosini, nonke nina mihlaba : 
yikonzeni i-Nkosi ngovuyo, nize ebusweni 
bayo ngemigcobo. 

Yazini ukuba i-Nkosi ingu-Tixo : nguye 
osidalileyo asi siti, singabantu bake ? negusha 
zesidhlelo sake. 

Ngenani emasangweni ake ngombulelo, na- 
12 CMBEDESHO WAKUSASA. 

semakusini ake ngomdnmiso : bulelana kuye. 
nilidumise Igarna lake. 

Xgokuba i-Nkosi inobubele, ufefe Iwayo 
lungunapakade : nenyaniso yayo ihlal' iko 
kwizizukulwana ngezizukulwana. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

JSTjengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalq 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

Tj" KwanduV ukuculwa umMaimbi kutetwe isiwrnw 
sokolo saba-Postile ngu^Mfundisi nabantu bemi : 
ukuba asimiselvjanga ukuba sitetwe ngalomim 
esika-A ta n asiyicsi. 

VDIYAKOLWA ku-Tixo u-Yise onamandhla 

XI onke, Umdali wezulu nomhlaba : 

jSTaku-Yesu Kristu okupela kwo-Nyana wake 
i-Xkosi yetu, Obemithve ngu-Moya Oyingcwele. 
Wazalwa yintombi engu-Mariya, TTabandeze- 
leka pantsi kwo-Pontiyusi Pilati, Wakuruse- 
fchwa, wafa, wangcwatyra, Wahlela enklalweiri 
yabafileyo ; Wabuya vravuka kwabafileyo 
ngomhla wesitatn, Wenyukela ezuhvini, Uhleli 
ngasek-onene kwo-Tixo u-Yise onamandhla 
onke, Apo eyakubuya evela kona agwebe 
abahleliyo nabaiileyo. 

Ndiyakolwa ku-Moya Oyingcwele ; Ikerike 
engcwele e-Katolika ; Ubukolwane baba- 
ngcwele ; Ukuxolehva kwezono ; Ukuvuka 
kwomzimba ekufeni ; Xabo ubomi obunguna- 
pakade. Amen. 

5" Emva hwohu makwenziwe lemitandaxo elande- 
layo, beguqa bonke ; u-Mfundisi aqaU ngokuti, 

I-Xkosi maibe kuni. 
13 UMBEDESHO WAKUSASA. 

Impendulo. Nakumoya wako. 
Umfundisi. Masitandaze. 
Nkosi, sipate ngofefe. 

Kristu, sipate ngofefe. 
Nkosi sipate ngofefe. 

% Kwandid' uhutetwa Umtandazo vje-JNlwsi ngu- 
Mfundisi nabantu. 

BA\YQ wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabuiike. Intando yako mayenziwe emhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
namhlanje isonka setu semihla ngemilila. Usi- 
xolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxolela 
abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni ; Zu- 
sisindise enkohlakalweni. Amen. 

^[ Woza um-Priste emi 9 ati. 

Nkosi, sibonise ububele bako ; 

Impendulo. Usipe usindiso hvako. 

Umpriste. Nkosi, sindisa Ukumkanikazi • 

Impendulo. Usive ngofefe sakubizela kuwe. 

Umpriste. Yatisa abafundisi bako ngobu- 
lungisa ; 

Impendulo. Uvuyise abantu bako abaqa- 
shiweyo. 

Umpriste. Nkosi, sindisa abantu bako ; 

Impendulo. Ulitamsanqelise ilifa lako. 

Umpriste. Sipe uxolo ngexesha letu Nkosi ; 

Impendulo. Ngokuba kungeko wumbi osi~ 
lwelayo, nguwe wedwa, Tixo. 

Umpriste. Tixo zenze ngcwele inkliziyo 
zetu pakati kwetu ; 

Impendulo. Ungasusi kuti u-Moya wako 
Oyin^cwele. 

u UMBEDESHO WAKUSASA. 

^f KwanduV ukulandela Imitandazwana emiiatu, 
owdkuqala voemini ekoyo, okvoa nguwo omiselice 
ukutetwa emtendelekweni vje-Nkosi, oicesibini, 
owokuceV uxolo ; owesitatu, owokuceV ufefe 
Iwokuhlala ngokufanelekileyo. Imitandazwana 
emibini eyokuyqibela mayihlaV itetiva imihla 
yorike JEmbedeshweni ivakusasa njengokulande- 
layo, beguqa bonke,. 

Owesibini umtandazicana, owoxolo. 

TIXO, ongu-Menzi woxolo nomtandi wen- 
kolisano, okukwazi wena bubomi betu 
obungunapakade, okukonza wena lukululeko 
kanye ; Silwele tina zicaka zako ezilulamileyo 
kuko konke ukulwa kwentshaba zetu ; uknze 
tina sitemba kanye ekusilweleni kwako singo- 
yiki amandhla entshaba, ngawo amandhla ka- 
Yesn Kristn i-Nkosi yetn. Amen. 

Owesitatu nmta?idazwana, owofefe. 
"VTKOSI Bawo wetu wasezulwini, Tixo ema- 
il mandhla onke ongunapakade, osilondolo- 
zileyo kwada kwasa ngalemini yanamhla ; 
Znsilondoloze ngayo ngamandhla ako amaknlu; 
wenze uknba siti ngalemini singeyeli esonweni^ 
singangeni engozini : zize zonke izenzo zetu 
zilungiswe ngokupata kwako, size sihlale 
sisenza okulungileyo ebusweni bako ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

^Apo kuculwa kona, kuyakulandela iculo apa. 
^f Kivandul'' ukutetwa apa lemitandazo mihlanu 
elandelayo, kodwa mini kutetwayo i-Litani, lo- 
mibini eyokugqibela yodwa iyakutetwa. 
Umtandazo wokutandazela Ukumkanikazi. 
VTKOSI Bawo wetu waseznlwini, opezulu 
xS onamandhla amakulu, Kumkani kaku- 
15 UMBEDESHO WAKUSASA. 

mkani, Nkosi kankosi, okupela kwo-Mpati wa- 
bapati, oti usesihlalweni sako ubone bonko 
abemi bomhlaba ; Siyakutandaza ngenkliziyo 
yonke ukuba niaukangele ngofefe lwako Uku- 
mkanikazi wetu u-Yitoriya ; uze umzalise ngofefe 
iwo-Moya wako Oyingcwele, ukuze ahlale ebe- 
ka entandweni yako, ahambe ngendhlela yako : 
Mvatise kakulu ngezipo zasezulwini ; zumenze 
ukuba ahlale ngokupila nangokwonwaba ; zu- 
momeleze ukuze azoyise zonke intshaba zakej 
az y ati ekugqibeleni, angene eluyolweni nase- 
nywebeni engunapakade ; ngaye u-Yesu Kristu 
i- Xkosi yetu. A men. 

Umtandazo ivokutarodazela izalamane zokumkani- 
kazi. 

TIXO onamandhla onke, Mtombo wako konke 
ukulunga, siyakukunga ngolulamo ukuba 
i nautamsanqelise u-' Albert - Edward - Prince- 
of-Wales,' i J Princess-of- Wales/ nabo bonke 
abantu bakowabo : Bavatise ngo-Moya wako 
Oyingcwele ; batyebise ngofefe lwako lwase- 
zulwini ; batamsanqelise ngayo yonke inyweba ; 
ubangenise ebukumkanini bako obungunapa- 
kade ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
A men, 

Umtandazo wokidandazela abafundisi nabantu. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, oku- 
pela kowenza imimangaliso emikulu ; Tu- 
meia pezu kwo-Bishope betu, nabafundisi, nazo 
zonke inklanganiso ezipantsi kwabo, u-Moya 
opilisayo wofefe lwako ; nokuze bakukolise 
kau ye. zuhlal' ugalela pezu kwabo umbete we- 
16 UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

t-amsanqa lako. Kwenze oku, Xkosi, ngenxa 
yokudunyiswa kwo-Mteteleli wetu, no-Mta- 
ndazeli wetu, ongu-Yesu Kristu. Amen. 

Umtandazo ka-Xrisosiome . 

TIXO onamandhla onke, osipileyo nfefe 
okokuba siti ngenklizionye senzele kuwe 
iniitandazo yetu, nositembisayo ukuba woti 
kwakubutana ababini liokuba ngabatatu ega- 
meni lako uyakubenzela izicelo zabo : Zenze 
kaloku ke, Nkosi, izicelo nenkamiko zezicaka 
zako njengokuba kungafanela zona ; usipe 
kwelilizwe ukuyazi inyaniso yako, nakweliza- 
kuza ubomi obungunapakade. Amen. 

2 Xuma-Xorinie xiii. 

(TFEFE lwe-Nkosi yetu u-Yesu Kristu. no- 
J taado luka-Tixo, nobukohvane bo-Moya 
Oyingcwele, mabuklale kuti sonke, kude kube 
ngunapakade. Amen. 

Ukugqibela hwesimiselo sombedesho ivakusasa. 

ISIMISELO 

SOMBEDESHO WANGOKUHLWA 

OWEMIHLA NGEM1HLA. Tf Ekuqaleni kwombedesho wangokuhlwa u-Mfu- 
ndisi uyakulesesha ngelizwi elivakalayo izahlu- 
kvxxna kwezizibalo ezilandelayo urnhlairnbi sibe 
sinye urnhlairnbi zibe ngenaui elingakumbi. 
AnduV ukuteta into ejaliiveyo emva kwezizahlu- 
kvjana. 

UMNTU okoblakeleyo akugiiquka enkohla- 
kalweni rake ayenzilevo, akwenze okufane- 
17 UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

leyo nokalungileyo, wowusindisa umpefumlo 
wake ulileli. Ezekiyeli xviii. 27. 

Ndiyavuma izigqito zam, nesono sam sihleli 
sipambi kwam. Iculo li. 3. 

Maufihle ubuso bako ezonweni zam, uzicime 
zonke izikohlakalo zam. Iculo li. 9. 

Amadini ka-Tixo angumoya ogqobokileyo, 
inkliziyo egqobokileyo nenosizi akuyikuyidela, 
Tixo. Iculo li. 17. 

jffazulani inkliziyo zenu kungabi zingubo 
zenu, nigiiqukele e-Nkosini ku-Tixo wenu ; 
ngokuba inofefe, inetaru, iqumba kade, inobu- 
bele obukulu, inosizi ngenxa yobubi. Joiveli ii. 1 3. 

Inceba nezixolelo zezika-Yehova u-Tixo 
wetu, noko site savukelana naye, asaliv' ilizwi 
le-Nkosi lo-Tixo wetu, lokuba sihambe ngemi- 
teto yake ayibekileyo pambi kwetu. Daniyeli 
ix. 9, 10. 

Nkosi ndohlwaye, kodwa makube ngobu- 
lumko ; makungabi ngomsindo wako, hleze 
unditshabalalise kanye. Jeremiya x. 24 ; 
Iculo. \\. 1. 

Guqukani ; ngokuba ubukumkani bezulu 
busebukufupi. Matey u iii. 2. 

Ndosuka ndiye kubawo, nditi kuye, Bawo 
ndonile ngakulo izulu nasebusweni bako, andi- 
safanelekile ukuba ndingabizwa ngokutiwa ndi- 
ngunyana wako. Luke xv. 18, 19. 

Zungangeni ekugwebeni ngakuso isicaka 
sako, Nkosi ; ngokuba ebusweni bako kunga- 
yikugwetyelwa namnye umntu ohleliyo. Iculo 
cxliii. 2. 

Ukuba sitslio ukuti asinasono, siyazikohlisa 
nenyaniso ayiko kuti : kodwa ukuba siyazixela 
18 UMBEDESHO WAKGOKUHLWA. 

izono zetu, unyanisekile yena enobulungisa 
ukuba asixolele izono zetu, asihlambulule kiiko 
konke okungalungileyo. 1 Johane i. 8, 9. 

BAZALWANE abatandiweyo kakulu, Isibalo 
siyasixelela kwindawo ngendawo ukuba sizi- 
vume sizixele izono zetu ezininzi nenkohlakalo 
yetu, nokuba singazifihli ebusweni bo-Tixo 
onaniandhla onke bo-Bawo wetu wasezulwini, 
kodwa ukuba siziyume ngenkliziyo elulami- 
leyo, netobekileyo, negqobokileyo, nevayo ; 
ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo, ngabo ububeie 
bake netaru lake elingenakupela. INTangona 
sifanel' ukuzivuma izono zetu ngolulamo pambi 
kwo-Tixo ngamaxesha onke ; sifanel' ukwenje- 
njalo ngokukulu manxa sihlanganayo sibutele 
ndawonye ukubulela izincedo esizizuzileyo 
ezandhleni zake, nokushuraayela udumo hvake 
oliimfaneleyo, nokuliv' ilizwi lake elingcwele, 
nokuzicela ezonto ezimifaneleyo neziwulunge- 
leyo umzimba nompefumlo. Ngako oko ndi- 
yaniyala ndinitandaze nonke nina abakoyo apa, 
ukuba nindipeleke ngenkliziyo engcwele na- 
ngelizwi elilulamileyo, siye esihlalweni sofefe 
Iwasezulwini, nisiti emva kwam : 

^f Imvumo yokutehva yinklanganiso yonke emva 
kwo-Mfimdisi beguqa ngamadolo bonke. 

BAWO onamandhla onke onofefe olukulu ; 
Sipambukile salahlekana nendhlela zako 
njengegusha ezilahlekileyo. Sigqitisile ngo- 
kulandela amaqinga nenkanuko zenkliziyo 
zetu. Sonile ngakuyo imiteto yako eyi- 
ngcwele. Siziyekile singazenzanga ezonto ebe- 
19 UMBEDESHO WATsTUOKUHLWA. 

sifanel' ukuzenza ; Sazenza ezonto ebesingafa- 
nel' ukuzenza ; Akuko ukupila kuti. Kodwa 
Nkoti, yiba netaru pezu kwetu, tina 'boni 
abalusizi. Banyamezele Tixo, abazixelayo 
iziposo zabo. Pilisa abagqobokileyo ; Kgo- 
kwezitembiso zako ezishunyayelweyo eba- 
ntwini ngaye u-Kristu Yesu i-Nkosi yetu. 
Uze uti Bawo onetaru elikulu, wenze ngenxa 
yake ; Okokuba siti emva kwoku, sihlale 
ngokumkonza u-Tixo, ngokulungileyo, nango- 
bungcatu, Kuze kudunyiswe igama lako 
elingcwele. Amen. 

^f Isikululo nesixolelo sezono esolcutetwa nqum- 
Priste yedwa, emi } abantu besaguqa ngamadolo. 

IT-TIXO onamandhla onke, u Yise we-Nko- 
J si yetu u-Yesu Kristu, ongafuniyo 
ukufa kwomoni, kodwa ofun' ukuba aguquke 
enkohlakalweni yake apile ; owanika kuba- 
fundisi bake amandhla nomteto, wokuxela 
nowokushumayela ebantwini bake, begqobo 
kile, ukukululwa nokuxolelwa kwezono zabo : 
Yena uyabaxolela abakulule bonke abaguqu- 
kayo ngokwenyaniso nabakolwayo ngokwe- 
nene yi-Vangeli yake eyingcwele. Ngako oko 
niasimtandaze ukuba asinike uguquko oluyi- 
nene no-Moya wake Oyingcwele, ukuze ezonto 
esizenzayo ngokwakalokunje zitandeke kuye ; 
buze ubomi betu obuseleyo emva kwoku bube 
mhlope bube ngcwele, size siti ekugqibeleni 
sifike enywebeni yake engunapakade ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 20 UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

^[ AnduV um-Fundisi aguqe ngamadolo atete urn- 
tandazo we-Nkosi; abantu besaguga bewutet-a 
kunye nays. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngo- 
bungcwele Tgama lako. Ubukumkani 
bako mabufike. Intando yako mayenziwe 
enihlabeni, Njengbkuba isenziwa ezulwini. 
Mausipe namhlanje isonka setu semihla nge- 
mihla. Usixolele izono zetu, Njengokuba 
nati sibaxolela abasonayo. Ungasingenisi eku- 
hendweni ; Zusisindise enkohlakalweni : Ngo- 
kaba ubukumkani bubobako, JSTamandhla 
engawako, Nobungcwalisa bubobako, kude 
kube ngunapakade. Amen. 

^f Kanjalo uyakuti, 

Nkosi, yivule imilomo yetu. 
Impendulo. Ize ilushumayele udumo lwako. 
Umpriste. Tixo, maukauleze ukusisindisa. 
Impendulo. Nkosi, maukauleze ukusisiza. 

Tf Boti apa bemi bonke, um-Priste uyakuti, 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana ; nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Impendulo. Njengokuba bekunjalo eku- 
qaleni, kunjalo nakaloku, kwakuyakuhlala 
kunjalo : kude kube ngunapakade. Amen. 

Umpriste. Dumisani i-Nkosi. 

Impendulo. Malidunyiswe igama le-Nkosi. 

^[ Kwanduh kuculwe umhlaimbi kutetwe Amacu- 
lo njengoko amiselwe ngako. KulandeV Isilese- 
sho sitatyatiwe e-Testamenteni endala, njengoko 
kumiselwe ngako. Nasemveni kwoko eliculo, 
njengokulande layo. 
21 UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

Luke i. 

UMPEFUMLO warn uyayibonga i-Xkosi : 
nomoya warn uvuyele ku-Tixo u-Msi- 
ndisi warn. 

Ngokuba ukukangele : ukutotywa kwesi- 
cakakazi sake. 

Ngokuba emva kwoku : zonke izizukulwana 
zondibiza ngonetamsanqa. 

Ngokuba Onamandlila undenzele imima- 
ngaliso : negama lake liyingcwele. 

Nofefe lwake lupezu kwabamoyikayo : kuzo 
zonke izizukulwana. 

Uvelisile amandhla ngengalo yake : waba- 
cita abaneratshi ekucingeni kwenkliziyo zabo. 

Ubatobile esihlalweni sabo abanobukosi : 
wabapakamisa abalulaniileyo. 

Ubahlutisile ngento ezimnandi abalambi- 
leyo : nabazizityebi ubandulule ze. 

Wati ekumbula ufefe lwake, wasinceda 
isicaka sake u-Sirayeli : njengokuba ebete- 
mbisile kobawo ku-Abrahame nenzalo yake, 
kude kube ngunapakade. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingewele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

^[ Umhlaumbi eliculo, alcuba ashigomhla oweshumi 
elinesitoba wenyanga, eliyakuti ngawo UUtwe 
endaweni yalo emaculweni. 

Iculo xcTiii. 

CULELANI e-Nkosini iculo elitsha : ngo- 
kuba yenzile imimangaliso. UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

Ngesandhla sayo sokunene, nangengalo 
yayo eyingcwele : izizuzele isoyiso. 

LNkosi ilushumayele usindiso lwayo : 
ubulungisa bayo ibubonakalisile ebusweni be- 
zizwe zonke. 

Ilukurnbule ufefe nenyaniso ngakuyo 
indhlu yo-Sirayeli : nazo zonke incam' zo- 
nihlaba zilubonile usindiso lo-Tixo wetu. 

Gcobani e-Nkosini, nonke nina niihlaba ; 
culani, niyuye, nenze imibulelo. 

Yibongeni i-Nkosi ngohadi : culani ngohadi 
iculo lombulelo. 

Ngamaxilongo nangexilongo elikuln : gco- 
bani pambi kwe-Nkosi engukumkani. 

Ulwandhle malugqunie nako konke oku- 
pakati kwalo : umhlaba nabahleli kuwo. 

Imilambo niayombele, nenduli maziynye 
kunye pambi kwe-Nkosi : ngokuba iza ku- 
gweba umhlaba. 

Iyakugweba ilizwe ngokulunga : nabantu 
ngokulungileyo. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

5 Kulandel' Isilesesho sitatyatiwe e-Testcinienteni 
eMtsha, njengoko kumiselwe ngako. Nasemveni 
kwoko eliculo, njengokulandelayo. 

Luke ii. 29. 

Y[KOSI kaloku uyasindulula isicaka sako 
1\ ngoxolo : ngokwelizwi lako. 
23 UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

Ngokuba auiehlo am : ebonile usindiso 
lwako, 

Olulungisileyo : ebusweni babantu bonke; 

Lube sisikanyiso sokukanyisela izizwe : no- 
bungcwalisa babantu bako o-Sirayeli. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele \ 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

\ Umhlaumbi eliculo, ukuba asingomhla oiveshumi 
elinesibini wenycmga. 

Iculo lxvii. 

|7ANGA u-Tixo angasipata ngofefe, asi- 
tamsanqelise : asibonise ukukanya kwo 
buso bake. 

Ize indhlela yako yaziwe emhlabeni : nosi- 
ndiso lwako pakati kwezizwe zonke. 

Abantu mabakudumise Tixo : bonke aba- 
ntu mabakudumise. 

Izizwe mazivuye zigcobe : ngokuba uyaku- 
gweba abantu ngokulungileyo, uzipate izizwe 
ezisemhlabeni. 

Abantu mabakudumise Tixo : bonke abantu 
mabakudumise. 

Woz' umhlaba uvelise iziqamo zawo : no- 
Tixo, kwa u-Tixo wetu, uyakusitamsanqelisa. 

U-Tixo uyakusitamsariqelisa : zaziyakuti 
zonke incam' zomhlaba zimoyike. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
24 UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

lakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Arnen. 

*jf KwandnV ukutetwa umlilalmbi Icuculice isivumo 
sokolo saba-Postile ngu-Mfuridisi nabantv,, bemi. 

YTMYAKOLWA ku-Tixo u-Yise onama- 
jS ndhla onke, Umdali wezulu nomlilaba : 
Naku-Yesu Kristu okupela kwo-Nyana 
wake i-Nkosi yetu. Obeniitiwe ngu-Moya Oyi- 
iigcwele, Wazalwa yintombi engu-Mariya, 
Wabandezeleka pant si kwo-Pontiyusi Pilati, 
Wakuruseshwa, wafa, wangcwatywa, Wahlela 
enklalweni yabafileyo : "Wabuya wavuka kwa- 
bafileyo ngonibla wesitatii, Wenyukela ezulwi 
ni, Ulileli ngasekunene kwo-Tixo u-Yise ona- 
mandhla onke, Apo eyakubuya evela kona 
agwebe abahleliyo nabafileyo. Ndiyakolwa 
tu-Moya Oyingcwele \ Ikerike engcwele e-Ka- 
tolika ; Ubukolwane babangcwele ; Ukuxo- 
Mwa kwezono ; Ukuvuka kwomzimba eku- 
feni ; Nabo ubomi obungunapakade. Amen. 

% Emva kwoku makwenziwe lemitandazo elande- 
layo, beg-uqa boiike; u-Mfundlsi aqale ngokuti, 

Inkosi maibe kuni. 

Impend ulo. Nakumoya wako. 

Umfundisi. Masitandaze . 
Nkosi, sipate ngofefe. 

Kristu, sipate ngofefe. 
Nkosi, sipate ngofefe. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngo- 
bungcwele Igania lako. Ubukumkani 
bako mabufike. Intando yako hiayenziwe 
emhlabeni, Njengokuba isenziwa ezufrvini. 
2b c UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

Mausipe namhlanje isonka setu semihla nge- 
mihla. Qsixolele izono zetu, Njengokubanati 
sibaxolela abasonayo. Ungasingenisi ekulie- 
ndweni ; Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

^f Woza um-Priste emi, ati, 

Nkosi, sibonise ububele bako ; 

Impendulo. Usipe usindiso lwako. 

Umpriste. Nkosi, sindisa ukumkanikazi : 

Impendulo, Usive ngofefe sakubizela kuwe. 

Umpriste. Vatisa abafundisi bako ngobu- 
lungisa ; 

Impendulo. Uvuyise abantu bako abaqa- 
shiweyo. 

Umpriste. Nkosi, sindisa abantu bako ; 

Impendulo. Ulitamsanqelise ilifa lako. 

Umpriste. Sipo uxolo ngexesha letu, Nkosi ; 

Impendulo. Ngokuba kungeko wumbi osi- 
hvelayo, nguwe wedwa Tixo. 

Umpriste. Tixo, zenze ngcwele inkliziyo 
zetu pakati kwetu ; 

Impendulo. Ungasusi kuti u-Moya wako 
Oyingcwele. 

^[ Kwoza kulandeF Imitandazwana emitatu; owo- 
kuqala, owemini ekoyo; owesibini, woxolo; owe- 
sitatu, woneedo ezingozini zonke, njengokulande- 
layo. Lomitandazwana emibini eyokuyqibela 
mayihlaV itetwa imihla yonke embedeshwetii iva- 
ngokuhlwa. 

Umtandazwana owesibini wombedesho wango- 
kuhlwa. 

TIXO, ekuvela kuwe zonke inkanuko ezi- 
ngcwele, nawo onke amacebo alumki- 
2o OIBEDESHO WAXGOKUHLAYA. 

leyo, nayo yonke Imisebeiizi elungileyo ; Sipe 
tina zicaka zako oloxolo esingenakulunikTva 
ngumhlaba ; zize inkliziyo zetu ziinisehve 
ukuyigcina imiteto yako, nati silondoloziwe 
nguwe nje ekuzoyikeni intsliaba zetu, sihlale 
ngokupumla nangoxolo, ngenxa yenifanelo 
zika-Yesu Kristu u-Msindisi wetu. Amen. 

Umtandazwana owesitatu, woncedo ezingoxini 
zonke. 

BUKAXYI3E ubumnyana betu, siyaku- 
tandaza, Xkosi ; uti ngofefe hvako olu- 
kulu, usilondoloze kuzo zonke ingozi zobubu- 
suku ; ngalo utando Iwokivpela kwo-Xyana 
wako ongu-Yesu Kristu u-Mkululi wetu. 
Amen. 

^ Apo kuculwa Jcona, kuyaJcuhmdela Iculo a/pa. 
Umtcmdazo wokutandazela Ukumkanikazi. 

"V'KOSI Bawo wetu wasezulwini, opezulu ona- 
JLi mandlila aniakulu. Kumkani kakumkani, 
Xkosi kankosi, okupela kwo-Mpatiwabapati, oti 

usesihlalvreni sako ubone bonke abemi bonikla- 
ba; Siyakutandaza ngenkliziyo youke ukuba 
rnaiikangele ngofefe lwako Ukumkanikazi wetu 
u-Yitoriya ; uze umzalise ngofefe lwo-Moya 
wako Ovingcwele, ukuze ahlale ebeka enta- 
ndweniyako,ahanibe ngendhlela yako : Mvatise 
kakulu ngezipo zasezuhvini ; zumenze ukuba 
ahlale ngokupila nangokwonwaba ; zuniome- 
leze ukuze azoyise zonke intsliaba zake \ az' 
ati ekugqibelem, angene eluyolweni nase- 
nywebeni engunapakade ; ngaye u-Yesu Kristu 
i -Xkosi vetu. Amen. 
27 c 2 UMBEDESHO WA1STGOKUHLWA. 

Umtandazo wokutandazela izalamane zokumkani- 
kazi. 

TIXO onamandhla onke, Mtombo wako 
konke ukulunga, siyakukunga ugolu- 
lamo ukuba mautamsanqelise u-' Albert- Ed- 
ward-Frince-of- Wales, 7 i- c Princess-of-Wale§/ 
nabo bonke abantu bakowabo : Bavatise ngo- 
Moya wako Oyingcwele : batyebise ngofefe 
lwako lwasezulwini ; batamsanqelise ngayo 
yonke inyweba ; ubangenise ebukumkanini 
bako obungunapakade ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

Umtandazo ivokutandazela abafundisi nabanhi. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, oku- 
pela kowenza imimangaliso eniikulu; Tu- 
mela pezu kwo-Bishope betu, nabafundisi, nazo 
zonke inklanganiso ezipantsi kwabo, u-Moya 
opilisayo wofefe lwako, nokuze bakukolise 
kanye, zuhlal' ugalela pezu kwabo umbete 
wetamsanqa lako. Kwenze oku Nkosi, ngenxa 
yokudunyiswa kwo-Mteteleli wetu, no-Mta- 
ndazeli wetu, ongu-Yesu Kristu. Amen. 

Umtandazo ka-Krisostome. 

TIXO onamandhla onke, osipileyo ufefe oko- 
kuba siti ngenkliziyonye senzele kuwe 
imitandazo yetu ; notembisayo ukuba woti 
kwakubutana ababini nokuba ngabatatu ega- 
meni lako uyakubenzela izicelo zabo : zenze 
kaloku ke Nkosi izicelo nenkanuko zezicaka 
zako njengokuba kungafanela zona ; usipe 
kwelilizwe ukuyazi inyaniso yako, nakweliza- 
kuza ubomi obungunapakade. Amen. 
28 UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

2 Kuma-Korinte xiii. 

TTFEFE lwe-Nkosi yetu u-Yesu Kristu. no- 
J tando luka-Tixo, nobukolwane bo Moya 
Oyingc^rele mabuhlale kuti sonke, kude kube 
ngunapakade. A men. 

Ukugqibela Icwesim iselo somhedeslio wangohuhlwa. 

EMBED ESHWEXI WAKUSASA, 

^T NgalemMa emikulu; ekukuti, ngemini yoku* 
zalwa kuka-Kristn, ngemini yokubonakalisw? 

kwake kvrizilnmko, ngemini ka - Matiyasi 
ngemini yokuvuka kwe-Nkosi, ngemini yokn- 
nynkela kwayo ezuhvini, ngemini yoknbL 
kwo-Moya Oyingcixele, ngemini ka-Joliane 
Umbatizeshi, ngemmi ka-Yakobi, ngemini ka- 
Batolomeyn, ngemini ka-Mateyu, ngemini 
ka-Simone no-Jnde, ngemini ka-Andrewu, 
nange-Cawa yo-Mtriniti, kwovunywa umhlaimhl 
hdetwe emhedeshweni wakusasa, endawmi ijesi- 
vumo soholo saba-Postile, esisivamo sokolo Iwetu 
hoaba-Kristu, esikutiwa ukuMzwa Jcwaso, sisi- 
vumo sokolo sika-Atanasiyusi, ngu-3Ifu;idisi 
nangahantUy bemi. 

LOTTO osukuba efnn' ukusindisxra : pambi 
k^vento zonke kufanelekile ukuba akol^ve 
yinkolo e-Katolika. 

Lenkolo ke ukuba umntu akayigcini iyonke 

ingenanto : ngokwenene uyakutsbabalala kanye. 

Inkolo ekatolika yiyo le : yokuba simkonze 

u-Tixo emnye oziziqu ezitatu, neziqu ezitatu 

ezingu-Tixo emnye. 

Singadibanisi iziqu : singahluli isimilo sazo. 
Ngokuba kuko isiqu esinxe so-Yise, nesinye 
so-Nyana : nesinye so-Moxa Oxingcwele. 
29 EMBEDESHWENI WAKUSASA. 

Koclwa ubu-Tixo bo-Yise, nobo-Nyana, nobo- 
Moya Oyingcwele bunye : ubungewalisa buya* 
fana nobukulu bulingene ngobungunapakade. 
Oko akuko u-Yise ukwakuko u-Nyana : 
ukwakuko no-Moya Oyingcwele. 

U-Yise akadalwanga, u-Nyana akadalwanga : 
no-Moya Oyingcwele akadalwanga. 

U-Yise akanambaliso, u-Nyana akanamba- 
liso : no-Moya Oyingcwele akanambaliso. 

U-Yise ungunapakade, u-Nyana ungunapa- 
kade : no-Moya Oyingcwele ungunapakade. 
Kanti noko abangonapakade ababatatu 
kodwa ongunapakade mnye. 

Kwanjalo ababatatu abangenambaliso, aba- 
batatu abangadalwanga : kodwa mnye ongacla- 
lwanga, mnye ongenambaliso. 

Kwanjalo ke u-Yise unamandlila onke, u- 
Nyana unamandhla onke : no-Moya Oyingcwele 
unamandhla onke. 

Kanti noko ababatatu abangonamandhla 
onke : mnye onamandhla onke. 

Kwanjalo ke u-Yise ungu-Tixo, u-Nyana 
ungu-Tixo : no-Moya Oyingcwele ungu-Tixo. 

Kanti noko ababatatu abango-Tixo : mnye 
ongu-Tixo. 

Kwanjalo ke u-Yise uyi-Nkosi, u-Nyana uyi- 
Nkosi : no-Moya Oyingcwele uyi-Nkosi. 

Kanti noko asizi-Nkosi ezintatu : kodwa 
inye i-Nkosi. 

Ngokuba, njengokuba sinyanzelwe yinya- 
niso ka-Kristu : ukuzivuma ukuba zonke 
iziqu ngazinye zingu-Tixo ziyi-Nkosi ; 

Kwanjalo ke saliwe yinkolo eyikatolika : 
ukuti, kuk' o-Tixo abatatu ne-Nkosi ezintatu. 
30 EMBEDESHWENI WAKUSASA. 

U-Yise akenziwanga : akadalwanga, akaza- 
lwanga. 

U-Nyana nngowakuye u-Yise yedwa : ake- 
nziwanga, akadalwanga, wayezelwe. 

U-Moya Oyingcwele ungowaknye u-Yise no- 
l\yana : akenziwanga, akadalwanga, akaza- 
lwanga, kodw T a uvela kubo. 

Kgako oku mnye u-Y T ise ababatatu o-Y 7 i.se, 
nmye u--Nyana ababatatu o-Nyana : mnye u- 
Moya Oyingcwele ababatatu o-Moya abayi- 
ngcwele. 

Nakuye u-Mtriniti lowo ak.uk' ongapambi 
nongasemva kw^omnye : akuk' ongapezulu no- 
ngapantsi kw^omnye. 

Kodw^a iziqu zontatu zilingene ngobukulu : 
nangobungunapakade bazo. 

Kuze kuti entweni zonke, njengokuba beku- 
xeliw T e : makukonzwe u-Tixo emnye oziziqu 
ezitatu, neziqu ezitatu ezingu-Tixo emnye. 

Lowo ofun' ukusindiswa ke : niakabuqonde 
njalo ubu-Triniti. 

Kanjalo kuswelekile ngakubo ubomi obu 
ngunapakade : okokuba akolwe ngokuqiniseki- 
leyo ngako ukwenziwa ?Jbe yinyania kwe-Nkosi 
yetu u- Yes u Kristu. 

Ngokuba inkolo eyinyaniso yile, okokuba 
sikolwe sixele : ukuba i-2skosi yetu u-Yesii 
Kristu, u-Nyana ka-Tixo, ingu-Tixo, ingumntu. 

Ingu-Tixo ngokwo-Y'ise ezelwe pambi kwa- 
mazwe : ingumntu ngokwonina ezehve emhla- 
beni ; 

Ingu-Tixo kanye, ingumntu kairye : ino- 
mpefumlo oqondayo nomzimba ngokwabanxu : 
31 EMBEDESHWENI WAKUSASA. 

Elingene no-Yise ngobu-Tixo bake : engapal 
ntsi kwo-Yise ngobuntu bake. 

Ote, noko engu-Tixo, engumntu : akababinij 
kodwa ungu-Kristu omnye \ 

Emnye, kungengako ukuguqulwa kwobu-l 
Tixo bube yinyama : kodwa ngokungeniswa| 
kwobuntu ku-Tixo. 

Emnye kanye \ kungengako ukudityaniswal 
kwesimilo : kodwa ngokuhlanganiswa kweziqul 
ndawonye. 

Ngokuba, kwa njengokuba umpefumlo no- 
mzimba zingumntu omnye : kwanjalo u-Tixo 
nomntu bangu-Kristu omnye ; 

Owabandezeleka ngenxa yosindiso lwetu 
weblela enklalweni yabafileyo, wabuya wavuka 
kwabafileyo ngomhla wesitatu. 

Wenyukela ezulwini, ulileli ngasekunene 
kwo-Yise, u-Tixo onamandhla onke : apo wo- 
vela kona aze ukugweba abahleliyo nabafileyo, 

Ekuyakuti ekufikeni kwake kubuye kuvuke 
bonke abantu ngemizimba yabo : bazitetelele 
ngokwezenzo zabo. 

Bati abenzileyo okulungileyo bangene ebo- 
mini obungimapakade : bati nabenze okuko* 
hlakeleyo bangene emlilweni ongunapakade. 

Oku kuyinkolo eyikatolika : ekuyakuti. 
ukuba umntu akakolwa kuyo ngokungenaku^ 
shukunyiswa angabi nakusindiswa. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuyc 
u-lSTyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjak 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kudc 
kube ngunapakade. Amen. 
32 I-LITANI. 

IT KulandeV apa umtandazo wokutandazela into 
zonke ezitandazelwayo okuUwa yi-Litani, eya- 
kidetwa umhlaumbi iculwe emva kwombedesho 
wakusasa ngemini zecawa, nango- { Wednesday,' 
nango-' Friday ,' nangamanye amaxesha kwa- 
kutshiwo ngumfundisi omkulu. 

TIXO u-Yise wasezulwini : sipate ngofefe ti- 
na 'boni abalusizi. 

Tixo u-Yise wasezulwini, sipate ngofefe tina 
'boni abalusizi. 

Tixo u-Nyana um-Kuluii wabantu : sipate 
ngofefe tina 'boni abalusizi. 

Tixo u-Nyana um Kululi wabantu : sipate 
ngofefe tina 'boni abalusizi. 

Tixo u-Moya Oyingcwele, ovela ku-Yise na- 
ku-Nyana : sipate ngofefe tina 'boni abalusizi. 

Tixo u-Moya, Oyingcwele, ovela ku-Yise na- 
ku-Nyana : sipate ngofefe Una 'boni abalusizi. 

M-Triniti Oyingcwele, onamatamsaiiqa no- 
bungcwalisa : sipate ngofefe tina 'boni abalu- 
sizi. 

M-Triniti Oyingcwelc, onamatamsanqa nobu- 
ngcwalisa : sipate ngofefe tina 'boni abalusizi. 

Zungakumbuli, jS"kosi, izono zetu nezono 
zobawo betu ; ungazipindezeleli zona : sinya- 
mezele Nkosi elungileyo, banyamezele abantu 
bako obakululeyo ngegazi lako elinqabileyo, 
ungasiqunibeli kude kube ngunapakade. 
Si?iyamezele, NJcosi elungileyo. 

Kuyo yonke inkohlakalo nobubi ; kuso iso- 
no, kuwo amaqinga nokulwa kuka-Satane ; 
33 c 3 I-LITANI. 

kuwo umsindo wako, nakuko ukugwetywa 
okungunapakade, 

Sisindise, Nkosi elungileyo. 
Kubo bonke ubumfama benkliziyo : kulo 
iratshi, noqayiso, nohanabaniso ; kulo ulunya 
notiyano, nakuko konke ukungatandi, 
Sisindise, Nkosi elungileyo. 
Kuwo umbulo, naso sonke esinye isono esi- 
bulalayo ; nakuzo zonke inkobliso zomblaba, 
nezenyama, nezo-Satane, 

Sisindise, Nkosi elungileyo. 
Kuyo imibane noqwitela ; kuzo izibeto ne- 
zifo ezibulalayo, nendhlala ; kuyo imfazwe ne- 
mibulalo, nakuko ukufa ngokwalama, 
Sisindise, Nkosi elungileyo. 
Kuko konke ukunceteza ngasese, nakuko 
ukuvukelana nenkosi zetu ; kuyo yonke imfu- 
ndiso yobuxoki, nakuko ukwablukana eke- 
rikeni ; kubo ubulukuni benkliziyo, nakuko 
ukudela izwi lako nomteto wako, 

Sisindise, Nkosi elungileyo. 
Ngayo imfihlakalo yokwenziwa kwako ube 
yinyania ; ngako ukuzalwa kwako okungcwele, 
nokwaluswa kwako \ ngako ukubatizeshwa 
kwako, ngako ukuzila nokulingwa kwako, 
Sisindise, Nkosi elungileyo. 
Ngazo inklungu zako ezinkulu, nokubila 
kwako igazi ; ngayo ikuruse yako nokuva 
kwako ubunzima ; ngako ukufa kwako no- 
kungewatywa ; ngako ukuvuka kwako oku- 
ngcwalisekileyo nokunyukela kwako ezulwini ; 
nangako ukuza kwo-Moya Oyingcwele, 
Sisindise, Nkosi elungileyo. 
]N r 2;a!o lonke ixesha lokubandezelwa kwetu ; 
34 I-LITANI. 

ngalo lonke ixesha lobutyebi ; ngexesha lo- 
kufa, nangeniini yomgvrebo, 

Sismdise, Nkosi elungileyo. 

Tina 'boni siyakukunga . ukuba mausive, 
Nkosi Tixo ; nokuba mauvume ukuyipata 
i-Kerike yako eyingcwele ekuzo zonke inda- 
wo, ukuze ihanibe ngendhlela yenyaniso ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukusigcina nokusomeleza 
enkonzweni yako, nasenklahveiii eyingcwele 
nelungileyo isicakakazi sako u-Yitoria ; uku- 
mkanikazi nompati wetu ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume nkupata inkliziyo yake 
enkolweni yako, nasekukwoyikeni, nasekuta- 
ndeni vrena, nokuba ahlal' etembela kivwe, 
engxamel' ukuba kudunyiswe wena; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukuba ngumlweli nomgci- 
ni wake, umnike ukuba azoyise zonke intsha- 
ba zake ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukutamsanqelisa noku- 
gcina u- ; Albert-Edvrard-Prince-of- Wales', i- 
i Princess-of- Wales,' nabo bonke abantu ba- 
kowabo ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubakanyisa bonke 
f>-Bishope, naba-Priste, nama-Dikone. baze ba- 
35 I-LITANI. 

lazi baliqoncie ngokwenyaniso ilizwi lako ; bati 
ngokufundisa nangokuhlala kwabo balislm- 
mayele balibonakalise ; 

Siyahuhunga uhuba mausive, Nhosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubavatisa onke ama- 
pakati nabantu abakulu ngobubele, ngobu- 
lumko, nangokuqonda ; 

Siyahuhunga uhuba mausive, Nhosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubatamsanqelisa no- 
kubagcina abatet' amatyala, ubape ufefe lwo- 
kuba bagwebe ngokungileyo, bayigcine nenya- 
niso; 

Siyahuhunga uhuba mausive, Nhosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubatamsanqelisa noku- 
bagcina bonke abantu bako ; 

Siyahuhunga uhuba mausive, Nhosi ehcngi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukuzipa izizwe zonke 
uxolo, utandano, novumelano ; 

Siyahuhunga uhuba mausive, Nhosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukusipa inkliziyo eyaku- 
kutanda ikwoyike wena, size sihambe nge- 
mite to yako ; 

Siyahuhunga uhuba mausive, Nhosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubapa bonke abantu 
bako ulwongezo hvofefe Iwako, baze balive 
ngokululamileyo ilizwi lako, balamkele ngo- 
kulitanda kanye, baze bavelise iziqamo zo- 
Moya wako ; 
36 1 I-LITAK1. 

Siyakukunga ukuha inclusive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauYume ukungenisa encllileleni 
yenyaniso bonke abapambukileyo nabakohlisi- 
weyo ; 

Siyakukunga ukuba ?nausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubomeleza abemiyo, 
ukubatutuzela nokubaneeda abankliziyo z - 
butataka; ubapakaniise abawayo ; uti n,- ■■ - 
kugqibela umkalilele pantsi kwenyawo ssetn 
u-Satane ; 

Siyahukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubasiza ubancede ubo- 
nwabise bonke abasengozini, nasekusweleni, 
nasembandezelweni ; 

Siyahukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubagcina bonke abaha- 
mbayo emhlabeni nasemanzini, bonke abafazi 
abev' inimba yokuzala, bonke abafayo naba- 
ntwana abancinane ; nokubonisa ububele ba- 
kopezukwabo bonke abangababanjwa naba- 
sentolongweni ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukuzihvela nokuzo- 
ndbla inkedama, nabahlolokazi, nabo bonke 
abalahliweyo nababandezelweyo ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elangi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukubapata bonke abantu 
ngofefe ; 
37 I-LITANI. 

Siyakukunga ukuba mausive, A r kosi elungi 
leyo. 

Ukuba mauvume ukuxolela intshaba zetu, 
nababandezeli betu, nabahlebi betu, uzigu- 
qule inkliziyo zabo ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi el Wag i- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukusinika nokusigcinela 
iziqamo zomhlaba, size sizamkele ngexesha 
lazo ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo. 

Ukuba mauvume ukusinika ugqoboko 
lwenyaniso ; usixoiele zonke izono zetu, zoku- 
libala kwetu nokungazi kwetu; usipe ufefe 
Iwo-Moya wako Oyingcwele size silungise uku- 
hlala kwetu ngokwelizwi lako elingcwele ; 

Siyakukunga ukuba mausive, Nkosi elungi- 
leyo . 

X yana ka-Tixo : siyakukunga ukuba mau- 
sive. 

Ny ana ka-Tixo : siyakukunga ukuba- mausive. 

Mvana ka-Tixo : esusayo izono zelizwe ; 
Sipe uxolo Iwako. 

Mvana ka-Tixo : esusayo izono zelizwe ; 
Sipate ngofefe. 

Kristu mausive. 
Kristu mausive. 

Nkosi sipate ngofefe. 
Nkosi sipate ngofefe. 

Kristu sipate ngofefe. 
Kristu sipate ngofefe. 

Xkosi sipate ngofefe. 
Nkosi sipate ngofefe. 
38 1-LITANX. 

^f KwanduV ukuteiwa umtandazo ive-I\kosi ugum- 
Priste nangabantu kunye naye. 

BAWO "wetu osezuhvini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako niayenziwe emhla- 
beni, Njengokubaisenzhva ezuhvini. Mausipe 
namhlanje isonka seta semihla ngeniihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati siba- 
xolela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendwe-ni ; 
Zusisindise enkohJakalwem. Amen. 

Umpriste. Nkosi, zungasipati ngokufanelwe 
zizono zetu. 

Impendulo. Ungasivuzi ngokufanelwe zizi- 
kohlakalo zetu. 

Masitandaze. 

TIXO Bawo onetaru, ongakudeliyo ukugula 
kwenkliziyo egqobokileyo nezicelo zabano- 
sizi ; yincede ngofefe imitandazo yetu esiye- 
nzayo pambi kwako kuzo zonke inkatazo nezi- 
xakeko zetu, zakusihlela ; uze usive ngobu- 
bele bako, zize ziti ezozibulalo esizeuzelwa zona 
bubuqinga nobulumko buka-Satane nobabantu 
zitshatyalaliswe kanye, zicitakaKswe ngokulo- 
ndoloza kwako • size siti tina zicaka zako, singe- 
nziwanganto zimbandezelo, sihlale sibulela 
kuwe e-Kerikeni yako eyingcwele, ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi Yetu. 

Vufca Nkosi, tcsinced€, usidndise ngenxa ye- 
garaa lako. 

TIXO, sizivile ngendhlebe zetu,. nobawo betu 
basixelele izenzo ezikulu ubuzenza nge- 
39 I-LITANI. 

mihlayabo nangexesha lakudala ebelingapambi 
kwabo. 

Vuka Nlcosi, usincede, usisindise ngenxa yo- 
clumo IwaTco. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Impendulo. Njengokuba bekunjalo ekuqa- 
leni, kunjalo nakaloku, kwakuyakuhlala ku- 
njalo : kude kube ngunapakade. Amen. 

Sigcine ezintshabeni zetu, Kristu. 
Ubukangele ngobubele ubunzima beiu. 

Zikangele ngenceba intsizi zenkliziyo zetu. 
(Jzixolele ngofefe izono zabantu baJco. 

Xceda, uyive ngofefe imitandazo yetu. 
Nyana Ica-Davide, sipate ngosizi. 

Mausive kaloku nangamaxesha onke, Kristu. 

Zusive ngofefe Kristu, usive ngofefe, Nkosi 
Kristu. 

Umpriste. Nkosi it am lako malibonakaliswe 
pezu kwetu. 

Impendulo. Njengokuba sitembele kuwe. 

Masitandaze. 

OIYAKUTANDAZA ngokululamileyo, Bawo, 
lj ukuba maukangele ngofefe ubulwelwe 
betu ) uz' uti ngenxa yobungcwalisa begaina 
lako ubunqande kuti bouke obobubi obusifa- 
neleyo ; zusincede ukuze siti kuzo zonke inka- 
tazo zetu, silibeke lonke itemba letu elufefeni 
Iwako, size sihlale sikonza wena ngenklalo elu- 
ngileyo neyingcwele ; kube kukudunyiswa no- 
kungcwaliswa kwako ; ngenxa yokupela kwo- 
Mahluli no-Mteteleli wetu, ongu-Yesu Kristu 
i -Nkosi yetu. Amen. 
40 I-LITAN1. 

Umtandazo ka-Krisostome. 

TIXO onamandhla onke, osipileyo ufefe oko- 
kuba siti ngenkliziyonye senzele kuwe 
imitandazo yetu, nositembisayo ukuba woti 
kwakubutana ababini nokuba ngabatatu ega- 
rueni lako uyakubenzela izicelo zabo : Zenze 
kaloku ke Nkosi izicelo nenkanuko zezicaka 
zako njengokuba kungafanela zona ; usipe kwe- 
lilizwe ukuyazi inyaniso yako, nakwelizakuza 
ubomi obungunapakade. Amen, 

2 Kuma-Korinte xiii. 

UFEFE lwe-Nkosi Yetu u-Yesu Kristu, no- 
tando luka-Tixo, nobukolwane bo-Moya 
Oyingcwele, mabuhlale kuti sonke, kude kube 
ngunapakade. Amen. 

Uhugqibela kive-Litani. IMITANDAZO NEMIBULELO, 

YAMAXESHA ATILE. 

Eyohwenziwa ngapambi kwemitandazo emibini 
eyokugqibela ye-Liiani, umhlaimbi eyombedesho 
wakusasa noivangokuhhva. IMITANDAZO. 

Umtandazo oivokucela imvula. 

rpiXO Bawo wasezulwini, obatembisileyo ngo- 
X Yesu Kristu u-Nyana wako, bonke ababu- 
41 IM1TANDAZ0. 

funayo ubukumkani bako nobulungisa babo, 
ukuba uyakubapa zonke izinto eziswelekileyo 
ckugcineni kwemizimba yabo ; Situmele, siya- 
kutandaza, entswelweni yetu. imvula eziyakuti 
ngokukoliseka kwazo, zisizuzise iziqamo zo 
mhlaba, size sonwabe sikudumise ; ngaye u- 
Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Owokucela ukuqabuka kwezulu. 

TIXO Nkosi enamandhla onke, owati ngenxa 
yezono zabantu wawuntywilisa umhlaba 
wonke, kwada kwasala abantu abasibozo ku- 
pela, waza wati emva kwoko watembisa ngo- 
fefe lwako olukulu, ukuba akusayikuz' ubuye 
wenjenjalo ukuwutshabalalisa ; Siyakutandaza 
ngokululamileyo ukuba, nakuba sisifaneleyo 
isibeto semvula nesamanzi ngenxa yezono zetu, 
kodwa noko siguquka nje ngokwenyaniso, zu- 
lenjenjalo ukulipata izulu, size sizuze iziqamo 
zomhlaba ngexesha lazo, siti ngako ukuso- 
blwaya kwako, sikulungise ukuhlala kwetu, 
sikudumise sikungcwalise ngenxa yenceba yako 
enkulu; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

Ngexesha lokudula nelendhlala. 

TIXO Bawo wetu wasezulwini, okusisipo sako 
sokuba kun' imvula, kucume umhlaba, 
kwande inkomo nezilo ; Bukangele, siyakuta- 
ndaza ubunzima babantu bako ; uze wenze 
okokuba okukusweieka nokudula esikuvayo 
ngelixesha ngokufanelwe zizono zetu, kutiwe 
ngenxa yobubele bako kuguqulwe kube yi- 
ndyebo nobuninzi ; ngenxa yotando luka-Yesu 
42 IMITAXDAZO. 

Kristu i-Xkosi yetu, ekuti kuye kwa nakuwe 
naku-]\Ioya Oyingcwele kubeko lwonke udu- 
miso nobungcwalisa, kaloku nakude kube ngu- 
napakade. Amen. 

Umhlaimbi lo. 

TIXO Bawo- onofefe, owati ngexesha lika- 
Elija umprofite e-Samariya waguqula uku- 
sweleka okukulu nendhlala kwaba yindyebo 
nobuninzi ; Sipate ngofefe, size siti, esisohlvra- 
ywa ngelixesha ngento enjalo- ngenxa yezono 
zetu, sifumane uncedo ngexesha elilungileyo : 
Zandise iziqamo zomhlaba ngetamsanqa lako 
lasezulwini, usipe okokuba siti tina, sisanikela 
isisa sako esikulu, sikungcwalise ngaso, siba- 
kulule abasweleyo, sonwabe ngo-kwetu; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen, 

Ngexesha lemfazwe nelempitizelo. 

TIXO onamandhla crake, Kurnkani kakum- 
kani, Mpati wazo zonke izdnto, omandhla 
engenakwalhra, okukokwako ukwohlwaya abo- 
ni ngokubafaneleyo, nokuba notaru pezu kwa- 
baguqukayo ngokwenene ; Sisindise, siyakuta- 
ndaza ngokululamileyo, usilondoloze ezandhleni 
zabazintshaba zetu ; lidanibise iratshi labo, 
uwuncipise umona wabo, uwo-nakalise ama- 
qinga abo ; size siti, sixobile ngokusilwela 
kwako, sihlale sigcinwa ezingozini zonke, size 
sikudumise okupela kwomniki wohvoyiso ; 
-ngenxa yemfanelo zowokupela kwo - Nyana 
wakOj ongu-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

43 DIITANBAZO. 

Ngexesha lezifo ezikulu nemikuhlane. 

TIXO onamandhla onke, owati ngengqumbol 
yako wabatumela abantu bako besenklango I 
isifo esibulalayo, ngenxa yokungeva kwabo I 
nokuvukelana kwabo ngakubo o-Mosesi no-l 
Arone ; nowati kanjako ngexesha lika-Davicle 
ukumkani, wabulala amawaka angamashumi 
asixenxe abantu ngesibeto sokufa, wati noko | 
wakumbula ufefe lwako wasisindisa isisalela ; 
Yiba netaru pezu kwetu tina 'boni abalusizi, 
esiti ngelixesha sahlelwa yimikuhlane eraikulu 
nokufa, uz' uti, njengokuba ubulanikele isizi 
wayaleza ingelosi etshabalalisayo, ukuba mai- 
yeke ukwohlwaya kwayo, mawenjenjalo naka- 
loku ukusisusa kuti esisibeto nezifo ezinzinaa ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

% Imitandazo yokvsbandazela abo abaza likwenziwa 
babe ngaba-Fimdisi, eyokutehcaiwyihla ngemihla 
ngecawa ezikutiiva c Ember Weeks. ' 

TIXO onamandhla onke, Bawo wetu wasezu- 
lwini, ozitengeleyo i-Kerike esendaweni 
zonke ngegazi elinqabileyo ]o-Nyana wako 
otandiweyo ; Yikangele ngofefe lwako, nange- 
lixesha wenjeirjalo nkuzikokela nokuzipata 
inkliziyo zezicaka zako ezingo-Bishope naba- 
Fundisi bomhlambi wako baze bangaziheki 
izandhla zabo pezu kwake namnye umntu ngo- 
bungxamo, kodwa bati ngokunyanisekileyo 
nangobulumko banyule abantu abafanel' uku- 
konza emfundisweni engcwele ye-Kerike yako. 
Nabo abayakumiselwa imisebenzi engcwele, 
zubape ufefe netamsanqa lako lasezulwini ; baze 
ngokuhlala nangokufundisa kwabo, bashuma- IMITAKDAZO, 

yele udumo Iwako, bahambi.se usindiso lwa- 
bantu bonke : ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi 
yetu. Amen. 

UmhJ.aimhi lomtandazo. 

TIXO onamandhla onke. Mniki wazo zonke 
izipo ezilungileyo, oti ngobulumko bako 
wamisa inklobo ezitile zaba-Fundisi e-Keri- 
keni yako ; Siyakutandaza ngokululaniileyo 
ukuba maubatamsanqelise bonke abayakubi- 
zelwa imisebenzi etile kuyo. Zuwenjenjalo 
ukubazalisangenyaniso yemfundisoyako, ubape 
ubomi obttngenatyala, ukuba bakukonze ngo- 
kuqinisekileyo kube kukudunyiswa kwe-Gama 
lako elikulu nokuncedwa kwe-Kerike yako 
engcwele, ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. 
Amen. 

®7 Umbandazo ongatetwayo emva hwayo yonlce 
eyangapambili. 

TIXO, ekusisimilo sako ukuhlala unotaru 
noxolelo. zamkele izikungo zetu ezilula- 
mileyo : zuti noko sinxityiwe sabot shelelwa 
iigernixokolelwane yezono zetu, usikulule ngo- 
sizi lwotaru lwako olukulu : kube kukudu- 
nyiswa kuka-Yesu Kristu u-Mahluli no-Mtete- 
leli Avetu. Amen. 

r Umtcmdazo iwkutandazela Umpati tiamapdkaU. 
rpIXO onofofe olupezukonke, siyawutandazela 
ingokululamileyo wonke lonihlaba, nango- 
kungakumbi isicaka sako esingu-Mpati wawo, 
* Tnamapakati abutene nda- ^ r , 
wonye neeiixesha, akuba niau- &, tetwa ma awn. 
nime ukwenjenjalo ukuzibe- £t„*£ faBg "" e - 
kisa nokuziliambisa zonke izinto IM1TANDAZ0. 

ezitetwa ngawo, kube kukwandiswa kwodumc 
lwako nokuncedwa kwe-Kerike yako, noku- 
gcinwa nokwonwatyiswa kvvabantu], ukuba 
zonke izinto zenjwenjalo ukupatwa nokulu- 
ngiswa ngemizamo yake [yabo], pezu kwezise- 
kelo czilungileyo neziqinisekileyo, ukuze 
uxolo nenyweba, inyaniso nobulungisa, uku- 
mbedestia nokumoyika u-Tixo, kuqiniswe pa- 
kati kwetu ngazo zonke izizukulwana. Ezi, 
nazo zonke ezinye izinto eziswelekileyo kuye 
[kubo], nakuti, nakuyo yonke i-Kerike yako, 
siyazitandazela ngokululamileyo egameni nase- 
kusiteteleni kuka-Yesu Kristu oyi-Nkosi no- 
Msindisi wetu. Amen. 

^T Umtandazo ivokutandazela ukuguqulwa kwaba- 
luyideni, owokutetwa nxa kutandwayo ngu-Mfu- 
ndisi, nokuba kutetwe ngapambi kwmtshuma- 
yelo, nokuba ngapambi kwombulelo wamaxesha 
mike, 

TIXO onotaru, obadalileyo abantu * bonke, 
ongatiyiyo nannye into oyenzileyo, nonga- 
funiyo ukufa kwomoni, kodwa ofun' ukuba 
aguquke apile ; Yiba notaru pezu kwabo bonke 
aba-Yodi, nama-Mahomete, naba-Heyideni, na- 
kakulu pezu kwabo abakulomhlaba, ususe 
kubo bonke ubudenge, nobulukuni benkliziyo, 
nokudela ilizwi lako ; uz' uti, Nkosi yania- 
tanisanqa, wenjenjalo ukubagodusela emhla- 
nibini wako, ukuze basindiswe ndawonye nesi- 
salela so-Sirayeli abenene, baze benziwe babe 
ng umhlambi mnye ngapantsi kwo-Malusi 
emnye, ongu-Yesu Kristu i-Nkpsi yetu, ohle- 
liyo epet' ubukumkani ndawonye nawe no- 
46 IMITANDAZO. 

Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, kude kube 
ngmiapakade. Amen. 

IT Umtandazo wokuta/ndazela zonke inklobo zabantu 
owokutetwa manxa i-I/itani ingamisehoa vkiv- 
tetwa. 

TIXO, Mdali no-Mgcini wabo bonke abantu, 
siyazitandazela kuwe zonke inklobo za- 
bantu ; ukuba niauze uvume ukuzazisa indhlela 
zako nosindiso lwako olupilisayo kuzo zonke 
izizwe. Siti kanjalo siyitandazela ngokukulu 
i-Kerike ekatolika, ukuba niayenjwenjalo uku- 
kokelwa nokupatwa ngu-Moyawako o iungileyo, 
ukuze bonke abazixelayo nabazibizayo ngo- 
kuti singaba-Kristn, bangeniswe endhleleni 
yenyaniso, baze bayigcine inkolo ngovume- 
lano lwenkliziyo, nangembambisano yoxolo, 
nangokuhlala okulungileyo. Ngokugqibela, 
siyababekela ebubeleni bako, Bawo, bonke 
abanobunzima nababandezehveyo nokuba ku- 
senkliziyweni, nasemziinbeni, nasekuhlaleni, 
*[ngokungapezulu abangxame- * Lendawo mn . 
leyo imitandazo yetu,l ukuba yitetwe nxa kulf 
mauvume ukubatutuzela noku- mitandazo ymkla- 
bakulula ngokwentswelo zabo, nganiso ' 
ubape unyamezelo embandezehveni, nokupuma 
okutamsanqelekileyo ebunzimeni babo bonke. 
Oku konke siyakutandaza ngenxa yo-Yesu 
Kristu. Amen. 

IMIBULELO. 

IF Umbulelo wamaxesha onke. 

TIXO onamandhla onke, Yise wazo zonke 
izibele, tina zicaka zako ezingafanelekileyo 

47 1MIBULEL0. 

siyakunikela imibulelo elulamileyo neyenkli- 
ziyo, ngako konke ukulunga kwako nobubele 
bako ngakuti nangakubo bonke abantu ; 
* Lendawo ij/a- *[nangokungapezulu kubo aba- 
ta!^/^bqf^i> ngxameleyo ukwenzela imibule- 
vkubuida. \ nendumiso kalokunje ngenxa 

yezibele zako obusand' ukuzenzela bona.] Si- 
yak udumisa ngenxa yokudalwa kwetu, noku- 
geinwa kwetu, nangenxayawo onke amatamsa- 
nqa obubomi \ kodwa ngokungapezu konke, 
ngenxa yotando lwako olungenanibaliso ekuku- 
lulweni kwelizwe yi-Xkosi yetu u-Yesu Kristu ; 
ngenxa yenzuziso yofefe, nangenxa yetemba lo- 
bungcwalisa. Zusinike, siyakutandaza, okokuba 
senjenjalo ukuzigqala zonke izibele zako, zize 
inkliziyo zetu zibe nokabulela okungazenzisiyo, 
size sibonakalise udunio lwako kungabi ngemi- 
lomo yetu yodwa, koko kube nangokuhlala 
kwetu; ngokuzinikela enkonzweni yako, nango- 
kuhamba pambi k^ako ngobungcwele nango- 
kulunga yonke iinihla yetu ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Nkosi yetu, ekuti kuye kwa nakuwe 
naku-Moya Oyingcwele, kubeko lwonke udumo 
nobungcwalisa kude kube ngunapakade. Amen. 

Owokubulela imvula. 

TIXO Bawo wetu wasezulwini, oti ngokusi- 
gcina kwako unise eyokuqala neyasemva 
imvula pezu kwomhlaba, uze wona ubavelisele 
abantu ukutya ; Siyakubulela ngokululami- 
leyo okokuba w x ati entswelweni yetu enkulu 
wavuma ukulitumela ilifa lako imvula evuyi- 
sayo, nokulipilisa oko belomile, sada sonwa- 
tyiswa tina zicaka zako ezingafanelekilevo 
48 IMIBULELO. 

Mwadiinyiswa igama lake elingcwele ; ngazo 
izibele zako ezingo-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

OwoJcubulela ukuqah uJca kwemlu. 

Y^KOSI Tixo, osancl' ukusitoba ngesisibeto 
IS sako semvulakazi ezinkuln nesamanzi, 
waza ngofefe lwako wakulula watutuzela inii- 
pefurnlo yetu ngokuqabuka kwezulu ngexesha 
elifanelekileyo ; Siyalidumisa silitigcwalise 
Igama lako elingcwele ngenxa yobububele 
bako, soza sililale sixela inceba zako kwizizu- 
kulwana ngezizukulwana ; ngaye u-Yesu Kri- 
stu i-Nkosi yetu. Amen. 

OwoJcubulela indyebo. 

BAWO onofefe olupezu konke, owati ngoku- 
lunga nangobubele bako wayiva hnita- 
ndazo eyenkliziyo ye-Kerike yako, waza wa- 
guqula ukudula nokusweleka kwetu kube 
bubuninzi nendyebo ; Siyakubulela ngokulu- 
lamileyo ngenxa yobububele bako obukulu ; 
sikukunga ukuba mauhlale usenza ngenceba 
kuti, ukuze umhlaba wetu uvelise iziqamo 
zokucuniakwawo, kube kukudunyiswa kwako 
nukwonwatyiswa kwetu ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

Owokubulela uxolo nokulondolozwa ezintshabem 

zeiu. 

TIXO onamandlila onke, oyinqaba enama- 
ndhla yokusindisa izicaka zako ebusweni 
bentshaba zazo • Siyakubonga sikubulele nge- 
nxa yokulondolozwa kwetu kwezongozi ezi- 
nkulu ebesingqongwa zizo : Sivakuvumelr 
49 d IMIBULELO. 

ukuba kungokulunga kwako okokuba besinga 
nikelwanga ekuqwengeni kwazo ; sikutandaza 
ukuba mauhlal' usenjenjalo ukusipa izibele 
zako, ukuze wonke umhlaba wazi ukuba wena 
ungu-Mlondolozi wetu onamandhla no-Msi- 
ndisi wetu ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi 
yetu. Amen. 

Owokubulda ukubuyiswa kwoxolo emakaya. 

TIXO ongunapakade, Bawo wetu osezulwini, 
okupela kwobenzayo abantu babe nenkli- 
ziyonye endhlwininye, noxolisayo ukulwa kwa- 
bantu abanengcwangu nabangevayo ; Siyadu- 
niisa Igama lako elingcwele, okokuba wavuma 
ukudambisa impitizelo zokuvukelana nenkosi, 
ebezisand' ukuvuswa pakati kwetu ; sikuta- 
ndaza ngokululamileyo ukuba mausinike sonke 
ufefe, lwokuba siti emva kwoku sihambe ngo- 
kupulapula imiteto yako; size siti, sisahlala 
ngoxolo nangokwonwaba, ekwoyikeni wena 
nasekulungiseni konke, singayeki ukukunikela 
lamadini etu endumiso nombulelo ngenxa 
yobubele bako ngakuti ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen, 

Owokubulela ukukululwa ezifeni ezikulu naserni- 
kuhlaneni. 

"VTKOSI Tixo, owasibeta ngenxa yezono zetu, 
JLi wasigqiba ngenxa yeziposo zetu ngokwo- 
lilwaya kwako okunzima nokwoyikekayo oku- 
sand' ukubako • wabuya wati ngelixa, pakati 
kwomgwebo wakumbula ufefe, wakulula imi- 
pefumlo yetu emlonyeni wokufa ; Siyayinikela 
ebubeleni bako, Bawo, imipefumlo nemizimba 
yetu oyikululeyo, ibe lidini lako elinilileyo, 
50 IMIBULELO. 

size siti tina sililale sidumisa sibonga izibele 
zako e-Kerikeni yako ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

UmMaimbi lo. 

SIYAYUMA ngokululamiIe3 T o pambi kwako, 
Bawo onofefe olupezu konke, ukuba zonke 
izohlwayo esisongelwa ngazo emfcetweni wako 
ngezisiwela ngokusifaneleyo, ngenxa yezigqito 
zetu ezininzi nobulukuni benkliziyo zetu : 
Kodwa njengokuba wavuma ngotara lwako 
olukulu, sakuzilulamela ngokiingeyonto na- 
ngokungenamandhla, ukudarabisa isifo ebesi- 
sand' ukuba ndezelwa siso, nokubuyisela ilizwi 
lovuyo nokupila eziudlilwini zetu ; siyanikela 
kubo ubu-Tixo bako obukulu umnikelowendu- 
uiiso nombulelo, sidumisa sibonga Igania lako 
elingcwele ngako okukulondoloza nokusigciua 
kwako ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. 
A men-. 

INTANDAZWANA NENCWADANA 

NEVANGELANA. 

EZOKUTETWA NGOMNYAKA. WOXKE. Makugqalwe, ukuba Intandazwana ezimiselwe- 
yo Icawa ngecaioa, nezimiselweyo imiai ezinkuhi 
ziyakutetwa ngombedeslw wangokuhlwa oivandv- 
lelayo imini yazo. EYOKUQALA ICAWA YE-ADEVENTE 0- 
KUKUTI KUELUZA KUEA-KRISTU. 

Tata ndazwana. 

TIXO onamandhla onke, zusipe ufefe lwoko- 
kuba siyilahle imisebenzi yobunmyama, 
51 b 2 EYOKUQALA ICAWA YE-ADEVENTE. 

sizambate izixobo zokukanya, ngexesha lobu- 
bomi obupelayo, ekungabo u-Nyana wako 
u-Yesu Kristu weza kuti ngolulamo olukulu ; 
size siti ngomlila wokugqityelwa, nxa ayaku- 
buya eze enobungcwalisa bake obukulu uku- 
gweba abahleliyo nabafileyo, sivukele tina 
ebomini obungapeliyo, ngaye lowo ohleliyo 
epet' ubukumkani, ndawonye nawe no-Moya 
Oyingcwele, kaloku nakude kube ngunapa- 
kade. Amen. 

^F Lentandazwana iydkuhlaV itetiva imihla yorike 
ndaivonye nezinye intandazwana ze-Advente k ti- 
de kufike ukvJilwa okuyandulelayo imini ye- 

Krisimasi. 

Incivadana. Kuma-Eoma. xiii. 8. 

"YTINGABI natyala emntwini, kube kukuta- 
1\ ndana kupela ; ngokuba lowo otanda 
omnye uwuzalisile umteto. Ngokuba oku- 
kuti, Ungarexezi, ungabulali, ungebi, unganqi- 
ni ngobuxoki, unganqweneli ; nokuba kuko 
wumbi umyalelo, uxeliwe ngokufutsbane ku- 
lamazwi okuti, Tanda umelwane wako nje- 
ngokuzitanda kwako. Utando alwenzi ububi 
k umelwane walo ; ngako oko utando luku- 
kuzalisekiswa kwomteto. Masenjenjalo, silazi 
nje ixeslia, ukuba kaloku lixesha kanye loku- 
vuka ebutongwcni, ngokuba kaloku nje usi- 
ndiswa lwetu lukufupi pezu kwokuya esaqala 
ukukolwa. Ubusuku sebuza kupela, imini 
seyikufupi, masiti ngoko siyilahle imisebenzi 
yobumnyama sambate izixobo zokukanya. 
Masihambe ngokufanelekileyo njengokwase- 
mini, singahambi ngemililali ernibi nangoku- 
52 EYOKUQALA ICAWA YE-ADEYEXTE. 

nxila, singahambi ngeraibulo nangenkanuko 
ezimbi, singahambi ngempikisano nangolu- 
nya. Kodwa yambateni i-Nkosi engu-Yesu 
Kristu, liiugatukutezeleli inyarna ukuzenza 
inkanuko zayo. 

Ivangelana. Mateyu xxi. 1. 

KEKALOKU ke bakusondela e-Yerusaleme, 
bakufika e-Betefage ngasentabeni yemi- 
nquma, wandula u-Yesu watuma abadisipile 
ababini esiti kubo, Xgenani emzini omalunga- 
na nani, nosenifumana iqwarakazi iibotshe- 
lelwe linetole lalo : wakululeni, niwazise kum. 
Niti, ukuba kuk' oteta into kuni, niti i-ZST kosi 
iyawafuna ; seleyakuwatuma ke. Konke oku 
kwenzeka, ukuze kuzaliseke obekutetiwe ngu- 
mprofite, esiti, Yitini kwintornbi yakwa-Zi- 
yone, Nanku Ukumkani wako esiza kuwe, 
elulamile, ehleli pezu kweqwara netole ilili- 
tole ieqwara, Baya ke abadisipile, benza 
njengoko n-Yesu wabayalela ngako ; baza ba- 
zisa iqwara netole, babeka ingubo zabo pezu 
kwawo, baza bamhlalisa pezu kwawo. Sati 
isihlwele esikulu kakulu sandhlala ingubo zaso 
endbleleni ; bati abanye bagaula awasebe emi- 
tini bawati sa endbleleni. Nezihlwele ezazi- 
liamba pambili, nezazilandela zadanduluka 
zisiti, Hosana ku-Xyana ka-Davide \ Utamsa- 
nqelekile lowo ozayo egameni le-Xkosi ; 
Hosana nasezmdaweni zangapezulu. Kwati 
akuba ebesel' efikile e-Yerusalenie, isixeko 
sonke samangaliswa, sisiti, Xgubanina lo ? Sa- 
za sati isihlwele, Lo ngu-Yesu uni-Profite 
wase-Xazarete yase-Galili. Waza a-Yesu wa- 
53 EYOKUQALA ICAWA YE-ADEVENTE. 

ngena etempileni ka-Tixo, wagxota bonke 
abebetengisa nabebetenga etempileni, waza 
waziwisa itafile zabatshintshi bemali, nezihlalo 
zabebetengisa ngamahobe ; wati kubo, Kuba- 
Hwe ngokutiwa, Indhla yam iyakubizwa ngo- 
kutiwa, yindhlu yomtandazo, kanti nina niye- 
nzile yangumngxuma wamasela. EYESIBINI ICAWA YE-ADEVENTE. 

Intandazwana. 

\TKOSI yamatamsanqa, owenze okokuba 
1.1 zonke izibalo ezingcwele zibalelwe uku- 
funda kwetu; Sipe okokuba senjenjalo uku- 
ziva, nokuzilesesha, nokuzigqala, nokuzi- 
funda, nokuziqonda ngenkliziyo ; size siti 
ngokunyamezela nangokututuzelwalilizwi lako 
elingcwele, silibambe sihlale siligcina itemba 
elitamsanqelekileyo lobomi obungunapakade, 
osipile lona ngaye u-Msindisi wetu u-Yesu 
Kristu. Amen. 

Incvxidana. Kuma-Roma xv. 4. 

KONKE obekubaliwe ngexesha langapambili 
bekubalelwe ukufunda kwetu, size sibe 
netemba ngalo unyamezelo nangokututuzelwa 
zizibalo. Wanga u-Tixo wonyamezelo notu- 
tuzelo anganipa okokuba nibe nenkliziyonye 
omnye kwomnye njengaye u-Kristu Yesu : 
nize niti ngenkliziyonye nimdumise u-Tixo 
kwa u-Yise we-Nkosi yetu u-Yesu Kristu : 
Ngako oko manamkelane njengokuba u-Kristu 
wasamkela tina, kuze kudiinyiswe u Tixo. 
Kekaloku nditi ukuba u-Kristu waba ngu- 

54: EYESIBIXT ICAWA YE-ADEYEXTE. 

' mkonzi wolwaluko ngenxa yenyaniso ka-Tixo, 
ukuze ziqiniswe izitembiso ebezenznve koba- 
wo : Nokuze izizwe zinidumise n-Tixo ngenxa 
yobubele bake; njengokuba kubaliwe ngoku- 
tiwa. Ngenxa yoku ndiyakukuxela pakati 
kwezizwe, ndiculele egameni lako. Uti ka- 
njako, Gcobani nina zizwe. ndawonye nabaiitu 
bake. Nakanjako, Dumisani i-Xkosi, nonke 
nina zizwe, niyibonge nonke nina bantu. 
Kanjako no-Yisaya uti, Kwobako ingcambo 
yakwa-Jese, nalowo oyakiiYuka ukuzipata 
izizwe, izizwe ziyakutembela kuye. Wanga 
angati u-Tixo weteinba anizalise ngalo lvronke 
UYuyo noxolo elukohveni lwenu, ukuze nizale 
litemba ngawo amandhla o-Moya Oyingcwele. 

Tpangelana. Luke xxi. 25. 

I^WOBAKO imiqondiso elangeni nasenya- 
V. ngeni nasezinkwenkwezini, nokubandeze- 
lwa kwezizwe emnlabeni, zinokuxakeka, ulwa- 
ndhle namaza egquma; inkliziyo zabantu zi- 
ncama ngokwoyika nangokuhlala bezilindele 
izinto ezizayo emlilabeni : ngokuba amandhla 
ezulu ayakuzanyazanyiswa. Boza bambone 
u-Xyana womntu esiza emafini enamandlila 
nobungcwalisa obukulu. Yitini zakuqala uku- 
bako ezizinto, nibeke pezulu, nipakamise 
inkloko zenu ; ngokuba usindiswa hvenu lu- 
yasondela. Waza wateta kubo umzekeliso, 
wati. K angel ani umkiwane nayo yonke innti ; 
nxa idubulayo niyabonanazingokwenuukuba 
ililobo liselikufupi. Kwanjalo ke nani naku- 
bona ezizinto zisihla, manazi ukuba ubuku- 
mkani buka-Tixo sebukufupi. Ngokweneno 
55 EYESITATU ICAWA YE-ADEVENTE. 

nditi kuni, esisizukulwana asiyikudhlula, kudel 
kuzaliseke konke : kwodhlula izulu nomlilaba 
kanti amazwi am akasavikuz' adhlule. EYESITATU ICAWA YE-ADEVENTE. 

Intandazwana. 

"YTKOSI Yesu Kristu, owati ekuzeni kwako 
IS okwokuqala, watuma isituny wa sako ukuza 
kulungisa indhlela yako pauibi kwako : Yenza 
okokuba abafundisi namagosa emfihlakalo zako 
enjenja]o ukulungisa indhlela yako, ngokugu- 
qulela inkliziyo zabangevayo ebulumkweni 
babalungileyo, ukuze ekuzeni kwako okwesi- 
bini ukugweba unihlaba sifunyanwe singabantu 
abatandekayo ebusweni bako, ohleliyo upet' 
ubukumkani, ndaw T onye no-Yise no-Moya Oyi- 
ngcwele, emnye u-Tixo ? kude kube ngimapa- 
kade. A men. 

Incwadana. 1 Kuma-Korinte iv. 1. 

UMNTU makakumbule ngati, ngokuti singa- 
bakonzi baka-Kristu, namagosa emfihla- 
kalo zika-Tixo. Apa ke kuyafuneka emagoseni, 
okokuba umntu afunyanw^e enyanisekile. Ko- 
dw T a kuyinto encinane kakulu kum ukuba ndi- 
gw T etywe nini, nangumg-webo womntu : kanjalo 
andizigwebi nangokwam. Ngokuba andinasa- 
zelo santo kum, kanti andigwetyelwe koku 
noko; kodwa ondigwebayo uyi-Nkosi. Ngako 
oko ningagw r ebi luto lingekaiiki ixesha, ide 
ifike i-Nkosi, eyakuvelisa izinto zobumnyama 
56 EYESITATU ICAWA YE-ADEVEXTE. 

ezifihliweyo, ibonakalise izicingo zenkliziyo. 
Bandule bonke bazuze udumo lwabo ku-Tixo. 

Ivangelana. Matey u xi. 2. 
J^EKALOKU ke u-Johane, eyivile nje ento- 
J_V longweni imisebenzi ka-Kristu, v^atuma 
ababini kubadisipile bake, wati kuye, Ungu- 
lowo obeyakuza, sikangele wumbi, kusinina ] 
Wapendula u-Yesu wati kubo, Hambani ni- 
inshuniayeze u-Johane ezonto enizivayo neni- 
zibouayo : Imfama ziyamkela ukubona kwazo, 
neziqwala ziyahaniba, amaleperi ayahlanjulu- 
lwa, nezitulu ziyeva, abahleyo bayavuswa, na- 
mahlwempu ayashunyayezwa indaba ezilungi- 
leyo. Kanjalo utamsanqelekile lowo ongayiku- 
xakaniswa ngam. Waza u-Yesu besimka bona 
waqala ukuteta esihlweleni ngaye u-Johane, 
esiti, Nipume naya kubona ntonina enklango ? 
Ibiyingcongolo izanyazanyiswa ngumoya, kusi- 
nina 1 Kodwa nipume naya kubona ntonina % 
Ngunmtu evatisiwe ngengubo ezitambileyo na ] 
Abambata ingubo ezitambileyo ke basezi- 
ndhlwini zokumkani. Kodwa nipume naya 
kubona ntonina 1 Ibingumprofite na 1 Ewe, 
nditi kuni, nongapezu kwomprofite. Ngokuba 
lo, nguye lowo obekubaliwe ngaye ngokutiwa, 
Kangela ndiyatuma isitunywa sam pambi kwo- 
buso bako, esiyakulungisa indlilela yako pambi 
kwako. 

EYESIKE ICAWA YE-ADEYENTE. 

Tntandazicana. 
\[KOSI, siyakutandaza, vusa amandhla ako, 
±\ ungene pakati kwetu, usisize ngamandhla 
57 d 3 EYESINE ICAWA YE-ADEVENTE. 

amakulu ; ukuze ke, njengokuba sixakwa siti- 
ntelwa zizono zetu ekuyihambeni indhlela esi- 
yibekelweyo, ufefe nobubele bako obukulu bu- 
sincede kamsinya busikiilule; ngenxa yenko- 
liso yo-Nyana wako i-Nkosi yetu, ekuti kuye 
nakuwe ,naku-Moya Oyingewele, kubeko lwonke 
udumo nobungcwalisa kude kube ngunapa- 
kade. A men. 

Incwadana. Kuma-Filipi iv. 4. 

VUYANI e-Nkosini ngamaxa onke, kanjalo 
nditi, Vuyani. Maluti ululamo lwenu lwa- 
zeke ebantwini bonke. I-Nkosi ikufupi. Ni- 
ngabi nasitukutezi santo : kodv/a entweni 
zonke ngokutandaza nangokukunga ndawonye 
nombulelo maziti izicelo zenu zaziswe ku-Tixo. 
Lwaluya luti uxolo luka-Tixo olungapezu ko- 
nke ukuqonda, luzigcine inkliziyo nengqondo 
^enu ngaye u-Kristu Yesu. 

Ivangdana. Joliane i. 19. 

OKU kukunqina kuka-Johane, nxa aba-Yodi 
bat ama abapriste naba-Levi e-Yerusaleme 
ukuze bambuze ngokuti, Ungubanina wena? 
Waxela, akakanyela ; waxela, esiti, Andinguye 
u-Kristu. Bambaza besiti, Kuyakutivwa nina 
ke 1 Ungu-Elija na 1 Wati, Andinguye. Ngu- 
lomprofite na ] Wati. ukupendula, Hayi. Baza 
bati kuye, Ungubanina 1 size sinike impendulo 
kwabasituniileyo. Utinina wena ngokwako? 
Wati, ndililizwi lodandulukayo enklango ngo- 
kuti, Lungisani indhlela ye-Nkosi, njengokuba 
ebetshilo u-Yisaya umprofite. Kekaloku ke 
abatunyiweyo bebengabasebafarisini. Bambuza 
bati kuye, Pofu yinina ukuba ubatizeshe, uku- 
58 IMIXI YE-KRISIMASI. 

ba akiinguye u-Kristu lowo no-Elija nom-Pro- 
fite lowo ? Wabapendula u-Johane esiti, Mina 
ncliyabatizeslia ngamanzi : kodwa kuko okoyo 
pakati kwenu eningamaziyo : nguye lowo oti 
esiza emva kwam, waba ngapambili knm, endi- 
ngafanelekile nokuba nditukulule umtya wesi- 
hlangu sake. Ezizinto bezenziwe e-Betabara 
pesheya kwe-Yoredane, apo u-Johane ebebati- 
zesha kona. IMIXI YOKTJZALWA KWE-KKOSI 

EKOLIS' UKITBIZWA NGOKTJTIWA YI-KRISIMASI. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, osinikileyo u-Nyana 
wako ozelweyo emiiye, okokuba azitabatele 
ubuiitu betu nokuba njengokwelixesha azilwe 
ji-Ntombf. Yenza ukuba tina sizelwe kutsha, 
senziwe sibe ngabantwana bako ngokunyulwa 
nangofefe, sihlaziywe imilila ngemilila ngu- 
Moya wako Oyingcwele ; ngaye lowo oyi-Nkosi 
yetu u-Yesu Kristu, ohleliyo epet' ubuku- 
rnkani ndawonye nawe no-Moya Oyingcwele, 
emnye u-Tixo, kude kube ngunapakade. A men. 

Tacvxulana. Kuba-Hebrewu i. 1. 

TT-TIXO, owayete aniaxeska ngamaxesha na- 
U ngendawo ezininzi wateta kudala koyise 
ngabaprofite, utctile kuti ngalemihla yo- 
kugqibela ngo-Xyana wake, ommisileyo abe 
yindhlilifa yento zonke, ekungaye wadala na- 
mazwe ; yena ekukukazimla kwobungcwalisa 
bake, nomfanekiso wesiqu sake, epata zonke 
izinto ngelizwi lamandhla ake ; akuba ebegqi- 
bile isihlarabululo sezono zetu, wahlala pantsi 
59 IMIXI YE-KRISIMASI. 

ngasekunene kwo-Bukulu bangapezulu ; enzi- 
we elungile kangaka pezu kwengelosi, kwa 
njengokuba ebete, ngokudhla ilifa, waziiza 
igama elihle ngapezu kwelazo. Ngokuba ku- 
kweyipina kwingelosi eka wati, Wena ungu- 
Nyana warn, ndikuzele namhla] Nakanjako, 
ndoba ngu-Yise kuye, abe ngunyana kum 1 
Nakanjako, akungenisa ongumazibulo wake 
emhlabeni, wati, Zonke ingelosi zika-Tixo 
mazimbedeshe. Nangazo ingelosi uti, Owenza 
ingelosi zake zibe ngomoya, nabakonzi bake 
babe lilangatye lomlilo. Kodwa uti ku- 
Nyana, Isihlalo sako, Tixo, singunapakade ; 
intonga yobnkumkani bako yintonga yobulu- 
ngisa : ubutandile ubulungisa wayitiya inko- 
hlakalo ; ngoko u-Tixo, kwa owako u-Tixo, 
ukutambisile ngeoli yovuyo ngapezu kwaba- 
lingane bako. Kanjalo uti, Wena, Nkosi, 
ekuqaleni wazibeka izisekelo zomlilaba, nama- 
zulu ayimisebenzi yezandhla zako : ayaku- 
tshabalala, kodwa ulileli wena : ayakwalupala 
onke njengengubo ; uyakuwasonga njengesi- 
vato, ayakuguqulwa ke ; kanti wena ulilal' 
unjalo, neniinyaka yako ayisayikupela. 

Ivangelana. Johane i. 1. 

EKUQALENI ebeko u-Lizwi, no-Lizwi waye- 
no-Tixo, no-Lizwi wayengu-Tixo. Zonke 
izinto zadalwa ngaye ; nangapandlile kwake 
akwadalwa nanye into ebidaliwe. Ku} T e be- 
kuko ubomi, nobubomi bebusisikanyiso sa- 
bantu. Nesikanyiso siyakanya ebumnyameni, 
kodwa ubumnyarna abusiqondanga. Bekuko 
umntu otunyiweyo ngu-Tixo, ogama belingu- 
60 IMINI KA-STEFANE. Johane. Lowo weza abe lingqina ukusinqinela 
esosikanyiso, ukuze bonke abantu bakolwe 
ngaye. Yena ebengesiso esosikanyiso, kodwa 
ebetunyiwe ukuba asinqinele esosikanyiso. 
Eso besisikanyiso siyinene, esikanyisa bonke 
abantu abeza emhlabeni. Yena wayesemhla- 
beni, umlilaba wawudalwe ngaye, nomhlaba 
wawungamazi. Weza kubo abake, kodwa 
abake abamamkelanga. Kodwa bonke aba- 
sukuba bamamkela, wabanika amandhla oko- 
kuba babe ngonyana baka-Tixo, kwa kubo 
abakolwayo Egameni lake. Abebezelwe ku- 
ngabanga ngegazi, nangentando yenyama, 
nangentando yomntu • kodwa ngu-Tixo. Wa- 
ye u-Lizwi wenziwa abe yinyama, wahlala pa- 
kati kwetu, (saza sabona ubungcwalisa bake, 
ubungcwalisa obungati bobozelweyo emnye 
ngu-Yise) ezele lufefe nayinyaniso. IMINI KA-STEFANE. 

Intdndazwcma. 

\7"ENZA, Nkosij okokuba kuzo zonke imba- 
X ndezelwa zetu emhlabeni apa ngenxa 
vokunqinela inyaniso yako, sihlale sikangela 
pezulu ezulwini, siti ngokolo sibone ubungcwa- 
lisa obuyakuveliswa, size sizele ngu-Moya 
Oyingcwele sifunde ukutanda nokutamsanqe- 
lisa ababandezeli betu ngokulinganisa ingqina 
lako lokuqala elibengu-Stefane, owabatantia- 
zela ababulali bake kuwe, Yesu onamata- 
msanqa, omiyo ngasekunene kwo-Tixo, ukuba 
usize bonke ababandezelwayo ngenxa yako, o- 
kupela kwo-Mahluli no-Mtete.leli wetu. A men. 
61 IMINI KA-STEFANE. 

^T KwanduV ukulandela intdndazwana yokuzalwa 
kwe-Nkosi, eyakuhlaV itettva kude kufike uku- 
hlwa okwandulelayo imini kuqala ngayo umnya- 
ka omntsha. 

Eyencvmdana. Izenzo vii. 55. 

IJ-STEFANE, ezele ngu-Moya Oyingcwele, 
J eqondele ezulwini, wabona ubungcwalisa 
buka-Tixo, no-Yesu emi ngasekunene kwo- 
Tixo, waza wati, Kangelani, ndiyabona ama- 
zulu evuliwe, no-Nyana womnta emi ngase- 
kunene kwo-Tixo. Bandula badanduluka 
ngelizwi elikulu, bavingca indhlebe zabo, ba- 
galeleka pezu kwake ngenkliziyonye, bainku- 
pela pandhle kwesixeko, bamgibisela ngamatye: 
aza amangqina abeka ingubo zawo ngasezinya- 
w r eni zendodana egama belingu-Saule. Baza 
bamgibisela ti-Stefane ngamatye, ebizela ku- 
T ixo, esiti, Nkosi Yesu, yamkela umpefumlo 
warn. Waza waguqa pantsi, wadanduluka 
ngelizwi elikulu, wati, Nkosi esisono zunga- 
senzi sibe lityala ngakubo. Wati akuba ebe- 
tshilo, walala. 

Ivangelana. Mateyu xxiii, 34. 

I^ANGELANI ndiyanitumela abaprofite ne- 
L zilumko nababali ; noza niti inxenye 
yabo nibabulale nibakuruseshe ; abanye noba- 
beta ezindhlwini zenu zenklanganiso, nibazinge 
kwizixeko ngezixeko ; nize nihlelwe lilo lonke 
igazi elingenatyala elike lapalazwa emhlabeni, 
kuqale egazini lika-Abele obelungile kude 
kube segazini lika-Zakariya unyana ka-Ba- 
rakiya, enambulala pakati kwetempile nela- 
tare. Ngokwenene nditi kuni, Zonke ezizinto 
62 IMI>TI KA-JOHAXE UMBALI WEVA3TGELI. 

ziyakusihlela esisizukulwana. Yerasaleme, 

Yerusalenie, obabulalayo abaprofite, obagibi- 
sela ngamatye abo batunyelwe kuwe ; kufuti 
kangakanaiiina endafima ukuzibutela ndawo- 
nye intsapo zako, njengokuba inkuku iyawa- 
butela pant si kwaraapiko ayo amatole ayo, 
anavuma ke ! Kangelani inclhlu yenu inishi- 
yelwe ze. Ngokuba nditi kuni, Aniyikubasa- 
ndibona nide niti, Unetamsanqa lowo ozayo 
Egameni le-Xkosi. IMffll KA-JOHAXE OIBALI 
WEYANGELL 

Tntandazwana. 
"Y^KOSI enotaru, siyakutandaza ukuba ma- 
ll uhlise uknkanya kvrako pezu kwe-Kerike 
yako, ize yona ikanyisiwe nje yimfundiso yoni- 
Postile wako ongu-Johane umbali wevangeli 
yenjenjalo ukuhaniba ekukanyeni kwenyaniso 
yako, ize iti ekugqibeleni rfike ekukanyeni 
kwobomi obungunapakade ngaye u-Yesu Kri- 
stu i-Nkosi yetu. Amen. 

Tacwadana. 1 Joliane i. 1. 

OKO okubekuko kwaseknqaleni, esikuvileyo, 
nesikubonileyo ngamehlo etu, noko besi- 
kangele kuko, nezandhla zetu bezikupete okwe- 
lizwi lobomi ; (ngokuba ubomi bebubonakalisi- 
we, nati sibubonile, siyanqinela, siyasbumayela 
kuni obobonii obungunapakade obubeno-Yise, 
nobubebonakalisiwe kuti:) Oko besikubonile 
noko besikuvile siyasliumayela kuni, ukuze 
nani nibe nobukolwane nati ; ngokwenene 
ubukolwane betu buno-Yise. no-Nyana wake 
63 l.MINI KA-JOHANE UMBALI WEVANGELI. 

ongu-Yesu Kristu. Ezizinto ke siyazibalela 
kuni, ukuze uvuyo lwenu luzaliseke. Nguwo 
lo umyalezelo esiwuvileyo kuye, nesiwushu- 
mayelayo kuni, Okokuba u-Tixo ukukukanya, 
akuko bumnyania kuye kanye. Ukuba sitsho 
ukuti, sinobukolwane naye, sihambe ebumnya- 
meni, siyaxoka, singayenzi inyaniso : kodwa 
ukuba siyahamba ekukanyeni njengokuba na- 
ye usekukanyeni, sinobukolwane omnye no- 
mnye, negazi lika-Yesu Kristu u-Nyana wake 
liyasihlambulula kuso sonke isono. Ukuba 
sitsho ukuti asinasono, siyazikohlisa, nenya- 
niso ayiko kuti. Ukuba siyazixela izono zetu, 
uriyanisekile yena enobulungisa ukuba asixo- 
lele izono zetu, asihlambulule kuko konke 
okungalungileyo. Ukuba sitsho ukuti, ase- 
nzanga sono ; siyanienza abe lixoki nelizwi lake 
aliko kuti. 

Ivangelana. Johane xxi. 19 

U-YESU wati ku-Petrosi, Ndilandele. Wa- 
nclula u-Petrosi eguquka, wabona umdi- 
sipile obetandwa ngu-Yesu elandela ; lowo 
obesayama esifubeni sika Yesu ngexesha lesi- 
dhlo sangokuhlwa, obete, Nkosi, ngubanina 
okungcatshayo ] U-Petrosi embona nje wati 
ku-Yesu, Nkosi, Lo uyakutinina ? U-Yesu 
wati kuye, Nokuba ndiyatanda ukuba ahlale 
ndide ndize, kuyintonina kuwe % Ndilandele 
wena, Sandula ukupuma esisiteto pakati 
kwabazalwane, ukuba lomdisipile ebengayikuz' 
afe : kanti u-Yesu ebengatshongo kuye ukuti, 
Akayikuz' afe ; kodwa ebete, Nokuba ndiya- 
tanda ukuba ahlale ndide ndize, kuyintonina 
64 XMINI YOKUBULAWA KWENTSANA. 

kuwe ? Nguye lomdisipile onqinelayo ezizinto, 
owazibala zona, siyazi ukuba ukunqina kwake 
kuyinyaniso. Kanjalo ziko nezhiye izinto 
ezininzi ebezisenziwangu-Yesu, ezingati ukuba 
bezibaliwe zonke ngazinye, nditi umhlaba 
wonke ubungayikwanela incwadi ebeziyaku- 
balwa. IMINI YOKUBULAWA KWENTSASTA. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, owenzileyo okokuba 
kubeko udumiso emilonyeni "wentsana 
ezincinane, nokokuba abantwana bakungcwa- 
lise ngokufa kwabo ■ Buiala uzonakalise zonke 
inkoblakalo ezipakati kwetu, wenjenjalo uku- 
someleza ngofefe lwako, okokuba siti, nge- 
nklalo engcwele nangokolo oluqinileyo kude 
kube sekufeni, silingcwalise Igama lako eli- 
ngcwele ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. 
Amen. 

Eyencwadana. Isityilo xiv. 1. 

"VTDAKANGELA, ndaza ndabona Imvana imi 
lS entabeni ye-Siyone, indawonye nekulu 
elinamashumi aniane anane lamawaka, bene- 
gama lo-Yise wayo libaliwe emabunzini abo. 
Ndeva ilizwi livela ezulwini, elingati lilizwi 
lamanzi amaninzi, nelendudumo enkulu : nde- 
va nelizwi labanehadi bebeta ihadi zabo : baza 
bacula iculo elingati litsha pambikwesihlalo so- 
bukumkani, napambi kwezilo ezine, nabadala • 
akwabiko namnye umntu ongalifundayo elo- 
culo, kupela kwelokulu elinamashumi amane 
anane lamawaka, abebekululwe einhlabeni. 
65 ICAWA ELANDELA IMINI YE-KRISIMASI. 

Aba ke ngabengazanga bazincolise ngamanka- 
zana, ngokuba bengabangcwele : aba ke nga- 
balandela Imvana apo kus ukuba isiya kona : 
Aba ke bebekululwe pakati kwabantu, belulibo 
kuye u-Tixo nakuyo Imvana. Nasemlonyeni 
wabo akwafunyanwa nkohliso ; ngokuba aba- 
natyala pambi kwesihlalo sika-Tixo. 

Ivangelana. Mateyu ii. 13. 

INGELOSI ye-Nkosi yabonakala ku-Josefe 
epupeni, isiti, Vuka utabate usana nonina 
walo usabele e-Jipete, uhlale kona ndide ndi- 
kuzisele ilizwi j ngokuba u-Herode uyakulu- 
funa usana ukuba alubulale. Wati akuvuka, 
watabata usana nonina walo ebusuku, wemka 
way a e-Jipete, wahlala kona kwada kwafa u- 
Herode ; ukuze kuzaliseke obekutetiwe yi- 
Nkosi ngoinprofite, esiti, N dimbizile u-Nyana 
warn apume e-Jipete. Wandula u-Herode aku- 
bona ukuba ebekohlisiwe zizilumko, waba no- 
msindo kakulu, wati etumile wababulala bonke 
abantwajia abase-Beteleme, nasemideni yayo, 
abaneminyaka mibini nabangapantsi ubudala 
babo, ngokwexesha ebebuze ngalo kunene 
kwizilumko. Oko ke kwazaliseka obekutetiwe 
ngu-Jeremiya umprofite, esiti, Kwavakala e- 
Kama ilizwi, isijwili, nokulila, nelosizi olukulu, 
u-Eakele elilela abantwana bake, engavumi 
ukututuzelwa, ngokuba bengaseko. ICAWA ELANDELA IMINI YE-KRISIMASI. 

Intandaztvana. 

TIXO onamandhla onke, osinikileyo u-Nyana 
wako ozelweyo emnye, okokuba azitabatele 
66 ICAWA ELAKDELA IMINI YE-KRISIMASI. 

ubuntu betu, nokuba njengokwelixesha azalwe 
yi-Xtombi. Yenza ukuba tina sizelwe kutsha, 
senziwe sibe ngabantwana bako ngokunyulwa 
nangofefe, sihlaziywe imihla ngemihla ngu- 
Moya wako Oyingcwele • ngaye lowo oyi- 
Nkosi yetu u-Yesu Kristu, olileliyo epet' ubu- 
kumkani ndawonye nawe no-Moya Oyingcwele, 
emnye u-Tixo, kude kube ngunapakade. Amen. 

Inavadana. Kuma-Galate iv. 1. 

KEKALOKU nditi, indhlilifa, nxa isengu- 
mntwana, ayaalukene nganto kwisicaka, 
noko iyinkosi yento zonke ; kodwa ingapantsi 
kwamagosa nabapati, lide lifike ixesha elimi- 
siweyo nguyise. Kwanjalo nati, okuya besi- 
ngabantwana besingapantsi kwemfundiso zo- 
kuqala zasemhlabeni : kodwa lakuzaliseka 
ixesha, u-Tixo watuma u-Nyana wake, obe- 
zelwe ngumfazi, ezelwe pantsi kwomteto, 
ukuba akulule abebepantsi kwomteto, ukuze 
asenze sibe nsronyana. Nangenxa yokuba ni- 
ngonyana, u-Tixo utumile u-Moya wo-Nyana 
wake ezinkliziyweni zenu, udanduluka usiti, 
Abba, Bawo. Ngoko akusesiso isicaka, kodwa 
ungunyana ; kanjalo ukuba ungunyana, uyi- 
ndhlilifa ka-Tixo ngaye u-KristtL 

Ivangelana. Mateyu i. 18. 

IJKUZALWA kuka-Yesu Kristubekungoku : 
J kute unina wake u-Mariya ezakwendela 
ku- Josefe, bengekahlangani bon a, wafunyanwa 
emiti ngo-Moya Oyingcwele. Wandula u-Jo- 
sefe indoda yake engumntu olungileyo, enga- 
tandi ukumenza abe lihlazo, wafuna ukumlahla 
67 UKWALUSWA KUKA-KRISTU. 

ngasese. Kodwa esacinga ezizinto, yati inge- 
losi ye-Nkosi yabonakala kuye epupeni, yati J 
Josefe, nyana ka-Davide, zungoyiki ukuzita- 
batela u-Mariya umfazi wako ; ngokuba oko- 
kukaulelweyo pakati kwake kungo-Moya Oyi- 
ngcwele : Waeyakuzala u-Nyana, woza ulibize 
igama lake libe ngu-YESU ; ngokuba uyaku- 
sindisa abantu bake ezonweni zabo. (Keka- 
loku ke konke okukwenzeka, ukuzekuzaliseke 
obekutetiwe yi-Nkosi ngomprofite esiti, Ka- 
ngelani, Intombi iyakumita, izale u-Nyana, 
bolibiza igama lake libe ngu-Emanuweli, oku- 
kuti ngokukunyushwa, u-Tixo enati.) Waza 
u-Josefe evusiwe ebutongweni, wenza ngoko 
ingelosi ye-Nkosi ibimyalezile ngako. wazita- 
batela umfazi wake : engamazanga, wada wa- 
zala u-Nyana wake owamazibulo : waza wali- 
biza igama lake laba ngu-YESU. UKWALUSWA KUKA-KRISTU. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, owenza okokuba 
u-Nyana wako aluswe awululamele unite- 
to ngenxa yabantu; sipe ulwaluko olwenya- 
niso olwo-Moya wako ; zize zonke inkanuko 
zomhlaba nezenyama zibujiswe ezinkliziyweni 
zetu nakuwo onke amalungu etu, siti entweni 
zonke sipulapule intando yako eyingcweie ; 
ngaye lowo ongu-Nyana wako u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Roma iv. 8. 

UNETAMSANQA umntu ongayikunikwa 
ityala lesono yi-Nkosi. Obubutamsanqa 
68 UKWALUSWA KUKA-KMSTU. 

ke buyehla pezu kwolwakiko lodwa na, buye- 
hla napezu kwokungaiuki, kusinina 1 jNTgoku- 
ba s-iti, ukolo lwabalelwa ku-Abrahame lube 
kukulunga ; Lwatiwa nina ke ukubalelwa ? 
Akuba eyalukile, akuba engelaluki, kusini- 
na? Akubalelwanga kuye eyalukile, kodwa 
engekaluki. Waza wazuza umqondiso wolwa- 
luko, lube lupawu lwokunqinela ukulunga 
kwokolo lwake ebenalo engekaluki, aze abe 
nguyise wabo bonke abakolwayo, noko benga- 
lukanga ; kuze ukulunga kubalelwe nakubo : 
abe nguyise wolwaluko kubo abangengabo 
bolwaluko lodwa, kodwa nakubo abahamba 
emanyateleni olokolo lobawo wetu u-Abra- 
hame, ebenalo engekaluki. Xgokuba isite- 
mbiso esokokuba ebeyakuba yindhlilifa yo- 
mhlaba besingekuye u-Abrahanie nakwinzalo 
yake ngawo umteto, kodwa ngako ukulunga 
kwokolo. Ngokuba, ukuba abo abangapantsi 
kwomteto bazindhlilifa, ukolo alunto yanto 
nesitembiso sonakalisiwe. 

Ivatigelana. Luke ii. 15. 
77"WAZA kwati zakuba ingelosi bezimkile 
JLV kubo zaya ezulwini, bati abalusi omnye 
kwomnye, Masiharabe kaloku siye e-Beteleme, 
sibone lento ehlileyo eyasishumayeza yona 
i-Nkosi. Baza bafika ngobungxamo, bafu- 
mana u-Mariya no-Josefe, nosana lulele entwe- 
ni yokutyela inkomo. Bati bebonile nje, ba- 
sliumayela isiteto esibe sixelwe kubo ngaye 
unmtwana lowo. Baza bonke abasivayo ba- 
mangaliswa zezozinto ebezixelwa kubo ngaba- 
lusi. Kodwa u-Mariya wazigcina zonke ezizi- 
69 I-EPIFAXI. 

nto wazicinga enkliziyweni yake. Baza aba- 
lusi babuya, bemdumisa beinbonga u-Tixo 
ngenxa yazo zonke izinto abebezivile nabebe- 
zibonile, njengoko bebexelelwe ngako, Keka- 
loku ke zakugqitywa intsuku zisiboso ukuze 
aluswe umntwana, igama lake labizwa ngoku- 
tiwa, ngu-YESU : elibe libiziwe njalo yinge- 
losi, eugekakaulelwa esizalweni. 

*[[ Lentandazivana nalencivadana nalevangelana 
zoba zezemihla yonke hude kubeko i-Epifani. I-EPIFANI 

OKUKUTl UKUBONAKALISWA KUKA-KR1STU 
KUBAHEYIDENI. 

Intandazwana. 

TIXO, owati ngokukokela kwenkwenkwezi 
wambonakalisa kubaheyideni u-Xyana 
wako ozelweyo emnye ; yenza ngofefe okoku- 
ba tina esikwaziyo wena kalokunje ngokolo, 
siti emva kwobubomi sibe nenyweba yobu- 
Tixo bako obungcwele • ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Efese iii. 1. 

VTGENXA yoku mina Paulusi mnbanjwa 
Xl ka-Yesu Kristu ngenxa yenu baheyideni, 
nivile nje isabiwo sofefe luka-Tixo endiluni- 
kelwe nina : sesokuti ngokutyila wandazisa 
imfihlakalo (njengoko ndabala ngapambili 
ngamazwi amancinane engako ningati naku- 
ftmda niqonde ukwazi kwam okwemfihlakalo 
ka-Kristu) eyati kuzo ezinye izizukulwana ibi- 
ngaziswano-a konyana babantu, njengokuba 
70 I-EPIFAXI. 

kalokimje ityilive ngo-Moya kuba-Postile na- 
ba-Profite bake abangcwele ; yeyokuba aba- 
Heyideni babe zindhlilifa ndawonye naha-Yodi, 
nabanikeli ndawonye nabo besitenibiso sika- 
Kristu ngayo ivangeli, endenznva ndibe ngu- 
inkonzi wayo ngesipiwo sofefe luka-Tixo endi- 
sipiweyo ngako ukusebenzeka kwamandbla 
ake. Kum endingumncinane kanye kubo 
bonke abangcwele kunikwe olufefe, hvoko- 
kuba ndishumayele kubaheyideni ubutyebi 
buka-Kristu obungenanibaliso ; Iwokuba ndi- 
baqondise bonke, nkuba kuyintonina isimilo 
semfihlakalo, eyati kwasekuqaleni kwomhlaba 
ibifihliwe ku-Tixo, owadala zonke izinto ngaye 
u-Yesu Kristu ; kuze kwaziswe kubapati na- 
banamandhla ezuhvini ngayo i-Kerike ubu- 
ninzi bobulumko buka-Tixo ngokwesiiniselo 
sakudala owasenzayo ngaye u-Yesu Kristu 
i-Xkosi yetu : ekungaye sinokukalipa nokuti- 
kelela ngokungoyiki, ngalo ukolo olukuye. 

Ivangelana. Mateyu ii. 1. 

[T-YESU akuzalelwa e-Betelenie yase- Judeya 
U ngemihla ku-Herode ukunikani, kwafika 
e-Yerusalenie iziluniko zivela kwicala lipum' 
ilanga, zisiti, Upina lowo ozehveyo engu-Ku- 
rnkani waba-Y r odi 1 ngokuba siyibonile inkwe- 
nkwezi yake ngeeala lipum' ilanga, size uku- 
mbedesha. Akuba u-Herode ukunikani ebe- 
vile ezizinto, waba nevuso nayo yonke i-Ye- 
rusaleme kunye nave. Wati akuba ebehla- 
nganisile ndawonye bonke abapriste abakulu 
nababali babantu, wabuza kunene kubo, apo 
u-Kristu ebeyakuzalelwa kona. Baza bati 
71 EYOKUQALA ICAWA EMVA KWE-EPIFAXI. 

kuye, E-Bctelemo yase-Judeya; ngokuba ku- 
baliwe ngump route ngokuti, Xawe, Betel erne, 
ezweni lakwa-Juda, akunguwe omncinane pa- 
kati kwenkosana zakwa-Juda : ngokuba kwo- 
puma kuwe u-Mpati oyakupata abantu bam 
o-Sirayeli. Wandula u-Herode, akuba ebezi- 
bizile izihunko ngasese, walibuza kunene kuzo 
ixesha eyabonakala ngalo inkwenkwezi. \Yaza 
wazitumela e-Beteleme, wati, Hambani, niye 
kulufuna kunene usana, niti nakulufamana 
nibuye nindixelele, ukuze ndize ukulubedeslia 
nam. Z akuba bezimvile ukumkani, zemka : 
kekaloku ke inkwenkwezi ezayibona ngecala 
lipum' ilanga yahamba pambi kwazo, yada 
yafika yema pezu kwalondawo usana belu- 
kuyo. Zaza zakubona inkwenkwezi, savuya 
ngovuyo olukulu kunene. Zaza zati zingc 
nile endhlwini, zalubona usana no-Mariya 
unina walo, zawa pantsi zalubedesha ; zati 
zakuba bezityilile impahla zazo, zalunika imi- 
nikelo ; igolide, nefrankinsense, nemore. Zati 
ziyaliwe nje ngu-Tixo epupeni ukuba zinga- 
buyeli ku-Herode, zemka zaya ezweni lako- 
wazo ngenye indhlela. 

EYOKUQALA ICAWA EMVA KWE- 
EPIFANI. 

Intandazwana. 
\|~KOSI, siyakukunga okokuba uyamkele 
ll ngobubele imitandazo yabantu bako aba- 
bizela kuwe ; wenze okokuba baziqonde bazazi 
ezonto bafanel' ukuzenza, nokokuba babe no- 
fefe namandhla okuzifeza kwa zona ngoku- 
72 EYOEUQALA ICAWA EMVA KWE-EPIFANT. 

lungileyo ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. 
A men. 

Tacii'o.dana. Kump.-E.oma xii. 1. 

VDIYAXIKUXGA kaloku bazalwane, ngazo 

i.\ izibele zika-Tixo, okokuba niymikele inii- 
zimba yenu, ibe Mini elihleliyo, elingcwele, 
nelitandekayo ku-Tixo, ekuyinkonzo yenu efa- 
neleyo. Ningafuzi lomhlaba, kodwa nigu- 
qulwe ngokwenziwa kutslia kwenkliziyo yenu. 
nize niqonde nkuba kuyintonma okuyintando 
ka-Tixo elungileyo, nekolekileyo, nefezeki- 
leyo. Ngokuba nditi, ngalo nfefe endilupi- 
weyOj kubo bonke abapakati kwenu, maku- 
ngabiko oti nkuzikurnbula kwake, azenze into 
enkulu kwinto afanel' ukuzenza yona, kodvra 
makazikumbule ngolulaino, njengokuba u-Tixo 
wabele kubo bonke ngabanye umlinganiso 
wokolo. Ngokuba, njengokuba sinamalungu 
amaninzi emzimbenimuye. kanti amalungu 
akanamsebenzi mnye onke \ kwanjalo nati, 
sibaninzi nje, singumzimba mnye ngaye u- 
Kristu, siti sonke sibe ngamalungu cmnye 
kwomnye. 

Ivangelana. Luke ii. 41. 

KEKALOKU ke uyise nonina bay a e-Yeru- 
salenie iminyaka yonke emtendelekweni 
wepasika. Kvrati akuba waneminyaka eli- 
shunri elinababmi ubudala bake, banyukela 
e-Yerusaleme ngesiko lonitendeleko . Keka- 
loku ke bakugqiba intsuku zawo, ekubuyeni 
kwabo, umntwana u-Yesu wasala emva e-Ye- 
rusalenie ; u-Josefe nonina wake bengazi. 
73 e EYESIBINI ICAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

Kodwa besiti usesihlweleni benza uhambo 
lwamininye, baza bamfuna pakati kwezala- 
mane nezihlobo zabo. Bati bengamfumananga 
nje, babuyelakanjako e-Yerusaleme, bemfuna. 
Kwati, emva kwentsuku ezintatu bamfumana 
etempileni, ehleli pakati kwabafundisi, ebeva, 
ebabuza nemibuzo. Nabo bonke abamvayo 
bamangaliswa yingqondo nemipendulo yake. 
Baza bakurnbona bati nqa : Wati unina kuye, 
Nyana, Yinina ukuba usenjenje 1 nanku 
uyihlo nam besikufuna silusizi. Wati kubo, 
Benindifunela ntonina ? Beningazi na ukuba 
ndifanel' ukuba semsebenzini ka-Bawo 1 Aba- 
siqonda esisiteto abesiteta kubo. Wehla nabo 
wafika e-Nazarete, wabalulamela : wati ke 
unina wazigcina zonke eziziteto enkliziyweni 
yake. Wati u-Yesu waimla ngobulumko na- 
ngobukulu, nangokutandwa ngu-Tixo nanga- 
bantu. EYESIBINI ICAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

Intandazivana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, opata 
zonke izinto ezisezulwini nezisemhlabeni ; 
Zive ngofefe izikungozabantubako, usipe uxolo 
lwako yonke imihla yokudhla kwetu uborai ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incivadana. Kuma-Eoma xii. 6. 

I^EKALOKU sinazo nje izipiwo ngezipiwo 
1 ezilinganiswe ngofefe esilupiweyo, nokuba 
sisiprofitesho, masiprofiteshe ngokungangobu- 
kulu bokolo Iwetu ; nokuba kukukonza, rnasi- 

74 EYESIBIXI ICAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

Male ekukonzeni ; nofundisayo mahalilale eku- 
fundiseni ; noyalayo ekuyaleni : owabelayo, 
makakwenze ngesisa ; ongamayo, ngokuku- 
tala ; opatayo ngofefe, enze ngovuyo. Utando 
malungabi naluhanahaniso. Tiyani okuko- 
hlakeleyo, ninamatele kokulungileyo. Yi- 
bani nokutandana ngotando lwabazalwane, 
nigqitisane ngembuko : ninganqeni emsebe- 
nzini ; nikutale ngenkliziyo ; nikonze i-Xkosi : 
vuyani ngetemba ; nyamezelani embandeze- 
lweni ;. zingisani ekutandazeni ; yabelani ekn- 
sweleni kwabangcwele ; nibuke nabasemzini. 
Tamsanqelisani abanizingayo ; tamsanqelisani, 
ningatuki. Gcobani nabagcobayo, nilile naba- 
lilayo. Yibani nenkliziyonye omnye kwo- 
mnye. Ningangxameli ubukulu, kodwa qela- 
ni nabatobekileyo. 

Ivangelana. Johatie ii. 1. 

KEKALOKU kwati ngomlila wesitatu kwa- 
bako umtshato e-Kana yase-Galili, nonina 
ka-Yesu wayekona. Bekmnenyiwe no-Yesu 
nabadisipile bake baze emtshatweni. Kwati 
kwakusweleka iveyine, unina ka-Yesn wati 
kuye, Abanaveyine. U-Yesuwati kuye, Mfazi, 
ndiyintonina kuwe 1 ixesha lara lingekafiki 
nje. Wati iinina wake ezicakeni, Okusukuba 
akutslioyo kuni, kwenzeni. Kekaloku ke be- 
kumisiwe kona imipanda yamatye ernitandatu, 
ngesiko lokuhlambulula laba-Yodi, eyazaliswa 
ngaminye yimilinganiso emibini nokuba mi- 
tatiL Wati u-Yesu kubo, Zalisani imipanda 
ngamanzi. Baza bayizalisa kanye. Waza wati 
kubo, Tululani kaloku, nise kumpati womte- 
75 e 2 EYESITATU ICAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

ndeleko. Baza bawasa. Akuba umpati wo- 
mtendeleko ebewavile lamanzi abenziwe abe 
y iveyine, engazi apo avela kona, (kodwa izi- 
caka ebeziwatulule bezisazi) wati umpati wo- 
mtendeleko wabiza umyeni wati kuye, Bonke 
abantu bati ekuqaleni babeke iveyine elungi- 
leyo ; bati, bakuba abantu bekolisile ukusela, 
baiidul' ukubeka engenjalo ukuhmga : kodwa 
wena uyigciniie iveyine elungileyo kwada kwa- 
kaloku. Okukuqala kwemimangaliso u-Yesu 
wakwenza e-Kana yase-Galili, waza ts abonaka- 
lisa udumo Iwake, nabadisipile bake bakolwa 
kuye. EYESITATU ICAWA EMYA KWE-EPIFANI. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, bu- 
kangele ngofefe ubulwelwe betu, uze uti 
kuzo zonke ingozi nentswelo zetu, wolule isa- 
ndlila zako sokunene, usincede, usilondoloze ; 
ngaye n-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen, 

Incwadana. Kuma-Eoma xii. 16. 

"VjlNGAQAYISI ngokuti ningabalumlikeyo, 
IS Ningabuyiseli ububi emntwini ngobubi. 
Tukutezelelani into ezifanelekileyo ebusweni 
babantu bonke. Ukuba kungenzeka, maniti 
ngako konke eninako, nililale ngokuxolelana 
nabantu bonke. Batandwa, ningazipindezeleli, 
kodwa wukweleleni umsindo ; ngokuba kuba- 
liwe ngokutiwa, Ukupindezelela kukokwani, 
ndim ovakubuyisela, itsho i-Nkosi. Ngako 
76 EYESITATU ICAWA BMVA KWE-EPIPANI. 

oko ukuba utsliaba lwako Lulambile, iudhlise ; 
ukuba lunxaniwe, luseze : ngokuba ngokwe- 
njenjalo uyakufumba aiaalahle omlilo pezu 
kwenkloko yalo. Ningoyiswa yinkohlakalo, 
kodwa yoyiseni inkoklakalo ngobulungisa. 

Tcangelana. Mateyu viii. 1. 

1/ WATI akuba ebehlile entabeni, izihlwele 
JUL ezikulu zainlandela. Kekaloku ke kweza 
kuye ileperi, lambedesha lisiti, Nkosi, ukuba 
uyavuma, ungandihlanibulula. Waza u-Yesu 
wolula isandhla sake, walicukumisa, esiti, 
Xdiyayuma ; hlambuluka. Sati kwa oko 
sahlambuluka isilepero sake. Y\~aza u-Yesu 
wati kuye, Lunika ungaxeli enmtwini, kodwa 
hamba uye kuzibonisa kumpriste, unikele 
unmikelo obuyaleziwe ngu-Mosesi, ube sisi- 
ngqino kubo. Kakaloku ke nxa u-Yesu ebe- 
ngenile e-Kapenayunie, kweza kuye inkosi ye- 
kulu, imtaudaza, isiti, Nkosi isicaka sam silele 
ekaya sinesifo sokushwabana, situtunjelwe ka- 
kubi. Waza u-Yesu wati kuyo, Xdiyakuza 
ndisipilise. Yapendula inkosi yekulu, yati, 
Xkosi, andifanelekile nokuba ungene endhlwi- 
ni yam, zutete ilizwi lodwa, sasiyakupiliswa 
isicaka sam. Ngokuba nam ndingumntu oj:>a- 
ntsi kwobukosi, ndinamasodati pantsi kwam : 
nditi kwomnye, yiya, aye ; nditi kwomnye, 
Yiza, eze ; nditi esicakeni sam, yenze lento, 
siyenze ke. U-Yesu akuva oko, wamangali- 
swa, wati kubalandelayo, Xgokwenene nditi 
kuni, andizanga ndifumane ukolo olungaka 
nakwa-Sirayeli. Kanjalo nditi kuni, Baninzi 
bayakurela ngasekupumeni nasekutshoneni 
77 EYESINE 1CAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

kweianga, balilale pantsi ndawonye no-Abra-l 
hame, no-Yisake, no-Yakobi ebukumkanini be- 1 
zula. Kodwa abantwana bobukumkani baya- 
kulahlelwa ebumnyameni bangapandhle : apo I 
kwobako ukulila nokuqaqazela kwamazinyo. 
Waza u-Yesu wati enkosini yekulu, Hambake, 
makwenzelwe wen a njengokukolwa kwako. 
Saza isicaka sayo sapiliswa kwa ngeloxeshana. EYESINE ICAWA EMYA KWE-EPIFANL 

Intandazwana. 

TIXO, owaziyo ukuba simelwe zingozi ezini- 
nzi nezinkulu kangaka, ukuba siti ngenxa 
yobutataka besirnilo setu sikohlwe nokuma : 
Zusipe amandhla noncedo oluyakusisekela ezi- 
ngozini zonke, sizoyise nazo zonke izilingo ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Eoma xiii. 1. 

YONKE imipefumlo mailulamele amandhla 
angapezulu ; ngokuba akuko mandhla 
ngapandhle kwo-Tixo : amandhla akoyo ami- 
siwe ngu-Tixo. JNTgoko osukuba ewala ama- 
ndhla, uyasala isimiselo sika-Tixo : nabalayoba- 
yakuzizuzela ukugwetywa. Ngokuba abapati 
abasisoyikisokwizenzo ezilungileyo, kodwa kwi- 
zikohlakeleyo. Ufun' ukuba ungoyiki amandhla 
na ? Kwenze okulungileyo, wauyakunconywa 
ngawo : ngokuba esisicaka sika-Tixo kuwe nge- 
nxa y okulungileyo. Kodwa ukuba wenza oku- 
kohlakeleyo, yoyika ; ngokuba akafumani asi- 
pate isirele : ngokuba esisicaka sika-Tixo, 
78 EYESLN T E ICAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

engumpindezeleli wokwenza ngomsindo kwo- 
kwenza okukohlakeleyo. Ngako oku nifanel 5 
uknlulama, kungabi ngenxa yonisindo wodwa, 
kodwa nangenxa yesazelo. Ngokuba niqolela 
oku ; ngokuba bezizicaka zika-Tixo, behlala 
bekangela lonto. Nikelani ngoko kubo bonke 
pkubafaneleyo ; ukuqola kwofanel' ukuqolwa, 
ibatalo kwofanel' ukubatalwa, ukwoyika kwo- 
fanel' ukwoyikwa, udumo kwofanel' ukudu- 
nyiswa. 

Ivangelana. Mateyu viii. 23. 

KEKALOKU ke akuba ebengenile enqana- 
weni, abadisipile bake bamlandela. Kwaza 
kwavuka uqwitela olukulu elwandhle, yada 
inqanawa yaselelwa ngamaza : kodwa vena 
wayelele. Baza abadisipile bake beza kuye, 
bamvusa, besiti, Nkosi sisindise, sapela. Wa- 
za wati kubo, Yiniha ukuba noyike, nina aba- 
lukolo oluucinane % Wandulawesuka, watetisa 
umoya nolwandhle, kwaza kwabako ukuzola 
okukulu. Baza abantu baraangaliswa, besiti, 
Xgunintu onjanina lo, lento aviwa ngumoya 
nolwandhle ! Kwati, akufika peslieva ezweni 
lania-Geregase, kwahlangana naye ababini aba- 
nedemoni bevela emangcwabeni, benengcwa- 
ngu enkulu, kwada kwayinqaba nokuba ku- 
dhlule urnntu ngaleyondhlela. Baza bada- 
nduluka, besiti, Siyintonina kuwe, Yesu, 
Nyaua ka-Tixo ] uze kusibulala lingekabiko 
ixesha na ? Kekaloku bekuko umhlambi we- 
hangu usidlila umgama oinkudhlwana kubo. 
Zaza idemoni zamtandaza, zisiti, Ukuba uysr- 
sikupa, sivumele ukuba sive singene emhla- 
79 EYESIHLANU ICAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

mbini wehangu. Waza wati kuzo, Hambani. I 
Zati zipumile, zangena cmhlambini wehangu, 
waza wati wonke umhlambi wehamni waorale- 
leka endaweni ehlayo wangena elwandhle, 
waqaukela emanzini. Baza abalusi babaleka, 
baya esixekweni, bashumayela into zonke, 
nebezenzekile kwabebenedemoni. Saza sati 
isixeko sonke sapuma saya kumkaulela u- 
Yesu : bati bakumbona, bamtandaza nkuba 
emke emideni yabo. EYESIHLANU ICAWA EMYA KWE- 
EPIFANL 

Intandazwana. 
JKOSI siyakutandaza ukuba mauhlale uyi- 
gcina i-Kerike yako nabendhlu yako enko- 
nzweni yako eyinene ; baze abaxaswa litemba 
lofefe lwako lwasezulwini lodwa, bahlale be- 
gcinwa ngamandhla ako amakulu, ngaye u- 
Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Kolose iii. 12. 

YAMBATANI kaloku njengabanyulwa baka- 
Tixo abangcwele nabatandiweyo, umbi- 
lini wobulele, wesisa, wokutobeka kwenkliziyo, 
wolulamo, wokuqumba kade ; ninyamezelane, 
nixolelane, ukuba kuk' onetyala kwomnye ; 
njengokuba u-Kristu wanixolela, manenjenjalo 
nani. Nangapezu kwezizinto zonke, lwamba- 
teni utando, okukubandakanyiswa kwako kon- 
ke ukulunga. Uxolo luka-Tixo maluzipate 
inkliziyo zenu, enibizelwa Ion a ningumzimba 
mnye ; nibe nokubulela. Ilizwi lika- Kristu 
malihlale kuni likolisekile ebulumkweni bonke, 
80 EYESITANDATU ICAWA BMVA KWE-EPIFAXI. 

nifundisana nival ana ngdkuenla, nangengoma 

zokudumisa, nangamaculo angaye u-Moya hi- 
Ticco, niculele e-Xkosini ninofefe ezinkliziyweni 
zenu. Nako konke enisukuba nikwenza, no- 
kuba kungelizwi nokuba kungomsebenzi, kwe- 
nzeni konke Egameni le-Xkosi u-Yesu, nibu- 
leia ku-Tixo kwa u-Yise ngaye. 

Ivangelana. Mateyu xiii. 24. 

TTBUKUMKANI bezulu buyafanekiswa no- j 

U mntu owahhvayela imbewu elungileyo | 

entsimini yake. Kodvra kute abantu belele, 
l"wanka ntshaba lwake hvahhvayela umdiza 
pakati kwenqolowa. lwemka ke. Kodwa seii- 
puniile igqabi, yaza yavelisa isiqamo, kwabo- 
nakala umdiza nawo. Zaza izicaka zomninu- 
mzi zeza, zati kuye, Xkosi, ubungahhvayelanga 
irabewii elungileyo entsimini yako na ? Pofu 
izuza pin a umdiza % Wati kuzo, Oku kwenziwe 
lutshaba. Zati izicaka kuye, Unga singaya 
siwubute kusinina ? Koko wati, Hayi ; hleze 
nitij naknbuta umdiza, niyincotnle inqolowa 
ndawonye nawo. Ziyekeni ziklume ndawonye 
zombini kude kuvunwe \ ndoza nditi ekwindkla 
nditi kubavuni, Wubuteni kuqala umdiza, 
niwubope ube zizitungu zokutshiswa : kodwa 
inqolowa niyibutele esiseleni sam. EYESITAXDATU ICAWA EMVA KWE- 

EPIFANI. 

Iiitcuidazwana. 

rlXO, o-Xyana wako wabonakaliswa ukuze 
ayitshabalalise imisebenzi ka-Satane. ase- 
81 e 3 EYESITANDATTJ ICAWA EMVA KWE-EPIFANI. 

nze sibe ngonyana baka-Tixo nendhlilifa zo- 
bomi obungunapakade ; Sipe siyakutandaza, 
okokuba sinelitemba nje sizihlambuhile, nje- 
ngokuba ehlambulukile vena ; size siti, nxa 
ayakubuya abonakale enamandhla nobungcwa- 
lisa obukulu, senzhve sifane naye ebukumka- 
nini bake obungunapakade obungcwaliseki- 
leyo ; apo alileli kona epet' ubukosi, ndawonye 
nawe, Yise, nawe, Moya Oyingewele, emnye 
u-Tixo ? kude kube ngunapakade. Amen. 

Incivadana. 1 Johane iii. 1. 

KAXGELANI utando n-Yise asipileyo lona, 
lwokuba sibizwe ngokutiwa singonyana 
baka-Tixo : ngenxa yoku umhlaba awusazi, 
ngokuba awumazanga yena. Batandwa, 
kaloku nje singonyana baka-Tixo, akuka- 
bonakali into esiyakuba yiyo : kodwa si- 
yazi okokuba siyakuti, akubonakala, sifane 
naye ; ngokuba siyakumbona ngoko angako. 
Osuk-nba enelitemba pakati kwake, uyazihla- 
irfoulufa njengokuba ehlanibulnkile yena. 
Osukuba esenza isono, uyawugqita nomteto : 
ngokuba isono sikukugqitwa kwomteto. Ka- 
njalo niyazi ukuba wayebonakalisiwe, ukuze 
asuse izono zetu • ekungeko sono kuye. Osu- 
kuba ehleli kuye, akoni : onayo akambonanga, 
akamazanga. Bantwana, maningakohliswa 
mntu : owenza ubulungisa ulungile, njengo- 
kuba yena elungile. Owenza isono ungoka- 
Satane : ngokuba u-Satane esona kwasekuqa- 
leni. Ngenxa yoku u-Xyana ka-Tixo ebebo- 
nakalisiwe, ukuba ayitshabalalise imisebenzi 
ka-Satane. 
82 ICAWA EKUTIWA YI-SETWAJESIMA. 

Ivangelana. Mateyu xxiv. 23. 

IZE niti oko, ukuba kuk' oti kuni, Kange- 
lani nanku u-Kristu, umhlaurnbi nankuya, 
ningakolwa kuko. Ngokuba kuyakuvela o- 
Kristu ababuxoki, nabaprofite ababuxoki, aba- 
yakubpnisa imiqoncliso eniikulu nerainianga- 
liso ; ukuze bati (ukuba kungenzeka) bakohlise 
kwa nabaqashwa. Niyabona ke, ndinixelele 
kwa ngapambili. Ize niti ngoko, ukuba ba- 
yakuti. Kangelani usenklango ; ningapumi/ 
ke : nokuba bati. Kangelani usezinkambilini' 
ezingapakati, ningakolwa. Ngokuba kwa nje- 
ngokuba imibane ipuma ecaleni lokupiuna 
kwelanga ikanyele nasecaleni litshona ngalo, 
kwoba njalo ukunka kwo-Xyana womntu. 
Ngokuba apo sikoyo isidurabu. kulapo inkozi 
ziyakubutela kona. Kwoti ke, busand 5 uku- 
hla ubunzima balomikla, ilanga liyakwenziwa 
mnyama, nenyanga ayiyikunika ukukanya 
kwayo, nenkwenkwezi ziyakuwa ezulwini, ati 
amandhla amazulu azanyazanyiswe. Kwa- 
ndur ukubonakala umqondiso wo-Nyana wo- 
nintu ezulwini : zaziya kuti oko, zilile zonke 
izizwe zomlilaba, zimbone u-Nyana womntu 
esiza emafini ezulu, enamanclhla nobungcwa- 
lisa obukulu. Waeyakutuma ingelosi zake 
ngokuhlokonia okukulu kwexilongo, zaziyaku- 
buta abaqaskwa bake kuyo iniimoya emine. 
kwa kwelinve icala lezulu kude kube kwelinve. ICAWA EKUTIWA YI-SETWAJESIMA, 

EYESITATU ICAWA PAXEBI KWE-LEXTE. 

Intandazwana. 

KOSI, siyakutandaza ukuba uyamkele ngo- 
fefe imitandazo yabantu bako : ukuze 
83 ICAWA EKUTIWA YI-SETWAJESIMA. 

tina, esohlwaywa kaloku nje ngokusifaneleyo 
ngenxa yezigqito zetu, sikululwe ngofefe koku- 
lunga kwako, kube kukudunyiswa kwegama 
Lako ; ngaye u-Yesu Kristu u-Msindisi wetu, 
ohleli epet' ubukumkani, ndawonye nawe no- 
Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, kude kube 
ngunapakade. Amen, 

Incwadana. 1 Kuma-Korinte ix. 24. 

ANAZI na ukuba ababalekayo elugqatswini 
bayabaleka bonke, kanti mnye ozuza 
umvuzo 1 Manenjenjalo ukubaleka nize ni- 
zuze. Nabo bonke abangxamel' ukweyisa ba- 
zingcatu entweni zonke : bayakwenza ke, baze 
bazuze isitsaba esonakalayo, kodwa tina size 
sizuze esingonakaliyo. Mina kaloku ndenje- 
njalo ukubaleka, kungabi ngokutandabuza ; 
ndenjenjalo ukulwa, kungabi njengobeta umo- 
ya : kodwa ndiyawubandezela umzimba warn, 
ndiweyise, hleze ndingati, ndakuba ndishuma- 
yele kwabauye, ndibe lilahlwa ngokwam. 

Ivangelana. Mateyu xx. 1. 

UBUKUMKANI bezulu buyafana nomntu 
ongumninindhliiowapuma kusasa ukuya 
kuqasha abasebenzi baye entsimini yake. Wa- 
ti, evumelene nabasebenzi ngemali ibenye ngo- 
suku, wabatumela entsimini yake. Waza 
wapuma ngexesha elesitatu wabona abanye 
bemi endaweni yentengo bengasebenzi, wati 
kubo, Yiyani nani entsimini, ndonilungisa 
ukunamkelisa. Baya ke. Wabuya wapuma 
ngexesha elesitandatu nangelesitoba, wenza 
kwa njalo. Nangexesha eleshumi elinanve 
84 ICAWA EKUTIWA YI-SEZAJESIMA. 

wapuma, wafumana abanye bemi bengenzinto. 
Wati kubo, Yinina akuba nimi apa yonke imini 
ningenzinto 1 Bati kuye, Ngokuba kungeko 
mntu osiqashileyo. Wati kubo, yiyani nani 
entsimini, ndonilungisa ukunamkelisa. Kwati 
kwakuhiwa wati umninintsimi egoseni lake, 
Biza abasebenzi, ubanike umvuzo wabo, uqale 
ngabokugqibela uyakufika kwabokuqala. Bati 
bakufika abebeqashiwe ngexesha eleshumi eli- 
nanye, bati bonke ngabanye bazuza iniaii ya- 
nye. Bati bakufika abokuqala besiti bayakn- 
zuza engapezulu, bazuza nabo bonke ngabanye 
imali yanye. Baza bakuyizuza, baro?-a nga- 
kunuiinindhlu, besiti, Aba bokugqibela base- 
benzile ixeshana lalinye kupela, kanti ubali- 
nganisile nati, esibe sive ubunzima nokufudu- 
mala kwemini. Kodwa wapendula wati ko- 
mnye wakubo, Sihlobo andikwoni nganto. 
ubungayumelene nam ngemali ibenye na 1 
Tabata okukokwako uhambe ; ndonika kulo 
owokugqibela kwa njengoko endikunike wena. 
Andingenzi endikutandayo ngokukokwanii na ? 
Iliso lako likoblakele ngokuba ndilungile na? 
Kwa njalo abokugqibela bayakuba ngaboku- 
qala, nabokuqala bayakuba ngabokugqibela ; 
ngokuba baninzi ababiziweyo kodwa bebanci- 
nane abaqashiweyo. ICAWA EKUTIWA YI-SEZAJESIMA 

EYESIBIXl ICAWA PA3IBI KWE-LENTE. 

Intandazwana. 

"VTKOSI Tixo, obonayo ukuba asitembeli 
1\ entweni esivenzavo tina ; Sipe ngofefe 
85 JCAWA EKUTIWA YI-SEZAJESIMA. 

okokuba sigciawe ngamandhla ako ebubini 
bonke .; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetiL 
A men. 

Incwadana. 2 Kuma-Korinte xi. 19. 

r\ T ABANY AMEZELA abazidenge ngovuyo, 
nisiti nilumkile ngokwenu nje. Ngokuba 
niyanyamezela akuti unintu anenze nibe nga- 
makoboka, ati anidhle, ati anikohlise, ati aze- 
nze mkulu, ati anibete ebusweni. Ndiyateta 
ngokwehlazo, njengokungatibesibutataka tina. 
Kodwa ngendawo kuk' ongoyikiyo ngayo, (ndi- 
yateta ngokwesidenge) andoyiki nam. Banga- 
ba-Hebrewu na 1 Ndingonjalo nam. Banga- 
ba-Sirayeli na ? Ndinguye nam. Bayinzalo 
ka-Abrahame na ? Ndiyiyo nam. Bangaba- 
konzi baka-Kristu na ] (Ndiyateta ngokwegeza) 
JSTdingongapezulu : ndibanyele emisebenzini 
ndibagqitile ngezibeto ; ndasezintolongweni 
futi, ndafuti nasekufeni. Kwakukahlanu e- 
ndazuza kuba-Yodi imivimbo yamashumi 
mane kusweleke wamnye ; kwakatatu enda- 
betwa ngentonga ; kwakanye endagityiselwa 
ngamatye ; kwakatatu endapukelwa yinqana- 
wa ; ndenza imini nobusuku ezinzulwini ; nda- 
ndisekuhambeni futi ; ndisengozini zemilambo ; 
nasezingozini kumanyangaza ; nasezingozini 
kubesizwe sakowetu : nasezingozini kubaheyi- 
deni ; nasezingozini esixekweni ; nasezingozini 
enklango ; nasezingozini elwandhle ; nasezi- 
ngozini pakati kwabazalwane ababuxoki; eku- 
dinweni nasekwapukeni ; ekulindeni futi ; eku- 
lambeni nasekunxanweni ; ekuzileni futi ; 
engqeleni nasekuhambeni ze ;« nangapezu kwe- 
86 ICAWA EKUTIWA YI-SEZAJESIMA. 

zonto zangapandhle, oko endihlelwa kuko 
imibla ngeinibla, okukutukutezelela ikerike 
zo-nke. Xgubanina oswela ainandhla, ndinga- 
wasweli nam ] ngubanina oxakaniswayo, endi- 
ngatshi nam 1 Ukuba ndifanel' ukuqayisa. 
ndiyakuqayisa ngezinto endibutataka ngazo. 
U-Tixo no-Yise we-Nkosi yetu u-Yesu Kristu, 
odunyisiweyo kude kude ngunapakade, uyazi 
ukuba andixoki. 

Ivangelana. Luke viii. 4. 

I^EKALOKU sekuhlangene enclaweninye 
L isihlwele esikulu, sisiza kuye sivela kuzo 
zonke izixeko, wateta ngomzekeliso, wati, 
Kwapuma umhlwayeli waya kuhlwayela imbe 
wu yake ; kwati ekublwayeleni kwake, yawa 
inxenye ngasendhleleni, yanyatehva ke, zaza. 
intaka zezulu zayidhla. Inxenye yawa elu- 
lwalweni, yati ipumile yaselebuniswa, ngoku- 
baibiswele ukunyakama. Inxenye yawa pakati 
kwenkanga, zaza inkanga zap urn a kunye 
nayo, zayitsliwencisa. Yati enye yawa emhla- 
beni olungileyo, yati ipumile, yavelisa iziqamo 
ngamani angamakulu. Wati etshilo nje, wa- 
danduluka esiti, Onendhlebe zokuva makeve. 
Baza abadisipile bake bambuza besiti, Ungaba 
ngowokuti nina lomzekeliso ? Wati yeua, 
Kunikelwe kuni ukuzazi imfihlakalo zobu- 
kumkani buka-Tixo : kodwa kubo abanye 
ngemizekeliso ; baze bati, bebona nje, banga- 
boni ; bati, besiva nje, bangaqondi. Kekalo- 
ku umzekeliso ngivwolo : Imbew.u ililizwi lika- 
Tixo. Abo bangasendlileleni ngabeTayo ; 
andul' ukufika u-Satane, asuse ilizwi ezinkli- 
87 1CAWA EKTJT1WA YI-KWINKWAJESIMA. 

ziyweni zabo, hleze bakolwe, basindiswe. Aba- 
selulwalweni ngabati, bakuva, balamkele 
ilizwi ngovuyo ; abanangcambo aba, baya- 
kohva umzuzu, bati ngexesha lokuhendwa 
baAve. Ebiwile pakati kwenkanga, ngabati, 
bakuba bevile, bapume, baza boyiswa zizitu- 
kutezi, nazindyebo, naziziyolo zobubomi, ba- 
ngavelisi iziqamo ezinobomi. Kodwa ebise- 
mhlabeni olungileyo, ngabati, belivile nje ili- 
zwi, baligcine ngenkliziyo emhlope nelungile- 
yo, bavelise iziqamo ngokunyamezela. ICAWA EKUTIWA YI-KWINKWAJESIMA 

EYICAWA EYANDULELAYO I-LENTE. 

Intandazwana. 

"YTKOSI, osifiindisileyo okokuba zonke izenzo 
Xi zetu kungeko utando ziyinto engeyonto ; 
Zumtume u-Moya wako Oyingcwele, usigalele 
ezinkliziyweni zetu esosipo esilungileyo sota- 
ndo, olusisibandakanyiso soxolo nako konkc 
ukulunga, osukuba ehleli engenalo unje- 
ngofileyo ebusweni bako : Kwenze oku ngenxa 
yokupela kwo-Nyana wako u-Yesu Kristu, 
Amen. 

Incwadana. 1 Kuma-Korinte xiii. 1. 

XTOKUBA ndide ndateta ngenteto zabantu 
ll nezengelosi, ndingenalutando, ndinjenge- 
xina ehlokomayo, nesimbali ekencezayo. Na- 
kuba ndanokuprofitesha, ndiqonde imfihla- 
kalo zonke, nokwazi konke ; nakuba ndano- 
kolo lwonke ndide ndibe nokukwelelisa intaba, 
ndingenalutando, andiyonto. Nokuba ndi- 
88 rCAWA EKVTIWA. YT-KWINKWAJESIMA. 

yawabela amahhvempu zonke impahla zam. 
nokuba ndiyawunikela umzimba warn ukuze 
utsfalswe, ndingenalutando, andincechva Into. 
Utando lunonyamezelo, lunobubele; utando 
alunamona ; utando aluzidhli al unaratshi, 
alwenzi ngokungafanelekileyo, aluraleli into 
zalo, lnqumba kade, alukankanyi okubi, aliiTu- 
yiswa yinkohlakalo, hiyavuyiswa yinene ; luya- 
fibla into zonke, luyakolwa into zonke, luyate- 
mbainto zonke, luy any amezela into zonke. Uta- 
ndo alunakupela : kodwa nokuba kuko izipro- 
fiteslio, ziyakupela ; nokuba kuko inteto ziyaku- 
pela : nokuba kuko ukwazi kuyakutshabalala. 
Ngokuba siyazi ngokungesiqingata, siyaprofi- 
tesha ngokungesiqingata. Kodwa kwakufika 
okuzalisekileyo, okokungesiqingata kuyaku- 
pela. Oko bendingumntwana, ndateta ngo- 
kwomntwana, ndacinga ngokwomntwana, nda- 
telekelela ngokwomntwana ; kodwa ndakuba 
yindoda, ndazilahla izinto zobuntwana. Ngo- 
kuba kaloku nje siyabona encwadini ngobu- 
zizi , kodwa ngeloxesba sobonana ubuso ngo- 
buso : kaloku nje ndiyazi ngokungesiqingata, 
oko ke ndiyak ukwazi, njengokuba ndisaziwa 
nam. Kekaloku ukolo, neteniba, notando, zi- 
sahlbli, ezizinto ezintatu; kodwa eyona nkulu 
kuzo ilutando. 

Ivangelana. Luke xviii. 31. 

WAZA u-Yesu wazitabatela abalishumi 
elinababini, wati kubo, Niyabona ke, si- 
yanyukela e-Yerusaleme, zoza zizaliseke zonke 
izinto ezibaliweyo ngabaprofite ngaye u-Nyana 
womntu. Ngokuba uyakunikehva kuba-He- 
89 UMHLA WOKUQALA WENZILO EKUTIWA YI-LENTE. 

yideni, agxekwe, enzelwe ngomona, atshi- 
celwe : babeyakumtyabula, bambulale ; woza 
ngomhla wesitatu abuye avuke. Baza abaqo- 
nda nanye kwezizinto : esisiteto sabafihklwa 
bengazazi izinto ezibe zitetwa. Kekalokunxa 
asondelayo e-Jeriko, timntu obeyimfama ebe- 
leli ngasendhleleni, enqiba : waza esiva isi- 
hlwele sidhlula, wabuza ukuba bekuyinto- 
nina. Baza bamxelela ukuba kudhlula u-Yeiiu 
wase-Nazarete. Wadanduluka wati, Yesu, 
Nyaxia ka-Davide, ndipate ngofefe. Baza aba- 
hambayo ngapambili bamtetisa ukuba makati 
tu: kodwa wadanduluka ngakumbi, esiti,Nyana 
ka-Davide, ndipate ngofefe. Waza u-Yesu 
weina, wayaleza ukuba makaziswe kuye : wati 
akusondela wambuza, esiti, Ufun' ukuba ncli- 
kwenzele ntonina ? Wati, Nkosi, ukuba ndi- 
zuze ukubona kwani. Wati u-Yesu kuye, 
Zuza ukubona kwako ; ukolo lwako lukusi- 
ndisile. Waza wazuza kwa ngoko ukubona 
kwake, wamlandela, emdumisa u-Tixo : baza 
abantu bonke, bebona nje, bamdumisa u-Tixo. UMHLA WOKUQALA WENZILO 
EKUTIWA YI-LENTE. 

Intandazioana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, onga- 
tiyiyo nanye into oyenzileyo, oxolela 
izono zabo bonke abaguqukayo ; Dala pakati 
kwetu inkliziyo ezintsha ezigqobokileyo, size 
siti, sizililela izono zetu ngokuzifaneleyo, si- 
vuma ubungendawo betu, sizuze kuwe ongu- 
90 T7MHLA WOKUQALA WENZILO EKXTIWA YI-LENTE. 

Tixo wo tar u Iwonke, ukukululwa nokuxolelwa 
kanye ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. 
Amen. 

f[ Lentandazicana iyakutetwa yonke imilila ye- 
Lenie emva hwentandazivana yemini ekoyo. 

Eyencwadana. Jo well ii. 12. 

f\ UQUKELAXI kum, itsho i-Xkosi, nge- 
XJ nkliziyo yenu yonke, nangekuzila, nange- 
nyembezi, nangokulila. Ize nirazule inkliziyo 
zenu, kungabi zingubo zenu, niguqukele e- 
Xkosini ku-Tixo wenu : ngokuba inofefe ine- 
taru, iqumba kade, inobubele obukulu, ino- 
sizi ngenxa yobubi. Xgubanina owaziyo uku- 
ba angabuya na, aguquke ashiye itamsanqa 
emva kwake, kwa umnikelo wokudhla nomni- 
kelo wokusela owe-Xkosi u-Tixo wenu I Vu- 
telani ixilongo e-Ziyone, shumayelani uzilo, 
bizani inklanganiso enkulu, butani abantu, 
■ ngcwalisani umklambi, hlanganisani abadala, 
butani abantwana nabawanyayo amabele ; 
urnyeni makapume enkambilini yake, no- 
mtshakazi esililini sake ; mabati abapriste, 
abakonzi be-Xkosi, balile pakati kwentendelezo 
nelatare, besiti, Bap ate ngofefe abantu bako, 
Xkosi, uze unganikeli ilifa lako ekugxekweni, 
baze abaheyideni balipate ngobukosi : yinina 
ukuba batsho pakati kwabantii ukuti, Upina 
u-Tixo wabo '? 

Ivangelana. Mateyu vi. 16. 

ANXA nizilayo, nianingati kunubembe ubuso, njengabahanahanisi : ngokuba bona 
babenza bubi ubuso babo. ukuze babonakale 
91 EYOKUQALA ICAWA YE-LENTE. 

ebantwini ukuba bayazila. Ngokwenene nditi 
kuni, Banomvuzo wabo bona. Kodwa wena, 
wakuziia, tambisa inkloko yako, ubuhlambe 
ubuso bako, ukuze ungabonakali ebantwini 
ukuba uyazila, kodwa ku-Yihlo osemnhle- 
kweni ; woza u-Yihlo obonayo emfihlekweni 
akuvuze ekuhleni. Ningaziqwebeli indyebo 
emhlabeni, apo kudhla inuudu nomhlwa, na- 
lapo amasela agqoboza ebe kona : kodwa zi- 
qwebeleni indyebo ezulwini, apo kungadhli 
inundu nomhlwa, nalapo amasela angagqobozi 
ebe kona : ngokuba apo kuk* indyebo yenu, 
kulapo iyakubako nenkliziyo yenu. EYOKUQALA ICAWA YE-LENTE. 

Intandazwana. 
"VTKOSI, owati ngenxa yetu wazila ukutya 
JLi intsuku zamashumi mane ; Sipe ufefe lwo- 
kuba senjenjalo ukuzila, size siti, inyama yetu 
yeyisiwe ngu-Moya wako nje, sihlale siziva 
iziyalo yako ngokulunga, nangobungcwele 
obuyinene, kube kukudunyiswa nokungcwa- 
liswa kwako, ohleliyo upet' ubukosi ndawonye 
no-Yise, no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, 
k tide kube ngunapakade. Amen. 

Incwadana. 2 Kiima-Korinte \i. 1. 

TINA kaloku, njengabasebenzisi bake, siya- 
nikunga ukuba maningafumani namkele 
ufefe luka-Tixo ; (ngokuba uti, Ndikuvile nge- 
xesha lofefe, nasemini yosindiso ndikusizile ; 
kangelani, ngoku kulixesha lofefe ; ngoku ku- 
yimini yosindiso ;) singaxakanisi mntu nganto, 
ukuze inkonzo ka-Tixo ingamangalelwa; kodwa 
92 1 EYOXUQALA ICAWA YE-LENTE. 

ngento zonke sizibonakalise ukuba singaba- 
konzi baka-Tixo, ngonyamezelo olukulu, ezi- 
mbandezelweni, ekusweleni, ekuxakekeni, eku- 
betweni, ezintolongweni, ezinrpitizelweni, eku- 
sebenzeni, ekulindeni, ekuzileni; ngobungcwe- 
le, ngokwazi, ngokuqumba kade, ngobubele, 
ngo-Moya Oyingcwele, ngotando olungazenzi- 
siyo, ngelizwi lenyaniso, ngamandhla ka-Tixo, 
ngezixobo zobulungisa ngasekunene nangase- 
kohlo, ngokubekwa nangokudelwa, ngodumo 
olubi nangodumo olulungileyo ; njengabako- 
hlisi, singabenyaniso noko ; njengabangaziwa- 
yo, sisaziwa kanye noko ; njengabaqaukayo, 
sisahleli noko ; njengabohlwayiweyo, singabu- 
lawanga noko ; njengabalusizi, sivuya ngama- 
xesha onke noko ; njengamahlwempu, sitye- 
bisa abaninzi noko ; njengabangenanto, sine- 
nto zonke noko. 

Ivangelana. Matey u iv. 1. 

TlfANDULA u-Yesu wasiwa ngu-Moya 
ff enklango, aze alingwe ngu-Satane. Wati 
akuba ebezile ukndhla ngentsuku zamashumi 
mane, wandul' ukulamba. Waza umlingi 
weza kuye wati, Ukuba ungu-Nyana ka-Tixo, 
yitsho ukuba lamatye enziwe abe zizonka. 
Wapendula wati, Kubaliwe ngokutiwa, Umntu 
akayikupila sisonka sodwa, kodwa ngawo 
onke amazwi apuma emlonyeni ka-Tixo. 
Wandul' u-Satane wamtabata wamsa esixe- 
kweni esingcwele, w T aroniisa pezu kwengcopo 
yetempile, wati kuye, Ukuba ungu-Nyana 
ka-Tixo, ziposele pantsi ; ngokuba kubaliwe 
ngokutiwa, Uyakuyaleza ingelosi zake ngawe, 
93 EYESIBINI ICAWA YE-LENTE. 

zaziyakukuxasa ngezandhla zazo, uze ungaka- 
itleli etyeni unyawo lwako. U-Yesu wati kuye. 
Kubaliwe kanjako, Uze ungayihendi i-Nkosi 
u-Tixo wako. Wabuya u-Satane wamtabata 
waya naye entabeni ende kakuhi wambonisa 
zonke izikumkani zomlilaba, nobungcwalisa 
bazo, wati kuye, Zonke ezizinto ndiyakukupa, 
ukuba uyakuwa pantsi undibedeshe. WanduV 
u-Yesu wati kuye, Suka umke apa, Satane ; 
ngokuba kubaliwe ngokutiwa, Uyakuyibede- 
sha i-Nkosi u-Tixo wako, uyikonze yona 
yodwa. Wandul' u-Satane wamshiya, zaza 
ingelosi zeza zamkonza. EYESIBINI ICAWA YE-LENTE. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, obonayo ukuba tiua 
ngokwetu asinamandhla okuzinceda \ Silo- 
ndoloze ngokwapandhle eniizimbeni yetu, na- 
ngokwapakati emipefumlweni yetu ; size sigci- 
nwe emashweni onke ungahlelwa ngawo unizi- 
mba, nakuzo zonke inkumbulo ezikohlakeleyo 
ezingavukelana nompefumlo, ziwenzakalise ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Inewadana. 1 Kuma-Tesalomka iv. 1. 

SIYANITANDAZA, bazalwane, siniyale nga- 
yo i-Nkosi u-Yesu, okokuba nande ngaku- 
mbi nangakumbi kwoko enikuzuze kuti, ukuba 
maniti iiina ukuhamba, nokutandeka ku-Tixo. 
Ngokuba niyazi imiyalelo esiyinikeleyo kuni 
ngayo i-Nkosi u-Yesu. Ngokuba oku kuyi- 
ntando ka-Tixo, kwa ukungcwaliswa kwenu, 
94 EYESIBIXI ICAWA YE-LENTE. 

)kokuba niwuzile umbulo, niti nonke ngabauye 
nazi ukukugcma okukokwake ngobungewele 
mmgobumsulwa ; kungabi ngouqweno, njenga- 
baheyidem abangamaziyo u-Tixo ; kuze ku- 
ngabiko ogqitisayo nornclhlayo umzalwane 
wake nganto ; ngokuba i-Nkosi mgumpinde- 
zeli wabo bonke abanjalo, njengoko besiniya- 
lile ngaparnbili, saninqmela ngako. Ngokuba 
u-Tixo akasibizelanga ekimcoleni, kodwa ebu- 
ugcweleni. Ngako odelayo akadeli mntu, 
iidela u-Tixo, osipileyo u-Moya wake Oyi- 
ngewele. 

Ivangelana, Mateyu xv. 21. 

TTjTESUKA apo u-Yesu. waya emideni ye- 
H Tire ne Sidone. Kekaloku kwapurna 
um-Kananekazi kulornida, wadanduluka enrva 
kwake, esiti, Ndipate ugofefe, Nkosi, Wena 
Nyana ka-Daxide ; intombi yam ibandezelwa 
kakubi yidemoni. Kodwa akampendula na- 
ngalinye ilizwi. Baza abadisipile bake beza 
bamtandaza, besiti, Mndulule ; ekala emva 
kwetu nje. Kodwa wapeiidula, wati, Anditu- 
uywauga kupela ezigusheni ezilalilekileyo ze- 
ndhlu yo-Sirayeli. Waza weza wenibedesha. 
esiti, Nkosi, ndincede. Wapeudula wati, Aku- 
fanelekile ukuba kiitatyatwe isouka sabantwa- 
na, siposelwe ezinjeni. Wati yena, Unyani- 
sile, Nkosi, kodwa noko izinja ziyadhla imxu- 
tuluka eziwayo ezitafileui zabaninizo. Waza 
u-Yesu wapeudula wati kuye, Mfaziadini, lu- 
kulu ukolo lwako, mawenzelwe ugendawo oyi- 
fuuayo. Yaza iutornbi yake yapiliswa kwa 
ugeloxeshana. EYESITATU ICAWA YE-LENTE. 

Intandazwana. 

SI YAKUTANDAZA, Tixo onamandhla onkc, 
okokuba ukangele inkanuko zenkliziyo ze- 
zicaka zako ezilulamileyo, usolule isandhla so- 
kunene sobukulukazi bako, sibe sisikuselo setu 
ezintshabeni zetu zonke ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Xkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Efese v. 1. 
TTIBANI kaloku abalandeli baka-Tixo, nje- 
1 ngabantwana abatandekayo ; nihambe 
ngotando, njengokuba u-Kristu esitandile, wa- 
zinikela tina, abe ngumnikelo nedini evumba 
elimnandi ku-Tixo. Kodwa umbulo, noku- 
ncola konke, nonqweno, malungake luka- 
nkanywe pakati kwemi, njengokuba kufanel' 
abangcwele ; kwa nobureletyo, nokuteta ngo- 
buhilihili, nobumenemene, izinto ezingafane- 
lekileyo ; makuti kodwa kubeko imibulelo 
ngokuba niyakwazi oko, ukuba akuko mpimisi, 
noncolileyo, nomraleli, ongumkonzi wezitixo, 
oyakudhla ilifa lobukumkani buka-Kristu no- 
buka-Tixo. Maningakohliswa mntu ngama- 
zwi angendawo : ngokuba ngenxa yezizinto 
kuza umsindo ka-Tixo pezu kwosapo olunge- 
vayo. Ningabi kaloku abamkeli kunye nabo : 
ngokuba benike naba bubumnyama, kodwa 
kaloku nje nikukukanya e-Nkosini : hambani 
njengabantwana bokukanya; (ngokuba iziqa- 
mo zo-Moya ka-Tixo zikuko konke ukulunga, 
nobulungisa, nenyaniso ;) niqonda okutande- 
kayo e-Nkosini. Ningabi nabukolwane nemi- 
96 EYESITATTT I CAW A YE-LENTE. 

sebenzi engeyonto yobumnyama, kodwa niyo- 
hlwaye : ngokuba kulihlazo nokuba kuke ku- 
kankanywe into ezenziwa ngabo ngasese. Ko- 
dwa zonke izinto ezike zohlwaywe ziyabonaka- 
liswa kukukanya ; ngokuba okubonakalisayo 
kukukukanya. Ngoko uti, Yuka wena ole- 
leyo, usuke kwabafileyo, woza u-Kristu aku- 
kanyise. 

Ivangelana. Luke xi. 14. 

TT-YESU ebekupa idemoni, yaisidenge ke. 
j Kwati yakupuma idemoni, sateta isidenge ; 
baza abantu baniangaliswa. Yati inxenye, Ide- 
moni uzikupa ngo-Belzebube inkosi yedenioni. 
Bati abanye, bemlinga, bafuna kuye umqondiso 
wasezulwini. Kodwa yena ezazi inkunibulo 
zabo, wati kubo, Bonke ubukumkani buparnbe- 
neyo pakati kwabo buyatskabalala ; nendhlu 
epambene kwa nendhlu iyawa. Ukuba u-Sa- 
tane upambene pakati kwake, ubukumkani 
bake buyakutinina ukuma 1 ngokuba niti, ndi- 
yakupa idemoni ngaye u-Belzebube. Ukuba 
mina ndiyakupa idemoni ngo-Belzebube, o- 
nyana benu bazikupa ngobanina ? ngoko boba 
ngabagwebi benu. Kodwa ukuba ndiyazikupa 
idemoni ngomnwe ka-Tixo, ngokwenene ubu- 
kumkani buka-Tixo sebupezu kwenu. Manxa 
umntu onamandhla exobile uyayilinda indhlu 
yake, impahla zake zihleli zonwabile ; kodwa 
kwakufika onamandhla kuye. ameyise, uya- 
mhiuta zonke izixobo zake abezitembe zona, 
awabe amaxoba ake. Ongenam uyalana nam, 
nongabutelani nam uyacita. Umoya oncoli- 
leyo akupuma emntwini, uvahamba ezindaweni 
97 f EYESINE ICAWA YE-LEXTE. 

ezomileyo efuna ukupumla \ engakufumani 
nje, uti, ndobuyela endhlwini yam endapuma 
kuyo. Ati akufika, ayifumane itshayelwe, 
ivatisiwe. Andul' ukuya azitabatele abanye 
omoya babe sixenxe abakohlakele ngokunga- 
pezulu, bangene ke, bahlale kona ; iti inklalo 
yalomntu yangasemva ibe mbi kweyangapa- 
mbili. Kwati esateta ezizinto, umfazi otile 
owasemhlambini wapakamisa ilizwi lake, wati 
kuye, Sinetamsanqa isizalo esikuzeleyo, nama- 
bele owanyileyo. Kuloko wati } f ena, Baneta- 
msanqa ngakumbi abalivayo ilizwi lika-Tixo, 
baligcine. EYESTNE ICAWA YE-LEIS T TE. 

Intandazivana. 

YENZA siyakutandaza, Tixo onamandhla 
onke, okokuba tina esifanel' ukwohlwaywa 
ngenxa yezenzo zetu ezikohlakeleyo, siti ngo- 
tntuzelo Iwofefe lwako sikululwe kuzo ngosizi 
Iwako ; ngayo i-Nkosi no-Msindisi wetu ongu- 
Yesu Kristu. Amen. 

Incv:adana. Kuma-Galate iv. 21. 
TTANINDIXELELE, nina enifim' ukuba nibe 
JjL pantsi kwomteto, ukuba aniwuvi na 
umteto ] Ngokuba kubaliwe ngokutiwa, u- 
Abrahame ebenonyana ababini, omnye ngowe- 
kobokakazi, omnye ngowomfazi wake. Lowo 
ke wekobokakazi wazalwa ngokwenyama, ko 
dwa owomfazi wazalwa ngedinga. Ezozinto 
ke zingumzekeliso : ngokuba aba bazingcebano 
ezimbini ; olunye luvela entabeni ye-Sina, olu- 
zaiela ukukoboka, olungu-Hagare. Ngokuba 
98 EYESIXE ICAWA TE-LEXTE. 

u-Hagare lowo uyintaba ye-Sina yase-Arabiya, 
ezekelisa i-Yerusaleme ekoyo ngoku, esebuko- 
bokeni ndawonye nabantwana bayo. Kodwa 
i-Yerusaleme yangapezulu ikuliilekile, inguma 
wetu sonke. Ngokuba kubaliwe ngokutiwa. 
Yuya, wena ludhiolo ongazaliyo • qabuka ncla- 
nduluke, wena ongenaniniba : ngokuba aba- 
ntwana bonililolokazi bebaninzi pezu kwabalowo 
onendoda. Tina, bazalwane, singabantwana 
bedinga njeugu-Yisake. Kodwa njengokuba 
ozelweyo ngokwenyama wambandezela obeze- 
lwe ngokwo-Moya ; kunjalo nakaloku. Kodwa 
Isibalo sitinina 1 Siii, gxota ikobokakazi no- 
nyana walo ; ngokuba unyana wekobokakazi 
engasayikulidhla ilifa ndawonye nonyana wo- 
mfazi okululekileyo. Xgako oko bazalwane. 
asingabo abantwanabekobokakazi, singabomfazi 
okululekileyo. 

Ivangelana. Joliane vi. 1, 

TT-YESU waya ngapeslieya kwolwandhle 
U lwase-Galilij oluiolwandhle lwase-Tibe- 

riyasi. Kwaza kwanilandela isiliiwele esikulu, 
sibona nje imimangaliso abeyenza kwabanezifo. 
Waza u-Yesu wenyukela entabeni wahlala 
kona nabadisipile bake. Nepasika, engumte- 
ndeleko waba-Yodi, ibikufupi. Wati u-Yesu 
akupakamisa amelilo ake, wabona umhlanibi 
omkulu usiza kuye, wati ku-Filipi, Siyakusi- 
tenga pina isonka, ukuze aba badhle ? (Wa- 
tsho emlinga, eyazi nje ngokwake into ebeya- 
kuyenza.) U-Filipi wampendula wati, Izonka 
ezamakulu mabini emali azingebaneli, baze 
bonke ngabanve bazuze intwana. Omnye ku- 
99 f 2 EYESIHLANU ICAWA YE-LENTE. 

badisipile bake, u-Andrewu umninawe ka-Si-l 
mone Petrosi, wati kuye, Kuk' umfana apaJ 
onezc-nka zeralasi ezililanu, nenklanzi ezi- 
mbini : kodwa zingaymtonina ezo kwabangakal 
Wati u-Yesu, Bahlaliseni pantsi abantu. Ya- 
yininzi ingca kulondawo. Ahlala pantsi ke 
amadoda anani belingati lingamawaka ama- 
hlanu. Waza u-Yesu watabata izonka, wati 
akuba ebebulele, wabela abadisipile, baza aba- 
disipile babela abebehleli pantsi ; kwa nenkla- 
nzi ngokutanda kwabo. Bakuhluta, wati ku- 
badisipile bake, Butani amaqekeza aseleyo, 
kuze kungalalileki nto. Bawabuta ke, baza- 
lisa izitya zalishumi elinazibini ngamaqekeza 
ezonka zeralasi ezihlanu abesele kwabebedhlile. 
BanduT abobantu bakuba bewubonile umanga- 
liso obewenziwe ngu-Yesu, bati, Ngokweuene 
nguye lom-Profite obeyakuza emhlabeni. EYESIHLANU ICAWA YE-LENTE. 

Intandazioana. 

SIYAKUTAND AZA, Tixo onamandhla onke, 
okokuba maubakangele ngofefe abantu 
bako ; baze bahlale bepatwa begcinwa emzi- 
mbeni nasempefumlweni ngokulunga kwako 
okukulu ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
A men. 

Incwadana. Kuba-Hebrewu ix. 11. 

U-YESU efikile nje engum-Priste Omkulu 
wento ezilungileyo eziyakubako, ute nge- 
ntente enkulu nefezekileyo ngakumbi, engada- 
100 EYESIHLAXU ICAWA YE-LEXTE. 

lwangangazandhla; okukuti engeyiyo yokuku- 
dalwa ; kungabi ngegazi lebokwe nelamatole ; 
kod.Y> T a kungelake igazi ewangena kwakanye 
eudaweni engcwele, esizuzele iiikululeko engu- 
napakade. Ngokuba ukuba igazi lenkunzi 
zenkomo nelebokwe, notutu hvetokazi lufefa 
abancolileyo luyangcwpJisa kube kukuhlanju- 
lulwa kwenyama • kwoba ngokungakananma 
ngakumbi eliyakuti igazi lika-Kristu, owati 
ngo-Moya Oyingcwele wazinikela emsulwa ku~ 
Tixo, lihlarabulule inkliziyo zenu kuyo irnise- 
benzi efileyo kuze kukonzwe u-Tixo ohleliyo ? 
Ngenxayokuungu-Mteteleli wocebano olutska, 
baze ababiziweyo bazuze isitembiso selifa eli- 
ngunapakade ngokufa okwenzelvre ukukululwa 
kwezigqito zangakulo ucebano olwokuqala. 

Ivangelana. Johane Yiii. 46. 

TT7ATI u-Yesu, Ngubanina ongandinika 
V ? ityala lesono ] kodwa ukuba nditeta 
inyaniso, yinina ukuba ningakohva kum ? 
Ongoka-Tixo uyaweva amazwi ka-Tixo ; nge- 
nxa yoku aniweva, ningengabaka-Tixo nje. 
Bapendula aba-Yodi bati kuye, Asilungisi yi- 
nina ukuti, Unguin-Samariya, unederaoni ] 
Wapendula n-Yesu wati, Andinademoni ; ko- 
dwa ndiyambeka u-Bawo, kanti niyandidela 
mina. Andifuni ohvain ndumo ; kuk' ofunayo 
nogwebayo. Ngokwenene, ngokwenene, nditi 
kuni, Ukuba umntu nyasigcina isiteto sam, 
akasayiknz' abone nknfa. Bati aba-Yodi kuye, 
Siyazi kaloku uknba nnedemoni : n-Abrahame 
ufile, kwa nabaprofite ; kanti uti wena, Ukuba 
umntu uyasigcina isiteto sam, akasayikuza 
101 ICAWA EYANDTJLELAYO I-PASIKA. 

akuve ukufa. Umkulu na kubawo wetu u- 
Abrahame, ofileyo 1 nabaprofite basebefile 
nabo : uzenza banina wena 1 Wati ukupe- 
ndula u-Yesu, Ukuba ndiyazidumisa, ndumo 
Iwatn alunto yanto ; ngu-Bawo ondidumisayo, 
eniti ngaye, ungu-Tixo wenu : kanti animaza- 
nga ; kodwa ndiyamazi mina ; kanjalo ukuba be- 
ndiyakuti, andimazi, bendiyakuba lixoki nje- 
ngani ; kodwa ndiyamazi, ndisigcine isiteto 
sake. Uyihlo wenu u-Abrahame wavuyela 
ukubona imini yam, wayibona ke, wavuya. 
Bati aba-Yodi kuye, Akukabi neminyaka ima- 
shumi mahlanu, u-Abrahame umbonile na % 
U-Yesu wati kubo, Ngokwenene, ngokwenene, 
nditi kuni, Engekabiko u-Abrahame ndiko 
mina. Bandul' ukutabata amatye ukuze ba- 
mgibisele ngawo : kodwa u-Yesu wazifihla, 
wapuma etempileni. ICAWA EYANDULELAYO I-PASIKA. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, ow^ati 
ngotando nangobubele bako ngasebantwini, 
watuma u-Nyana wako u-Msindisi wetu u- 
Yesu Kristu, ukuze azitabatele ubuntu betu, 
aze eve ukufa ekuruseni, baze abantu bonke 
bafuze umlinganiso wolulamo lwake olukulu ; 
Yenza ngofefe okokuba tina, siwulandela umli- 
nganiso wokunyamezela kwake, sibe ngabahlu- 
leli bokuvuka kwake ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 
102 ICAWA EYA2TDULELAY0 I-PASIKA. 

Incwadana. Kuma-Filipi ii. 5. 

[ANITT, nibe kwanenkliziyo ebiku-Yesu 
Kristu ; owati, enesimilo sika-Tixo, akaba 
kukulilasela ukuba alingane no-Tixo ; kodwa 
wazenza ongendawo, wazitabatela ubucaka, 
wenziwa afane nomntu : waza efunyanwe 
angati ngumntu, wazitoba, walulainela eku- 
feni, kwasekufeni kwekuruse. Ngako oko 
u-Tixo umpakamisile kakulu, wamnika Igama 
elingapezu kwawo onke amagama ; xikuze 
Egameni lika-Yesu kuguqe amadolo onke, 
ezinto zasezulwini, nezasemhlabeni, nezanga- 
p ant si kwomhlaba : zize ziti ilwimi zonke 
zimyunie u-Yesu Kristu ukuba uyi-Nkosi, 
kube kukudunyiswa kuka-Tixo ongu-Yise. 

Ivangelana. Mateyu xxvii. 1. 

I 7" WATT kwakusa, bonke abapriste abakulu 
\_ nabadala babantu bacebisana ngakuye u- 
Yesu, ukuze bambulale. Baza bembopile, 
bemka naye, bamnikela ku-Pontiyusi Pilati 
obengumpati. Wandul' u-Judasi, obemngca- 
tshile, akubona ukuba ugwetyiwe, waguquka, 
wawabuyisa lomashumi amatatu esilivere ku- 
bapriste abakulu nakubadala, esiti, Ndonile, 
ngokungcatsha igazi elingenatyala. Bati, Ku- 
vintonina kuti oko 1 kukangele ngokwako. 
Waza wazilahlela pantsi ezomali zesilivere 
etempileni, wemka, way a wazixoma. Baza 
abapriste abakulu bazitabata ezomali zesilivere, 
bati, Akulungile ukuzibeka endaweni yemini- 
kelo, ngokuba ziniali zegazi. Baza bacebisana, 
batenga ngazo intsinii yombumbi, ibe yeyoku- 
103 I CAW A EYANDULELAYO I-PASIKA. 

ngcwaba abangabasemzini. Kungoko ukuba 
lontsimi yabizwa ngokutiwa, Yintsimi yegazi, 
kwada kwananihla. (Kwandur ukuzaliseka 
obekutetiwe ngu-Yeremiya umprofite esiti, Ba- 
za bawatabata lomashumi amatatu emali, ali- 
xabiso lalowo obemiselwe inani, elamiswa lu- 
sapo lo-Sirayeli, baza batenga ngawo intsimi 
yombumbi, njengoko i-Xkosi ibindiyaleze nga- 
ko.) Waza u-Yesu wema pambi kwompati ; 
wati umpati iikumbuza, Ungukumkani waba- 
Yodi na % Wati u-Yesu kuye, Utsho nawe. 
Wati akunikwa ityala ngabapriste abakulu 
nangabadala, akapendula nto. WandnF u- 
Pilati wati kuye, Akuziva na ukuba zininzi 
kwazo izinto abazinqina ngakuwe ] Kodwa 
akapendula nalinye ilizwi, wada umpati wa- 
mangaliswa kakulu. Kekaloku ngalomtende- 
leko umpati ebeqel 1 ukubakululela abantu 
umbanjwa abe mnye, abangamtandayo. Beku- 
ko umbanjwa oko odumileyo, obengu-Barabasi 
igama lake. Ngako oko sebebutene, wati u- 
Pilati kubo, Nifun' ukuba ndinikululele bani- 
na ; U-Barabasi, u-Yesu okutiwa ngu-Kristn, 
kusininal Ngokuba ebesazi ukuba bebemni- 
kele ngenxa yolunya. Kwati ehleli esihla- 
lweni sokugweba, umfazi wake watuma kuye, 
esiti, Lomntu olungileyo zungamenzi luto : 
ngokuba bendibandezeleke kakulu ngaye epu- 
peni namhla. Kodwa abapriste abakulu na- 
badala basicenga isihlwele, ukuba masibize 
u-Barabasi, simtshabalalise u-Yesu. Wape- 
ndula umpati wati kubo, Nifun' ukuba ndi- 
nikulele owupina kwabababini % Bati, u-Bara- 
basi. Wati kubo u-Pilati, Ndimenze ntonina 
104 ICAWA EYAXDULELAYO I-PASIKA. 

u-Yesu okutiwa ngu-Kristu ? Bati kuye 
boiike, Makakuruseshwe. Wati umpati, Uga- 
nda wo nina ? wone ntonina ? Koko kukona 
badandulukayo besiti, Makakuruseshwe. U-Pi- 
lati. ebonanje ukuba akanakwenza Into, kodwa 
ngati kuzakubako impitimpiti, watabata ama- 
nzi, wahlamba izaridMa zake parnbi kwesi- 
hlwele, esiti, Andinatyala egazini lalomntu 
olungileyo ; likangeleni nina. Baza bapendnla 
abantn bonke, bati, Igazi lake malibe pezn 
kwetu napezu kwabantwana betu. WanduT 
ukubakululela n-Barabasi : wati ukuba ebe- 
mtyabule u-Yesu, warnnikela nkuze akuruse- 
shwe. Andnl' amasodati ompati amsa n-Yesn 
endhhvini yawo, ambutela ibandhla lonke. 
Aza amhluba, amambatisa ingnbo ebonrru. 
Ati elukile isitsaba sameva, asifaka enkloko 
yake, nengcongolo esandhleni sake sokunene : 
ati egnqa pambi kwake, amgxeka, esiti. A, 
Kunikani waba-Yodi. Aza amtshicela, atabata 
ingcongolo leyo, ambeta enkloko. Ati erogxe- 
kile, ambluta ingnbo leyo, amambatisa ingnbo 
zake, emka naye ukuyakumkurusesha. Ati 
ehaniba, afnmana nmntn owase-Kirene, ogama 
belingu-Simone ; obamnyanzela ukuba ayi- 
twale ikuruse yake. Aza akufika endaweni 
ekuthva i-Gologota, okukuti, indawo yenka- 
nkani, amnika iviniga edityaniswe nenyongo : 
wati aknba ebeyivile, akavuma ukuyiseia. 
Aza amkurusesha, abelana ngengubo zake, 
enza amaqasliiso : nkuze kuzaliseke obekuteti- 
we ugumprofite, esiti, Babelana ngengubo zam, 
benza amaqashiso pezn kwesivato sam. Aza 
ehleli" pantsi amlinda kona apo; aza amisa 
105 f 3 TCAWA EYANDULELAYO I-PASIKA. 

pezu kwenkloko yake ityala lake libaliwo 
ngokutiwa, LO NGU-YESU UKUMKANI 
WABA-YODI. Kwaza kwakuruseshwa nda- 
wonye naye amasela amabini ; elinye linga- 
sekunene kwake, elinye ngasekohlo. Baza 
abadhlulayo bamtuka, behlunguzela inkloko 
zabo, besiti, Wena ocitayo itempile, uyake 
ngentsuku ntatu, zisindise : ukuba ungu-Nva- 
na ka-Tixo, yihla ekuruseni. Kanjalo aba- 
priste abakulu, ndawonye nababali nabadala, 
bamgxeka, besiti, Wasindisa abanye, akana- 
ko ukuzisindisa ngokwake : ukuba ungu-Ku- 
mkani wo-Sirayeli, makehle ngoku ekuruseni, 
size sikolwe nguye. Watembela ku-Tixo ; 
makamkulule ngoku, ukuba uyamvuma : ngo- 
kuba wati, Ndingu-Nyana ka-Tixo mina. 
Namasela abebekuruseshiwe ndawonye naye 
bamtuka kwa ngokunjalo. Kekaloku kweye- 
sitandatu iyure kwabako ubumnyama pezu 
kwalo lonke ilizwe kwada kwayiyure yesitoba. 
Kekaloku ke ngeyure yesitoba u-Yesu wada- 
nduluka ngelizwi elikulu esiti, Eli, Eli, lama 
sabakatani ? okukuti, Tixo warn, Tixo warn, 
undishiyele nina 3 Baza inxenye yabemi 
kona, bakuva oko, bati, Lomntu ubiza u-Elija. 
Wati kwangoko wabaleka omnye wakubo, wa- 
tabata ikepekepe, walizalisa ngeviniga, wali- 
faka engcongolweni, waniseza. Bati abanye, 
Kauyeke, kesibone ukuba u-Elija uyakuza 
amsindise, kusinina. U-Yesu akuba ebeda- 
ndulukile kanjako ngelizwi elikulu, wawundu- 
lula umpefurnlo. Saza isikuselo sasetempi- 
leni, sarazuka, siqala pezulu saya kupuma 
ezantsi, kwangeangcazela umhlaba, aqekeka 
106 I- ( MONDAY' EYANDULELAYO I-PASIKA. 

namawa, avuleka nainangcwaba, kwavnka 

neniiziniba emininzi yabangcwele abebeiele, 
bapuoia eniangcwabeni emya kwokuyuka 
kwake, babonakala kwabaninzi. Yati inkosi 
yekulu nababebenayo bemlinda u-Yesu, ba- 
kubona ukungcangeazela kwomhlaba, ne- 
zinto ezenziweyo, boyika kakulu, besiti, Ngo- 
kwenene lo ebengu-lSlyana ka-Tixo. I-' MONDAY' EYAKDULELAYO I-PASIKA. 
Eyencwadana. Yisayalxiii. 1. 

^\ t GUBANIjSTA lo ovela ngase-Edome, ongu- 
xS bo zinamabala ase-Bozra 1 Y ozivato zika- 
zimlayo, eliamba ebukulwini bamandhla ake 1 
Ndim, oteta ngobulungisa, onamandhla oku- 
sindisa. Yinina nkuba sibe bomyii isiyato 
sako, nengubo zako zibe njengezoxoyulayo 
esingcinezelweni seveyine % Bendixovula ndi- 
ndedwa esingcinezelweni seveyine, naseba- 
ntwini akwabako ondincedayo. Ngokuba 
ndiyaknbaxovula ngomsindo warn, ndibanya- 
tele ngoburalarume bam, negazi labo lotshize- 
lwa ezingutyeni zam, zodyojwa zonke iziyato 
zam. Ngokuba imini yempindezelo isenkli- 
ziyweni yarn, nomnyaka wabakululwa barn 
ufikile. jSTdakangela, akwabako oncedayo ; 
ndati nqa nkuba bekungeko oxasayo : ngoko 
ingalo yam yandenzela usindiso, nomsindo 
warn wandixasa. Ndiyakubanyatela pantsi 
abantu ngomsindo warn, ndibenze banxile 
ngoburalarume bam, ndiwatobele emlilabeni 
amandhla abo. Ndiyakukankanya izibele ze- 
107 I- fc MONDAY EYANDULELAYO I-PAS1KA. 

Nkosi nezibongo ze-Nkosi, njengako konke 
okusipile u-Yehova, nofefe lwake olukulu 
olungakuyo indhlu yo-Sirayeli, obelunikelwe 
kuyo ngezibele zake, nangobuninzi benceba 
zake. Ngokuba ebete, Ngokwenene banga- 
bantu bam, ngabantwana abangasayikuxoka : 
waba ngu-Msindisi wabo ke. Kuzo zonke 
imbandezelwa zabo wabandezelwa naye, nenge- 
losi yasebusweni bake yabakulula : ngotando 
lwake, nangotaru lwake, wabasindisa, waba- 
twala, wabapata yonke imihla yakudala. 
Kodwa bavukelana naye, bamdanisa u-Moya 
wake Oyingcwele ; ngoko waguqulwa abe lu- 
tshaba lwabo, walwa nabo ke. Wandula 
wakumbula imihla yakudala, o-Mosesi nabantu 
bake, esiti, Upina obanyusa elwandhle beno- 
malusi womhlambi wake 1 Upina lowo owa- 
ngenisa kuye u-Moya wake Oyingcwele ? owa- 
bakokela ngesokunene sika-Mosesi, ngengalo 
yake edumileyo, ecanda amanzi pambi kwabo, 
ukuze azenzele Tgama elingunapakade 1 owa~ 
bakokela enzulwini ngengehashe elihamba 
etafeni, bangakubekil Njengenkomo ehlela 
entilini, u-Moya we-Nkosi wampumza njalo : 
wenjenjalo ukukokela abantu bako, uzenzele 
Igama elidumileyo. Kangela kaloku usezu- 
lwini, ubeke usesihlalweni sobungcwele neso- 
dumo lwako : lipina ikwele lako, namandhla 
ako, nobukulu besisa sako, nezibele zako 
ngakum ] Zinqatyelwe na 1 Ngokwenene 
wen a ungu-Bawo wetu, noko engasaziyo u- 
Abrahame, no-Sirayeli engazani nati : Wena 
Nkosi, ungu-Bawo wetu, no-Mkululi wetu, 
Igama lako lingunapakade. Nkosi, yinina 
108 I- MOXDAY' EYAXDULELAYO I-PASIKA. 

ukuba wasexiza ukuba siposisane nendhlela 
zako % wazenza lukuni inkliziyo zetu size 
singakwoyiki ? Buya ngenxa yezicaka zako, 
izizwe zelifa lako. Abantu bobungcwele bako ( 
balifuyile umzuzu omncinane, intshaba zetu 
ziyinyatele inclawo yako eyingcwele. Singa- 
bako tina : akuzanga uzipate zona \ azizanga 
zibizwe ngegama lako. Ivanaeiana. Maraki xiv. 1. TTEKALOKU ke umtendeieko wepasika 
1\ nowesonka esingenagwele ubuzakubako 
emva kwentsnku mbiiii : baza abapriste aba- 
kulu nababali bafuna ukuba bangatinina 
ukuze bambambe ngamaqinga, bambulale. 
Koko bati, makungabi ngonihla womtende- 
leko, hleze kubeko isipitipiti ebantwini. Kwa- 
ti ese-Betane endhhvini yo-Simone umleperi, 
nxa ebehleli ekutyeni, weza umfazi eneqaga 
lamafuta espikenade anqabileyo kakulu, waza 
waliqekeza iqaga, wawagalela enkloko yake. 
Baza inxenye bamqumbela, bati, Okukucitwa 
kwalamafuta kokwentonina 1 Ngokuba nge- 
kutengwe inani elingapezu kwamakulu ama- 
tatu emali ngawo, anikwe kumahlwempu : 
baza barorela njalo ngakuye. Waza u-Yesu 
wati, Myekeni : nimkatazela nina ? undenzele 
umsebenzi olungileyo : ngokuba amahlwempu 
akuni ngamaxesha onke, niti manxa nita- 
ndayo nibe nokuwanceda ; kodwa andikuni 
ngamaxesha onke mina. Ukwenzile oko 
ebenako, uze ukunditanibisa umzimba painbi 
kwokungcwatyvra kwara. Ngokwenene nditi 
kuni, apo iyakusukuba ishunvayelwe kona 
109 I- 'MONDAY* EYANDULELAYO I-PASIKA. 

levangeli emhlabeni wonke, oka akwenzileyo 
veil a kuyakutetwa kube kukukunjulwa kwake. 
Waza u-Judasi Sikariyoti engoweshumi eli- 
nababini waya kubapriste abakulu ukuze 
amngcatsbele kubo. Bati bakuva, bavuya, 
bamtembisela imali. Waza wafuna ukuba 
angatinina ukumngcatsha ngexesha elilungi- 
leyo. Kwati ngemini yokuqala yesonka esinge- 
nagwele, bakuxela ipasika, abadisipile bake bati 
kuye, Ufuna ukuba siye sikulungisele pina, 
ukuze uyidhle ipasika'? Waza watuma aba- 
bini kubadisipile bake, esiti kubo, Yiyani esi- 
xekweni, noti kona nihlangane nomntu epete 
isitya samanzi ; mlandeleni : Nalapo angena 
kona, niti kuuminindhlu, Ute u-Mfundisi, 
Ipina inkambili y end wend we, endiyakutyela 
•kuyo ipasika ndawonye nabadisipile bam % 
Waeyakunibonisa inkambili enkulu yangape- 
zulu inezandhlalo, ilungisiwe : silungiseleni 
kona. Baza abadisipile bake bapuma, bay a 
esixekweni, bafumana njengokuba ebetshilo 
kubo : baza balungisa ipasika. Weza yena 
kwakuhlwa eneshumi elinababini. Waza u- 
Yesu, besahleli besidhla, wati, Ngokwenene 
nditi kuni, Omnye wakuni odhlelana nam uya- 
kundmgcatslia. Baza baqala ukuba nosizi, 
nokuti kuye ngabanye, Ndimi na ? wati 
omnye, Ndimi na 1 Wapendula wati kubo, 
Ngomnye oweshumi elinababini ofaka isandhla 
sake esityeni ndawonye nam. U-Nyana wo- 
mntu uyahamba njengokuba kubaliwe ngaye : 
kodwa kuyakuba kubi kulomntu ayakungca- 
tshwa nguye u-Nyana womntu : ngekulungele 
lomntu ukuba ebengazanga azalwe. Wati, 
110 i-'moxday' eyaxdulelayo i-pas&a. 

besidhla, u-Yesu watabata isonka, watamsa- 
nqelisa, wasiqezula, wanikela kubo, wati, Ta- 
batani, nidhle : oku kungumziiflba warn. Wa- 

za watabata indebe, wati akuba ebebulele, 
wayinikela kubo : baza basela kuyo bonke. 
Waza wati kubo, Oku kuligazi lam locebanu 
olutsha, elipalazelweyo abaninzi. Xgokwenene 
nditi kuni, Andisayikusela kanjako kwisiqamo 
somti weveyine, ide ibeko loniini endiyakusi- 
sela ngayo sisitsha ebiikiimkanini buka-Tixc. 
Bati, beculile iculo, bapuma baya ngasentabeni 
yeminquma. Waza u-Yesu wati kubo, Noxa- 
kaniswa nouke ngenxa yarn ngobubusuku ; 
ngokuba kubaliwe ngokutiws, Ndobeta uma- 
lusi, zaziyakxicitakala igusha. Kodwa emva 
kwokuvuka kwain ndiyakunandulela ndiye 
e-Galili. Koko u-Petrosi wati kuye, Nakuba 
bexakaniswa bonke, andiyikuxakaniswa niina, 
Wati u-Yesu kuye, Ngokwenene nditi kuwe. 
kwa nanihia kwa ngobubusuku, ingekalili kabi- 
ni inkuku. uyakundikanyela katatu. Kodwa 
kukona waqinisayo ngokuti, Nakuba bendiya- 
kufa nawe, bendingayikukukanyela, Batslio 
njalo bonke. Baza bafika eudaweni ekutiwa 
yi-Geteseinane : waza wati kubadisipile bake, 
Hlalani pantsi apa nxa ndisatandaza niina.. 
Waza wazitabatela u-Petrosi no-Yakobi no-Jo- 
hane, waqala ukuba nevuso nokuba lusizi ka- 
kulu, wati kubo, Umpefunilo warn unosizi 
olukulu kude kube sekufeni ; salani apa nili- 
nda. Waza wahaniba urnganyana, wawa enxhla- 
beni, watandaza okokuba, ukuba kungenzeka, 
eloxeska malidlilule kuye. Wati, Abba, Ba- 
wo, zonke izinto zingenzeka kuwe ; vLsuse 
111 I- ■MONDAY' EYA>7DULELAYO I-PASIKA. 

kum lendebe ; kodwa makungenziwe ngenta- 
ndo yam, makube ngeyako. Waza esiza 
wabafumana belele, wati ku-Petrosi, Simone, 
ulele na] Ubungenako nakulinda ixeshana 
nokuba belilinye ] Lindani nitandaze hleze 
ningene ekuhendweni; umoya wona uyavuma, 
kodwa inyama ibutataka. Wabuya wemka, 
watandaza, eteta kwa lomazwi. "Wati aku- 
buya. wabafumana belele kanjako, (ngokuba 
amehlo abo ebenzima,) bengazi ukuba banga- 
tinina ukumpendula. Weza ngokwesitatu 
wati kubo, Lalani kaloku, nipumle : kwanele, 
ixesha lifikile ; kangelani, u-Nyana womntu 
ungcatshelwe ezandhleni zaboni. Vukani 
sihambe ; nanku ondingcatshayo eselekiifupi. 
Kwati kwangoko esateta, weza u-Judasi engo- 
weshumi elinababini, enesihlwele esikulu si- 
pete incula nenduku, siveia kubapriste aba- 
kulu, nakubabali, nakubadala. Kekaloku lo 
onmgcatsliayo ebebanikile uinqondiso, esiti, 
osukuba endiyakumanga, nguye lowo ; mba- 
mbeni, nihambe nave ngokuqinisekileyo. 
Wati akufika usel' esiza kuye, wati, Mfundisi, 
Mfundisi, wamanga. Baza babeka izandhla 
pezu kwake, bambamba. Wati omnye wabemi 
kona warola incula yake, wabeta isicaka so- 
mpriste omkulu, wasinqumla indhlebe. "Wape- 
ndula u-Yesu wati kubo, Nipume ukuza ku- 
ndibamba ngokungati ndilisela na, nipete 
incula nenduku 1 Bendinani imihiangemihla 
etempileni ndifundisa, anandibaniba ke ; ko- 
dwa lzibalo zifanel' ukuzaliseka. Baza ba- 
mshiya bonke, babaleka. Kekaloku bekumla- 
ndeia umfana otile, eneqiva etiwe tyu emzi- 
112 I- "MONDAY' 

mbeni wake ; baza abafana banibamba : waza 
wayislii} T a iqiya, wabaleka ze. Baza bamsa 
u-Yesu kumpriste omkulu : bekubutene bonke 
abapriste abakulu, nab ad al a, nababali, nda- 
wonye nave. Waza u-Petrosi wamlandela 
ekude, kwada kwasendhlwini yompriste omku- 
lu ; wahlala nezicaka, esota umlilo. Baza 
abapriste abakulu nepakati lonke bafuna isi- 
ngqino ngakuye u-Yesu ukuze bambulale, 
abasifumana ke. Ngokuba abaninzi banqina 
ngakuye ngobuxoki, kodwa ukunqina kwabo 
akwalungelelana. Besuka abatile banqina 
ngakuye ngobuxoki, besiti, Besimvile esiti, 
Ndiyakuyicita letempile enziwe ngezandhla, 
nditi ngentsuku ntatu, ndake enye ingenzi- 
wanga ngazandhia. Kodwa akwalungelelana 
nakona ukunqina kwabo. "Wesuka unipriste 
omkulu, wema ngapakati, wambuza u-Yesu, 
esiti, Akupenduli nto na? Yintonina aba- 
yinqinela ngawe] Kuloko wati tu, akape- 
ndula nto. Wabuya umpriste omkulu wa- 
mbuza, wati kuye, Ungu-Kristu na, u-Nya- 
na w-Onetamsanqa 1 Wati u-Yesu, Ndinguye ; 
noza nibone u-Nyana womntu ehleli ngaseku- 
nene samandhla, esiza ngamafu ezulu. Wa- 
ndula umpriste omkulu wa?^azul a ingubo zake, 
wati, Sisaswela nganina amangqina 1 niknvile 
ukugxeka oku, nitinina ke ] Baza bamgweba 
bonke ukuba unetyala lokufa. Baza inxenye 
baqala ukumtshicela, nokugqubutela ubuso 
bake, nokumqwakaza, nokuti kuye, Profitesha : 
zambeta nezicaka ngezandhla zazo. Waye 
u-Petrosi esezantsi endhlwini, seza isicakakazi 
sompriste omkulu, saza sakumbona u-Petrosi 
113 I- c TUESDAY' EYANDULELAYO I-PASIKA. 

esota umlilo, samkangela, sati, Nawe ubuno-l 
Yesu wase-Nazarete. Kodwa wakanyela esitiJ 
Andiyazi, andiyiqondi nento oyitetayo. Wazal 
wapuma waya entendelezweni ; yaza yalilal 
inkuku. Saza isicakakazi simbona kanjako, sa-| 
qala ukuti kubo abemi kona, Lo ungowakubo. 
Waza wakanyela kanjako. Emva kwomzu- 
zwana, abemi kona batsho kanjako ku-Petrosi 
ukuti, Ngokwenene ungomnye wakubo ; ngo- 
kuba ungum-Galili, nokuteta kwako kuyavu- 
melana nalonto. Waza waqala ukutuka noku- 
funga, esiti, Andimazi lomntu eniteta ngaye. 
Yaza inkuku yalila ngokwesibini. Waza u-Pe- 
trosi wakumbula ilizwi abelitetile kuye u-Yesu, 
esiti, Ingekalili kabini inkuku, uyakundika- 
nyela katatu. Waza akucinga oku, walila. I- < TUESDAY' EYANDULELAYO I-PASIKA. 

Uyencwadana. Yisaya 1, 5. 

INKOSI engu-Tixo indivulile indhlebe, anda- 
mangala, andabuya ngomva. JSTdanika 
umhlana warn kubabeti, nezidhlele zani kuba- 
ncotuli boboya : ubuso bam andibufihlelanga 
ihlazo nokutshicehva. Ngokuba i-Nkosi engu- 
Tixo iyakundinceda, ngako oko andisayiku- 
xakeka ; ngoko ndimisile ubuso bam bube 
njengelitye, ndazi ukuba andisayikudaniswa. 
Lowo ondigwebelayo ukufupi ; ngubanina 
oyakupikisana nam '? Masimelane, ngubanina 
olutshaba kum 1 makasondele kum. I-Nkosi 
engu-Tizo iyakundinceda ; ngubanina ouga- 
114 I- ' TUESDAY' EYAXDULELAYO I-PASIKA. 

iidigwebayo '? Kangela, bonke bayakwalupala 
njengengubo : inimdu liyakubadhla. Kuko 

banina kuni oyoyikayo i-Xkosi, olivayo ilizYri 
lesicaka sayo. oliamba ebumnyameni, kungeko 
ukiikanya ~l makatembele Egameni le-Xkosi, 
axaswe ngu-Tixo wake. Kangelani nonke 
nina enipemba unililo. enizingqonga ngenkla- 
ntsi : hambani ekiikanyeni kwoinlilo wenu, na- 
sezinklantsini eniziqumisileyo. Xiyakuzuza 
oku esandhleni sain, ukuba nilale pantsi ngo- 
sizi. 

Ivangelana. Maraki xv. 1. 

1/ W ATI kwakusa abapriste abakulu bacebi- 
J\ sana nabadala, nababali, nepakati lonke, 
baza bembopile u-Yesu bernka nave, bamni- 
kela ku-Pilati. "Waza u-Pilati wambuza, wati, 
Ungii-Kumkani waba-Yodi na ? Wati uku- 
mpendula, Utsho na^e. Baza abapriste aba- 
kula bamnika ityala lento ezininzi : kodwa 
akapendula nto. TTabuya u-Pilati wanibuza 
esitij Akiipenduli nto na ] Kangela ukuba 
zininzi kwazo izinto bayazinqina ng*awe. Ko- 
dvra u-Yesu akapendula nto : wada n-Pilati 
Yramangaliswa. Kekaloku enitendelekweni 
ebebakukilela umbanjwa abe ninye, abanga- 
nitandayo. Bekuko okutrvra ngu-Barabasi, 
ekonxiwe, enababebesenza isipitipiti ndawonye 
naye, besenzile nesibulalo esipitipitini. Saza 
isihlwele, sidanduluka, saqala ukucela oko- 
kuba makenze ngendawo ebefudui esenza 
ngayo. Kodwa u-Pilati Trabapendula esiti, 
Xifuna ukuba ndinikululele u-Kumkani waba- 
Yodi kusinina % Ngokuba ebesazi ukuba aba- 
115 ■ i- c Tuesday' eyandulelayo i-pasika. 

priste abakulu bebemnikele ngenxa yolunya.l 
Kodwa abapriste abakulu baquba abantt 
ukuba rnakabakululele u-Barabasi. Wabuyaj 
wapendula u-Pilati wati kubo, Nifuna ukubal 
ndimenze ntonina eniti ngu-Kunikani waba-l 
Yodi 1 Babuya badanduluka, besiti, Mkuru- 
seshe. Wati u-Pilati kubo, Ngandawo nina ] 
wone ntonina ? Kukona badandulukayo be- 
siti, Mkuruseshe. Waza u-Pilati efuna nje 
ukukolisa isihlwele, wabakululela u-Barabasi, 
wati akuba ebemtyabule u-Yesu, wamnikela 
ukuba akuruseslrwe. Aza amasodati an 
lela endhlwini ekutiwa yi-Pretoriyo ; ahlanga- 
nisa ibandhla lonke. Amvatisa ngengubo 
ebomvu, aluka isitsaba sameva, asibeka pezu 
kwenkloko yake ; aqala ukumbulisa esiti, A, 
Kumkani waba-Yodi. Aza ambeta enkloko 
ngengcongolo, amtshicela, ati eguqa ngama- 
dolo, ambedesha. Ati, akuba ebemgxekile, 
amhluba ingubo ebomvu, amambatisa ingubo 
zake, amrolela pandhle aze amkuruseshe. Aza 
anyanzela umntu ongu-Simone um-Kirene, 
obedhlula, engumliainbi, uyise wo-Alezanda 
no-Rufusi, ukuba at wale ikuruse yake. Aza 
amsa e-Gologota, okukuti ngokukunyusliwa, 
indawo yenkankani. Amseza iveyine iditya- 
niswe nemore ; kodwa akayamkela. Ati 
akuba ebemkurusesliile, abelana ngengubo 
zake, enza amaqashiso pezu kwazo, aw^okuti 
bayakuzuza ntonina ngabanye. Ibiyiyure 
eyesitatu, baza bamkurusesha. Sati isibalo 
setyala lake sabalehva pezulu sokuti, U KU- 
MKANI WABA-YODI. Baza bakurusesha 
ndawonye naye amasela amabini, elinye langa- 
116 I- s TUESDAY EYAXDITLELAYO I-PASIKA. 

sekunene kwake, elinye langasekolilo. Saza 
sazaliseka Isibalo, esiti, \Yabalelwa ndawonye 
nabagqiti. Baza abadhlulayo bamgxeka be- 
hlunguzela inkloko, besiti, An, rvena oyicitayo 
iternpile, uyake ngentsuku ntatu, zisindise, 
uhle ekuruseni: kYvanjalo nabapriste abakulu, 
bemgxeka, bati pakati kwabo nd.awonye naba- 
bali, Yrasindisa abanye, engenakuzisindisa ngo- 
kwake. Makati u-Kristu u-Kunikani yt>- 
Sirayeli ehle ngoku ekuruseni, size sibone, 
sikolwe. Nabebekuruseskhve ndawonye naye 
bamtuka. Kwati kwakufika iyure eyesita- 
ndatu, kvrabako ubumnyama pezu kY\ T oniiiIaba 
wonke, kwada kwayiyure eyesitoba. Xange- 
yure eyesitoba u-Yesu wadanduluka ngelizwi 
elikulu, esiti, Eloyi, Eloyi, lama sabakatani? 
okukuti ngokukunyushwa, Tixo Tram, Tixo 
warn, undishiyele nina % Baza inxenye yabemi 
kona bakuva, bati, Kangelani, ubiza u-Eliyasi. 
Waza oninye wabaleka yrazalisa ikepekepe 
ngeYiniga, walifaka engcongohveni, Tvamseza 
esiti, Myekeni ; kesibone ukuba u-EIiyasi 
woka eze na ukuza kuintula. "Waza u-Yesu 
wadanduluka ngelizvd elikulu, wakupa umpe- 
fumlo. Saza isikuselo sasetempileni sarazuka 
kubini siqala pezulu saya kupuma ezantsi. 
Yaza inkosi yekuJu ebimi ngakuye, yakubona 
ukuba Trenjenjaio ukudanduluka, nokukupa 
umpefunilo, yati, Xgokwenene lomntu ebengu- 
Nyana ka-Tixo. 117 I- 'WEDNESDAY' EYANDULELAYO 
I-PASIKA. 

Incwadana. Kuba-Hebrewu ix. 16. 

APO knko umyolelo, kuswelekile ukuba 
kubeko ukufa kwowenzileyo ; ngokuba 
umyolelo unamandhia nxa sebefile abantu 
abaivenzileyo ; awimamandhla nxa kuseko 
owenzileyo. Ngenxa yoku umyolelo owoku- 
qala awudalwanga ngapandhle kwegazi : ngo- 
kuba u-Mosesi akuba ebeshumayele yonke 
iniiyalelo ebantwini, ngokwomteto, watabata 
igazi lamatole nelebokwe, ndawonye namanzi 
noboya obubomvu, nehisope, wafefa incwad 
nabantu bonke, esiti, Eli liligazi lomyolelo 
owuyalelwe kuni ngu-Tixo. Kanjalo wafefa 
ngegazi kwa intente nazo zonke impalila zobu- 
konzi. Ngokwomteto ke izinto zonke ziyak 
lis' ukuhlanjululwa ngegazi ; akuko ukuku- 
lulwa ngapandhle kwokupalazwa kwegazi. 
Bekuswelekile no'oko ukuba imilinoraniso ye- 
zinto zasezulwini ihlanjululwe njalo; ziti 
izinto zasezulwini ngokwazo zihlanjululwe 
ngamadini alungileyo pezu kwawo la. Ngo- 
kuba u-Kristu akangenanga ezindaweni ezi- 
ngcwele ezenziweyo ngezandhla, eziyimiqo- 
ndiso yezenene zona, kodwa ivangena ezahvmi 
kanye ukuze abonakale ebusweni buka-Tixo 
ngenxa yetu ; akangenanga ezuhoini, ukuze 
azinikele futi, njengokuba umpriste omkulu 
angenayo endaweni engcwele iminyaka ngemi- 
nyaka enegazi elingelilo elake : ngokuba, 
ukuba bekunjalo, nge'efanel' ukuva ubunziwa 
futi kwasekusekweni kwomhlaba; kodwa ka- 
118 I-; WEDNESDAY' BYAKX>ULELAYO I-PASIKA. 

loku nje wabonakala kwakanye ekugqityelwe- 
ni kwonmlaba ukuze atshabalalise isono 
ngoknzenza idini. Xjengoknba kumiselwe 
abantu iikuba bafe kube kanye, kuti emva 
kwoko knze uragwebo : kwanjalo u-Kristu 
wanikelwa kwakanye ukuze atwale izono z^- 
baninzi ; woza abonakale ngokwesibini kuba- 
mkano-elavo engenasono abasindise. Ivanoelana. Luke xxii. 1. 11. we ^esonka esingenagwele okutiwa yipasika. 
Baza abapriste abakulu nababali bafuna 
ukuba bangatinina ukurobulala ; ngokuba 
bebesoyika, abantu. "YVandula u-Satane wa 
ngena ku-Judasi okutiwa ngu-Sikariyoti, 
engoweshumi elinababini. Waya ke wacebana 
nabapriste abakulu nenkosana, ukuba angati- 
nina ukumngcatskela kubo. Baza bavuya, 
bacebana nave ukumnika imali. Yrawuma ke, 
wafuna ituba lokuba amngcatsliele kubo. 
nxa singeko isihlwele. Yafika ke iniini ye- 
sonka esingenagwele, ebikufanel' ukuxelwa 
ngayo ijjasika. Waza watuma o-Petrosi no- 
Johane, esiti, Hambani, nisilungisele ipasika, 
size siyidlile. Bati kuye, Ufuna ukuba siku- 
lungisele pina ? Wati kubo, Kangelani, na- 
kungena esixekweni kwohlangana nani umntu 
epete isitya samanzi ; mlandeleni endhlwini 
esukuba engena kuyo. Xoza niti kumnini- 
ndhlu, Ute u-Mfundisi kuwe, Ipina inkambili 
yendwendwe endiyakutyela kuyo ipasika 
i.dawonye nabadisipiie bam I Woza anibo- 
nise inkambili enkuiu vapezulu Yamlhldwe ; 

119 I- WEDNESDAY 7 EYANDULELAYO I-PASIKA. 

lungisani apo ke. Bemka ke, bafumana nje- 
ngoko ebebaxelele ngako : balungisa ipasika. 
Waza, lakufika ixesha, wahlala ekutyeni ena- 
bapostile abalishumi elinababini ndawonye 
n aye, Waza wati kubo, Bendinqwenela no- 
kunqwenela ukuba ndidhle lepasika ndawo- 
nye nani, ndingekabandezelwa : ngokuba 
nditi kuni, Andiyikubuya ndidhle kuyo ide 
izaliseke ebnkumkanini buka-Tixo. Waza 
watabata indebe, wabulela, wati, Kutabateni 
oku, nabelane ngako : ngokuba nditi kuni, 
Andisayikusela kwisiqamo somti weveyine, 
bude bufike ubukumkani buka-Tixo. Waza 
watabata isonka, wabulela, waqezula, wabanika, 
esiti, Oku kungumzimba warn owunikelwa 
nina : kwenzeni oku ngokundikumbula. We- 
njenjalo nangendebe nxa sekudhliwe, esiti, 
Lendebe ilucebano olutslia lwegazi lam elipa- 
lazelwa nina. Kodwa isandhla sondingca- 
tshayo sindawonye nam etafileni. Ngokwe- 
nene u-Nyana womntu uyahamba ngokum- 
miselweyo ; kodwa kwoba nzima kulomntu 
ayakungcatshwa nguye. Baqala ukubuzisana 
ukuba angaba ngubanina oz?dkuyenza lonto. 
Kwabako nempikisano pakati kwabo, eyoku- 
ba nguwupina ongati ngomkulu. Wati kubo, 
Okumkani b ab aheyideni b ay ab apat a ngobukosi, 
bati abongamelayo kutiwa bangabancedi. 
Kodwa nina aniyikuba njalo : omkulu pakati 
kwenu makabe njengomncinane ; oyinkosi 
abe njengokonzayo. Ngowupina omkulu, 
ngohleii ekutyeni, ngokonzayo, kusinina'? 
asingohleii ekutyeni na ? mina ndipakati 
kwenu njengokonzayo. Nina ningabebehleli 
120 I-' WEDNESDAY' EYAXDULELAYO I-PASIKA. 

kum ekulingweni kwam. Ndiyanimisela ke 

ubukumkani, njeiigokuba u-Bawo endimisele 
naye; ukuze nidble nisele etaSleni yam ebu- 
kuinkaniiii bam, nihlale ezihlalweni zobukosi, 
nigweba izizwe ezilishumi elinazibini zakwa-Si- 
rayeli. Yati i-Xkosi, Simone, Simoce, kangela 
u-Satane uninqweuele ukuze anele njengenqo- 
iowa : kodwa ridikutandazele wena, luze ukolo 
Iwako lungasweleki, uze uti wakuguquka, ubo- 
meleze abazalwaue bako. Wati kuye, Nkosi, 
ndingaya nawe nasentolongweni nasekufeni. 
"Wati u-Yesu, Xdiyakuxeleia, Petrosi, ukuba 
inkuku ayiyikulila nanihla ungekakanyeli ka- 
tatu ukuba uyandazi. Waza wati kubo, Oko 
ndanituma ningenasidhla, ningenanxowa, 
ningenazihlangUj naka naswela luto na 1 Bati, 
asaswela luto. Wandula wati kubo, Kodwa 
kaloku nje onenxowa niakayipate. kwa uesi- 
dhla sake ; ualowo ongenaucula, makatengise 
ngengubo yake ayitenge. Xgokuba nditi 
kum, Obekubaliwe kufanel' ukuzaliseka kum, 
ngokutiwa, wabalelwa ndawonye nabagqiti ; 
ngokuba izinto ezibalkveyo ngam zinokuzali- 
seka. Bati, Xkosi, nantsi incula ezimbini. 
Wati kubo, Kwanele. Wapuma 3 wati ngesiko 
lake, waya entabeni yeminqunia, baza aba- 
disipile bake bamlandela. Wati akufika 
kona, wati kubo, Tandazani okokuba ninga- 
ngeui ekubendweni. Waza washenxa kubo 
umgarua ongangowokugityiselwa kwelitye, 
waguqa ngamadolo, watandaza, esiti, Bawo, 
ukuba uyavunia, yisuse kum lendebe : kodwa 
noko makungenziwe ngentando yam, makube 
ngeyako. Kwabonakala kuve nen^elosi yase- 
121 G i- 6 Wednesday' eyandulelayo i-pasika. 

zulwini, imomelcza. Wati enobuhlungu obu- 
nzima waqinisa ngakumbi ukutandaza ; noku- 
bila kwake kwangati ngamatontsi egazi esiwa 
emhlabeni. Wati akuvuka ekutandazeni we- 
za kubadisipile bake wabafumana belele ngo- 
sizi, wati kubo, yinina ukuba nil ale ] vukani 
nitandaze, hleze ningene ekuhendweni. Kwati 
esateta, nasi isihhvele, nalowo obekutiwa ngu- 
Judasi, engoweshumi elinababini, eharnba pa- 
mbi kwaso, wasondela ku-Yesu nkuze aniange. 
Knloko u-Yesu wati kuye, Judasi, n-Nyana 
womntu uyamngcatsha ngokwanga na % Baza 
nbengakuye bakubona into ebiyakubako, bati, 
Nkosi, sibete ngencula na ? Waza omnye wa- 
kubo wabeta isicaka sompriste omkulu, wa- 
sinqunila indhlebe yasekunene. Wapendula 
u-Yesu wati, Kaniyeke. Waza wasicnkumisa 
indhlebe, wasipilisa. Waza u-Yesu wati kuba- 
priste abakulu, nakubapati betempile, naku- 
badala abebezile kuye, Nipume njengokungati 
nize kubaniba isela na, nipete incula nenduku ? 
()ko bendinani imihla ngemihla etempileni, 
anazolula izandhla zenu ngakum : kodwa eli 
lixesha lenu, namandhla obuninyania. Baza 
bambamba, banirola, bamsa endhlwini yo- 
mpriste omkulu : waza u-Petrosi walandela 
ekude. Kwati, bakuba bebasile umlilo pakati 
endhlwini, behleli pantsi ndawonye, wahlala 
pantsi no-Petrosi pakati kwabo. Kodwa wa- 
bonwa sisicakazana esitile ehleli ngasemli- 
iweni, esamjonga, sati, Nalomntu ebenaye. 
Waza wamkanyela, esiti. Mfazindini, andimazi. 
Emva kwexeshana wabonwa ngomnye, owati, 
Ungowakubo nawe. Wati u-Petrosi, Mntu- 
122 I- THURSDAY EYAXDULELAYO I-PASIKA, 

ndini, andingowakubo. Kwati nxa ibingati 

iyure inve emva kwoko. wati onmye ngoku- 
qinileyo, Ngokwenene nalornnta ebenaye ; 
ngokuba unguin-Galili vena. Wati u-Petrosi, 
Mntundini, Andiyazi into oyitetayo. Kwati 
kwa ngoko, esateta, yalila inkuku, Yaza i- 
Nkosi yajika, yakangeia ku-Petrosi; waza 
u-Petrosi wakumbula ilizwi le-Nkosi, lokuba 
ibitsliilo kuye. ukuti. Ingekalili inkuku, uya- 
kundikanyela katatu. Wapuma ke u-Petrosi, 
walila kakubi. Aza amadoda abebebamba 
u-Yesu, amgxeka, aiubeta. Aza agubungela 
amehlo ake, ambeta ebusweni, ambuza esiti, 
Profrtesha, ubetwe nguwupiiia '( Xezinye izi- 
nto ezininzi at eta ngakuye ngokumgxeka. 
Kwati kwakusa, abadala babantu, nabapriste 
abakulu, nababali, bahlangana, bamrolela 
enklanganisweni yabo, besiti, Ungu-Kiistu na i 
sixelele. Wati kubo, Ukuba ndiyanixelela, 
aniyikxikolwa : ukuba ndiyanibuza. aniyiku- 
ndipendula, aniyikundikulula. EniYa kwoku 
u-Xyana womntu woza ahlale ngasekunene 
kwamandhla ka-Tixo. BanduT ukuti bonke, 
Ungu-Nyana ka-Tixo na ke \ Wati kubo, 
Nitsho nani ukuba ndinguye. Bati, Sisa- 
sweia isingqino sentonina I sinrvile nati kwa- 
semlonyeni wake nje. I- < THURSDAY' EYAKDULELAYO I-PA- 
SIKA. 

Incwadana. 1 Kuma-Korinte xi. 17. 

LEXTO endixela kuni, andinincomi ngayo , 
yokokuba anihlanganeli okulungileyo, 
123 g 2 I- 5 THURSDAY EYANDUL3LAY0 I-PASIKA. 

kodwa okukohlakeleyo. Ngokuba ekuqaleni, 
nakublangana ckerikeni, ndiyeva kusitwa ku- 
ko impambano pakati kwenu, nditi ndiyakolwa 
ngonxenye ukuba kimjaio. Ngokuba beziya- 
kubako kade izahlukano pakati kwenu ukuze 
abaqiniloyo elukolweni babonakale pakati 
kwenu. Niti nakublangana ndaweninye ani- 
hlanganeli ukudhla umtendeleko we-Nkosi : 
ngokuba nxakudhliwayo bonke bayapangelana 
ngokutabata ukudhla kwabo ngabanye ; ati 
omnye alambe, ati onmye anxile. Kuyinina, 
aninazindhlu zokutyela nokusela kuzo na 1 
Niyayidela na ikerike ka-Tixo, nililazise aba- 
ngenazo na ? Ndotinina kuni 1 Ndonincoma 
ngenxa yoku nal Andinincomi. Ngokuba 
ndazuza e-Nkosini oko endabuya ndakunikela 
kuni, okokuba i-Nkosi u-Yesu, ngohobusuku 
ebengcatshwe ngabo, watabata isonka ; wati, 
akuba ebebulele, wasiqezula, wati, Tabatani 
nidhle, oku kimgumzimba warn oqezulelwe 
nina : kwenzeni oku ngokundikumbula. Wati 
ngokunjalo watabata indebe, akuba ebedhlile, 
esiti, Lendebe ilucebano olutsha egazini lam : 
kwenzeni oku, nxa nisukuba niyiselayo, ngoku- 
ndikumbula. Ngokuba ngawo orke amaxesha 
enidhla ngawo esisonka, nisele naiendebe, ni- 
yabonakalisa ukufa kwe-Nkosi ide ifike yona. 
Ngoko osukuba uyakusidhla esisonka, asele 
kulendebe ye-Nkosi ngokungafanelekileyo, 
uyakuba netyala lomzimba negazi le-Nkosi. 
Kodwa umntu makazibencise, aze adhle kwe- 
sosonka, asele kulondebe. Ngokuba odhlayo 
noselayo ngokungafanelekileyo uyazidhlela 
aziselele ukugwetywa, engawuqiqi nje umzimba 

124 I-' THURSDAY EYAXDULELAYO I-PASIKA. 

we-Xkosi. Ngenxa yoku baninzi abayimilwe- 
lwe pakati kwerm nabanemikuhlane, kuko 
nabaleleyo. Ukuba besiziqondile, iigesinga- 
gwetywanga. Kodwa sakugwetywa njalo nje, 
siyohlwaywa yi-Xkosi, size singagwetywa ncia- 
wonye nomlilaba. Manize niti ngoko, baza- 
Iwane bam, nakulil angaria kuze kudhliwe, 
nilindelane. Kodwa ukuba kuk' olambileyo, 
makadhle ekaya, nize ningahlanganeli uku- 
gwetywa kwerm. Xokuseleyo ndokulungisa 
ndakuiika. 

Ivangelana. Luke xxiii. 1. 

ESUKA isihlwele sonke, samsa ku-Pilati. 
Baza baqala oikumtyola, besiti, Safumana 
lomntu edungudelisa isizwe, ebalela ukuba 
banikele ukuqola ku-Kesare, esiti ukuba yena 
n^okwake un^u-Kristu u-Kunikani. Wa- 
mbuza u-Pilati, esiti, Ungu-Kurnkani waba- 
Yodi na ? Wampendula ngokuti, Utsho nawe. 
Wati u-Pilati kubapriste abakulu naseba- 
ntwini, Andifumani tyala kulomntu. Kukona 
baqinisayo ngokuti, Uvusa abantu, efundisa 
kuyo yonke i- Judeya, eqala e-Galili, wada waza 
kufika apa. U-Pilati akuva huhankanyiva i- 
Galili, wabuza ukuba lomntu ungum-Galili, 
kusinina? Wati akuva ukuba ungowakwa- 
Herode, wamtumela ku-Herode, owayeko e- 
Yerusalerne naye oko. Wati u-H erode aku- 
mbona u-Yesu, wavuya kakulu; ngokuba 
kade engxamel' ukumbona, evile nje into ezi- 
ninzi ngaye ; enetemba lokuba angabona 
umangaliso usenziwa nguye. Wambuza ke 
ngamazwi amaninzi ; koko akampendula nto. 
125 I- THURSDAY EYANDULELAYO I-PASIKA. 

Bema ke abapriste abakulu nababali bamtyola 
ngomsindo. Baza o-Herode namasodati ake 
baindela, bamgxeka, bamanibatisa isivato esi- 
kazinilayo, bambuyiseia ku-Pilati. Bati nga- 
loHiini o-Pilati no-Herode baxolelana ; bebete 
nje ngapambili bazintsliaba omnye kwomnye. 
U-Pilati, akuba ebehlanganisile abapriste aba- 
kulu, nabapati, nabantu, wati kubo, Lomntu 
nimzisile kum njengokungati ngodungudelisa 
abantu : kekaloku ke ndimbuzile nje pambi 
kwenu, andafumana tyala kuye lezonto eni- 
mtyola ngazo : kwa no-Herode, ngokuba be- 
ndinitumele kuye, kekaloku ke akuko nto eye- 
nziwe nguye efanelwe kukufa. Ndoza ncli- 
mtyabule ke, ndimkulule. Ngokuba ebefanel' 
ukubakululela abe mnye ngexesha lomtende- 
leko. Badanduluka kunye bonke, besiti, 
Msuse lomntu, usikululele u-Barabasi : (oTva- 
yetiwe ngenxa yesipitipiti ebesenziwe esixe- 
kweni nangenxa yombulalo waposehva entolo- 
ngweni.) Wabuya u-Pilati wateta knbo ; efun ; 
ukumkulula u-Yesu. Koko badandulukayo, 
besiti, Mkuruseshe, mkuruseshe. Wati kubo 
ngokwesitatu, Ngandawo nina, wone ntonina'? 
andifurnene tyala kuye lokuba afe : ndoza 
ndimtyabule ke, ndimkulule. Kukona ba- 
ngxamelayo ngamazwi amakulu, bebanga u- 
kuba makakuruseshwe : aza amazed abo 
nawabapriste abakulu oyisa. Wati u-Pilati 
wagweba okokuba makube njengokuba befuna 
ngako. Waza wabakuiulela lowo owatiwa 
ngenxa yesipitipiti nombulalo waposelwa ento- 
longweni, abebembangile ; wamnikela u-Yesu 
ekutandeni kwabo. Baza bemrola nje, ba- 
126 I- 4 THURSDAY' EYA>TDULELAYO I-PASIKA. 

mbamba umntuongu-Sinione um-Kirene, engii- 
mhambi, babeka ikuruse pezu kwake, ukuba 
ayitwale errrra kwo-Yesu. Kwamlandela isi- 
hhveleesikulu sabantu,nesabafazi, abamlilelayo 
besenza isijwili. Kodwa u-Yesu ebeka kubo, 
wati, Zintombi zakwa-Yerusaleme, ningandi- 
lileli, kodwa zilileleni ngokwenu nabantwana 
benti. Ngokuba imihla iyeza ekuyakutiwa 
ngayo, Banetamsanqa abazlndhlolo, nezizalo 
ezingazanga zizale, namabele angazanga anyiso. 
Bandule baqale ukuti ezintabeni, Srvreleni ; 
nasezindulini, Sifihleni. Ngokuba ukuba 
ezizinto zenziwa emtini oluhlaza, kuyakvrc- 
nziwa ntonina kwowomileyo 1 Bekuko naba- 
nye ababini, abenzi benkohlakalo. berolelwa 
ukukuruseskwa ndawonye naye. Bati bakufika 
enda-weni ekutiwa yi-Kalavari, bamkuruseshela 
kona; nabenzi benkohlakalo, oninye ngaseku- 
nene kwake, omnye ngasekohlo. Waza wati 
u-Yesu, Bawo, baxolele, ngokuba abayazi into 
bayenzayo. Baza babelana ngengubo zake, 
benza amaqashiso. Bema abantu bebonela, 
kwa nabapati ndawonye nabo bamgxeka besiti, 
Wasindisa abanye ; makazisindise naye, ukuba 
ungn-Kristu umnyulwa ka-Tixo. Aza amaso- 
dati amgxeka nawo, esiza kuye, emnika ivi- 
niga, esiti, Ukuba ungu-Kumkani waba-Yodi, 
zisindise. Sabalwa pezu kwake nesibalo nga- 
magama ama-Girike, nawama-Eoma, nawaba- 
Hebrewu, sokuti, LO UXGUKUMKANI 
WABA-YODL Waza omnye wabenzi benko- 
hlakalo abebcxonyiwe wamgxeka, esiti, Ukuba 
ungu-Kristu, zisindise, nati. Waperidula 
omnye wamtetisa, esiti, U-Tixo akumoyikj 
^127 UMHLA WOK UFA KUKA-KBJSTU. 

nal ukwokukugwetywa nawe nje ? Tina 
kanibe ngokufanelekileyo \ siwamkela nje 
umvuzo ofanel' izono zetu, kodwa lomntu 
akwonanga nto. Waza wati ku-Yesu, Nkosi, 
ndikumbule wakufika ebukumkanini bako. 
Wati u-Yesu kuye, Ngokwenene nditi kuwe, 
Xamhlanje uyakuba nam eparadisi. Bekungati 
kuyiyure eyesitandatu : kwabako ubumnyama 
kulo lonke ilizwe kwada kwaba yiyure eye- 
sitoba. Lati ilanga lenziwa laba mnyama, 
nesikuselo sasetempileni sarazuka pakati. 
Waza u-Yesu akuba ebedandulukile ngelizwi 
elikulu, wati, Bawo ezandlileni zako ndiyawu- 
nikela umpefumlo warn : wati, akuba ebetsliilo, 
wakupa umpefumlo. Kekaloku inkosi yekulu 
ibona nje into eyenziweyo, yamdumisa u-Tixo, 
isiti, Ngokwenene lomntu ebengolungileyo. 
Baza abantu bonke abebelilangene ukubonela 
oko, bakubona izinto ezenziweyo, babeta ezi- 
fubeni zabo, babuya. Baza bonke abamaziyo, 
nabafazi abebemlandele bevela e-Galili, bema 
bekude, bebonela ezizinto. UMHLA WOKUFA KUKA-KRISTU. 

Iniandazwana. 
TplXO onamandhla onke, siyakutandaza oko- 
X kuba maukangele ngofefe aba abalusapo 
lwako, ewati ngenxa yabo u-Yesu Kristu i- 
Nkosiyetu wangcatshwa, wanikelwa ezandhleni 
zabantu abakohlakeleyo, weva ukufa ekuru- 
seni, ohlalayo epet' ubukosi ndawonye nawe 
no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, kude 
kube ngiinapakade. Amen. 
128 UMECLA WOKUEA KUKA-KBISTTT. 

rjlIXO onamandhla onke ongunapakade, e- 
X kuti ngu-Moya wako wonke umzimba we- 
Kerike upatwe ungcwaliswe : Yamkela iziku- 
ngo nemitandazo yetn. esiyinikela pambi 

kwako ngenxa yazo zonke inklobo zabantu 
ezise-Kerikeni yako engewele, ekokuba bonke 

abantu abakuyo rnabati ezindaweni zabo nase- 
misebenzini yabo, bakukonze ngokwenene 
nangokulungileyo : ngayo i-ZST kosi no-Msindisi 
wetu ongu-Yesu Kristu. Amen. 

TIXO onotaru. obadalileyo abantu bonke. 
ongatiyiyo nanye into oyenzileyo, nonga- 
funiyo ukufa kwomoni 3 kodwa ofun' ukuba 
aguquke apile : Yiba notaru pezu kwabo 
bonke aba-Yodi, nama-Mahomete, nabangako- 
Iwayo, nabalandel" imfundiso zobuxoki. n^use 
kubo bonke ubudenge, nobulukuni benkliziyo, 
nokudela ilizvri lako : nz' uti, Nkosi yamata- 
msanqa, wenjenjalo iikubagodusela emlilambini 
wako, ukuze basindiswe ndawonye nesisalela 
saba-Sirayeli abenene, baze benziwe babe ngu- 
mhlambi omnye ngapantsi kwo-Malusi emnye. 
pi-Yesu Kristu i-Kkosi yet u. ohleliyo epetf 
ubukumkani ndawonye nawe no-Moya Oyi- 
ngcwele, emnye u-Tixo, kude knbe ngnnapa- 
kacle. Amen. 

hicwadwiia. Kuba-Hebrewu x. 1. 

t["MTETO ka-Mosesi nnaso nje isitunzi sezinto 
ezilimgileyo ezizakubako. ungenawo umfa- 
nekiso wezonto. awungete ngalomadini bebe- 
hlala benikela ngawo iminyaka ngeminyaka 
ub-enze abezayo kuwo ukuba balunge kanye : 
ngokuba, ukuba bekunjalo, ngekungayekwa- 
129 " g 3 " UMHLA WOKUFA KUKA-KRISTU. 

nga na ukunikelwa ] ngenxa yokuba ababe- 
deshi sebehlanjululwe kwakanye nje, bebe- 
ngasayikuba nasazelo sezono. Kodwa kulo- 
madini kukunjulwa izono iminyaka ngemi- 
nyaka. Ngokuba akungenzeki okokuba igazi 
lenkunzi nelebokwe lisuse izono. Ngoko ngo- 
kuza kwake emhlabeni uti, Amadini, nemi- 
nikelo, ubungatandanga, kodwa umzimba 
uwulungisele mina. Iminikelo, namadini awe- 
sono, ubungawatandanga. Ndaza ndati, Ka- 
ngela, ndiyeza (emqulwini wencwadi kubaliwe 
ngam) ndize kuyenza iutando yako, Tixo. 
Ngapambili akutsho ukuti, Amadini, nemini- 
kelo, neminikelo yokutshiswa, neyesono, ubu- 
ngayivumanga, ungayitandanga yona, eyinike- 
lweyo ngokwomteto : Wandula wati, Kangela, 
ndize kuyenza intando yako, Tixo. Uyasusa 
okwokuqala, ukuze amise okwesibini. Esiti 
tina ngayo lontando singcwaliswe, ngokuni- 
kelwa kworozhnba ka-Yesu Kristu kwakanye 
ngenxa yabo bonke. Nabo bonke abapriste 
bayema bekonza imihla ngemihla, benikela 
futi lomadini ekungeko amandhla kuwo oku- 
susa izono. Kodwa lo, akuba ebenikele idini 
lalinye ngenxa yezono, wahlala pantsi ngaseku- 
nene kwo-Tixo kude kube ngunapakade, elinda 
zide intshaba zake zenziwe zibe sisitulo senyawo 
zake. Ngokuba ngomnikelowamnye wabenza 
abangcwalisiweyo ukuba balunge kanye kude 
kube ngunapakade : No-Moya Oyingcwele 
uyasinqinela ngoku : ngokuba etshilo nje nga- 
pambili ukuti, Olu lucebano endiyakulwenza 
nabo emva kwaloinihla, itsho i-Nkosi, ndiyaku- 
beka imiteto yam ezinkliziyweni zabo, ndiyi- 
130 UMHLA WOKUFA KUKA-KHISTU. 

bale pezu kwengqondo zabo ; nditi izono ne- 
nkohlakalo zabo ndingabisazikumbula. Keka- 
loku apo kuko ukuxolelwa kwezi, akuseko 
umnikelo wesono. Ngako oko, bazalwane. 
sinetemba eliqinileyo nje lokungena endaweni 
eyingcwele kuzo zonke ngalo igazi lika-Yesu, 
ngetidhlela entsha nepilileyo, esiyisikelelweyo 
nguye, rtgaso isikuselo setemjnle, okukuti, 
ngomzimba wake ; sinaye nje um-Priste omkulu 
opezu kwendhlu ka-Tixo ; masisondele nge- 
nkliziyo eyinene, siqinisekile enkolweni, sine- 
nkliziyo ezihlanjululweyo kuso isazelo senko- 
hlakalo, nemizimba yetu ihlanjwe ligaraanzi 
amhlope. Masigcine isivumo sokolo lwetu 
ngokungatandabuzi ; (ngokuba enyanisekile 
lowo otembisileyo ;) sikangelane, size siviisane 
utando, nemisebenzi elungileyo ; singayeki 
ukuzihlanganisana kwetu, ngokwesiko lenxe- 
nye ; siyalane : senze ngakumbi, njengokuba 
sibona imini isondela. 

Ivangelana. Johane xix. 1. 

WAZA u-Pilati waintabata u-Yesu wamtya- 
bula. Aza amasodati aluka isitsaba sa- 
meva, asibeka pezu kwenkloko yake, amamba- 
tisa ingubo ebornvu, ati, A, Kumkani waba- 
Yodi : aza ambeta ngezandhla zawo. Wabu- 
ya u-Pilati wapuma, wati kubo, Kangelani, 
ndiyamkupela kuni, nize nazi ukuba andifu- 
mani tyala kuye. Wandula u-Yesu wapuma, 
etwele isitsaba sameva nengubo ebomvu. 
Wati kubo u-Pilati, Mkangeleni umntu ! Baza 
adapriste abakulu nenkosana, bakumbona, 
badanduluka besiti, Mkuruseshe, rokuruseshe. 
131 UMHLA WOXUFA KUXA-KRISTU. 

Wati kubo u-Pilati, Mtabateni nina, nimku- 
ruseshe : ngokuba mina andifumani tyala kuye. 
Bampendula aba-Yodi, bati, Sinomteto tina, 
nangomteto wetu ufanel' ukufa, ngokuba eze- 
nze u-Nyana ka-Tixo. U-Pilati akuva elozwi, 
woyika ngakumbi : wabuja wangena endhlwi- 
ni yaniatyala, wati ku-Yesu, Ungowapina ? 
Kodwa u-Yesu akampendula nto. WanduT 
ukuti kuye u-Pilati, Akuteti kumi na 1 Akwazi 
na ukuba ndinamandhla okukukurusesha, 
nawokukukulula 1 Wapendula u-Yesu, esiti, 
Ubungasayikuba namandhla okundenza nto, 
ukuba ubungawapiwanga wona ngongapezulu : 
ngenxa yoku ondingcatsheleyo kuwe unesono 
esikulu ngakumbi. Emva kwoko u-Pilati 
wafuna ukumkulula : kodwa aba-Yodi bada- 
nduluka, besiti, Ukuba uyamkulula lomntu 
akusisihlobo sika-Kesare : osukuba ezenza 
ukumkani liyamangala no-Kesare. U-Pilati 
akuva elozwi, wamkupela pandhle u-Yesu, 
waza wahlala esihiaiweni somgwebo endaweni 
ekutiwa, Libaia lamatye, kodwa ngokwaba- 
Hebrewu, yi-Gabata. Kwaza kwayimini yo- 
kulungisa ipasika, kungati yiyure eyesitanda- 
tu : wati kuba-Yodi, Nanku u-Kumkani 
wenu ! Badanduluka besiti, Msuse, msuse, 
mkuruseshe. Wati kubo u-Piiate, Ndimku- 
ruseshe u-Kumkani wenu 1 Bati abapriste 
abakulu ukupendula, Asinakumkani ngapa- 
ndhle kwo-Kesare. Wandula ukuninikeia kubo 
aze akuruseshwe : baza bamtabata u-Yesu, 
bemka naye. Wati yena, etwele ikuruse 
yake, waya endaweni ekutiwa yindawo yenka- 
nkani, ekutiwa ngokwaba-Hebrewu, yi-Golo- 
132 ITMHLA TTOKUFA KUXA-ETRISTTJ. 

gota : apo bamkurusesliela kona, nabanye 
ababini bendawonye naye, emacaleni oma- 
bini, u-Yesu epakati kwabo. Waza u-Pilati 
wabala isibalo, wasibeka ekuruseni ; esibalwe 
ngokutiwa, U-YESU WASE-XAZARETE 
UKUMKAM WABA-YODI. Esisibalo ke 
besileseshwa ngaba-Yodi abaninzi, ngokuba 
indawo apo u-Yesu wayekuruseshehve kuyo 
ibikufupi esixekweni : besibaliwe ngokwaba- 
Hebrewu, nangokwama-Girike, nangokwama- 
Bonia. Bati ke abapriste abakulu baba- 
Yodi ku-Piiati, Zungabali nkuti, Xgu-Kumka- 
ni waba-Yodi ; kodwa bala ukutL Ute, Ndingu- 
Kunikani waba-Yodi. Wapendula u-Pilati esi- 
tij Oko endikubalileyo, ndikubalile. Aza ama- 
sodati akuba ebemkuruseshile u-Yesu, ata- 
bata izivato zake, enza izalilulo ezine, babe 
nesinye ngabanye ; bayitabata nengubo yake : 
Kekaloku longubo ibingenamtungo, ilukiwe 
pezulu kwada kwasezantsi. Bati ugoko omuye 
kwomnye, Masingayirazuli, masenze amaqa- 
shiso ngayo, okokuba iyakuba yekabanina : 
ukuze Isibalo sizaliseke esiti, Babelana ngezi- 
vato zam, benza amaqashiso ngengubo yam. 
Eziziuto ke zenzivra ngamasodati. Kekaloku 
bekurni ngasek uruseni ka-Yesu, unina wake 
nodade bonina, no-Mariya umfazi ka-Kleyo- 
pasi, no-Mariya waSe-Magadala. U-Yesu ka- 
loku akumbona unina wake, nomdisipile obe- 
liitancla emi kona, wati kunina, Mfazi, nanku 
unyana wako. Wati kulomdisipile, Nanku 
uny oko. Wati kwa ngeloxesha lonidisipile 
wamsa endhlwini yake. Enxva kwoko u-Yesu 
esazi ukuba zonke izinto bezisezizalisekiie, 
133 IMINI EYANDULELAYO I-PASIKA. 

ukuze Isibalo sizaliseke, wati, Ndinxaniwe. 
Kekaloku bekuko isitya sizele yiviniga : baza- 
lisa ikepekepe ngeviniga, balibeka pezu kwe- 
hisope, balisa emlonyeni wake. U-Yesu aku- 
ba ebeyamkele iviniga wati, Kugqityiwe : 
waza watoba inkloko, wakupa umpefumlo. 
Bati aba-Yodi, ngokuba ibiyimini yokulu- 
ngisa, ize imizimba ingahlali ekuruseni nge- 
mini yesabata, (ngokuba isabata leyo ibiyimi- 
ni enkulu,) bacela ku-Pilati okokuba maya- 
pulwe imilenze yabo, batulwe. Afika ama- 
sodati, apula imilenze yowokuqala, neyo- 
mnye obekuruseshiwe ndawonye naye. Aza 
akufika ku-Yesu, akumbona ukuba ebesel' 
efile, akayapula imilenze yake. Kodwa 
elinye kumasodati lahlaba icala lake ngo- 
mkonto, kwaza kwapuma kulo igazi ndawo- 
nye namanzi. Nalowo okubonileyo unqinile, 
nokunqina kwake kuyinyaniso : uyazi naye 
ukuba uteta inyaniso nize nikolwe. Ngokuba 
ezizinto bezenziwe size sizaliseke Isibalo, so- 
kuti, Akuyikwapulwa nalinye itambo lake. 
Kanjako esinye Isibalo siti, Bayakumkangela 
lowo bamhlabileyo. IMIKI EYANDULELAYO I-PASIKA. 

Iniandazwana. 
"\7"ENZA, Nkosi, ukuba, njengokuba sibati- 
X zeshelwe ekufeni kwo-Nyana wako ongu- 
Msindisi wetu u-Yesu Kristu, siti ngokuzoyisa 
zonke inkanuko zetu ezikohlakeleyo, singcwa- 
tywe ndawonye naye; size sipumele engcwa- 
beni nasesangweni lokufa, singene ekuvukeni 
134 IMI1NI EYAXDULELAYO I-PASIKA. 

okunenywebaj ngenxa yemfanelo zake owa- 
fayo, wangewatywa, wabuya waviika ngenxa 

yetu, ongu-Xyana vvako u-Yesu Kristu i-JS" kosi 
yetu. A men. 

Incwadana. 1 Ka-Petrosi iii. 17. 

KULUXGILE ukuba kuyintando ka-Tixo, 
okokuba nive ubunzima ngenxa yobulungi- 
sa pezu kwokokuba nive ubunzima ngenxa 

yenkohlakalo. Ngokuba u-Kristu nave weva 
ubunzima kwakanye ngenxa yezono, olungi- 
leyo ngenxa yabangalungileyo, ukuze asise 
ku-Tixo, ebulewe enyameni, kodwa evusiwe 
ngo-Moya ka-Tixo. Ekungaye wayakushuma- 
yeza omoya abebevalelwe ; abebete ngexesha 
langapambili bebengeva, okuya unyamezelo 
luka-Tixo beluhleli ngemihla ka-Nowa, nxa 
ibisalungisYra inqanawa, ekungayo kwasindiswa 
ngamanzi irnipefumlo einmcmane, okukuti, 
yasibozo. Into efana nalomzekeliso, kwa 
ubatizesho, iyasisindisa kalokunjenati(kunge- 
kukususyra kwokuncola kwenyama, kuyi- 
mpendulo yesazelo esingenatyala ku-Tixo,) 
ngako nkuvuka knka-Yesu Kristu, ongase- 
kunene kwo-Tixo, eyile ezuhvini, ekubekiwe 
pantsi kwake ingelosi nabanobukosi nama- 
ndhla. 

Ivangelana. Mateyu xxyii. 57. 

1/ WATI kwakufika ukuhlwa, weza umntu 

_LV osisityebi owase-Arimate, ogama belingu- 
Josefe, owayengumdisipile ka-Yesu naye. Wa- 
ya ku-Pilati wacela umzimba ka-Yesu. Waza 
u-Pilati wayaleza ukuba mawimikelwe kuye. 
135 IMINI YE-PASIKA. 

Waza u-Josefe akuba ebetabatile umzimba, 
vrawusongela eqiyeni emhlope, wawubeka 
engcwabeni lake elitsha elibe limbelwe elulwa- 
lweni ; waqengqa ilitye elikulu, walisa emlo- 
nyeni wengcwaba, wemka ke. Babeko o-Ma- 
riya wase-Magadala, nomnye u-Mariya, behleli 
ngasengcwabeni. Kekaloku ke ngemini ebila- 
ndela imini yokulungisa, abapriste abakulu 
nabafarisi babutela ku-Pilati, bati, Nkosi, si- 
yokumbula ukuba lomkohlisi wati, esahieii, 
Emva kwentsuku ntatu ndobuya ndivuke. 
Yaleza ngoko ukuba maligcinwe ingcwaba ide 
ibeko imini eyesitatu, hleze abadisipile bake 
beze ebusuku, bamhlasele, bati ebantwini, 
uvukile kwabanleyo : size isikohliso sokugqi- 
bela sibe sibi kwesokuqala. Wati kubo u-Pi- 
lati, Ninabalindi, hambani, niliqinise ngokwazi 
kwenu. Bemka ke, baliqinisa ingcwaba, ngo- 
kuncamatiseia ilitye, nangokubeka abalindi. IMINI YOKUVUKA KWE-NKOSI, 
EKUTIWA EYEPASIKA. 

If Ngombedesho wakusasa, eiidaiveni yeculo lo- 
kutiy Yizani masiculele e-Nkosini, kwovunywa 
umhlaimbi kutetwe ezindawo. 

U-KRISTU oyipasika yetu ubingelwe tina : 
ngoko masiwenze umtendeleko ; 
Kungabi ngegwele elidala, ngegwele lo- 
lunya nelenkolilakalo : kodwa kube ngezo- 
nka ezingenagwele zobungcwele nezenyaniso. 
1 Kiima-Korinte v. 7. 

TT-KEISTU evusiwe nje kwabanleyo akasafi : 
U ukufa akusenabukosi pezu kwake. 
136 IMUTC YE-PASIKA. Ngokuba ewaka wafa nje, wafela isono kwa- 
kanye : kodwa ekleli nje, uhlalele ku-Tixo. 

Kwanjalo nina zibaleleni ngokungati nifile 
kanye ngokwesono : kanti nihleli ku-Tixo 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Kurna- 
i Roma vi. 9. u -KRISTU uvukile kwabafileyo : waba lu- 
libo Iwabaleleyo. 

Ngokuba, njengokuba kweza ukufa ngo- 
mntu : kwangomntu kweza nokuvuka kwaba- 
fileyo. 

Ngokuba, njengokuba besifa bonke ngo- 
Adame : kwanjalo bayakupiiiswa bonke ngo- 
Kristu. 1 Kuma-Korinte xy. 20. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye u- 
Nyana ; nakuye u-Moya Qyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen, 

Intanclazwana. 

TIXO onamandhla onke, owati ngaye u-Nyana 
wako ozelw eyo emnye ongu Yesu Kristu, 
wakweyisa ukufa, wasivulela isango lobomi 
obungunapakake ; Siyakutandaza ngokulula- 
mileyo, njengokuba ngofefe lwako olusikokelayo 
uyangenisa ezinkliziyweni zetu inkanuko ezi- 
lungileyo, ukuba masizifeze ngokusinceda 
kwako ■ ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, 
ohleli epet' ubukosi ndaY^onye naY^e no-Moya 
Oyingcwele, emnye u-Tixo, kude kube nguna- 
pakade. Amen. 
137 IMINI YE-PASIKA. 

Incwadana. Kuma-Kolose iii. 1. 

ITKUBA kaloku nivukile no-Kristu, funani 
J ezonto zangapezulu, apo ehleli kona u- 
Kristu ngasekunene kwo-Tixo. Nyamekelani 
izinto zangapezulu, kungabi izinto zasemhla- 
beni : Xgokuba nifile, nobomi benu bufihliwe 
no-Kristu ku-Tixo. Akuti u-Kristu, obubomi 
betu, abonakale, nobonakala nani ninaye 
ebungcwaliseni bake. Yoyisani kaloku ama- 
lungu enu asemhlabeni, awokuti, umbulo, 
ubuncola, uralelo, inkumbulo ezimbi, nonqwe- 
no, olukukubedesha izitixo. Ekungenxa yezi- 
zinto kuza umsindo ka-Tixo pezu kwosapo 
olungevayo. Eniti naka nahamba ngazo oko 
benisalileli kuzo. 

Ivangelana. Joliane xx. 1. 

Y[GOMHLA wokuqala wevike, kwakusasa, 
JlS kusemnyama, kweza u-Mariya wase-Ma- 
gadala engcwabeni, wabona ilitye lisusiwe 
engcwabeni. Wandul' ukubaleka weza ku- 
Simone Petrosi, nakomnye umdisipile obeta- 
ndwa ngu-Yesu, wati kubo, Bayisusile i-Nkosi 
engcwabeni, singayazi apo bayibekele kona. 
Wapuma ke u-Petrosi nomnye umdisipile lowo, 
baya engcwabeni. Babaleka bobabini ; wati 
omnye umdisipile wamshiya u-Petrosi, wafika 
kuqala engcwabeni : wati yena etoba, ekangela 
ngapakati, wabona iqiya zilileli ; akangena 
kodwa. Wandul' ukufika u-Simone Petrosi 
emlandela, wangena ke engcwabeni, wabona 
iqiya zihieli, neqiya ebisenkloko yake, ingeko 
kwezinye iqiya, kodwa isongiwe endaweni iyo- 
138 i- c Monday' elandela i-pasika. 

dwa. WanduT ukimgena omnye umdisipile 
lowOj owaqala wafika engcwabeni, wabona ke 
wakolwa. Xgokuba bebengekasazi Isibalo, 
esokuba ebeyakubuya aviike kwabafileyo. 
Baza beraka abadisipile baya kowabo. I-< MONDAY' ELAXDELA I-PASIKA. 
IntaTvdazwana. 

TIXO onamandkla onke, owati ngaye u-Xyana 
wako ozehveyo emnye ongu-Yesu Kristu, 
wakweyisa ukufa, wasivulela isango loborai 
obungunapakade; Siyakutandaza ngokululami- 
leyo, njengokuba ngofefe lwako olusikokelayo 
uyangenisa ezinkliziyweni zetu inkanuko ezi- 
lungileyo, ukuba masizifeze ngokusinceda 
kwako ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu, 
ohleli epet'ubukosi ndawonye nawe no-Moya 
Oyingcwele, emnye u-Tixo, kude kube nguna- 
pakade. Amen. 

Eyencicadana. Izenzo x. 34. 

U-PETROSI wavula umlomo wake, wati, 
Xgokwenene ndiyaqonda ukuba u-Tixo 
akangokatalela iziqu zabantu : kodwa kuzo 
zonke izizwe, omoyikayo nowenza ubulungisa, 
uyamkelwa nguye. Ilizwi elatunyelwa ngu- 
Tixo elusatslieni lakwa-Sirayeli, eskumayela 
uxolo ngo-Yesu Kristu ; (oyi-Xkosi yabantu 
bonke :) elolizwi (nditi) niyalazi, elaskunya- 
yelwa kuyo yonke i-Judeya, liqala e-Galili, 
emva kvrobatizesho olube lushunyayelwe ngu- 
Johane : lokokuba u-Tixo wamtambisa u-Yesu 
139 I- MONDAY' ELANDELA I-PASIKA. 

wase-Nazarete ngo-Moya Oyingcwele, nanga- 
mandhla ; owaharnbahamba, enceda epilisa 
bonke abebandezelwe ngu-Satane : ngokuba 
u-Tixo ebenaye. Nati singamangqina ezinto 
zonke ebezenzwa nguye, nasemhlabeni waba- 
Yodi nase-Yerusaleme : abamti bona, bambu- 
lala banixoma emtini. Yena ke u-Tixo wa- 
mvusa ngomhla wesitatu, wambonakalisa 
ekuhleni ; kungekubo bonke abantu, kodwa 
kumangqina anyuliweyo ngapambili ngu-Tixo, 
kwa kuti, esiti tina sadhla sasela ndawonye 
naye emva kwokuvnka kwake kwabafileyo. 
Waza wasiyaleza ukuba masishumayele efoa- 
ntwini, sinqine, ukuba nguye lo owamiselwa 
ngu-Tixo abe ngu-Mgwebi wabahleliyo nabafi- 
leyo. Bonke abaprofite bayanqina ngaye, 
okokuba ngalo Igania lake osukuba ekolwa 
nguye wozuza ukukululwa kwezono. 

Ivangelana. Luke xxiv. 13. 

TEKALOKU ababini kubadisipile bake 
A. baya ngalomini emzini okutiwa yi-Ema- 
wusi, omgama ungati uyimilinganiso emashumi 
niatandatu e-Yerusaleme. Baza bateta ngazo 
zonke ezozinto ebezihiile* Kwati besateta be- 
buzisana, wasondela u-Yesu wahamba nabo. 
Kodwa amehlo abo ebetintelwe ukuze banga- 
mazi. Wati kubo, JSTgawentonina lamazwi 
enibuzisana ngawo, nihamba nilusizi nje. 
Wapendula oninye wakubo, ogama belingu- 
Kleyopasi, wati kuye, Ungumhambi kodwa 
e-Yerusaleme, awazazi na ezinto ezihlileyo 
kona kwa ngezintsuku ? Wati kubo, Into 
zinina 1 Bati kuye, Ezingaye u-Yesu wase- 
140 I- 4 MONDAY ELAMDELA I-PASIKA. 

Nazarete, owayengumprofite enamandbla eku- 
sebenzeDi nasekuteteni pambi kwo-Tixo na- 
bantu bonke : abamti abapriste abakuiu na- 
bapati betu bamnikela ukuba agwetyeiwe 
ekufeni, baza bauikuruseslia. Tina ke besi- 
temba ukuba bekunguye lo obeyakubakulula 
o-Sirayeli : nangapandhle koku konke, kuse- 
ntsuku ntatu namhla zenziwe ezizmto. Ke- 
kaloku kwa nabafazi abatile abakuti basima- 
ngalisa, abebeko kusasa engcwabeni \ bati, 
bengawufumananga nje umzimba wake, beza 
besiti ukuba babone umboniso wengelosi ezite 
uhleli. Baza abatile abakuti baya engcwa- 
beni * bafumana kunjengoko abafazi bebetshilo 
ngako • kodwa abambona yena. Wandul' 
ukuti kubo, Zidenge, nabankliziyo ezinqena 
ukukolwa zizinto zonke ebezitetwe ngabapro- 
fite ; u-Kristu ebengafanele na ukuziva ezi- 
zinto nokungena ebungcwaliseni bake 1 Wati 
eqala ku-Mosesi nakubaprofite bonke, wabaqo- 
ndisa izinto ezitetwe ngaye kuzo zonke Izibalo. 
Baza basondela emzini ebebesiya kuwo ; wa- 
ngati ebeza kudhlula : koko bamalelayo besiti, 
Hlala nati, sekuzakulilwa nje, nemini ise iza- 
kupela. Waza wangena wahlala nabo. Kwati 
esahleli ekutyeni ndawonye nabo, watabata 
isonka, wasitamsanqelisa, waqezula, wabanika. 
Aza amebic abo ayuleka, bamazi ke, wemka 
ekuboneni kwabo. Bati omnye kwomnye, 
Inklizij^o zetu bezingavuti pakati kwetu na, 
oko ebesateta nati endhleleni esityilela Izi- 
balo 3 Besuka kwa ngeloxesha babuyela e- 
Yerusalenie, bafumana abalisbunii elinaninye 
bebutene ndawonye, nabebenabo, besiti, I- 
141 I- 6 TUESDAY' ELANDELA I-PASIKA. 

JNTkosi ivukile ngokwenene, yabonakala ku- 
Simone. Baza babalisela izinto ebezenziwe 
endhleleni, nokwaziswa kwake kubo ekuqezu- 
leni isonka. I-< TUESDAY' ELANDELA I-PASIKA. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, owati ngaye u- 
Nyana wako ozelweyo emnye ongu-Yesu 
Kristu, wakweyisa ukufa, wasivulela isango 
lobomi obungunapakade ; Siyakutandaza ngo- 
kulularaileyo, njengokuba ngofefe lwako olu- 
sikokelayo tryangenisa ezinkliziyweni zetu 
inkanuko ezilungileyo, ukuba masizifeze ngo- 
kusinceda kwako ; ngaye u-Yesu Kristu i- 
Nkosi yetu, ohleli epet' ubukosi ndawonye 
nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, 
kude kube ngunapakade. Amen. 

Eyenavadana. Izenzo xiii. 26. 

MADODA nabazalwane, bantwana bohlanga 
luka-Abrahame, nabo bonke abapakati 
kwenu abamoyikayo u-Tixo, ilizwi lolusindiso 
litunyelwe kuni. Ngokuba abemi e-Yerusa- 
leme nabapati babo, bengamazanga yena na- 
mazwi abaprofite aleseshwayo zonke imini 
zesabata, bawazalisile ngokumgweba. Bati no- 
ko bengafumananga tuba lokufa kuye, bacela 
ku-Pilati ukuba makabulawe. Bakuba be- 
bezalisile konke obekubaliwe ngaye, bamtula 
emtini, bambeka engcwabeni. Kodwa u-Tixo 
wamvusa kwabafilevo : waza wants uku ezininzi 
142 I- c TUESDAY' ELAXDELA I-PASIKA. 

ebonwa ngabebenyukele e-Yerusaleme bevela 

nave e-Galili, abangamangqina ake ebantwini. 
IS ati siyanishuinayeza indaba zovuyo, ekoku- 
ba isitembiso ebesenziwe kobawo, u-Tixo usi- 
zalisile sona kuti bantwana babo, ekokubeni 
wamvusa u-Yesu, njeugokuba kubaliwe kwi- 
culo lesibini, ngokutiwa, Lngu-Xyana Tram, 
ndikuzele nanihla. Xangako ukunxvusa kwa- 
ke kwabafileyo, engasayikubuyela ekuboleni. 
utsho ngokuti, Ndiyakukupa izibele zika- 
Dayide eziqinisekileyo. Xgoko utsho kanja- 
ko kwelinye iculo ukuti, Akuyikuvuma ukuba 
Oyingcwele wako eve ukubola. Ngokuba u- 
Davide, akuba ebekonzile isizukulwana sake 
ngentando ka-Tixo, walala, wabekwa koyise 
bake, weva ukubola. Kodwa lowo obevuswa 
ngu-Tixo akevanga kubola. Kwazeni kaloku, 
madoda nabazaiwane, okokuba kungaye lowo 
ekushunyayelwe kuni ukuxolelwa kwezono : 
nani nonke enikolwayo niyakululwa nguye 
entweui zonke ebeningenakukuluhva kuzo 
ngomteto ka-Mosesi. Lunik ani kaloku, ku- 
ngezi pezu kwenu okutetwa ngabaprofite, ngo- 
kuti, Kangelani badeli, niti nqa, nitshabalale : 
ngokuba ndenza umsebenzi ngemihla yenu, 
umsebenzi eningayikukolwa nguwo, nakuba 
unintu ewushumayele kuni. 

Ii'angelana. Luke xxiv. 36. 

U-YESU ngokwake wema pakati kwabo, 
wati kubo, Uxolo malube kuni. Kodwa 
betuka benokwoyika, besiba babona unisho- 
logu. Wati kubo, Yinina ukuba nibe nevuso ? 
yinina ukuba kubeko inkumbulo ezinjalo ezi- 
143 EYOKUQALA ICAWA EMVA KWE-PASIKA. 

nkliziyweni zenul Kangelani izandhla nenya- 
wo zam, ukuba ndim ngokwam : ndieofeni 
nibone : ngokuba umshologu awunanyama 
namatambo njengoko nindibona ndinako. 
Wati, esitsho, wababonisa izandhla nenyawo 
zake. Wati bengakolwa ngenxa yovuyo, be- 
sati nqa, wati kubo, Ninokudhla apa na 1 
Baza banmika iqekeza lenklanzi eyosiweyo, 
nelenklango yobusi, Watabata ke ? wadlila 
ebusweni babo. Wati kubo, Ngawo lamazwi 
endawateta kuni oko bendisenani, okokuba 
zonke izinto zifanel' ukuzaliseka ezibaliweyo 
ngani emtetweni ka-Mosezi, nakubajpro- 
fite, nasemaeulweni. Waza wavula ingqondo 
zabo, ukuze baqonde Izibalo, wati kubo, 
Kubaliwe ngokunjalo, - no-Kristu ebefanel' 
iikuva ubunzima ngokunjalo, nokuvuka kwa- 
bafileyo ngomhla wesitatuj kuti uguquko 
nokuxolelwa kwezono kusliunyayelwe Ega- 
meni lake pakati kwezizwe zonke, kuqalwe 
e-Yerusalenie. Xani ningamangqina ezizinto. EYOKUQALA ICAWA EMVA KWE- 
PASIKA. 

Iniandazivana. 

"DAWO onamandhla onke, osinikileyo okui 
X) pela kwo-Nyana wako ukuba azifele izo- 
no zetu, abuye avuke ngenxa yokuhlanju- 
lulwa kwetu ; Sipe okokuba masenjenjalo 
ukususa igwele lolunya nenkohlakalo, size 
sihlale sikukonza ngenklalo engcwele nange- 
nyaniso ; ngazo imfanelo zo-Nyana wako lowo 
ongii-Yesu Kristu i-±>kosi yetu. Amen. 
144 EYOKUQALA ICAWA EHVi KWE-PASIXA. 

Incwadana. Uohane v. 4. 

KUSUKUBA kuzelwe ngu-Tixo kuyawo- 
yisa umhlaba \ esi sisoyiso esiwoyisaye 
urnhlaba, twa ukolo lwetu. Ngubanina owo- 
yisa unihlaba, ngokolwayo ukuba u-Yesu 
ungu-Nyana ka-Tixo % Nguye lo owafika 
ngamanzi nangegazi, kwa u-Yesu Kristu ; ku- 
ngengamanzi odwa, kodwa ngamanzi nange- 
gazi : ngu-Moya Oyingcwele onqmayo, ngo- 
kuba u-Moya uyinyaniso. Ngokuba kuk' 
abatatu abanqinayo ezulwini, u-Yise, no-Liz wi, 
no-Moya Oyingcwele : nab abatatu bayinto 
nye. Kuko nabatatu abanqinayo etnklabeni, 
umoya, namanzi, negazi : nababatatii baya- 
vumelana. Ukuba siyasivurnela isingqino 
sabantu ; esi ka-Tixo singapezulu : ngokuba 
isingqino sika-Tixo sesi, asinqineieyo ngo- 
Nyana wake. Okolwayo ku-Xyana unesi- 
ngqino pakati kwake : ongakolwayo ku-Tixo 
umenze ixoki ngokuba engakolwa sisingqino 
u-Tixo ebesinqinile ngo-Nyana wake. Nesi- 
ngqino sesi, sokuba u-Tixo esipile ubomi 
obungunapakade : nobubomi bukuye u-X yana 
wake. Onaye u-Nyana unobomi ; ongenaye 
u-Xyana ka-Tixo akanabo ubomi. 

Ivangelana. Joliane xx. 19. 

I^WATI kwa ngalomini ngokuhlwa, iyimini 
i_ yokuqala yevike, ingcango zivaliwe apo 
bebebutele kona abadisipile ngokwoyika aba- 
Yodi, wafika u-Yesu wema pakati, wati kubo, 
Uxolo malube kuni. Wati etshiio, wababo- 
nisa izandhla zake necaia lake. Bavuya aba- 
145 H EYESIBINI ICAWA EMVA KWE-PASIKA. 

disipile bakuyibona i-Nkosi. Wapinda u-Yesu 
wati kubo, Uxolo malube kuni. Njengokuba 
u-Bawo unditumile, kwanjalo ndiyanituma. 
Wati akuba ebetshilo, wabapefumlela, wati 
kubo, Yamkelani u-Moya Oyingcwele. Aba- 
zono nizikululayo, zikululwe kubo \ naba- 
zono niziqinisayo, ziqiniselwe kubo. EYESIBINI ICAWA EMVA KWE- 
PASIKA. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, osinikileyo u-Nyaiia 
wako emnye abe lidini lezono zetu, norali- 
nganiso wenklalo elungileyo : Zusipe ufefe 
lwokokuba sihlale sisamkela ngokubulela olu- 
ncedo lwake olungenambaliso, sizame imihla 
ngemihla ukulandela emanyateleni obomi 
bake obungcwele ; kwa ngaye lowo u-Yesu 
Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. 1 Ka-Petrosi ii. 19. 

OKU kufanelwe ngumbulelo, ukuba umntu 
ngenxa yesazelo ngaku-Tixo anyaniezele 
ubunzima, ebuva engenatyala. Ngokuba 
ludumo lwanina ukuba, nakubetwa ngenxa 
yezono zenu, ninyamezele 1 kodwa nakwenza 
okulungileyo, nive ubunzima ngako, nandule 
ninyamezele ; oku kutandekile ku-Tixo. Be- 
nibizelwe oku ke ; ngokuba u-Kristu nave 
weva ubunzima ngenxa yetu, esishiyele umli- 
nganiso, wokuba nilandele emanyateleni ake : 
ongenzanga sono, akwafunyanwa nkohliso 
emlonyeni wake : owati akugxekwa, akagxeka 
146 EYESITATU ICAWA EMVA KWE-PASIKA. 

naye ; akuva ubunzima, akasongela ; kodwa 
wazinikela kogweba ngobulvmgisa : ovvati 
ngokwake watvala izono zetu emzimbeni 
wake pezu kwomti, size siti, sifele ngokwe- 
sono, sipile ebulungiseni : enite ngemivimbo 
yake napiliswa. Ngokuba beninj engegusha 
ezilahlekileyo ; kodva kalokunje nibuyele ku- 
Malusi no-Mongameli wemipefuralo yenu. 

Ivangelana. Joliane x. 11. 

TT7ATI u-Yesu, Ndinguinalusi olungileyo : 
I f um'alusi olungileyo uyabunikela izimvu 
ubomi bake. Kodwa oliqeshwa, engenguye 
umalusi, ezingezizo ezake izimvu, uyayibona 
incuka isiza, azishiye izimvu abaleke ; iti 
incuka iziqwenge, izicite izimvu. Oliqeshwa 
uyabaleka, ngokuba uliqeskwa, engazikataleli 
izimvu. NdiQgumalusi olungileyo, ndiyazazi 
izimvu zam, ndisaziwa zizo nam. Xjengokuba 
u-Yise uyandazi, kwanjalo ndiyamazi u-Yise : 
nditi ndizibekele izimvu ubomi bam. Ndinazo 
nezinye izimvu ezingezizo zesisibaya, mandizi- 
zise nezo ke, zaziyakuliva ilizwi lam \ kwo- 
bako isibaya sinye, nomalusi emnye EYESITATU IOAWA EMVA KWE- 
PASIKA. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, obabonisayo abapo- 
sisileyo ukukanya kwenyaniso yako, baze 
babuyele endhleleni yobulungisa ; Zubape 
bonke abangenisiweyo ebukolwaneni baba- 
Kristu, okokuba bazitive ezonto ezaliwa vi 
147 h 2 EYESITATTJ ICAWA EMYA KWE-PASIKA. 

nkolo yabo, bazilandele zonke ezivumelene 
nayo ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

Incivadana. 1 Ka-Petrosi ii. 11. 

ATANDWA, ncliyanikunga njengokungati 
ningabahambi nabasemzini, ukuba nizile 
inkanuko zenyama ezilwa nompefumlo ; niku- 
lungise ukuhlala kwenu pakati kwabalieyideni ; 
baze bati, benihleba nje njengokungati ni- 
ngabenzi benkohlakalo, badumise u-Tixo nge- 
mini yokukangelwa kwabo, ngayo imisebenzi 
yenu elungileyo abayakuyibona. Lulamelani 
kuzo zonke izimiselo zabantu ngenxa ye-Nko- 
si ; nokuba kukukurnkani njengonobukosi ; 
nokuba kukubapati, njengabatunyiwe nguye, 
kube kukwolilwaywa kwabenzi benkohlakalo, 
nokunconywa kwabalungisayo. Ngokuba 
intando ka-Tixo injalo, ukuba ngokwenza 
okulungileyo niniatise ubutyakala babazizi- 
denge : nibe njengabakululekileyo, ningenzi 
ukukululeka kwenu kube sisifihlo solunya ; 
kodwa nibe njengezicaka zika-Tixo. Bakani 
abantu bonke. Butandeni ubuzalwane. Mo- 
yikeni u-Tixo. Mbukeni ukumkani. 

Ivangelana. Johane xvi.16. 

WATI u-Yesu kubadisipile bake, Ruselixe- 
shana elincinane, naningayikundibona ; 
kubuye kube lixeshana elincinane, nize nindi- 
bone ; ngokuba ndiya ku-Yise. Yati inxenye 
yabadisipile bake pakati kwabo, Kukutinina 
akutshoyo ukuti, Kuselixeshana elincinane, 
naningayikundibona; kubuye kube lixeshana f 
148 EYE5IXE ICAWA EMVA KWE-PASIKA. 

elincinane, nize nindibone ; nokuti, Xgoknba 
ndiya ku-Yise 1 Bati ngoko, Kukutinina aku- 

tshoyo ukuti, Ixeshana elincinane ? Asiyazi 
into ayitetayo. Kekaloku u-Yesu esazi ukuba 

bebengxamel' ukumbuza, wati kubo, Xiyabnza 
na pakati kwenu lento bendisitsho ukuti, 
Kuseiixeshana elincinane. naningayikundi- 
bona ; kubuye kube lixeshana elincinane, nize 
nindibone ? 2\gokwenene, ngokwenene nditi 
kuni, Nolila nibe nobuklungu, kodwa unibiaba 
woYuya : nobalusizi, kodwa usizi lwenu iuya- 
kuguqulwa lube limiyo. Umfazi, akuba ne- 
niniba, ulusizi, ngokuba ixesha lake linkile : 
kodwa akuba emzele umntwana, akasaku- 
mbuli ukabandezelwa kwake, ngenxa yovuyo 
Iwokokuba kuzelwe urnntu enihlabeni. Xani 
nilusizi kalokunj e : kodwa ndobuy a ndinibone, 
iti inkliziyo yenu ivuye. novuyo Iwenu akuko 
oluhlutayo kuni. EYESIXE ICAWA EMYA KWE- 
PASIKA. 

Tiitaudazicana. 

TIXO onamandhla onke, okupela kwongalu- 
ngisayo inixume ezingeYayo nentando za- 
boni ; Zubape abantu bako okokuba batande 
oko ukuxelayo, banqwenele oko ukuiembi- 
sayo ; zize ziti inkliziyo zetu pakati kwezigu- 
qnlo ezininzi zomhlaba, ziqiniselwe apo kimga- 
funyanwa kona inyweba eziyinene ; ngaye u- 
Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

149 EYESINE ICAWA EMVA KWE-PASIKA. 

Incwadcuna. Ka- Yak obi i. 17. 

NKE amabaso alungileyo nazo zonke izipo 
ezifezekileyo zivela ngapezulu, zisihla ku- 
Yise wezikanyiso, ekungeko kuguquka nesitu- 
nzi sokuqetuka kuye. Ote ngentando yake 
wasizala nge-Lizwi lenyaniso, size sibe njengo- 
libo lwezidahva zake. Ngako oko, bazalwane 
bam abatandiweyo, mabati bonke abantu ba- 
ngxamele ekuveni, babe nonqeno ekuteteni, 
banqene nasekuqumbeni ; ngokuba ingqumbo 
yomntu ayibenzi ubulungisa buka-Tixo. 
Ngoko susani ukuncola konke, nobuninzi be- 
nkohlakalo, namkele ngolulamo i-Lizwi elimi- 
liselweyo, elinokuyisindisa imipefumlo yenu, 

Ivangelana. Johane xvi. 5. 

WATT u-Yesu kubadisipile bake, Ndiyaya 
kaloku konditumileyo, akuko owakuni 
ondibuza ngokuti, Uyapina 1 Kodwa ndizite- 
tile nje ezizinto kuni, inkliziyo zenu zizele lii- 
sizi. Ndiyanixelela inyaniso noko ; ukuba 
knnikulungele ukuba ndimke : ngokuba nxa 
ndingemki, u-Monwabisi akayikuza kuni ; ko- 
dwa ukuba ndiyemka, ndomtumela kuni. 
Woti, akufika, awutetise umhlaba ngenxa ye- 
sono, nobukmgisa, nonigwebo : ngenxa yesono, 
ngokuba abakolwa kum ; ngenxa yobulungisa, 
ngokuba ndiya ku-Bawo, ningabisandibona ; 
ngenxa yomgwebo, ngokuba umpati walo- 
mhlaba ngwetyiwe. Xdisenento ezininzi zo- 
kunixelela zona, koko ningenakuzamkela ka- 
lokunje. Kodwa akufika Ongu-Moya wenya- 
niso, uyakunisa enyanisweni yonke : ngokuba 
engayikuteta okukokwake : kodwa ok us ukuba 
150 EYESIHLANTT ICAWA EMVA KWE-PASIKA. 

eyakukuva, uyakukutcta : anibonise izinto 
ezizakubako. Yena uyakundidumisa, ngokuba 
eyakwamkela okukokwam, anikubonise. Into 
zonke anazo u-Yise zezam : kungoku endati. 
uyakutabata kokukokwam, anikubonise kona. EYESIHLANU ICAWA EMYA KWE- 
PASIKA. 

Intandazwana. 

YfKOSI, ekuvela kuwe zonke izinto ezilungi- 
IM leyo ; Zusipe tina zicaka zako ezilulami- 
leyo, okokuba siti ngo-Moya wako Oyingcwele, 
sicinge ezonto ezilungileyo, siti sikokelwe 
bububele bako, sizenze zona ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Nkosi yetu. Amen, 

Incwadana. Ka-Yakobi i. 22. 

YIBANI ngabenzi be-Lizwi, ningabi ngaba- 
pulapuli bodwa, nizikohlisa ngokwenu. 
Ngokuba, ukuba kuk' ongumpulapuli we-Li- 
zwi, engenguye umenzi, uyafana nomntu oka- 
ngela ukumila k wobuso bake encwadini . Ngo- 
kuba uyazikangela, emke, alibale ukuba ebe- 
ngumntu onjanina. Kodwa osukuba ekangela 
emtetweni wenkululeko efezekileyo ahlale 
kuwo, engenguye umpulapuli olibalayo, kodwa 
engumenzi womsebenzi, lomntu woba neta- 
msanqa ekwenzeni kwake. Ukuba kuk' owa- 
kuni ongati uyamkonza u-Tixo, engalutinteli 
ulwimi lwake, ayikohlise inkliziyo yake, inko- 
nzo yalomntu ayincedi luto. Inkonzo eyi- 
ngcwele nemhlope pambi kwo-Tixo no-Yise 
151 EYESIHLANU ICAWA EMVA KWE-PASIKA. 

yiyo le, Eyokusiza inkedama nabahlolokazi 
ekubaiidezelweni kwabo, nokuzigcina emsulwa 
emhlabeni. 

Ivangelana. Joliane xvi. 23. 

"VfGOKWENENE, ngokwenene nditi kuni, 
JLl Okusukuba eniyakukucela ku-Yise Ega- 
meni lam, uyakunipa kona. Anikaceli nto 
Egameni lam kwada kwakaloku : celani, na- 
niyakuzuza, luze luzaliseke uvuyo lwenu. Ezi- 
zinto ndizitetile kuni ngemizekeliso : ixesha 
liyeza endingasayikuba sateta ngalo kuni nge- 
mizekeliso : kodwa ndiyakunibonisa okwo- 
Yise ekuhleni. ISTgalomini niyakucela Egame- 
ni lam : anditi kuni, ndonitandazela ku-Yise ; 
u-Yise enitanda nje ngokwake, ngokuba beni- 
nditanda, nakolwa ukuba ndipume ku-Tixo, 
Ndipume ku-Yise ndafika emhlabeni : ndiya- 
buya ndiwushiye umhlaba, ndiye ku-Yise. 
Bati abadisipile bake kuye, Kangela, kalokunje 
uyateta ekuhleni, akusateti mzekeliso. Ngoku 
siyazi ukuba uyazazi into zonke, ungasweli 
ukuba abuzwe ngamntu : ngako oku siyakolwa 
ukuba upume ku-Tixo. Wapendula u-Yesu 
wati kubo, Niyakolwa na ngoku % Ixesha 
liyeza, liselifikile, lokuba nicitakale nonke 
niye kokwenu, nindishiye ndedwa : kanti andi- 
ndodwa noko, ngokuba u-Yise enam. Ezizinto 
ndizitetile kuni, nize nibe noxolo ngam. 
Emhlabeni noba nembandezelo ; kodwa ningo- 
yiki, ngokuba ndiweyisile umhlaba mina. 152 BIIXI YOKUXYTKELA KOLA.-YESU 
KBISTTJ. 

Intanda^wana. 

ZUSIPE, siyakutandaza. Tixo onamandhla 
onke, okokuba, njengokuba sikolwa ukuba 
u-Xyana wako ozelweyo emriye oyi-Nkosi yetu 
u-Yesu Kristu uuyukele ezulwini : siti kwa- 
njalo sinyukele kona ngenkliziyo naugompe- 
furalo, sihlale naye, ohleii epet' ubukosi nda- 
vronje nave no-Moya Oyingewele, euinye u- 
Tixo, kude kube ngunapakade. Amen. 

Eyencwadana. Izenzo i. 1. 

EYOKUQALA incwadi ndikwenzele, Teyo- 
filusi, engako konke u-Yesu ebeqala uku- 
kweuza nokukufuudisa, kwada kwayimini 
wayenyuswa ngayo, emva kwokuba ebete 
ngaye u-Moya Oyingcwele, ebebayalezile aba- 
Postile abebenyuliwe nguye : owati wazibonisa 
kubo elileli emva kwokuva kwake ubunzinia 
ngamiqondiso emininzi engenakukaiiyelwa ; 
ebonwa ngabo intsuku zamashumi amane, 
eteta iziuto zobukurnkani buka-Tixo : wati 
ebutele nolawonye nabo, wabayaleza ukuba 
mabangemki e-Yerusaleme, kodwa mabalindele 
isitembiso so-Yise, ewati nisivile kum. Xgo- 
kuba u-Joliane okwenene ebebatizeska ngania- 
nzi. kodwa nina niyakubatizeshvra ngo-AIoya 
Oyinox'wele zingekabiko intsuku eziniuzi. Bati 
bakuba bebebutene. banibuza, besiti. Xkosi, 
woza uti ngelixesha ubuyisele ubukunikani ko- 
Sirayeli na! Wati kubo, Asikukokwenu uku- 
wazi amaxesha namatuba, awazibekela wona u- 
153 h 3 IMINI YOKUIS T YUKELA KUKA-YESU KKLSTU. 

Yise ngawo amandhlaake. Kodwam'yakuzuza 
amandhla akuba ehlile pezu kwenu u-Moya 
Oyingcwele ; naniy akuba ngamangqina am 
kwase- 1 erusaleme, nase-Judeya yonke, nase- 
Sarnariya, nasezindaweni zokugqibela zomhla- 
ba. Kwati esateta ezizinto, bebona, wanyuswa, 
lati ilifu lamamkela akabi sabonwa ngabo. 
Kekaloku ke beqolosele ezulwini, enyuka yen a, 
kwako amadoda amabini emi ngakubo enezi- 
vato ezimhlope ; awati, Madoda ase-Galili, 
nimela nina nijongela ezulwini 1 U-Yesu lowo 
osuswe kuni, wenyuselwa ezulwini, wobuya- 
buye njengoko nimbone esiya ngako ezulwini. 

Ivangelana. Maraki xvi. 14. 

U-YESU wabonakala kubo abalishumi elina- 
mnye behleli ekutyeni, wabatetisa ngenxa 
yokungakolwa kwabo nobulukuni benkiiziyo 
zabo, ngokuba bengakolwanga ngabo abebe- 
mbonile emva kwokuvuka kwake. Wati kubo, 
Hambani, niye emhlabeni wonke, nishumayele 
ivangeli ebantwini bonke. Okolwayo, wabati- 
zeshwa, uyakusindiswa ; kodwa ongakolwayo 
uyakugwetywa. Abakoliweyo bay akuba na- 
lemiqondiso : Bayakuti Egameni lam bakupe 
idemoni ; batete ngelwimi ezintsha ; bapate 
nenyoka ; bati nokuba basele into enobuhlu- 
ngu, ingababulali ; bati babeke izandhla zabo 
pezu kwabafayo, bapile. Yati i-Nkosi, yakuba 
ibitetile kubo, yamkelwa ezulwini, yalilala 
pantsi ngasekunene kwo-Tixo. Bahamba ke 
beshumayela ezindaweni zonke, i-Nkosi ibase- 
benzisa, iliqinisa i-Lizwi ngokulandelisa imi- 
qondiso. 
154 ICAWA ELANDELA IMINI YOKUNYU- 
KELA KUKA-YESU KEISTU. 

Intandazicana. 

TIXO Kuinkani wobungcwalisa, owapaka- 
misa ebukumkanini bako obusezuhvini 
okupela kwo-Nyana wako u-Yesu Kristu nge- 
migcobo emikulu • Siyakutandaza ukuba ma- 
ungasishiyi sizinkedama ; kodwa zusitumele 
u-Moya wako Oyingcwele, aze asitutuzele asi- 
pakamisele kwa kulondawo asandulele kuyo 
u-Msindisi wetu u-Kristu, ohleli epet' ubukosi 
ndawonye nawe no-Moya Oyingcwele, emnye 
u-Tixo, kude kube ngunapakade. Amen, 

Incwadana. 1 Ka-Petrosi iv. 7. 

ISIPELO sento zonke sikufupi ; yitini kaloku 
nibe nobungcatu benkliziyo, nilinde ngo- 
kutandaza. Niti pezu kwento zonke nibe 
notando oluqinisekileyo pakati kwenu, ngo- 
kuba utando luyakufinla isininzi sezono. Ma- 
nigcinane kungabi ngokuvimba. Njengokuba 
bonke abantu bezuziie isipo, kwanjalo roani- 
konzane ngaso, njengamagosa alungileyo ezi- 
bele zika-Tixo ezingenakubalwa. Ukuba kuk' 
otetayo, makatete ngokwomlomo ka-Tixo : 
ukuba kuk' okonzayo, niakakonze ngokufanel* 
amandhla awapiweyo ngu-Tixo ; ukuze u-Tixo 
adunyiswe entweni zonke ngaye u-Yesu Kri- 
stu, ekuti kuye makubeko udumiso nobukosi 
kude kube ngunapakade. Amen. • 

155 TJMHLA WE-PENTEKOSE. 

Ivangelana. Joliane xv. 26, nesinqingata 
sesaliluko xvi. 

KODWA akufika u-Monwabisi endiyakuni- 
mtumela evela ka-Yise, kwa u-Moya 
wenyaniso, opuma ku-Yise, uyakundinqinela. 
Niyakunqina nani, ngokuba benikum kwase- 
kuqaleni. Ezizinto ndizitetile kuni nize ninga- 
xakaniswa. Bayakunikupa ezinklanganiswe- 
ni ; ngokv\ r enene liyeza ixesha, abayakuti ngalo, 
bonke abanibulalayo babe benza "umsebenzi 
ka-Tixo. Ezizinto ke bayakuzenza kuni, ngo- 
kuba abamazanga u-Yise, abandazi nam. Ko- 
dwa ezizinto ndinixelele, nize niti, lakufika 
ixesha, nikumbule ukuba bendinixelele ngazo. UMHLA WE-PENTEKOSE, OKUTIWA YI- 
CAWA YOKUHLA KWO-MOYA OYI- 
NGCWELE. 

Intandazwana. 

TIXO, owati ngokwanjengelixesha wazifundisa 
inkliziyo zabantu bako benyaniso, ngoku- 
batumela isikanyiso so-Moya wako Oyingcwele ; 
Zusipe okokuba siti ngo-Moya lowo sibe noku- 
qonda into zonke ngokulungileyo, sihlale sivu- 
yiswa lututuzelo Iwake olungcwele; ngazo iinfa- 
nelo zika-Kristu Yesu u-Msindisi wetu, ohleli 
epet'ubukosi ndawonye nawe, nibanye no- 
Moya lowo, emnye u-Tixo, kude kube nguna- 
pakade. Amen. 

Eyencwadana. Izenzo ii. 1. 

TAKUBA imini ye-Pentekose ibise ifikile 
kanye, bebebutene bonke ngenkliziyonye 
156 UMHLA WE-PENTEKOSE. 

ndaweninye. Kwati ngokwalama kwarakala 
into ivela ezulwini, engati sisandi somova 
ornkuln, esazalisa indhlu abebehleli kuyo. 
Kwabonakala kubo ilwimi ezicandekilevo 
ezingati zezonililo, ezahlala pezu kwabo bonke 
ngabanye ; baza bazaliswa ngo-Moya Gyi- 
ngcwele, baqala ukuteta ngezinye ilwimi nje- 
ngokupiwa kwabo amazwi ngu-Moya. Keka- 
loku ke bekuko e-Yerusaleme aba-Yodi, ama- 
doda alungileyo a wo onke amazwe apantsi 
kwezulu. Kekaloku yakuduma lonto, kwa- 
hlangana isihlwele, esati nqa, ngokuba bonke 
ngabanye babeva beteta ngokuteta kwabo. 
Baza bamangaliswa bonke, bati nqa, besiti 
online kwomnye, Bonke aba abatetayo asi- 
ngabo aba-Galili yinina? Kute nina nkuba 
sibeve bonke beteta ngenteto zetu ngabanye 
ebesizalelwe knzo 1 Kiiko ama-Pati, nama- 
Mede, nama-Elame, nabase-Mesopotami, na- 
base-Judeya, nabase-Kapadosi, ne-Pontusi, 
ne-Asiya, ne-Frrjiya, ne-Pamfiliya, ne-Jipete, 
nabase-Libiya engase-Kirene, nabasemzini 
base-Roma, aba-Yodi, nabakoliweyo bnbu-Yodi, 
ama-Krete, nama-Arabe, sonke siyabeva be- 
teta ngenteto zetu nje imisebenzi ka-Tixo 
engumangaliso. 

Ivangelana. Johane xiv. 15. 

"IT^rATI u-Yesu kubadisipile bake, Ukuba 
M niyanditanda, yigcineni imiteto yam. 
Ndiyakutandaza ku-Yise, woza aninike omnye 
u-Monwabisi, ukuze ahlale kuni knde kn- 
be ngimapakade ; kwa u-Moya wenyaniso, 
ongenakwamkelwa ngumhlaba, neokuba ami- 
157 UMHLA WE-PENTEKOSE. 

mboni, awumazi : kodwa niyamazi nina ; 
ngokuba ehleli kuni, woba pakati kwenu. 
Andiyikunishiya nizinkedama ; ndoza kuni. 
Kuseko umzuzwana, uze uinhlaba ungabisa- 
ndibona ; kodwa niyandibona nina : ngokuba 
ndihleli, niyakuhlala nani. Ngalomini niya- 
kukwazi ukuba ndiku-Bawo, nani nikuni, nam 
ndikuni. Onemiteto yam, wayigcina, nguye 
onditandayo ; nonditandayo uyakutandwa 
ngu-Bawo, ndomtanda nam ndizibonakalise 
kuye. Wati u-Judasi kuye, (engenguye u-Si- 
kariyoti,) Nkosi, kute nina ukuba uzibonaka- 
lise kuti, ungazibonakalisi kumhlaba ? Wape- 
ndula u-Yesu wati kuye, Ukuba umntu uya- 
nditanda, woligcina ilizwi lam, woti u-Bawo 
amtande, soza size kuye, sihlale kuye. Onga- 
nditandiyo akazigcini iziteto zam : nelizwi eni- 
livayo asililo elam, lelika-Yise onditumileyo. 
Ezizinto ndizitetile kuni ndisekuni. Kodwa u- 
Monw r abisi, ongu-Moya Oyingcwele, 1ow t o u- 
Yise uyakumtuma Egameni lam, uyakunifu- 
ndisa izinto zonke, anikumbuze into zonke 
endizitetileyo kuni. Uxolo ndiyalushiya ku- 
ni, uxolo lwam ndiyanipa lona : andinipi 
ngokwomhlaba. Maingadandateki inkliziyo 
yenu, ingoyiki. Nivile okokuba bendite, 
Ndiyemka, ndiyakubuyela kuni. Ukuba 
beninditanda, beniyakuvuya ngokuba ndite, 
ISTdiya ku-Yise : ngokuba u-Bawo umkulu 
kum. Ndinixelele kungekehli, ukuze kuti, 
Kwakuhla, nikolwe. Andiyikuba sateta nani 
futi emva kw r oku ; ngokuba umpati womhlaba 
lo uyeza, koko engenanto kum. Kodwa ukuze 
umhlaba wazi ukuba ndiyamtanda u-Yise; 
158 I-' MONDAY 5 ELANDELA UMHLA WE-PEXTEKOSE. 

nanjengoko u-Yise undiyaleze ngako, ndenza 
kwanjalo nam. I-< MONDAY' ELANDELA UMHLA 
WE-PENTEKOSE. 

Into, ndazivana. 

TIXO, OTvatingokwanjengelixesha wazifundlsa 
inkliziyo zabantu bako benyaniso, ngo- 
kubatuniela isikanyiso so-Moya wako Oyi- 
ngcwele ; Zusipe okokuba siti ngo-Moya lowo 
sibe nokuqonda into zonke ngokulungileyo, 
Bihlale sivuyiswa lututuzelo lwake olungcwele ; 
ngazo imfanelo zika-Yesu Kristu u-Msindisi 
wetu, ohleli epet' nbukosi ndawonye nawe, 
nibanye no-Moya lowo, emnye u-Tixo kudo 
kube ngunapakade. Amen. 

Eijencwadana. Izenzo x. 34. 

IT-PETROSI wavula umlomo wake, wati, 
J Ngokwenene ndiyaqonda ukuba u-Tixo 
akangokatalela iziqu zabantu; kodwa kuz<i 
2onke izizwe, omoyikayo nowenza ubulungisa, 
uyamkelwa nguye. Ilizwi elatunyelwa ngu- 
Tixo elnsatsheni lakwa-Sirayeli, eshumayela 
uxolo ngo-Yesu Kristu; (oyi-Xkosi yabantu 
bonke ;) elolizwi (nditi) niyalazi, elashuuya- 
yelwa kuyo yonke i-Judeya, liqala e-Galili, 
emva kwobatizesho olube lushunyayelwe ngu- 
Johane : lokokuba u-Tixo Tvamtambisa u- 
Yesu wase-Xazarete ngo-Moya Oyingcwele, 
nangamandhla ; owahambahaniba, enceda, epi- 
lisa bonk ■ abebandezelwe ngu-Satane : ngo- 
kuba u-Tixo ebenave. Nati singamangqina 
159 i-' Monday' elandela tjmhla we-pentekose. 

ezinto zonke ebezcnzwa nguye, nasemlilabeni 
waba-Yodi nase-Yerusaleme ; abamti bona, 
bambukila bamxoma emtini. Yena ke u-Tixo 
wamvusa ngomhla wesitatu, wambonakalisa 
ekuhleni ; kungekubo bonke abantu, koclwa 
kumangqhm anyuliweyo ngapambili ngu- 
Tixo, kwa kuti, esiti tina sadhla sasela nda- 
wonye naye emva kwokuvuka kwake kwabafi- 
leyo. Waza wasiyaleza ukuba masishurnayele 
ebantwini, sinqine, ukuba nguye lo owaniise- 
Iwa ngu-Tixo abe ngu-Mgwebi wabahleliyo na- 
bafileyo. Bonke abaprofite bayanqina ngaye, 
okokuba ngalo Igama lake osukuba ekohvangu- 
ye wozuza ukukululwa kwezono. Kwati u-Pe- 
trosi esawateta lamazwi, kwehla u-Moya Oyi- 
ngcwele pezu kwabo bonke abebeliva elolizwi. 
Bamangaliswa nabolwaluko, abebekoliwe, abe- 
bezile no-Petrosi, ngenxa yokuba isipo so- 
Moya Oyingc^vele besigalelwe napezu kwaba- 
heyideni. Ngokuba babeva beteta ngenteto, 
bemduniisa u-Tixo. Wapendula u-Petrosi, 
Yvati, Kuk' ongawalayo amanzi, ukuba banga- 
batizeshwa aba na, abawamkeleyo u-Moya 
Oyingcwele njengati? Waza waxela ukuba 
mababatizeshwe Egameni le-Nkosi. Bandula 
bamtandaza ukuba ahlale kona intsuku ezitile. 

Ivangelana. Jokane iii. 16. 

U-TIXO wenjenjalo ukuwutanda umhlaba 
okokokuba wanika u-Nyana wake ozelwe- 
yo emnye, ukuze bonke abakolwayo kuye 
bangabubi, bati kodwa, bazuze ubomi obu- 
ngunapakade. Ngokuba u-Tixo akanitume- 
langa ii-Nyana wake emhlabeni ukuze awu- 
160 1-' TUESDAY' KLAJSTDKLA UMEOQA WE-PENTBKOSE. 

gwebe umlilaba. kodwa ukuze umhlaba usi- 
ndiswe ngaye. Okolwayo kuye akagwetywa- 
uga, ongakolwayo usel 3 egwetyiwe; ngokuba 
engakolwanga Egameni lo-Xyana ka-Tixo 
ozelweyo emnye. Umgwebo nguwo lo 3 oko- 
kuba isikanyiso besizile emhlabeni 3 bati abantu 
batanda abunmyama ngapezu kwokukanya, 
ngokuba izenzo zabo bezikohlakele. Osukuba 
esenza okukohlakeleyo uyakutiya ukukanya. 
akezi ekukanyeni. hleze izenzo zaiic zibonakale. 
Kodwa olenza inene uza ekukanyeni. z:ze 
izenzo zake zibonakale, ukuba zenziwe ku- 
Tixo. I-- TUESDAY'' EEAXDELA UMHLA 
WE-PEKTEKOSE. 

Irytandazwana, 

TIXO, owati ngokwanjengelixesna wazifu- 
ndisa inkliziyo zabantn bako benyaniso, 
ngokubatnmela isikanyiso so-Moya wakq 
Oyingcwele : Zusipe okokuba siti ngo-Mo- 
ya lowo sibe nokuqonda into zonke ngo- 
kulungileyOj sihlale sivuyiswa lututuzelo 
lwake olungcwele ; ngazo imfanelo zika-Yesu 
Kri.stu u-Msindisi wetu 3 ohleli epet 3 abukqsi 
ndawonye nave, nibanye no-Moya lowo, 
emnye u-Tixo, kude kube ngunapakade. 
Amen. 

Eyencwadana. Izenzo viii. 14. 

BAZA aba-Postile abebese-Yerusaleme 3 ba- 
kuva ukuba i-Samariya ibilamkele ilizwi 
lika-Tixo. batumela kona u-Petrosi no-Johane ; 
161 I- TUESDAY' ELANDELA UMHLA WE-PENTEKOSE. 

abati, baknfika kona, babatandazela okokuba 
bazuze u-Moya Oyingcwele : (ngokuba ebe- 
ngekahlcli namnye kubo ; koko bebebatize- 
shiwe Egameni le-Nkosi u-Yesu kupela.) 
BanduT ukubeka izandhla zabo pezu kwabo, 
bamamkela u-Moya Oyingcwele. 

Ivangelana. Johane x. 1. 

"YTGOKWENENE, ngokwenene nditi kimi, 
Jj| ongangeniyo ngesango esibayeni sezimvu, 
koko ekwela ngenye indawo, lo ulisela nebada. 
Kodwa ongenayo ngesango ungumalusi wezi- 
mvu : lo umgcini wesango uyamvulela ; ziti 
izimvu zilive ilizwi lake ; uyazibiza izimvu 
zake ngamagama azikupe. Uti, akuzikupa 
izimvu zake, ahambe pambi kwazo, ziti izi- 
mvu zimlandele, ngokuba zilazi ilizwi lake. 
Kodwa owasemzini aziyikumlandela ; ziya- 
kumbaleka ; ngokuba azilazi ilizwi labasemzi- 
ni. U-Yesu wateta lomzekeliso kubo : kodwa 
abaziqonda ukuba bezintonina into ebeziteta 
kubo. Wabuya u-Yesu wati kubo ; Ngokwe- 
nene, ngokwenene nditi kuni, Ndilisango lezi- 
mvu. Bonke abake bafika pambi kwam 
bebengamasela namabada ; koko izimvu aza- 
beva bona. Mina ndilisango ; ukuba kuk' 
ongenayo ngam, uyakusindiswa, angene, 
apume, afumane idhlelo. Isela alizi kupela 
ngokuba, nokubulala, nokutshabalalisa. Ndize 
mina ukuze babe nobomi, baze babe nabo 
ngokugqitisileyo. 162 ICAWA EYO-MTEIXITI. 
Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, 
osipileyo tina zicaka zako ufefe Iwoku- 
ba ngesivumo senkolo eyinene, sivume 
ubungcivalisa bo-Mtriniti ongunapakade, siti 
nganiandhla obukulu buka-Tixo, sibedeshe 
iziqu zitatu ezingu-Tixo emnye ; Siyakuta- 
ndaza okokuba rnausigcine siqinile kulenkolo, 
uhlal' usilondoloza kuzo zonke inkatazo, ohle- 
liyo upet' ubukumkani, ungu-Tixo emnye, 
kude kube ngunapakade. Amen. 

Eyencv:adana. Isityilo iv. 1. 

EMVA kwoku ndakangela, ndabona ucango 
luvuliwe ezulwini, nelizwi elokuqala enda- 
liva belingati lelexilongo liteta nam ; lisiti, 
Xyukela apa, ndize ndikubonise izinto eziya- 
kubako emxa kwezi. Xdati kwo oko ndase- 
Moyeni ; kwaza kwamiswa isihlalo sobuku- 
mkani ezulwini, bekuko nolileli esihlalweni : 
nohleli kuso ebefana nelitye lejasipa nelesa- 
dini ukubonakala kwake : beknko nomnyama 
imgqonga isihlalo, of an a nelitye le-emeradi 
ukubonakala kwawo. Bekuko neziblalo za- 
mashumi amabini anane zisingqonga isihlalo 
sobukumkani, nasezihlahveni ndabona abadala 
abangamashumi amabini anane, bevete ingubo 
ezimhlope ; benezitsaba zegolide enkloko za- 
bo : kwapuma imibane, nendudumo, namaz^vi 
esihlalweni sobukumkani. Kwako nezibane 
zomlilo ezisixenxe zivuta pambi kwesihlalo 
sobukumkani, ezingomoya abasixenxe baka- 
163 ICAWA EYO-MTRINITI. 

Tixo. Napambi kwesihlalo sobukumkani 
bekuko ulwandhle lwegalasi olufana nekri- 
stale : kwati esihlalweni sobukumkani kwako 
izilo ezine zisingqonga, ezizele ngamehlo nga- 
painbili nangasemva. Sati isilo sokuqala 
safana nengonyama, esesibini isilo safana 
netole, esesitatu isilo sanobuso obungati bo- 
bomntu, esesine isilo safana nokozi lupapa- 
zela. Zaza ezozilo ezine zanamapiko arnata- 
ndatu ngazinye ; kanjalo bezizele ngamelilo 
ngapakati : azipumli emini nasebusuku, zi- 
siti, Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele, 
Nkosi Tixo Onamandhla onke, obeko, okoyo, 
noyakubako. Kuti zakunikela ubungcwalisa, 
uduniiso, nemibulelo ezozilo kobehleli esihla- 
lweni sobukumkani, oyakuhlal' eko kude 
kube ngunapakacle, abadala abangamasliumi 
amabini anane bawe pantsi pambi kohleli 
esihlalweni sobukumkani, bambedeshe ohlal' 
eko kude kube ngunapakade, bawise izitsaba 
zabo pambi kwesihlalo sobukumkani, besiti, 
Nkosi, ungofanel' ukwamkela ubungcwalisa, 
udumiso, namandhla; ngokuba into zonke 
zidaliwe nguwe, ziko zona zadalelwa intando 
yako. 

Ivangelana. Johana iii. 1. 

BEKUKO indoda yasebafarisini, egama be- 
lingu-Nikodemo, wayengumpati waseba- 
Yodini : ute yena weza ku-Yesu ebusuku, 
wati kuye, Nkosi siyazi ukuba wena ungu- 
mfundisi ovela ku-Tixo; ngokuba akuko 
mntu ongayenzayo lemimangaliso oyenzayo 
wena, ukuba u-Tixo akanaye. Wapendula 
164 1CAWA EYO-MTRINITI. 

u-Yesu wati kuye, Ngokwenene nditi kuwe, 
Ukuba umntu akazalwa kutsha, akanakubona 
ubukumkani buka-Tixo. Wati u-Nikodemo 
kuye, Angatinina umntu ukuzalwa nxa se- 
lemdala ? Angabuya angene esizalweni sonina 
azalwe na? Wapendula u-Yesu wati, Ngo- 
kwenene, ngokwenene nditi kuwe, Ukuba 
umntu akazalwa ngamanzi nangu-Moya Oyi- 
ngavele, akanakungena ebukumkanini buka- 
Tixo. Okuzelwe yinyama kukwayinyama ; 
nokuzelwe ngu-Moya kukwangu-Moya. Unga- 
mangaliswa kokuba ndite kuwe, Nifanel' 
ukuzalwa kutsha. Umoya uvutela apo uta- 
nda kona, nesandi sawo uyasiva, koko ungazi 
apo uvela kona, nalapo usinga kona ; ukwa- 
njalo osukuba ezelwe ngu-Moya. Wapendula 
u-Nikodemo wati kuye, Ezizinto zingatinina 
ukubako 1 Wapendula u-Yesu wati kuye, 
Ungumfundisi wakwa-Sirayeli, ungazazi ezi- 
zinto nal Ngokwenene, ngokwenene nditi 
kuwe, Siteta oko sikwaziyo, sinqinele cko si- 
kuboDileyo, anisamkeli isingqino setu. Ukuba 
ndinixelele izinto zasemhlabeni, anakolwa ; 
ningatinina ukukolwa ndakunixelela ezasezu- 
lwini] Akuko oke w^anyukela ezulwini, ku- 
pela ngowehlayo ezulwini, ongu-Nyana w t o- 
mntu osezulwini. Nanjengokuba u-Mosesi 
wayepakamise inyoka enklango, uyakupa- 
kanyiswa njalou-Nyana womntu : baze bonke 
abakolwayo kuye bangabubi, bati kodwa, ba- 
zuze ubomi obungunapakade. 165 EYOKUQALA ICAWA KWEZILANDELA 
EYO-MTRINITL 

Intandazwana. 

TIXO, ongamandhla abo bonke abatembela 
kuwe, yamkele ngobubele imitandazo ye- 
tu : uze uti ngendawo yokuba singenako ngo- 
butataka besimilo setu ukwenza into elungi- 
leyo ngapandhle kwako, zusipe uncedo lwofefe 
Iwako, size siti ekuyigcineni kwetu imiteto 
yako, sibe senza intando yako kwangemvume 
yetu nangezenzo zetu ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. 1 Johane iv. 7. 

BATANDWA, masitandane : ngokuba uta- 
ndo luvela ku-Tixo, nosukuba etanda 
uzelwe ngu-Tixo, emazi no-Tixo. Ongatandiyo 
akamazi u-Tixo ; ngokuba u-Tixo ulutando. 
Kungoku ekwabonakaliswa utando luka-Tixo 
ngakuti ; ekubeni u-Tixo watumela u-Nyana 
wake ozelweyo emnye emlilabeni, size sibe no- 
bomi ngaye. Utando lolu, kungekukuba be- 
simtanda u-Tixo, kukokuba wasitanda tina, 
watuma u-Nyana wake abe sisizi sezono zetu. 
Batandwa, ukuba u-Tixo wenjenjalo ukusi- 
tanda, nati sifanel' ukutandana. Akuko oke 
wambona u-Tixo. Ukuba siyatandana, u-Tixo 
uhleli kuti, notando lwake luzalisekile pakati 
kwetu. Kungoku esikwaziyo ukuba sihleli 
kuye, nokuba yena uhleli kuti, ekokubeni asi- 
pileyo ku-Moya wake. Kanjalo sibonile siya- 
nqina, okokuba u-Yise wamtuma u-Nyana abe 
166 EYOKUQALA IOAWA KWEZILANDELA E YO-MTEINITI. 

ngu-Msindisi womhlaba. Osukuba eyaku- 
vuma akuba u-Yesu ungu-Nyana ka-Tixo, 
u-Tixo uhleli kuye, naye ahleli ku-Tixo. Ka- 
njalo silwazile sakolwa lutando analo u-Tixo 
ngakuti. U-Tixo ulutando ; ohleli eluta- 
ndweni ukleli ku-Tixo, no-Tixo uhhli kuye. 
Utando lwetu luzalisekile koku, ekokubeni 
singabi nakwoyika ngemini yomgwebo ; ngo- 
kubangoko akuko yena, sinjalo nati emhlabeni 
apa. Akuko kwoyika elutandweni ; kodwa 
utando oluzalisekileyo luyagxota ukwoyika, 
ngokuba ukwoyika kunentutumbelo : Oyoyi- 
kayo akafezekile elutandweni. Siyamtanda 
yena ngokuba uqale wasitanda. U kuba umntu 
uti, Ndiyamtanda u-Tixo, amtiye umzalwane 
wake, ulixoki : ngokuba onganrtandiyo uniza- 
Iwane wake ambonileyo, angatinina ukumta- 
nda u-Tixo, ongazanga arubone 1 Siwuzuze 
lomteto kuye, Okokuba otanda u-Tixo maka- 
mtande nomzalwane wake. 

Ivangelana. Luke xvi. 19. 

BEKUKO umntu obesisityebi, obevete ingubo 
ezibomvu, nezivato ezitambileyo, esidhla 
izimnandi imihla yonke. Bekuko nehlwenipu 
elitile, egama belingu-Lazarusi, elabekwa 
ngasesangweni lake lizele zizilonda, likanuka 
ukudhliswa imvutuluka ezawayo etafileni 
yosisityebi : napezu kwoku zezanezinja zakota 
izilonda zalo. Laza lafa ihlwempu, lasiwa 
zingelosi esifubeni sika-Abrahame. Wafa no- 
sityebi, wangcwatywa : wati esenklalweni ya- 
bafileyo wapakamisa amehlo ake etutunjelwa 
kunene, wambona u-Abrahame ekude, eno- 
167 E5TESIBINI I CAW A KWEZILANDELA EYO-MTRINITI, 

Lazarusi esifnbeni sake. Waza wabiza, esiti, 
Bawo Abraliame, yiba nosizi kum, umturae 
u-Lazarusi, aze afake incam yomnwe wake 
emanzini, apolise nlwimi lwam ; ndibnlawa nje 
kwelilangatye. Kuloko u-Abraliame wati, 
Nyana, kumbula uknba wena oko ubusahleli 
wausamkela into zako ezilungileyo, no-Laza- 
rusi ezake ezimbi ; kodwa kaloku nje uyatn- 
tnzelwa yena, uti -wena nve ubiihlungu. Ka- 
njalo ngapandhle koku konke, kumiswe imfa- 
nta enkulu pakati kwetu nani : baze abaftm' 
uknwelela knni besuka apa bangabi nako ; 
bangabi nako nokuwelela kuti abafun' ukusnka 
kona. Wandula wati, Ndiyakutandaza noko, 
bawo, okokuba nmtumele endhlwini kabawo : 
ngokuba ndinabazalwane abahlanu; aze aba- 
nqinele, hleze beze nabo knlendawo yentn- 
tumbelo. Yv T ati u-Abrahame knye, Bano-Mo- 
sesi nabaprofite; mabeve bona. Wati, Hayi, 
bawo Abrahame ; kodwa uknba bekuya kubo 
owakwabafileyo, bebeyakuguquka. Wati kuye, 
Uknba ababapulapuli o-Mosesi nabaprofite, 
bebengayikucengwa noknba bekuvuke owa- 
kwabafileyo. 

EYESIBINI ICAWA KWEZILANDELA 
EYO-MTBIKITL 

Intimdazivana. 
"VTKOSI ongazanga uyeke nknbanceda noku- 
JjI bapata abo abondhlayo ekwoyikeni nase- 
kntandeni wena ngoknqinisekileyo ; Sigcine, 
siyakutandaza, ngapantsi kwokunonele3a kwa- 
ko okuhmgileyo, nsenze nkuba sihlale siloyika 
J 68 EYESIBINI ICAWA KWEZ1LANTDELA EYO-MTKIXITI. 

silitanda Igama lako elingcwele ; ngaye u- 
Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

Incwadana. 1 Johane iii. 13. 

TflNGAMANGALISWA, bazalwane bain, u- 
±S kuba urohlaba uyanitiya, Siyazi ukuba 
sidJilule ekufeni sangena ebomini, ngokuba 
siyabatanda abazalwane. Qngatandiyo umza- 
Iwane "wake uhleli ekufeni. Osukuba etiya 
umzalwane wake ungumbulali : niyazi ukuba 
akuko mbulali onobomi obungunapakade bu- 
hleli kuye. Kungoku esiluqondayo utando 
luka-Tixo, ekokubeni wasincaraela ubomi bake : 
ngesibuncama nobetu ubomi ngenxa yabaza- 
iwane. Osukuba enempalila zelilizwe, ambone 
umzalwane wake eswele, ati noko amvingcele 
umbilini wake ; lungatinina utando luka-Tixo 
ukublala kuye ? Bantwana bam, masinga- 
tandi ngelizwi nangolwimi * kodwa ngokwenza 
kwetu, nangokwenene. Siyazi ngoku ukuba 
singabenyaniso, siyakuqinisa inkliziyo zetu 
pambi kwake. Ngokuba, ukuba inkliziyo 
yetu iyasigweba, u-Tixo ungomkulu kwinkli- 
ziyo yetu, ezazi into zonke. Batandwa, ukuba 
inkliziyo yetu ajisigwebi, sinetemba eliqinise- 
kileyo pambi kwo-Tixo. Nokusukuba sikucela, 
siyakuznza kuye, ngokuba sigcina imiteto 
yake, sizenze ezonto ezitandekayo ebusweni 
bake. Umteto wake nguwo lo, Owokuba 
sikolwe Egameni lo-Nyana wake ongu-Yesu 
Kristu, sitandane, njengokuba ebesinike umte- 
to. Ogcina imiteto yake uhleli Jcu-Tixo, no- 
Tixo uhleli kuye : ngoku siyazi ukuba uhleli 
kuti, ngo-Moya asipiieyo. 

169 I EYESITATU ICAWA KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

Ivangelana. Luke xiv. 16. 

UMNTU otile wenza isidhlo esikulu, wamema 
abaninzi \ wati ngexesha lokudhla, wa- 
tuma isicaka sake siye kuti kubamenyiweyo, 
Yizani, ngokuba konke sekulungisiwe. Baza 
baqala bonke ngenkliziyonye ukuzilandulela. 
Owokuqala wati kuso, Nditenge intsimi, ndi- 
ngxamel' ukuya kuyibona • ndiyakutandaza 
zundilandulele ke. Wati omnye, Nditenge 
isishumi senkabi, ndiya kuzilinga ke, ndiya- 
kutandaza zundilandulele ke. Wati omnye, 
Ndizeke umfazi, andinakuza ke. Seza ke 
esosicaka, sashumayeza inkosi yaso ezizinto. 
Wandula umninindhlu equmbile, wati kwisi- 
caka sake, Ngxarna uye ezitrateni nazezi- 
ndhleleni zesixeko, ungenise apa amahlwempu, 
nenxweiera, neziqwala, nabazimfama. Sati 
isicaka, Nkosi, sekwenziwe njengoko ubuxelele 
ngako, kuseko indawo noko. Yati inkosi 
kwisicaka sayo, Hamba uye ezindhleleni ezi- 
nkulu nasezintangweni, ubanyanzele bangene, 
ize izaliswe indhlu yam. Ngokuba nditi 
kuwe, Akuko namnye kubamenyiweyo oya- 
kuka eve nentwana esidhlweni sam. EYESITATU ICAWA KWEZILANDELA 
EYO-MTEIBTTI. 

Intandazwana. 

"VTKOSI, siyakukunga ukuba mausive ngo~ 
jJI bubele ; wenze okokuba tina, osinikileyo 
inkliziyo etandazayo, siti ngoncedo lwako 
olunamandhla sigcinwe situtuzelwe ezingozini 

iro EYESITATU ICAYTA KWEZTLANDELA EYO-MTKIXITI. 

nasezinkatazweni zonke ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Xkosi yetu. Amen. 

Incwadana. 1 Petrosi v. 5. 

1 FAXITT nonke nilulamelane, nambatiswe 
JUL ngolulanio : ngokuba u-Tixo uyala aba- 
neratshi, abape ufefe abalulamileyo. Zitobeni 
kaloku ngapantsi kwesandhla sinamandhla 
sika-Tixo, aze anipakaniise ngexesha lake : 
nililahlele kuye lonke ixala lenu, ngokuba 
vena uyanitukutezelela. Manibe nobungcatu. 
nilinde : ngokuba utshaba lwenu u-Satane, 
njengengonyama ekonyayo, elianibahaniba, 
efuna onganidhlayo : maleni ngokolo eliqini- 
leyo, nisazi ukuba ezimbandezelo zenziwa na- 
kubazahvane benu abasemhlabeni. Wanga 
angati u-Tixo ^vofefe lv^onke, osibizeleyo ebu- 
ngCTvaliseni bake obungunapakade ngo-Yesu 
Kristu, emva kwokuba nibuvile ubunzima 
ngomzuzTrana, anga anganilungisa, aniqinise, 
anomeleze, anisekele. Makuti kuye kubeko 
uduiniso namandhla kude ku.be ngunapakade. 
Amen. 

Ivangelana. Luke xv. 1. 

BAXDUL' ukusondela kuye bonke ababuti 
beminikelo naboni baze banxve. Bati 
abafarisi nababali barora, besiti, Lonintu uya- 
bamkela aboni. adhlelane nabo, Y'aza wateta 
lomzekeliso kubo, esiti. Xgowupina kuni. 
oneguslia zilikulu, kvrakulahleka ibenye, onga- 
yikushiya aniashumi asitoba anesitoba enkla- 
ngo, aye kufuna elalilekileyo, ade ayifumane ? 
Ati. akuyifumana, ayibeke ernagxalabeiri ake 
evuva. Ati, akufika ekava, ablanganise izi- 
' 171 i 2 EYESINE ICAWA KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

hlobo nabamelwane bake, esiti kubo, Vuyani 
nam, ngokuba ndiyifumene igusha yarn ebila- 
hlekile. Ncliti kuni, Kwobako uvuyo ezulwini 
kwanjalo ngenxa yomoni omnye oguqukayo, 
ngapezu kivovuyo olungabako ngenxa yabalu- 
ngileyo abangamashnnii asitoba anesitoba, 
abangasweli uguquko. Nguwupina nmfazi 
onemali ezilishumi ongayikuti, yakulahleka 
enye, alumeke isibane, ayitshayele indhlu, 
afune ngokukuteleyo, ade ayifumane ? Ati 
akuyifumana, ahlanganise izihlobo nabame- 
lwane bake, esiti, Vuyani nam, ngoknba 
ndifumene imali ebilahlekile. Nditi kuni, 
Lukwanjalo uvnyo ebusweni bengelosi zika- 
Tixo, ngenxa yomoni omnye oguqukayo. EYESINE ICAWA KWEZILAKDELA 
EYO-MTRINITI. 

Intandaz wana. 

TIXO ongumgcini wabo bonke abatembela 
kuwe, ekungeko nto enamandhla neyi- 
ngcwele ngapandhle kwako ; Zulwandise 
ulwongeze ufefe hvako kuti ; size siti, ungu- 
mpati nomkokeli wetu nje, senjenjalo uku- 
gqita kwinto ezikoyo, size siti ekugqibeleni 
singalahlekani nezingunapakade : Kwenze 
oku, Bawo wasezulwini, ngenxa yo-Yesu Kri- 
stu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incivadana. Kuma-Horaa viii. 18. 

"YTDITI ubunzima belixesha elikoyo abuna- 
li kulinganiswa nobungcwalisa obuyakusi- 
172 EYESI1N T E I CAW A KWBZELAlfDELA EYO-MTHINITI. 

tyilelwa. Ngokuba ukulangazelela kwesidalo 
kulindela ukutyilwa kwonyana baka-Tixo. 
Ngokuba isidalo besinikelwe kokungendawo, 
kuugengentando yaso, koclwa ngeyalowo osini- 
keleyo, ngeternba, lokuba isidalo naso siyaku- 
kululwa ebukobokeni bokwonakala, singenisive 
kuyo inkululeko ekazimlayo yabantwana baka- 
Tixo. Ngokuba siyazi ukuba isidalo sonke 
siyagula, sive ubunzima kwada kwakaloku 
nje. Singesiso sodwa, kodwa nati esinolibo 
lwo-Moya ka-Tixo siyagula pakati kwetu, siii- 
ndela ukwenziwa sibe ngabantwana bake, oku- 
kuti inkulululeko kwemizimba yetu. Ivangelana. Luke vi. 36. 

AXITI kaloku nibe nofefe, njengokuba u- 
ItI Yihlo enofefe. Maninsagwebi, naninga- M x fe "a ' yikugwetywa : ninganiki tyala, nauingayiku- 
nikwa tyala : xolelani naniyakuxolelwa : yi- 
pani, naniyakupiwa ; kwqnikwa esifubeni senu 
isilinganiso esilungileyo, esinyanzelweyo, nesi- 
hlokliweyo, nesipalalayo. Ngokuba ngesili- 
nganiso enilinganisa ngaso, nolinganiselwa kwa 
ngaso nani. Waza wateta umzekeliso kubo, 
esiti, Oyimfama angakokelwa ngoyinifania na ? 
Abayikuwa enigongxweni bobabini na 1 Umfu- 
ndi akangapezu kwonifundisi wake ; kodwa 
osukuba efezekile woba njengomfundisi wake. 
Kanjalo yinina ukuba ukangele icetyana eli- 
sesweni somzalwane wako, kodwa ungawugqali 
umqadi okwelako iliso 1 Kanjako ungatinina 
ukuti kmnzalwane wako, Mzalwane, niakendi- 
kupe icetyana elisesweni lako, ungawuboni 
nje umqadi okwelako iliso ? Sihanahanisi- 
173 EYES1HLANU ICAWA KWEZILANDELA EYO-MTKINITI. 

ndini, qala uwukupe umqadi osesweni Iako, 
uze ubone kakuhle wakulikupa icetyana elise- 
sweni somzalwane wako. EYESIHLAJSTU ICAWA KWEZILANDELA 
EY0-MTHIIS T ITI. 

Jntandazwana. 

SIPE siyakutandaza, Nkosi, ukuba isimilo 
salomhlaba senjwenjalo ukugcinwa kuku- 
pata kwako ngoxolo, ukuze i- Kerike yako iku- 
konze ngovuyo nangokwonwaba ; ngaye u- 
Yesu Kristu i-Nkosi yetu Amen. 

Incivadana. 1 Petrosi iii. 8. 

MANITI nonke nibe nenkliziyonye, nisizana, 
nitandana njengabazalwane, nibe nobu- 
bele noncedo omnye kwomnye ; ningabuyisi 
ububi ngobubi, nokutuka ngokutuka ; kodwa 
nihuyise ngokutamsanqelisa ; nisazi ukuba 
nibizelwe oku, nize nibe zindhlilifa zetamsanqa. 
Ngokuba ofun'ukutanda ubonii, nokubona 
imilila emandi, makalutintele ulwimi lwake 
enkohlakalweni, nomlomo wake ungateti nko- 
hliso : makayidele inkohlakalo, enze okulungi- 
leyo ; makalufune uxolo, alulandele. Ngokuba 
amehlo e-Nkosi apezu kwabalungisayo, ne- 
ndhlebe zayo zivulelwe imitandazo yabo : ko- 
dwa ubuso be-Nkosi bulutshaba kwabenza 
inkohlakalo. Ngubanina oyakunenza nto 
ukuba ningabalandeli bokulungileyo ? Kodwa 
ukuba niyabandezeleka ngenxa yobulungisa, 
ninetamsanqa : ningazoyiki izisongelo zabo, 
174 EYESIHEAXU ICAWA EWEZILA^DELAEYO-MTRIXITI. 

ningabi navuso : kodwa zingcwaliseleni i-Nkosi 

engu-Tixo ezinkiiziyweni zenu. 

Ivangdana. Luke v. 1. 

KEKALOKU ke bakumxinezela abantu baze 
balive ilizwi lika-Tixo, wema ngaselwa- 
ndhle Iwase-Genesarete, wabona inqanawa 
zimbini zimi ngaselwandhle ; koko abatiyeli 
beiiklanzi bebepuniile kuzo, belilanza intambo 
zabo. Waza wangena kwenye kwezonqanawa 
ebiyeka-Simone, wacela ukuba niakashenxe 
kancinane erohlabeni : wati akulilala pantsi, 
wabafundisa abantu esenqanaweni. Wati 
akuyeka ukuteta, wati ku-Simone, Skenxela 
enzulwini, nizililisele inklanzi intanibo zenu. 
W'apendula u-Sinione wati kuye, Xkosi, besi- 
zarna obubusuku bonke, asabamba nto ; kodwa 
noko ndoluhlisa utambo ngokwelizwi lako. 
Kwati bakuba beyenzile lonto, bavingcela into 
eninzi yenklanzi, Iwaqauka notambo Iwabo. 
Baza bakobela kubalingane babo abebekwenye 
inqanawa. ukuba beze ukubanceda, Beza 
bazizalisa zombini inqanawa zada zaqala uku- 
tskona. Wati u-Simone Petrosi, akukubona 
oko, wawa pantsi ngasemadoiweni ka-Yesu, 
esiti, Mka kum, Zskosi, ngokuba ndinguinoni. 
.Ngokuba wayeniangalisiwe, nabo bonke abebe- 
naye, bubuninzi benklanzi abebezibambile • 
kwanjalo no-Yakobi no-Johane onyana baka- 
Zebede, abebengabalingane baka-Simone. Wati 
u-Yesu ku-Simone, Ungoyiki. emva kwoku 
uyakuba ngunibanibi wabantu. Bati bakuba 
bebezizisile emhlabeni inqanawa zabo, bashiya 
konke, banilandela. 
175 EYESITANDATU ICAWA KWEZILA- 
NDELA EYO-MTBINITI. 

Intandazwana. 

FTOXO, obalungisele abo bakutandayo into 
1. ezigqita ubulumko babantu ngokulunga 
kwazo ; Galela ezinkliziyweni zetu utando 
olungaka, lwokokuba sikutande pezu kwento 
zonke, sizizuze izitembiso zako, ezigqita konke 
ukunqwenela kwetu ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen, 

Incwadana. Kuma-Eoma vi. 3. 

A NAZI na, ukuba bonke abakuti abebati- 
zeshelwe ku-Yesu Kristu babatizeshelwa 
ekufeui kwake ? Ngako oko singcwatyiwe 
ndawonye naye ngobatizesho ekufeni ; size 
siti, njengokuba u-Kristu wayevuswe kwabafi- 
leyo ngobungcwalisa bo-Yise,kwanjalo sihambe 
nati ngenklalo entsha. Ngokuba ukuba siba- 
ndakanyisiwe naye ngofuza ukufa kwake, soba- 
ndakanyisiva ngokufuza ukuvuka kwake : si- 
sazi oku, ukuba ubuntu betu obudala bukuru- 
seshiwe ndawonye naye, uze umzimba wesono 
utshatyalaliswe, size emva kwoku singabisa- 
konza isono. Ngokuba ofileyo ukululekile 
esonweni. Kodwa ukuba sifile ndawonye no- 
Kristu; siyakolwa ukuba siyakubudhla ubomi 
ndawonye naye : sisazi ukuba u-Kristu evu- 
siwe nje kwabafileyo, akasafi ; ukufa akusena- 
bukosi pezu kwake. Ngokuba ewaka wafa 
nje, wafela isono kwakanye ; kodwa ehleli nje, 
nhlalele ku-Tixo. Kwanjalo nina zibaleleni 
176 EYESIT AND ATU ICAWA KWEZILANDELA EYO-MTRINTTI. 

ngokungati nifile kanye ngokwesono, kanti 
nihleli ku-Tixo ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi 
yetu. 

Ivangelana. Mateyu y. 20. 

TT7ATI u-Yesu kubadisipile bake, Ukuba 
T V ubulungisa beuu abugqiti ubulungisa 
bababali nabafarisi, aniyikuza ningene Ebu- 
kumkaiiini bezulu. Nivile okokuba beku- 
tiwe kubadala, Ungabulali ; nosukuba ebulala 
uyakuba semgcipekweni womgwebo. Kodwa 
niina nditi kuni, osukuba equmbela umza- 
Iwane wake, kungeko tuba, uyakuba semgci- 
pekweni womgwebo : nosukuba eyakuti ku- 
mzalwane wake, Eaka, uyakuba semgcipe- 
kweni wepakati : kodwa osukuba eyakuti, 
Gezandini, uyakuba semgcipekweni womlilo 
wesihogo. Ngako oko wakuzisa umnikelo 
wako elatareni, ukurnbule kona ukuba umza- 
Iwane wako unento ngakuwe ; wusbiye apo 
umnikelo wako pambi kwelatare, uhambe, 
uxolelane nomzalwane wako kuqala, wandule 
uze unikele umnikelo wako. Yumelana ka- 
msinya nomangaleli wako, usendhleleni 
naye ; hleze umhlaimbi umangaleli wako aku- 
nikele kumgwebi, ati umgwebi akunikele 
kumsila, uposelwe entolongweni. Ngokwe- 
nene nditi kuwe, xAkusayikuz' upume kona, 
ude uhlaule nemalana yokugqibela. 177 i3 EYESTXENXE ICAWA KWEZILANDELA 
EYO-MTBINITI. 

Intandazwana. 

•"VTKOSI yawo onke amandhla, ongumdali 
1.1 nomniki wazo zonke izinto ezilungileyo ; 
Milisela ezinkliziyweni zetu utando lwegama 
lako, wongeze kuti inkonzo eyinene, usondhle 
ngako konke ukulunga, uze usigcine sihlale 
ngako ngofefe lwako olukulu \ ngaye u-Yesu 
Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Homa vi. 19. 

"VTDIYATETA ngokwabantu, ngenxa yobu- 
JLi tataka bobuntu benu : ngokuba njengo- 
kuba niwanikele anialungu enu abe zizicaka 
zobuncola nenkohlakalo ; kwanjalo wanike- 
leni ngoku amalungu enu abe zizicaka zobu- 
lungisa, bube bubungcwele. Ngokuba oko 
benizizicaka zesono, beningenzi ngobulungisa. 
Benizuza ntonina kwezonto eninenkloni ngazo 
ngoku 1 ngokuba isipelo sezonto kukufa. 
Kodwa kalokunje nikululekile nje esonweni, 
naba zizicaka ku-Tixo, ninenzuzo yenu ebu- 
bungcwele, nasekupeleni ubomi obungunapa- 
kade. Ngokuba umvuzo wesono kukufa: 
kodwa isipo sika-Tixo bubomi obungunapa- 
kade ngaye u-Y r esu Kristu i-Nkosi yetu. 

Ivcmgelana. Maraki viii. 1. 

T7"WATI ngalomihla isihlwele sisikulu nje, 
XY singenakutya, u-Y r esu wabiza abadisipile 
bake wati kubo, Ndibetwa lusizi ngenxa yesi- 
hlwele, ngokuba sekuntsuku ntatu sinam 
178 EYESIBOZO ICAWA KWEZILANDELA EYO-MTRIKITI. 

singenanto singayidhlayo : ukuba ndiyaba- 
ndulula bagoduke bezila, bayakuwa endhle- 
leni : ngokuba ivela kude inxenye. Bampe- 
ndula abadisipile bake bati, Umntu angati 
nina ukubahlutisa ngesonka enklango apa 1 
Wababuza, esiti, Ninezonka ezingapina? Bati, 
Zisixenxe. Waza wabaxelela abantu ukuba 
mabahlale pantsi emhlabeni. Waza wazita- 
bata izonka zosixenxe, wabulela, waqezula, 
wanikela kubadisipile baze babeke parnbi 
kwabo ; baza bazibeka pambi kwabantu. Be- 
benazo nenklanzana ezincinane ; waza wata- 
insanqelisa, waxela ukuba mazibekwe pambi 
kwabo nazo. Baza badhla, bahluta : bawa- 
cola amaqekeza aseleyo izitya zisixenxe zizele. 
Abebedhlile bebengati bangamawaka amane. 
Waza wabandulula. EYESIBOZO ICAWA KWEZILANDELA 
EYO-MTRINITI. 

Intandazviana. 

TIXO, oti ngokunonelela kwako ungayeki 
ukuzilungisa into zonke ezisezulwini nezi- 
semhlabeni ; Siyakutandaza ngokululamileyo 
okokuba ususe kuti zonke izinto ezingasonayo, 
usipe ezonto ezingasincedayo ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Bonia viii. 12. 

BAZALWANE, singabanetyala, kungekuyo 
inyama, lokuba sihlale ngokwenyama. 
Ngokuba, ukuba nihleli ngokwenyama, niya- 
kufa ; kodwa ukuba niti ngo-Moya nitshaba- 
179 EYESIBOZO ICAWA KWEZILANDELA EYO-MTBJNITI. 

lalise imisebenzi yomzimba, niyakudhla ubo- 
mi. Ngokuba abasukuba bakokelwe ngu- 
Moya ka-Tixo, bangonyana baka-Tixo. Ngo- 
kuba ningazuzanga umoya wobukoboka nize 
noyike ; kodwa nizuze umoya wobusapo, esi- 
danduluka ngawo, sisiti, Abba, Bawo. U- 
Moya ngokwake uyanqinela ndawonye nomo- 
ya wetu, okokuba singabantwana baka-Tixo : 
ukuba singabantwana, kukona sizindhlilifa ; 
sizindhlilifa zika-Tixo, nendhlilifa ndawonye 
no-Kristu : ekokubeni sisiva ubunzinia ndawo- 
nye naye, size singcwaliswe ndawonye naye. 

Ivmigelana. Mateyuvii. 15. 

BALUMKELENT abaprofite ababuxoki, abe- 
zayo kuni bevete izikumba zegusha, kanti 
ngapakati bazincuka eziqwengayo. Niyaku- 
bazi ngeziqamo zabo : kukiwa izaqoni ezinka- 
ngeni na, namakiwane emakakakakeni na? 
Kwanjalo yonke imiti elungileyo iyavelisa 
iziqamo ezilungileyo, nemiti emibi iyavelisa 
iziqamo ezibi. Umti olungileyo awunakuve- 
lisa iziqamo ezibi, nomti ombi awunakuvelisa 
iziqamo ezilungileyo. Yonke imiti ingaveli- 
siyo iziqamo ezilungileyo iyagaulwa, iposelwe 
emlilweni. Ngako oko niyakubazi ngeziqamo 
zabo. Asingabo bonke abatshoyo kum ukuti, 
Nkosi, Nkosi, abayakungena Ebukumkanini 
bezuluj kodwa ngoyenzayo intando ka-Bawo 
osezulwini. 180 EYESITOBA ICAWA KWEZILAXDELA 
EYO-MTKIXITI. 

IntaTbdazivana. 

ZUSIPE Xkosi, siyakutandaza, umoya wo- 
kucinga nokwenza into ezilungileyo ngawo 
onke amaxesha ; size siti, esingenakwenza 
nto elungileyo ngapandlile kwako, sibe nama- 
ndlila okuhlala ngokwentando yakoj ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetti. Amen. 

Incicadana. 1 Kuma-Korinte x. 1. 

BAZALWANE, anclifuni ukuba nibe ningazi, 
okokuba bonke obawo betu bebengapantsi 
kTrelifu, bonke bacanda ulwan&hle ; bonke 
babatizeshelwa ku-Mosesi elifini naselwa- 

ndhle \ badhla bonke kwa okokudlila okwo- 
moya, basela bonke kwa oloselo hvomoya : 
(ngokuba basela kwolulwalwa lwomoya obe- 
lubalandela \ nololwalwa belungu-Kristu.) 
Kodwa u-Tixo ebengakolwa ngabaninzi knbo ; 
ngokuba babecitakalishve enklango. Ezizinto 
ke beziyimilinganiso kiitl, size singanqweneli 
inkohlakalo, njengokuba bebenqwenela bona. 
Xingabi ngababedeshi bezitixo, njengenxenye 
yakubo; njengokuba kubaliwe ngohutiwa, 
Abantu bahlala pantsi ukudhla nokusela, 
bandul' ukusuka badude. Kanjalo masi- 
ngenzi umbulo, njengenxenye yabo bawenza- 
yo, baza bawa ngamininye abangamawaka 
amasliumi amabini anantatu. Masinganihe- 
ndi u-Kristu, njengokuba bamliendayo inxenye 
yabo, babulawa zinyoka. Ize ningarori, nje- 
ngokuba heherord, inxenye yabo, batsliatyala- 
181 EYESITOBA ICAWA KWEZILAXDELA EYO-MTRINTTI. 

liswa ngumtshabalalisi. Zonke ezinto ke 
zabahlela zize zibe yimilinganiso, zibalelwe 
ukuyalwa kwetu, esihlelwe kukupela kwo- 
mhlaba. Ngako oko lowo oti uyema maka- 
lumke hleze awe. Akuko sihendo esinihle- 
leyo, esingabahlelanga abantu bonke : kodwa 
ii-Tixo ungowenene, engayikunivuma ukuba 
nihendwe pezu kwamandhla enu; kodwa 
uyakuti, kunye nokuhendwa kwenu, anenzele 
indhlela yokusinda, nize nibe nokunyaniezela. 

Ivangelana. Luke xvi. 1. 

"TT^ATI u-Yesu kubadisipile bake, Bekuko isi- 
? f tyebi esitile ebesinegosa, elanikwa ityala 
pambi kwaso lokokuba belizicitile impahla zaso. 
Saza salibiza sati kulo, Kute nina ukuba ndive 
oku ngawe *? Yenza ingxelo yobugosa bako ; 
ngokuba akusenako ukuba ligosa. Laza igosa 
lati pakati kwalo, Ndiyakutinina ? inkosi yam 
indihluta ubugosa nje : ukusebenza andikwazi, 
ukunqiba ndikudanele. Sendiyazi into endi- 
yakuyenza, bazebati,ndakukutshwa ebugoseni, 
bandamkele ezindhlwini zabo. Laza labiza 
bonke abebenetyala enkosini yalo, lati kowo- 
kuqala, Unetyala lentonina enkosini yam] 
Wati, Lelezilinganiso ezilikulu zeoli. Lati 
kuye, Tab at a incwadi yako, uhlale pantsi 
kamsinya, ubale amashumi abe mahlanu. Lati 
komnye, Ityala lako lelentonina 1 Wati, Lele- 
zilinganiso ezilikulu zenqolowa. Lati kuye, 
Tata incwadi yako, ubale amashumi asibozo. 
Yati inkosi yalincoma igosa elikohlisayo, ngo- 
kuba belenzile ngobulumko : ngokuba usapo 
lwalomhlaba kwisizukulwana salo lulumkile 
182 EYESHTJMI ICAWA KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

kwosapo lwokukanya. Nditi kuni, Ize nenje- 
ujalo ukuzenzela izihiobo ngobutyebi boku- 
ngalungileyo ; ukuze nakupela, namkelwe ezi- 
nklalweni ezingunap akade . EYESHUMI ICAWA KWEZXLANDELA 
EYO-MTRINXTI. 

Intandazivana. 

1f"AZITI indhlebe zofefe lwako, Nkosi, zivu- 
jL lelwe imitandazo yezicaka zako ezilula- 
raileyo ; nokuze zizuze izicelo zazo, zenze ukuba 
zicele into ozitandayo ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. 1 Kuma-Korinte xii. 1. 

BAZALWANE, andifuni ukuba nibe ningazi 
ngazo izipo zo-Moya. Niyazi ukuba beni- 
ngabaheyideni, nilandela izitixo ezingatetiyo, 
njengokuba benikokelwa ngako. Ngako oko 
ndiyanishumayeza okokuba akuko otetayo 
ngo-Moya ka-Tixo, ongati u-Yesu ngoqalekisi- 
weyo ; akuko nongati u-Yesu uyi-Nkosi onga- 
tsho ngo-Moya Oyingcwele. Kuko izipo nge- 
zipo, koko u-Moya emnye. Kuko inkonzo 
ngenkonzo, koko i-Nkosi inye. Kuko imise- 
benzi ngemisebenzi, koko ngu-Tixo emnye, 
okwenzayo konke kubo bonke. Kodwa bonke 
basipiwe isibonakaliso zo-Moya baze bazuze 
uncedo ngaso. Ngokuba omnye upiwa ngu- 
Moya ilizwi lobulumko ; ati omnye apiive 
iiizwi lokwazi kwa ngu-Moya lowo ; ati omnye 
apiwe ukolo kwa ngu-Moya lowo ; ati omnye 
183 ICAWA XI KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

apiwe izipo zopiliso kwa ngu-Moya lowo ; ati 
omnye apiwe ukwenza imimangaiiso ; ati 
omnye apiive ukuprofitesha ; ati omnye apiwe 
ukuqonda omoya ; ati omnye apitve inteto 
ngenteto ; ati omnye apiwe nkukumsha inteto. 
Kodwa zonke ezinto zenziwa kwa ngnlo-Moya 
emnye, ebabela abantu ngabantu ngokutanda 
kwake. 

Ivangelana. Luke xix. 41. 

WATI akusondela, wasibona isixeko, wasili- 
lela esiti, Hayi ukuba ubusazi kwa wena, 
nangalemini yako, into zoxolo lwako ! koko 
kalokunje zifihliwe emeblweni ako. Ngokuba 
imihla iyakufika pezu kwako, yokuba intshaba 
zako zikujikeleze ngodonga, zikungqonge, zi- 
kuvingcele emacaleni onke, zikukahlele emhla- 
foeni, nabantwana bako pakati kwako ; zinga- 
sliiyi nalinye ilitye elipezu kwelinye ; ngokuba 
ubungalazanga ixesha lokwohlwaywa kwako. 
Waza wangena etempileni waqala ukukupa 
abebetengisa nabebetenga kona, esiti kubo, 
Kubaliwe ngokutiwd, Indhlu yam iyindhlu 
yomtandazo : kanti nina niyenzile yangu- 
mngxuma wamasela. Waza wafundisa ete- 
mpileni imihla ngemihla. ICAWA EYESHUMI ELINANYE KWEZI- 
LANDELA EYO-MTRINITI. 

Intandazwana. 

TIXO, okolisa ukubonakalisa amandlila ako 
ngobubele nangotani; Zusipe ngobubele 
ufefe lwako, size siti sihamba endhleleni yemi- 
184 TCAWA XI KWEZILAXDELA EYO-MTRIXITI. 

teto yakOj sizuze izitembiso zako, sibe ngaba- 
mkeli bendyebo yako yasezulwini ; ngaye u- 
Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

Incwadana. 1 Kuma-Kormte xv. 1. 

BAZALWANE, ndiyaniqondisa ivangeli enda- 
yishumayela kuni, nayamkela, nangoku 
nimi kuyo : eningasindiswa ngayo, ukuba nili- 
gcina ilizwi endandilishamayela kuni, ukuba 
anafumana nakolwa. Ngokuba bendininikele 
kuqala, oko endakuzuzayo nam, okokuba u- 
Kristu wafela izono zetu, njengokuba beku- 
baliwe, nokokuba wangcwatywa ; nokokuba 
ubuye wavuka ngomhla wesitatu ngokwezibalo ; 
nokokuba wabomva ngo-Kefasi, nangabalishumi 
elinababini : emva kwoko, Tvabon^va ngabaza- 
hvane bengapezu kwamakulu amahlanu nga- 
xeslia linye ; abaninzi kubo besahleli nana- 
mhla, koko abanye sebelele ; emva kwoko 
wabonwa ngu-Yakobi ; andul' ukubonwa nga- 
ba-Postile bonke ; wati ngokugqibela, wabomva 
ndimi, njengozelweyo lingekabiko ixeska lake. 
Ngokuba ndingomncinane kuba-Postile bonke, 
endingafanele nokuba ndibizwe ngokutiiva ndi- 
ngum-Postile, ngokuba bendiyizinga i-Kerike 
ka-Tixo. Kodwa ngofefe luka-Tixo ndiyinto 
endiyiyo : nofefe lwake lwangakum alwafana 
lwabako ; kodwa ndisebenzile pezu kwabo 
bonke , koko kungendim, kulufefe luka-Tixo 
obelupakati kwam. Xgoko nokuba ndim no- 
kuba ngabo, senjenjalo ukushumayela, nani 
nenjenjalo ukukolwa. 

185 ICAWA XII KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

Ivangelana. Luke xviii. 9. 

WAZA u-Yesu wateta lomzekeliso kubatile 
abebezitembela ukuba bebengabalungi- 
leyo, bebadela abanye : Bekuko abantu aba- 
bini abebenyukela etempileni ukuya kutanda- 
za ; omnye ebengumfarisi, omnye ebengumbuti 
weminikelo. Wema umfarisi watandaza pakati 
kwake ngokuti, Tixo ndiyakubulela, okokuba 
ndingenjengabanye abantu, abangabapangi, na- 
bangaboni, nabangabarexezi, ndingenjengaye 
nalonibuti weminikelo : ukudhla ndikuzila 
kabini ngecawanye, ndiyanikela izahlulo ze- 
shumi zako konke endinako. Koko umbuti 
weminikelo, emi kude, akabanako nokupaka- 
misa amehlo ake ngasezulwini, koko wabeta 
esifubeni sake, esiti, Tixo, yiba notaru pezu 
kwam endingumoni. Ndiyanixelela ukuba 
lomntu wehlela endhlwini yake egwetyelwe 
ngapezu kwomnye : ngokuba osukuba ezipa- 
kamisa uyakutotywa; nozitubayo uyakupaka- 
nviswa. ICAWA EYESHUMI ELINAMBINI KWE- 
ZILANDELA EYO-MTRLNITI. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, 
ohlal' ungxamel' ukuva ngapezu kwoku- 
ngxamela kwetu ukutandaza, ohlal' usipa 
ngapezu kwokunqwenelwa nokufanelwa siti ; 
Galela pezu kwetu ubuninzi bobubele bako ; 
usixolele ezonto ezoyikwa zinkliziyo zetu, 
usipe ezonto ezilungileyo esingafanele ukuba 
186 ICAWA XII KWEZILAXDELA EY0-3ITRLNITI. 

sizicele, kupele ngemfanelo nokusitetelela ku- 
ka-Yesu Kristu u-Xyana wako i-Xkosi yetu. 
Amen. 

Incwadana. 2 Kiima-Koriiite iii. 4. 

"PLI litemba esinalo ku-Tixo ngaye u-Kristu: 
I A kimgekukuba sinamandhla okuqoiida into 
ngokwetu : kodwa amandhla etu avela ku- 
Tixo. Owasenza sibe ngabafundisi abanama- 
ndhla bocebano olutsha ; singengabo abegama. 
singabo abo-Sffoya : ngokuba igama libulala, 
koko u-Moya unika ubomi. Kekaloku ke 
ukuba ubukonzi bokufa bubaliwe ngamagama 
ematyeni bebunobungcwalisa, okokuba usapo 
lo-Sirayeli bukohlwe nokukangela ebusweni 
buka-Mosesi ngeiixa yobungcwaiisa bobuso 
bake, obobungcwalisa bebuyakupela nje : iya- 
kuba ngcwele kaiigakananina ngakumbi inko- 
nzo yo-Moya 1 Ngokuba ukuba inkonzo yoku- 
gwetywa inobungcwalisa, kukona inkonzo 
yobulungisa iyakuyigqita kakulu ngobungcwa- 
lisa. 

Ivangelana. Maraki vii 31. 

1I/ABUYA u-Yesu wapuma emideni ye-Tire 

) ) ne-Sidone, wafika ebwandhle lwase-Galili, 
ecanda emideni yase-Dekapolisi. Baza bazisa 
kuye isitulu esitintitayo ; bamtandaza okoku- 
ba abeke isandhla sake pezu kwaso. Waza 
wasishenxisa esiblweleni, wafaka inaiawe yake 
ezindhlebeni zaso, watshica, wacukumisa 
iilwimi lwaso ; wati ekangela ngasezuhvini, 
wagula, wati kuso, Efata, okukuti, Yuleka. 
Zaza indhlebe zaso zavuleka kwa ngeloxe- 
187 ICAWA XII KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

sha, nengqambu yolwini lwaso yakululeka, 
saza sateta kuhle. Wabayaleza okokuba ma- 
bangaxeleli namntu : kodwa ebayaleza nje, 
kukona bashumayelayo ngakumbi lonto ; ba- 
mangaliswa kakulu, besiti, Uzilungisile into 
zonke ; wenze okokuba izitulu zive, nezi- 
deno-e zitete. ICAWA EYESHUMI ELINANTATU KWE- 
ZILANDELA EYO-MTEINITI. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, onobubele, okupela 
kwowenzayo okokuba abantubako abanya- 
nisekileyo bakukonze ngenene nangokulungi- 
leyo ; Zusipe, siyakutandaza, okokuba siku- 
konze ngokwenene kobubomi, size siti eku- 
gqibeleni, sizifumane izitembiso zako zasezu- 
lwini ; ngazo imfanelo zika-Yesu Kristu i- 
Nkosi yetu. Amen. 

Incivadana. Kuma-Galate iii. 16. 

IZITEMBISO bezenziwe ku-Abrahame na- 
kwinzalo yake. Akatsho ukuti, Nakwinzalo 
zako, ngokungati zininzi; kodwa ngokungati 
inye, esiti, JSTakwinzalo yako, engu-Kristu. 
Kekaloku nditi, Ucebano, obeluqiniselwe 
ngapambili ngu-Tixo ngaye u-Kristu, aluna- 
kucitwa ngumteto, obewenziwe emva kwemi- 
nyaka emakulu amane anamashumi amatatu, 
size isitembiso singabi namandhla. Ngokuba 
ukuba ilifa lingawo umteto, alisengaso isi- 
tembiso ; kodwa u-Tixo walinika ku-Abra- 
hame ngesitembiso. Pofu umteto ngowo- 
188 ICAWA XIII KWEZILANDELA EYO-IVITRIXITI. 

kwenza ntonina? Walekelwe ngenza yezi- 
gqito, ide ifike inzalo isitembiso besenzelwe 
kuyo ; wawuniiselwa ngazo ingelosi esa- 
ndlileni sornlarali. Kekaloku urnlamli asi- 
nguye ngowonmtu abemnye, kodwa u-Tixo 
ngumnye. Umteto walene nezitembiso zika- 
Tixo yinina] Makungabi njalo : ngokuba 
ukuba bekunikiwe uniteto onokupa ubomi, 
ngokwenene ubulungisa ngebuze ngawo umte- 
to. Kodwa Isibalo sibabeke bonke pantsi 
kwesono, size isitembiso esingayo inkolo ka- 
Yesu Kristu sinikwe kubakolwayo. 

Ivayigelana. Luke x. 23. 

ANETAMSANQA amehlo abona izinto eni- 
zibonayo ijina. Ngokuba ndisiti kuni, Bebe- 
baninzi abaprofite nokumkani abebenqwenela 
ukuzibona into enizibonayo nina, kanti abazi- 
bonanga, nokuziva ezonto enizivayo nina, 
kanti abazivanga. Kwesuka umqondisimteto 
otile, wamlinga, esiti, Mfundisi, ndiyakwenza 
ntonina ndize ndidhle ilifa lobomi obunguna- 
pakade ] Wati kuye, Kubalwe ntonina emte- 
tweni ? Ulesesha ngokutinina ? Wapendula 
wati, Yitande i-Nkosi u-Tixo wako ngayo 
yonke inkliziyo yako, nangawo wonke umpe- 
fumlo wako, nangawo onke amandhla ako, 
nangayo yonke ingqondo yako ; nomelwane 
wako njengokuzitanda kwako. Wati kuye, 
Ulungisile ukupendula ; kwenze oku, wauya- 
kudhla ubomi. Koko yena efun' ukuzitete- 
lela, wati ku-Yesu, Umeiwane warn unguba- 
nina ] Wati u-Yesu ukupendula, Umntu 
otile wenlela e-Jeriko evela e-Yerusaleme, 
189 ICAWA XIV KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

waza wahlangana namanyangaza, awampa- 
agayo, ambeta nokubeta, emka, amshiya eza 
kufa. Kwaza kwehla umpriste otile ngale- 
yondhlela, wati, akumbona, wegqita ngelinye 
icala. Kanjalo nom-Levi akufika kulondawo, 
weza wabonela, wegqita ngelinye icala. Kodwa 
um-$amariya otile, ehamba, wafika apo ebe- 
kona ; wati akumbona, wabetwa lusizi ngaye, 
waya kuye, wawabopa amanxeba ake, egalela 
ioli neveyine, wambeka ehasheni lake, wamsa 
entangeni, waniondhla. Wati kwakusa, aku- 
mka, waroia iniali ezimbini, wazinika kumni- 
nintanga, wati kuye, Zumgcine ; nento oyi- 
citayo ngaye ngapandhle kwoku, ndiyakuti. 
ndakubuya ndifike, ndiyibuyisele kuwe. Ke- 
kaloku uti wena, ngowupina kwababatatu 
obe ngumelwane kobehlangene namanyanga- 
za'? Wati, Ngulowo owamsizayo. Wati u- 
Yesu kuye, Hamba, wenjenjalo nawe. ICAWA EYESHUMI ELINAISTE KWEZI- 
LANDELA EYO-MTRINITI. 

Intandaziuana. 

TIXO onamandlila onke ongunapakade, Ya- 
ndisa kuti ukolo, netemba, notando ; zuti, 
ukuze sizuze oko ubusitembise ngako, usenze 
okokuba sikutande oko usiyale ngako ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Inewadana. Kuma-Galate v. 16. 

"YTDITI kaloku, Hambani ngo-Moya ka-Tixo, 
±\ naningavikuyenza inkanuko yenyama. 
190 ICATVA XIV KWEZILAXDELA EYO-MTRIXITI. 

Ngokuba inyaina yalene no-Mora, iiikaimko 
zayo, no-Moya walene nenyama, inkanuko 
zavro ; ezizombini ke zahlukene enye kwenye ; 
uize ningabi nako ukuzenza ezonto ebeninge 
ningazenza. Kodwa ukuba nikokehva ngo- 
Moya, anipantsi kwomteto. Kekaloku imi- 
sebenzi yenyania iyabonakala, eyokuti, uku- 
rexeza, umbulo, ubnncola, inkanuko eziko- 
hlakeleyo, ubedesho hvezitixo, ubugqwira, 
utiyano, impikisano. ubnkwele, umsindo, unee- 
tezo, izahlukano, imfundiso zobnxoki, umona, 
umbulalo, ukunxila, imihlali eniibi, nezinto 
ezinjalo : endinixelela ngazo, njengokuba be- 
ndinixelele ngexesha langapambili, Okokuba 
abenza into ezinjalo abasayikulidhla ilifa 
lobukumkani buka-Tixo. Kodvra iziqamo zo- 
Moya zilutando, uvuyo, uxolo, uiuqumba 
kade. ububele, ukulunga, ukolo, iilulamo, ubu- 
ngcatu, ezi ke azalene namteto. Nabaka- 
Kristu bayikurusesliile inyama ndayronye 
nenkannko nenqwenelo zayo. 

Tcangelana. Luke xvii. 11. 

WATI n-Yesu esiya e-Yerusaleme, wacanda 
e-Samariya ne-Galili. Kwati esangena 
emzini otile, kwahlangana naye amadoda ali- 
skumi abenganialeperi, abema kude. Bapa- 
kamisa amazvri abo bati, Yesu, Nkosi, yiba no- 
sizi pezu kvretu. Waza akubabona, wati kubo, 
Hambani, niye kuzibonisa kubapriste. Baza 
bati, besahamba, baalamb iiluka. Wati omnye 
wakubo, akubotia ukuba ebepilisiwe, wabuya, 
vramdumisa u-Tixo ngelizvri elikulu, wawa 
pantsi ngobuso agasezinyaweni zake, embulela : 
191 rCAWA XV KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

wayengum-Samariya yena. Wati u-Yesu ngo- 
kumpendula, Bekungahlanjululwanga abali- 
shumi na? bapina ke abasitoba 1 Akuko aba- 
buyileyo ukuza kumdumisa u-Tixo, ngapandhle 
kwalomntu owasemzini. Waza wati kuye, 
Vuka, uhambe, ukolo lwako lukupilisile. ICAWA EYESHUMI ELINANKLAOT 
KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

Intandazivana. 

OIYAKUTANDAZA, Nkosi, okokuba uyi- 
gcine i-Kerike yako ngofefe lwako olunga- 
peliyo : uze uti, ngenxa yokuba ubutataka 
bobuntu betu bungenakwenza nto ngapandhle 
kwako, ulilale usigcina ngoncedo lwako kuzo 
zonke izinto ezingasenzakalisayo, nsise entweni 
zonke ezingaluncedayo usindiso lwetu ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Galate vi. 11. 

BOXANI ukuba nkulu kwayo incwadi endi- 
nibaleleyo ngesandhla sam. Bonke aba- 
fun' ukubonakala kuhle enyameni, bayaninya- 
nzela ukuba naluke ; hleze bazingwe ngenxa 
yekuruse ka-Kristu. Ngokuba nabalukileyo 
abawugcini umteto ; kodwa bafuna ukuba na- 
luke, baze baqayisele enyameni yenu. Mina 
ke mandingabi nako ukuqayisela, kupela ngayo 
ikuruse ye-Xkosi yetu u-Yesu Kristu, eku- 
ngaye kukuruseshiwe kum umhlaba wonke, 
nam ndikuruseshiwe kunihlaba. JSTgokuba 
fcu-Kristu Yesu ukwaluka akuyonto, noku- 
192 ICAWA XV KWEZILAXDELA BTO-MTBINITI. 

ngaluki akuyonto, kodwa eyona nto sisidalwa 
esitsba. Nakubo bonke abahamba ngomtetc 

lo. maluti uxolo notara lube pezu kwaba 
napezu kwo-Sirayeli baka-Tixo. Emva kvroku 
makimgabiko ondikatazayo 3 ngokuba nditwele 
emzimbeni warn impawu ze-Xkosi u-Yesu. 

Bazahvane, ufefe Iwe-Nkosi yetu u-Yesu Kristu 
nialube nomora weuu. Amen. 

Ivangdana. Mateyn vi. 24. 

A KUKO ongakonza inkosi mbini : ngokuba 
XX uyakuti atiye enye, at ancle enye ; ati 
umhlaimbi abambelele kwenye, ayidele enye. 
Aninakukonza u-Tixo ndawonye nobutvebi. 
ISTgako oko ncliti kuni, Isingatukutezeleli 
ubomi bemij into eniyakuyidhla, nento eniya- 
kuyisela ; nokwomzimba wenn 3 into eniyaku- 
yambata : Ubomi abungapezu kwokudhla na, 
nomziniba avrungapezu kwengobo na ] Gqa- 
lani intaka zezulu ; ngokuba azihhvayeli, 
azivuni. zingabuteli naseziseleni ; kanti u- 
Yihlo oseznlwini uyazipa ukucllila. Aninga- 
pezu kwazo na ngokuhinga I Xgo wupina 
kuni ongati ngotukutezo ongezelele ebudeni 
bake isilinganiso sibe sinyel Yinina ukuba 
nitukutezelele izivato ? Qondani intvatvainbo 
zasendhle ukuhluma kv^azo : azisebenz:. aziso- 
nti : kanti noko nditi kuni, Ukuba u-Solonione 
kubo bonke ubungcwalisa bake vrayengavati- 
swanga njengenye kwezi. Ngako oko ukuba 
u-Tixo wenjenjalo ukuvatisa ingca vasendhle, 
eti nanilila ibeko, iti ngoinso iposelwe eziko ; 
akayiktmivatisa ngokungapezulu na. nina balu- 
kolo oluncinane I Ngako oko ningabi na: 
193 k ICAWA XVI KWEZILANDELA EYO-MTKINITI. 

lokuti, Siyakudhla ntonina ? siyakusela nto- 
nina % siyakwambata ntonina ] (ngokuba 
zonke ezizinto ziyangxanyelwa ngabaheyi- 
deni :) ngokuba u-Yihlo osezulwini uyazi 
ukuba niziswele zonke ezizinto. Kodwa fu- 
nani kuqala ubukumkani buka-Tixo, nobulu- 
ngisa bake, zaziyakuti zonke ezizinto zongeze- 
lelwe kuni. Ngako oko ningatukutezeleli 
imini yangomso ; ngokuba imini yangomso 
iyakuzitukutezelela okwayo : ububi bamininye 
banele kwa yona. 

ICAWA EYESHUMI ELINESITANDATU 
KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

Intandazwana. 

"VTKOSI, siyakutandaza okokuba utaru lwako 
Jji maluhlale luyililambulula luyigcina i-Ke- 
rike yako, uze uti, ngenxa yokuba ingenaku- 
hlala ngokulungileyo ngapandhle kwoncedo 
lwako, yigcine ngamaxesha onke ngoncedo 
nangobubele bako ; ngaye u-Yesu Kristu i- 
Nkosi yetu. Amen. 

Incivadana. Kunia-Efese iii. 13. 

VTDIYANIKUNGA okokuba ningazilileli 
Jj| imbandezelwa zam endizivayo ngenxa ye- 
hu, ziludumo lwenu nje. Ngenxa yoku 
ndiyaguqa ngamadolo painbi kwo-Yise we- 
Nkosi yetu u-Yesu Kristu, ekubizwa ngaye 
Iwonke uhlanga olusezulwini nasemhlabeni, 
okokuba anipe ngobutyebi bobungcwalisa 
bake, ukuba nomelezwe kakulu ngapakati 
kwenu ngo-Moya wake ; aze u-Kristu ahlal^ 
194 ICAWA XVI KWEZILAXDELA EYO-MTHIXITI. 

ezinkliziyweni zsnu ngokolo ; nize niti, niqini- 
siwe nisekelwe eliitandweni nje, nibe noku- 
qonda ndawonye nabaiigcwele bonke, ukuba 
kungakananina ububanzi, nobude, nobunzulu, 
nobukulu ; nokulwazi utando luka-Rristu, 
ol ugqitisileyo kuko konke uktiqonda, nize 
nizaliseke kuyo yonke inzaliseko ka-Tixo. Ma- 
kuti kaloku konako ukwenza ngapezu kwako 
konke esingakucelayo nesmgakukunibulayo, 
ngawo amandhla asebenzayo kuti, makuti 
kuye kubeko udumiso e-Kerikeni, ngaye u- 
Kristu Yesu, ngamaxesha onke, kude kube 
ngimapakade. Amen. 

Ivangelana, Luke vii. 11. 

KWATI ngemini elandelayo, u-Yesu waya 
emzini okutiwa yi-Nayime ; baza abaninzi 
kubadisipile bake bahamba nave, ndawonye 
nabantu abaninzi. Kekaloku akusondela e.sa- 
ngweni lomzi, bekutwalelwa pandhle umntu 
ofileyo, okupela kwonyana wonina,, wayengu- 
mhlolokazi yena ; bekuko nabantu abaninzi 
balomzi ndawonye nave. Yati i-Xkosi yaku- 
mbona yabetwa lusizi ngenxa yake, yati kuye, 
Ungalili. Yeza yacukumisa itala, (baza abe- 
bemtwele bema,) yati, Mfana, nditi kuwe, 
Ynka. Wesuka ofileyo wahlala, waqala nku- 
teta : yaza yamnikela kunina. Kwaza kwehla 
ukwoyika pezu kwabo bonke, baza bamdumisa 
u-Tixo, besiti, Umprofite omkulu uvukile pa- 
kati kwetu, nokuti, U-Tixo utyelele ebantwini 
bake. Lwavakala udumo lwalento kuyo 
yonke i-Judeya, nakulo lonke ilizwe elinga- 
kona. 

195 K 2 ICAWA EYESHUMI ELINESIXEKXE 
KWEZILANDELA EYO-MTBIZSTITI. 

Intandazivana. 

"VTKOSI, siyakutandaza okokuba ufefe Iwako 
Dl matuhlale lusikokela lusilandela, lusenze 
ukuba sihlale sizinikela kuyo yonke imisebenzi 
elungileyo ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

Incwadana. Kuina-Efese iv. 1. 

MINA kaloku endingumbanjwa we-Nkosi 
ndiyanikunga, ukuba nihambe ngokufa- 
nelwe kukubizwa enibizwa ngako, nibe nolu- 
lamo nokutobeka konke. nokuqumba kade, 
ninyamezelana ngotando \ ningxamel' uku- 
gcina imvumelano yo-Moya ngesibandakanyiso 
soxolo. Kuko umzimba omnye, no-Moya 
oninye, njengokuba nibiziwe ngetemba lilinyo 
lokubizwa kwenu ; i-Nkosi inye, inkolo inye, 
ubatizesho lunye, emnye u-Tixo no-Yise wabo 
bonke, ongapezu kwabo bonke, ongabo bonke, 
ekuni nonke. 

Tvangelana. Luke xiy. 1. 

KWATI akungena u-Yesu endhlwini yomnye 
kubafarisi abakulu ukuba adhle isonka 
ngemini yesabata, wagqahva ngabo. Bekuko 
nomntu pambi kwake obenesifo samanzi. Wa- 
pendula u-Yesu wateta kubaqondisimteto na- 
bafarisi, esiti, Kulungile na ukupilisa ngemini 
yesabata 1 Bati tu. Waza wamtabata, wa- 
mpilisa, wamndulula ; wabapendula esiti, Ngo 
196 ICAWA XVIII KWEZILA>7DELA EY0-MTRI2iITI. 

wupina kuni oyakuti, enehashe nokuba yi- 
nkomo yeyele emngxunyeni 5 ongayikuyirola 
ngemini yesabata 1 Baza bakohhva kukumpe- 
ndula ezizinto. T\ T aza wateta umzekeliso ku- 
bamenynveyo, akuboua ukuketa kwabo izihlalo 
zobukosi, esiti kubo, WakTimenywa ngunmtu 
ukuya erntshatweni, ungablali esihlahveni sa- 
ngasenkla ; hleze kufike omenyiwe nguye 
ongapezu kwako ngobukosi, aze ati okumemi- 
leyo wena nalowo eze ati kirwe. Mnike lomntu 
indawo ; wanduT ukuti wena ngokudana uye 
kuhlala esihlahveni sasezantsi. Kodwa wena 
wakurnenywa, zuye kuhlala kwesisezantsi isi- 
hlalo ; kuze kuti kwakufika okumeniileyo, ati 
kuwe, Sililobo, nyukela enkla : wandul' ukuba 
nodumo ebusweni babadhlelana nawe. Xgo- 
kuba osukuba ezipakamisa uyakutotywa ; nozi- 
tobayo uyakupakanyiswa. ICAWA EYESHUMI ELIXESIBOZO KVv^E- 
ZILAInDELA EYO-MTBINITA, 

Intandazwana. 

\TKOSl, siyakutandaza okokuba ubape abantu 
1}{ bako ufefe hvokuba bazoyise izilingo zo 
mhlaba, nezenyania, nezo-Satane, bati nge- 
nkliziyo ezingcwele balandele wena, ongu-Tixo 
wedwa ; no-aye u-Yesu Kristu i-Xkosi retu. 
A men. 

Incwadana. 1 Kuma-Korinte i. 4. 

YTDIHLALA ndimbulela u-Tixo warn ngenxa 
1a yenu, ngofefe luka-Tixo enilupiwe lona 
ngave u-Yesu Kristu ; lwokuba entweni zouke 
197 1CAWA XVIII KWEZILANDELA EYO-MTRIXITI. 

nityetyiswe nguye, ekuteteni nasebulumkweni 
bonke, njongokuba isingqino sika-Kristu besi- 
qiniselwe pakati kwenu ; nize ningasweli na- 
sinye isipo ; nilindele ukufika kwe-Nkosi yetu 
u-Yesu Kristu, pyakunomeleza kude kube se- 
kupeleni, nize ningabi natyala ngemini ye- 
Nkosi yetu u-Yesu Kristu. 

Ivangelana. Mateyu xxii. 34. 

BATI abafarisi bakuva ukuba u-Yesu ebebo- 
yisile abasadusi, bahlanganisana ndawonye. 
Waza omnye wakubo obengumqondisimteto, 
wambuza, einlinga, esiti, Mfnndisi, nguwupina 
umyalelo omkulu emtetweni? Wati u-Yesu 
kuye, JSfcjoiuokuti, Yitande i-Xkosi engu-Tixo 
wako ngayo yonke mkliziyo yako, nangawo 
wonke uuipefumlo wako, nangavo yonke 
ingqondo yako. Lo nguniyalelo owokuqala 
nomkulu. Nowesibini ufana kwa nawo, ongo- 
u'okuti, Mtande nomelwane wako njengokuzi- 
tanda kwako. Kulemiyalelo mibini kubambe- 
lele wonke Umteto naba-Profite. Kwati aba- 
farisi besabutene ndawonye, u-Yesu wababuza, 
esiti, Mtinina ngaye u-Kristu ] ngunyana 
kabanina? Bati kuye, Ungunyana ka-Davide. 
Wati kubo, kute nina pofu ukuba u-Davide 
ngomoya ambize ngokuti Nkosi, esiti, I-Nkosi 
yati e-Nkosini yam, Hlala wena ngasekunene 
kwam, ndide ndenze intshaba zako zibe sisitulo 
senyawo zako? Ukuba u-Davide uyambiza 
ngokuti Nkosi, angatinina ukuba ngu-Nyana 
wake ? Akwabiko namntu obenako ukumpe- 
ndula nalinye ilizwi ; nasemva kwoko akwabi- 
sabiko mntu ongambuzayo nanye into. 
198 ICAWA EYESHUMI ELIKESITOBA KWE- 
ZILANDELA EYO-MTBINITI. 

Intandazwana. 

TIXO, njengokuba singenakukukolisa ngapa- 
ndhle kwoncedo lwako ; Zuwenze ngofefe 
okokuba u-Moya wako Oyingcwele azipate 
azilungise inkliziyo zetu entweni zonke \ ngaye 
u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Efese iv. 17. 

OKU endikutetayo udiyakuteta ndikunqinele 
e-Nkosini, ndisiti ukuba maningabi saha- 
mba njengoko abanye abaheyideni beharaba 
ngako, ngokuugendawo kwenkliziyo yabo ; 
benengqondo ernnyama, bepambene nobomi 
buka-Tixo ngokungazi kwabo ngenxa yobu- 
mfama obusenkliziyweni zabo ; abati, benga- 
senakuva nje, bazinikele enkohlakalweni 
yonke, baze beuze ubuncola bonke njengoku- 
bungxamela kwabo. Kodwa nina animfunda- 
nga u- Kristu ngokunjalo ; ukuba kambe ni- 
mvile nafuudiswa nguye kanjako, ujeDgokwe- 
nyaniso ekuye u-Yesu : okokuba nilahle unmtu 
omdala wenklalo yenu yangapambili onakeleyo 
ngokufanelwa zinkanuko zenkohliso, ukuze 
umoya wenkliziyo zenu weuziwe kutsha ; nize 
nanibate umntu omtsha odaliweyo ngomfane- 
kiso ka-Tixo ekulungeni nasebungcweleni obu- 
yinene. Ngako oko kulahleni ukuxoka, nitete 
nonke inyaniso liabaraelwaiie beuu : ngokuba 
singamalungu omnye kwomnye. Qurnbani, 
niugoni : malingatshoni ilanga pezu kwengqu- 
199 ICAWA XIX KWEZILANDELA EYO-MTRIXITI, 

mbo yenu : nize niiigamnikeli indawo u-Sa- 
tane. Obesiba inakangabuyi ebe \ kodwa 
makasebenze, enze okulungileyo ngezandlila 
zake, aze abe nokumpa osweleyo. Makunga- 
pumi ilizwi elikohlakeleyo emlonyeni wemi, 
kodwa kuteteni okulungileyo, kube luncedo, 
luze lunikele ufefe kubabevi belizwi Xize 
ningamoni u-Moya Oyingcwele ka-Tixo, eniqi- 
niswa nguye ide ibeko imini yenkululeko. 
Mabuti bonke uburara, nomsindo, nengqumbo, 
nokungxola, nokugxeka, nawo wonke umona, 
bulahlwe kuni. Xize nibe nesisa omnye 
kwomnye, nibe nobubele, nixolelana, njengo- 
kuba u-Tixo enixolele ngenxa yake u-Kristu. 

Ivangelana. Mateyu ix. 1. 

U-YESU wangena enqanaweni, wawela, wa- 
fika esixekweni sakowabo. Baza bazisa 
umntu obenesifo sokushwabana, elele eluku- 
kweni. Waza u-Yesu ebona ukolo lwabo, 
wati konesifo sokushwabana, Nyana, yonwaba, 
uzixolelwe izono zako. Baza ababali inxenye 
bati pakati kwabo, Lonintu uyamgxeka u-Tixo. 
Waza u-Yesu, ezazi izicingo zabo, wati, Xici- 
ngela nina okukolilakeleyo ezinkliziyweni ze- 
nu ? Kukupina okulula, ukuti, Uxolelwe 
izono zako? nokuti, Yuka uhambe? Kodwa 
ukuze nazi okokuba u-Xyana womntu una- 
mandhla emhlabeni okuxolela izono (wandul > 
ukuti konesifo sokusliwabana,) Yuka, utate 
ukuko Iwako, uye endhlwini yako. Wesuka 
ke, way a endhlwini yake. Saza isihlwele saku- 
bona oko, samangaliswa, samdumisa u-Tixo, 
obenikile amandliia angaka ebantwini. 
200 ICAWA EYAMASHXJMI MABINI KWEZI- 
LAXDELA EY0-MTR1NITL 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, onofefe olupezu 
konke, znti ngobubele bako obukulu usi- 
gcine, siyakutandaza, entweni zonke ezingase- 
nzakalisayo ; size siti, sesilungile nje ngo- 
mzimba nangompefumlo, sizenze ngovuyo 
ezonto ozifunayo ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi 
yetu. Amen. 

Incivadana. Kuma-Efese v. 15. 

HAMBANI kaloku ngobuluinko, kungabi 
njengabazidenge, kodwa njengabalumki- 
leyo, nilikutalele ixesha, ngokuba kuseniihleni 
ekohlakeleyo. Xgako oko ningabi ziziclenge, 
kodwa maniqonde ukuba iyinina intando ye- 
Xkosi. Xize ninganxili yiveyine, ehilizisayo ; 
kodwa manizaliswe ngo-Moya; niteta ngoku- 
cula, nangokuvuma, nangamaculo ango-Moya 
ha-Tixo ; nivuma, niculele e-Xkosini ngenkli- 
ziyo; nihlala nibulela ngenxa yento zonke 
ku-Tixo no-Yise, Egameni le-Xkosi yetu u-Yesu 
Kristu; nilulamelana omnye kwomnye eku- 
nioyikeni u-Tixo. 

Ivangelana. Mateyu xxii. 1. 

WAZA wati u-Yesu, Ubukumkani bezulu 
buyafana nokumkani otile, owamenzela 
unyana wake umtshato ; watuma izicaka zake 
ukuya kubiza abamenyelweyo emtshatweni ; 
abavuma ukuza ke. Wabuya watuma ezinye 
izicaka, esiti, Baxeleleni abamenyiweyo ngo- 
201 k 3 ICAWA XX KWEZILAN"DELA EYO-MTRINITI. 

kuti, Isidhlo sam sendisilungisile ; inkabi zam 
nezityetyisiweyo zam sezixeliwe, into zonke 
sezilungile ; yizani emtshatwerii. Abakatalela 
ke, bahamba indhlela zabo, omnye waya entsi- 
mini yake, omnye waya entengweni yake j 
sati isisalela sazibamba izicaka zake, sazipata 
kakubi, sazibulala. Wati ukumkani akuva 
oko, waba nomsindo ; wakupa imikosi yake, 
wabatshabatalisa abobabulali ; wasitshisa ne- 
sixeko sabo. Wandul' ukuti ezicakeni zake, 
Umtshato ulungisiwe, koko abamenyiweyo 
bebengafanelekile. Yiyani ngoko ezindhleleni 
ezinkulu, niti bonke enibafumanayo, nibabizele 
emtshatweni. Zaza zapuma ke ezozicaka, 
zaya ezindhleleni ezinkulu, zahlanganisa bonke 
ezibafumanayo, abakohlakeleyo nabalungileyo; 
waza umtshato wazala ngabalileli ekutyeni. 
Waza wati ukumkani, akungena ukuze abone 
abahleli ekutyeni, wabona kona umntu obe- 
ngenasivato somtshato. Wati kuye, Sihlobo, 
ute nina ukungena apa, ungenaso isivato 
somtsliato i Akabi nakuteta, Wati uku- 
mkani ezicakeni zake, Mbopeni izandhla ne- 
nyawo, nimtabate, nimlahlele ebumnyameni 
bangapandhle : apo kuyakubako ukulila noku- 
qaqazela kwamazinyo. Ngokuba bebaninzi 
ababiziweyo, koko bebancinane abaqashiweyo. ICAWA EYAMASHUMI MABESTI ANANYE 
KWEZILATCDELA EYO-MTBJNITI. 

Iiitandazioana. 

IYAKUTANDAZA, Nkosi enofefe, okokuba 
ubape abantu bako abenene uxolo noxolelo, 
202 s ICAWA XXI KTTEZILAXDELA EYO-MTEIXITI. 

baze baklanjululwe kuzo zonke izono zabo, 
bakukonze ngenkliziyo eyonwabileyo • ngaye 
u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen, 

Incwadana. Kuma-Efese vi. 10. 

BAZALAYAXE bani, Yomelelani e-Xkosini, 
nasebukuhvini bamanclhla ayo. Zivatiseni 
ngazo zonke izixobo zika-Tivo, nize nibe noku- 
melana nawo onke arnaainga ka-Satane. Xgo- 
kuba asimelene negazi nenyama, kodwa sime- 
lene nabanobnkosi, namandhla, nabapati bo- 
buninyama beiilizvre, naman&hla enkuhlakalo 
abumoya asendaweni zangapezulu. Xgoko 
zitabateleni zonke izixobo zika-Tixo, nize nibe 
nokunia ngemini yobnbi : niti nakuba nikwe- 
nzile konke, niqinise ukuma. Yimani ngoko, 
izinqo zenu zibinqiwe ngobimyaniso ; nivetei^i- 
gcinisifnba sobuhmgisa ; nenyavro zenu zivete 
ubulungisa be-Yangeli yoxolo ; napezu konke, 
nitabate ikaka lokolo eniyakuzipepa ngalo 
zonke izikali zomlilo zokohlakeleyo ; nitabate 
nesigeinankloko sosindiso, nesirele so-Moya, 
esili-Lizwi lika-Tixo : nitandaza ngamaxesha 
onke ngemitandazo nezikungo zo-Moya, niii- 
ndele oko ngako konke ukunyaniezela, nita- 
ndazela abangcwele bonke ; ninditanclazele 
nam, okokuba ndinikwe ilizvd, ndibe nokuvnla 
umlomo warn ngokungoyiki, ndisliuniayele 
imfihlakalo ye-Yangeli, enditunyelwa yona 
ndisekubanjweni ; nokokuba nditete ndingo- 
yiki, njengoko endifanel' ukuteta ngako. 

Ivangelana. Joliane iv. 46. 

BEKUKO inkosana etile. ebinonyana e-Ka- 
penayume obesifa. Yati yakuva nkuba 
203 ICAWA XXII KWEZILANDELA EY0-MTEJN1TI. 

u-Yesu ebefikile e-Galili evela e-Judeya, ya- 
ya kuye yamtandaza okokuba eze kupilisa 
unyana wayo ; ngokuba ebezakufa. Wati u- 
Yesu kuye, Ukuba aniboni imiqondiso nemi- 
mangaliso, anisayikukolwa. Yati inkosana 
kuye, Nkosi, yihla engekafi umntwanam. 
Wati u-Yesu kuyo, Hamba ke, unyana wako 
uhleli. Yaza yakolwa lilizwi abelitetile kuyo 
u-Yesu, yahamba indhlela yayo. Kwati 
isehla. izicaka zayo zayikaulela zayixelela zisiti, 
Unyana wako upilile. Yandula yabuza kuzo 
iyure waqala ukupila ngayo : zati kuyo, 
Icesika limyeke izolo ngeyure yesixenxe. 
Waza waqonda uyise ukuba belikwaleloxa u- 
Yesu ebete ngalo kuye ukuti, Unyana wako 
uhleli; waza wakolwa ngokwake, kwa nayo 
yonke indhlu yake. Kanjako nguwo owesi- 
bini umangaliso ov^enziwa ngu-Yesu, akuba 
ebifikile e-Galili evela e-Judeya. ICAWA EYAMASHUMI AMABINI ANA- 
MBINI KWEZILANDELA EYO-MTBINITI. 

Intandazwana. 

NKOSI, siyakutandaza okokuba uyigcine 
i-Kerike yako ekwenzeni okulungileyo 
ngamaxesha onke ; ize iti ngokukusela kwako 
igcinwe ezingozini zonke, ikukonze ngemise- 
benzi elungileyo, kube kukudunyiswa kwe- 
gama lako ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 
204 ICAWA XXII KWEZILANDELA EY0-MTR1NITI. 

Incivadana. Kuma-Filipi i. 3. 

"VTDIYAMBULELA u-Tixo warn kuko konke 
±S ukunikumbula kwarn, (ndihlala ndinitanda- 
zela ngovuyo kuyo yonke imitandazo yam,) ndi- 
bulela ubukolwane benu obubeko e-Vangeleni 
kwa ngemini yokuqala kwada kwa namhla ; ndi- 
tembile ngokuqinileyo okokuba obeqale umse- 
benzi olungileyo pakati kwenu uyakuwugqiba 
ide ibeko imini ka-Yesu Kristu; njengokuba 
kundilungele ukutsho njalo ngani nonke, 
ngokuba nisenkliziyweni yam, njengokuba 
ningabahluleli ekubanjweni kwam, nasekuyi- 
gcineni i-Yangeli nasekuyiqiniseni yona, ni- 
ngabahluleli naselufefeni twain nonke. Ngo- 
kuba u-Tixo ulingqina lam, lokokuba ndiya- 
nikumbula kakulu ngesisa sika-Yesu Kristu. 
Kanjalo ndiyatandaza okokuba utando lwenu 
lugqitise ngakumbi ekwazini nasekuqondeni 
konke : nize niziqonde into ezilungileyo, nibe 
mhlope, ningenatyala, ide ifike imini ka- 
Kristu : nizalisiwe ngeziqamo zobulungisa, 
ezingaye u-Yesu Kristu, kube kukungcwa- 
liswa nokudunyiswa kuka-Tixo. 

Ivangelana. Mateyu xviii. 21. 

WAIT u-Petrosi ku-Yesu, Nkosi, kuyakuba 
futi kangakanina umzalwane warn endo- 
na, ndimxolele 1 Kude kube kasixenxe na ? 
Wati u-Yesu kuye, Anditsho kuwe ukuti, 
kube kasixenxe ; kodwa nditi, kube ngama- 
xesha angamashumi asixenxe apindiweyo ka- 
sixenxe. Ngako oko Ubukumkani bezulu 
buyafana nomntu ongukumkani obefuna uku- 
205 ICAWA XXII KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

bala amatyala ezicaka zake. Kwati akuqala 
ukubala, kwaziswa kuye obenetyala letalente 
zangamawaka alishuuii. Kodwa engenakuzi- 
hlaula nje, yati inkosi yake ukuba makute- 
ngiswe ngaye, nomfazi, nabantwana bake, nako 
konke anako, kuze kuhlaulwe. Saza sawa 
pantsi ke isicaka eso, sayitandaza, sisiti, 
Nkosi, ndinyamezele, ndoza ndikuhlaulele 
konke. Yaza inkosi yesosicaka yabetwa lu- 
sizi, yasikulula, yasixolela elotyala. Koko 
sapuma esosicaka, safumana esinye ebesisica- 
ka ndawonye naso, esanetyala kuso lemalana 
zilikulu ; saza sasibamba, sasirwitsha, sisiti, 
Hlaula ityala lako. Waza obesisicaka nda- 
wonye naso wawa pantsi ngasezinyaweni zaso, 
wasitandaza, esiti, Ndinyamezele, ndoza ndi- 
kuhlaulele konke. Asavuma ke ; saye samfaka 
entolongweni, ade ahlaule elotyala. Zaza 
ezinye izicaka zakubona obekwenzhve, zalusizi 
kakulu, zeza zashumayela enkosini yazo 
konke obekwenziwe. Yaza inkosi yazo, ya- 
kuba ibisibizile yati kuso, Sicakandmi esiko- 
hlakeleyo, bendikuxolele nje lonke elotyala, 
ngokuba ubunditandaza : ngeungabanga na- 
lusizi na pezu kwobesisicaka nave, njengo- 
kuba bendinosizi pezu kwako? Yaqumba ke 
inkosi yaso, yasinikela kubabandezeli, side 
silihlaule lonke elotyala. Kwanjalo no-Bawo 
wasezulwini uyakunenjenjalo, ukuba aniti 
nonke kvasenkliziyweni zenu nibaxolele aba- 
zalwane benu iziposo zabo. 206 TCA WX EYAMASHUMT AMABINI AXAXTA- 
TU KWEZILAKDELA EYO-MTRINITI. 

Iniandazwana. 

HniXO, oyinqaba namandhla etu, ongumenz: 
X wako konke ukukmga • Zuti, siyakuku- 
nga, uyive imitandazo ye-Kerike yako ; wenze 
okokuba sizizuze ezonto esizicelayo ngokolo ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Filipi iii. 17. 

MANITI, bazalwane, nibe ngabalandell 
ndawonye nam, nibagqale nabahanibayo 
ngomlinganiso wetti. (Ngokuba baninzi aba- 
hambayo, ebendinixelele ngabo futi, ndinixe- 
lela ngabo nangoku ndilila, okokuba bazi- 
ntshaba zeknruse ka-Kristu ; okukugqibela 
kwabo kukukutshabalala, otixo nsisisu sabo, 
abaqayisela ngelilazo labo, abanyamekela 
izinto zasemblabeni.) Ngokuba ikaya letu 
lisezulwini, apo simkangela u-Msindisi, oyi- 
Nkosi u-Yesu Kristu ; oyakuguqula umzimba 
wetu ongendawo, uze ufane no wake okazl- 
mlayo, ngako ukusebenza kwake, anako 
ngako ukuzeyisa into zonke zibe pantsi 
kwake. 

Ivangelana. Mateyu xxii. 15. 

BAY A ke abafarisi bacebisaria ukuba banga- 
mbamba njanina ekuteteni kwake. Baza 
batumela kuye abadisipile babo, ndawonye 
naba-Herode, besiti, Mfundisi, siyazi ukuba 
uyinene, nokokuba ufundisa indhlela ka- 
Tixo ngenvaniso, ungakataleli mntu, ngokuba 
207 " ICAWA XXIV KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

akukangeli isiqu somntu. Sixelele ke, uti- 
nina ngokwako 1 Kusifanele na ukuba si- 
mqole u-Kesare, akufanelekile, kusininal 
Kodwa u-Yesu eyazi inkohlakalo yabo wati, 
Nindilingela nina, balianalianisindini 1 ndibo- 
niseni imali yokuqola. Bayizisa kuye imali. 
Wati kubo, Ngokabanina lomfanekiso nesisi- 
balo ? Bati, Ngoka-Kesare. Wati kubo, Ni- 
kelani ke ku-Kesare into zika-Kesare ; naku- 
Tixo ezika-Tixo. Bati bakuva oko, bamanga- 
liswa, bamyeka, bemka. ICAWA EYAMASHUMI AMABIN1 ANANE 
KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

Intandazwana. 

FX)SI, siyakukunga okokuba ukulule 
abantu bako ezonweni zabo ; size siti ngo- 
bubele nangokulunga kwako sikululwe sonke 
ezintanjeni zezozouo esizenzileyo ngobutataka 
betu : Kwenze oku, Bawo wasezulwini, ngenxa 
yake u-Yesu Kristu oyi-Nkosi no-Msindisi 
wetu. Amen. 

Incwadana. Kuma-Kolose i. 3. 

SIYAMBULELA u-Tixo no-Yise we-Nkosi 
yetu u-Yesu Kristu, sihlala sinitandazela, 
siluvile nje ukolo lwenu olukuye u- Kristu 
Yesu, notando eninalo ngakubo bonke aba- 
ngcwele ; ngenxa yeteniba elinibekelweyo ezu- 
lwini, enaliva ngaparnbili ngelizwi lenyaniso 
ye-Vangeli, eyafika kuni, nasemhlabeni wo- 
nke, eti yona yavelisa iziqamo, nangapakati 
kwenu, kwa ngemini enayiva ngayo, nalwazi 
208 ICAWA XXIV KWEZILAXDELA EYO-MTRIXITI. 

iifefe luka-Tixo ngokwemyaniso. Xjeugoko 
neva ngako ngo-Epafra.si osisieaka ndawonye 
nati esitandiweyo, ongmnkonzi ka-Eristu 
onyanisekileyo kuni ; owasishumayela utando 
lwenu ngo-Moya. Ngenxa yoku nati kwa 
ngemini seva ngayo, asiyekanga iiknnitanda- 
zela, nokucela okokuba nizaliswe ngokwrazi 
intando yake kubo bonke ubulumko nengqo- 
ndo yomoya : nize nihambe ngokafaneleki- 
leyo e-Xkosini kuko konke ukutanda kwayo, 
niqamile kuyo yonke imisebenzi elnngileyo, 
busandiswa ubulumko buka-Tixo kuni ; no- 
nielezwa ngamandhla onke, ngobukulu bodu- 
mo Iwake, kuko konke ukunyarnezela, noku- 
qumba kade, ndawonye novuyo : nibulela ku- 
Yise, osenzileyo sibe ngabahluleli belifa la- 
bangcwele ekukanyeni. 

Ivangdana. Mateyii ix. 18. 

KY7ATI u-Yesu esateta ezizinto kubadisipile 
baka-Johane, kweza inkosana etile, yamta- 
ndaza. isiti> Intombi yarn isandiiT ukufa ka- 
loku nje: kodwa zuze ubeke isandhla sako 
pezu kwayo, yoza ipile ke. Wesuka u-Yesu 
wayilandela ndawonye nabadisipile bake. 
(Kekaloku ke umfazi obenesifo segazi hninya- 
ka yalishunii elinamiljini. weza ngasemva 
kwake, wacukumisa umqiikumbelo wengubo 
yake : iigokuba ebesiti pakati kwake. Ukuba 
ndingacukumisa nokuba kuyingubo yake. ndi- 
yakupila. Kodwa u-Yesu wajika. waza akti- 
mbona. wati, Ntombi yonwaba. ukolo Iwako 
lukupilisile. Y'aza unifazi wapiliswa kwa 
ngeloxesha.) Wati u-Yesu akufika endhlwini 
209 1CAWA XXV KWEZILANDELA EYO-MTRINITI. 

ycnkosana, akubona ababeti bohadi nabantu 
bexokozela, wati kubo, Kwelelani ; intombi 
ayifile, ilele kodwa. Baza bamhleka. Keka- 
loku bakukutshwa abantu, wangena, wayiba- 
mba ngesandhla, yaza intombi yavuka. Lwaza 
udumo lwalento lwaligqiba lonke elozwe. ICAWA EYAMASHUMI AMABINI ANA- 
NKLANU KWEZILANDELA EYO-MTRI- 

Intandazwana. 

ZIVUSE, siyakukunga, Nkosi, inkliziyo za- 
bantn bako abanyanisekileyo ; baze bati, 
bevelisa kakulu iziqamo zemisebenzi elungi- 
leyo, bavuzwe nguwe ngolmkolisekileyo ; nga 
ye u-YesuKristu i-Nkosi yetu. Amen, 

Eyencwadana. Jeremiya xxiii. 5. 

T^EKALOKU imihla iyeza, itsbo i-Nkosi, 
J\ endiyakuvusaku-Davide Isebe elilungi- 
leyo, no-Kumkani uyakupata ngobukosi, 
agwebe ngokulnngileyo nangokufanelekileyo 
emhlabeni. Ngemihla yake o-Juda bayaku- 
sindiswa, no-Sirayeli bahlale ngokwonwaba : 
neli li-Gama lake ayakubizwa ngalo, iikuti, 
INKOSI EBUBULUNGISA BETU. Ngoko 
imihla iyeza, itslio i-Nkosi, abangayikuti 
ngayo, I-Nkosi ihleli, eyalukupa usapo lwa- 
kwa-Sirayeli ezweni le-Jipete ; kodwa oaycv- 
fcuti, I-Nkosi ihleli, eyakupa, yayikokela 
inzalo yendhlu yo-Sirayeli ivela ezweni langa- 
senkla, nasemazweni onke apo bendibacitele 
kona, bayakuhlala emhlabeni ongowabo. 
210 TJ ICAWA XXV KWEZILAXDELA BYO-MTBIN1TI. 

Tcangelaiia. Joliane vi. 5. 

T ATI u-Yesu akupakamisa amelilo ake, 
wabona umhlambi onikulu usiza kuye, 
wati ku-Filipi, Siyakusitenga pina izonka, 
ukuze aba badMe I (Watsho emlinga, eyazi 
nje ngokwake into ebeyakuyenza.) U-Filipi 
wampendula wati, Izonka ezamakulu niabini 
emali azingebaneli, baze bonke ngabanye ba- 
zuze intwana. Omnye kubadisipile bake, u- 
Andrewu, umninawe ku-Simone Petrosi, wati 
kuye, Kuk' umfana apa, onezonka zeralasi 
ezihlanu, nenklanzana ezimbmi ; kodwa zi- 
Dgayintonina ezo kwabangaka I Wati u-Yesu, 
BaMaliseni pantsi abantu. Yayininzi ingca 
kulondawo. Ahlala pantsi ke aniadoda, anani 
•eiingati lingamawaka amahlanu. Waza u- 
Yesu watabata izonka, wati akuba ebebulele, 
wabela abadisipile, baza abadisipile babela abe- 
behlcli pantsi ; kwa nenklanzi ngokutanda 
kwabo. Bakuhluta, wati kubadisipile bake, 
Butani amaqekeza aseleyo, kuze kungalahleki 
nto. Bawabuta ke. bazalisa izitya zalishurai 
elinazibini ngamaqekeza ezonka zeralasi ezi- 
lilanu abesele kwabebedhlile. Bandul' abo- 
bantu bakuba bewubonile umangaliso obewe- 
nziwe ngu-Yesu, bati, Xgokwenene nguye lom- 
Profite obeyakuza emhlabeni. IT UJcuba huseko Icawa eziseleyo, engekafiki eyoku- 

qala Icawa ye-Adevenie, huydkuietwa Intanda- 

a rwncwadana nevangelana zezocawa ebezi- 

ngatetwanga emva hwe-Epifani. Ukuba aziseico, 

maziiiqaietiLa ezinrandazivana ntncvxidana ?ie- 
211 IMINI KA-ANDREWU UMP03TILE. 

vangelana. Koko lentandazwana yokugqibela 
nencwadana nevangelana yayo mayitetwe roge- 
cawa eyandulela Icawa yokuqala ye-Adevente. IMINI KA-ANDKEWU UMPOSTILE. 

Intandazvjana. 

TIXO onamandhla onke, owanika u-Andrewu 
um-Postile wako oyingcwele ufefe Iwoko- 
kuba eve, akubizwa ngu-Nyana wako ongu- 
Yesu Kristu, wamlandela ngokungatandabuzi ; 
Sipe sonke okokuba tina sibizwa nje li-Liz^i 
lako elingcwele, sizinikele siyenze ngokulula- 
mileyo imiteto yako eyingcwele ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incivadana. Kuma-Homa x. 9. 

UKUBA uyayivuma ngomlomo i-Nkosi engu- 
Yesu, ukolwe ngenkliziyo okokuba u-Tixo 
umvusile kwabafileyo, uyakusindiswa. Ngo- 
kuba ukugwetyelwa kuza ngokukolwa nge- 
nkliziyo, nosindiso luza ngokuvunywa kwe- 
nkolo ngomlomo. Ngokuba Isibalo siti, Osu- 
kuba ekolwa nguye akayikudaniswa. Ngokuba 
akuko sahlulo pakati kwaba-Yodi nama-Girike : 
ngokuba inye i-Nkosi ebatamsanqelisayo bonke 
abacela kuyo. Ngokuba osukuba eyakubizela 
Egameni le-Nkosi uyakusindiswa. Bayakuti- 
nina nokubizela kulowo abangamkolwayo] Ba- 
yakutinina nokukolwa kulowo abangamvanga? 
Bayakutinina nokuva kungeko umshumayeli ? 
Bayakutinina nokusliumayela bengatunywa- 
nga? Njengokuba kubaliwe ngokutiiva, Hayi 
ukuba zinkle kwazo inyawo ^abashumayeli 
212 IMINI KA-ANDREWU UMPOSTILE. 

be-Yangeli yoxolo, nendaba ezivuyisayo zento 
ezilungileyo ! Kodwa abayigcinanga i-Vangeli 
bonke. Ngokuba u-Yisaya uti, Nkosi, kuko 
lwe banina kukushumayela kwetu '? Ukolo 
kaloku luza ngokuva, nokuva nge-Lizwi lika- 
Tixo. Kodwa nditi, Abevanga-na 1 Ewe ngo- 
kwenene, Ukuteta kwabo kuligqibile ilizwe, 
namazwi abo afikile ezincameni zonihlaba. 
Kodwa nditi, O-Sirayeli bebengazi na *? Uti 
u-Mosesi kuqala, Ndiyakunenza nibe nekwele 
ngakubo abangesiso isizwe, ndiniqumbise nge- 
sizwe esingenangqondo. Kodwa u-Yisaya 
uteta ngamandhla, uti, Ndafunyanwa ngaba- 
ngandifuniyo ; ndabonakaliswa kwabebenga- 
ndibuzanga. Kodwa uti ko-Sirayeli, Imini 
yonke ndolule izandhla zam ngakuso isizwe 
esingevayo nesimangalayo. 

Ivangelana. Mateyu iv. 18. 

TT7ATT u-Yesu ehamba ngaselwandhle lwase- 
) ) Galili, wabona abazalwane ababini, u-Si- 
mone okutiwa ngu-Petrosi, no-Andrewu umni- 
nawe wake, beposela utanibo elwandhle, (ngo- 
kuba bebengabatiyeli benklanzi •) waza wati 
kubo, Ndilandeleni ; ndize ndinenze nibe nga- 
batiyeli babantu. Bati kwa ngeloxeshana 
bashiya intambo zabo, bamlandela. Wati 
esuka apo wabona abanye abazalwane ababini, 
o-Yakobi unyana ka-Zebede, no-Johane umni- 
aawe wake, besenqanaweni ndawonye no-Ze- 
bede uyise wabo, betunga intambo zabo ; waza 
wababiza. Baza kwa ngeloxeshana bayishiya 
nqanawa noyise wabo, bamlandela. 
213 IMINI KA-TOMASI UMPOSTILE. 

Intandazivana. 

TIXO onamandhla onke onguuapakade, owati, 
luze ukolo luqiniswe rigakumbi, wavuma 
okokuba um-Postile oyingcwele u-Tomasi abe 
nokiitandabuza ukuvuka kwo-Nyana wako ; 
Zusenze okokuba sikolwe ngokuqinileyo kuye 
u-Nyana wako u-Yesu Kristu singatandabuzi, 
luze ukolo lwetu lungabi nakwohlwaywa eme- 
hlweni ako. Zusive, Nkosi, ngaye u-Yesu 
Kristu, ekuti kuye, nakuwe, naku-Moya Oyi- 
ngcwele, kubeko lwonke udumiso nobungcwa- 
lisa, kaloku nakude kube ngunapakade. 
Amen. 

Incwadana. Kuma-Efese ii. 19. 

"YflNA kaloku, anisengabo abasemzini naba- 
JLl hambi, kodwa mngabomhlambi' waba- 
ngcwele, nabendhlu ka-Tixo ; nakiwe pezu 
kwesisekelo saba-Postile naba-Profite, u-Yesu 
Kristu ngokwake elilitye elikulu lembombo ; 
eti indhlu yonke ilungelelisiwe ngaye, ibe 
yitempile engcwele e -Nkosini, eniti ngaye 
nakiwe ndaweninye nibe yindhlu ka-Tixo 
ngaye u-Moya toalce. 

Ivangelana. Joliane xx. 24. 

U-TOMASI oweshumi elinababini, OKutiwa 
ngu-Didimusi, ebengeko kubo ekufikeni 
kuka-Yesu. Baza abanye abadisipile banixe- 
lela, besiti, Siyibonile i-Nkosi. Koko wati 
kubo, Ukuba andiluboni upawu kweziko- 
214 IMIXI YOKUGUQUKA KUKA-PAULUSI. 

nkwane ezandleni zake, ndingafaki umnwe 
warn kulo upawu lwezikonkwane, ndingafaki 
isandhla sam ecaleni lake, andiyikukolwa. 
Kwati emva kwentsuku zisibozo abadisipile 
bake bebepakati, no-Tomasi ebendavronye na- 
bo : weza u-Yesu, ingcango sezivaliwe, wema 
pakati kwabo, wati, Uxolo malube kuni. Waza 
wati ku-Toniasi, Yolulela apa unmwe wako, 
nbone izandhla zam ; wolule isandhla sako, 
usifake ecaleni lam ; uze nngabi nokungako- 
lwa, uti kodwa ukolwe. Wapendula a-Tomasi 
wati kuye, Nkosi ram, Tixo warn. Wati u- 
Yesu kuye, Tomasi, Ukoliwe, ngokuba undi- 
bonile ; banetamsanqa abakoliweyo, noko 
bengabonanga. Kwaza kwenziwa neminye 
imiqondiso emininzi ngu-Yesu pambi kwabadi- 
sipile bake, engabalwanga kulencwadi. Ko- 
dwa ezizinto zibaliwe, nize nikolwe okokuba 
u-Yesu ungu-Kristu u-Nyana ka-Tixo, niti 
ngokolo nibe nobomi Egameni lake. EMI YOKUGUQUKA KUKA-PAULUSI. 

Iiitandaziuana. 

TIXO, ote ngokushumayela kwom-Postile 
ongu-Paulusi, wenza okokuba isikanyiso 
se-Yangeli siwukanyise wonke umhlaba ; Sipe, 
siyakutandaza, okokuba tina, sikumbula nje 
ukuguquka kwake okunguniangaliso, sibona- 
kalise ukubulela kwetu ngako, ngoknlandela 
imfundiso engcwele ewayishumayelayo; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 
215 IMINI YOKUGUQUKA KUKA-PAULUSI. 

Eyencwadana. . Izenzo ix. 1. 

KEKALOKU u-Saule esapefumla izisongelo 
nezibulalo pezu kwabadisipile be-Nkosi, 
waya kumpriste omkulu, wacela kuye incwadi 
zokuya e-Damakusi, ezindhlwini zenklauga- 
niso, aze ati abasukuba ebafumana bengaba- 
londhlela, nokuba bebengamadoda nokuba 
bebengabafazi, abase e-Yerusaleine bebotshiwe. 
Wati esahamba esondela e-Damakusi, wagu- 
tyungelwa ngokwalama sisikanyiso esivela 
ezulwini. Waza wawa emhlabeni, weva ilizwi 
lisiti kuye, Saule, Saule, undizingela ninaJ 
Wati, Ungubanina, Nkosi ? Yati i-Nkosi, 
Ndingu-Yesu omzingayo wena : kunqabile 
kuwe ukuzikaba izikali. Waza en^cangca- 
zela, esoyika, wati, Nkosi unga ndingenza 
ntonina ? Yati i-Nkosi kuye, Vuka ungene 
esixekweni, wauyakuxelelwa into oyakuyenza. 
Aza amadoda abebehamba naye, ema engena- 
kuteta, elivile ilizwi, engaboni mntu. Waza 
u-Saule wavuka emblabeni, wati akuvulwa 
amehlo ake, akabona mntu ; koko bamtu- 
ndeza ngesandhla, bamsa e-Damakusi. Waye- 
ntsuku ntatu engaboni, engadhli, engaseli 
nokusela. Bekuko nomdisipile otile e-Dama- 
kusi, ogama belingu-Ananiya, yaza i-Nkosi 
yati kuye epupeni, Ananiya. Wati, Ndilapa, 
Nkosi. Yati i-Nkosi kuye, Vuka uye esitra- 
teni esikutiwa Sesilungeleleneyo, ubuze umntu 
okutiwa ngu-Saule wase-Tasusi endhlwini ka- 
Judasi : ngokuba kekaloku uyatandaza, ubone 
epupeni indoda ekutiwa ngu-Ananiya, eya- 
ngena, yabeka isandhla sayo pezu kwake, aze 
216 1311X1 YOKUGUQUXA KUKA-PAULUSI. 

azuze ukubona kwake. Wapendula u-Ananiya 
wati, Nkosi, sendivile kubaninzi ngayo lendo- 
da, ukiiba ninzi kwobubi ikwenzileyo kuba- 
ngcwele bako abase- Yerusaleme ; nalapaizuza 
aniandhla kubapriste abakulu ukubarnba 
bonke ababizelayo Egameni lako. Koko i- 
Nkosi yati kuye, Hamba ; ngokuba lomntu 
usisitya kum esiqashiweyo, sokupata Igania 
lain pambi kwaba-Heyideni, nokumkani, no- 
sapo lwakwa-Sirayeli : ngokuba ndiyakiimbo- 
nisa ukuba zinkulu kwazo izinto ajakuziva 
ngenxa ye-Gama lam. Wave ke u-Ananiya 
wangena endhlwini ; wati ebeka izandhla zake 
pezu kwake, wati, Mzalwane Saule, i-Nkosi 
(kwa u-Yezu owabonakala kuwe endhleleni 
ubusiza ngayo,) inditumile, uze nzuze nkubona 
kwako, uzaliswe ngo-Moya Oyingcwele. Kwati 
kwa ngeloxesha kwawa emehlweni ake, oku- 
ngati zinkwetu ; wasel' ezuza ukubona, wa- 
vuka, wabatizeshwa. Wati akuzuza ukudhla, 
wornelezwa. Wazau-Saule wenza intsuku ezitile 
kubadisipile abase-Damakusi. Wati kwa nge- 
loxesha wamshumayela u-Kristu ezinklanga- 
nisweni, okokuba ungu-Nyana ka-Tixo. Ba- 
mangaliswa bonke ke abamvayo, bati, Asi- 
nguye na lowo obebulala ababizayo eli-Gama 
e-Yerusalenie, noweza apa, ukuze abase bebo- 
tshiwe kubapriste abakulu? Koko u-Saule 
wornelezwa ngakumbi, waboyisa aba-Yodi 
abebehleli e-Daniakusi, eqondisa ukuba lowo 
ngu-Kristu wenyaniso. 

Ivangelana. Mateyu xix. 27. 
W APEXI)ULA ^Petrosi wati ku-Yesu, 
M Kangela sikushiyile konke, sakulandela; 
217 L UKUHLANJULULWA KUKA-MARIYA. 

sozuza ntonina ke 1 Waza u-Yesu wati kubo, 
Ngokwenene nditi kuni, Ukuba nina enindi- 
landeleyo niyakuti ekuzalweni kutsha, nxa 
u-Nyana womntu ayakuhlala esihlalweni so- 
fa ungcwalisa bake, nihlale nani pezu kwezi- 
lilalo ezilishumi elinazibini, nigweba izizwe 
zakwa-Sirayeli ezilishumi elinazibini. Nabo 
bonke abashiyileyo nokuba zizindhlu, nokuba 
ngabazalwane, nokuba ngodade, nokuba ngu- 
yise, nokuba ngunina, nokuba ngumfazi, no- 
kuba ngabantwana, nokuba ngumhlaba, nge- 
nxa ye-Gama lam, bayakuzuza bebuyiselwe 
kalikuiu, badhle ilifa lobomi obungunapa- 
kade. Kodwa abaninzi abangabokuqala ba- 
yakuba ngabokugqibela, nabokugqibela ba- 
yakuba ngabokuqala. CTKUNIKELWA KTJKA-KMSTU ETEMPILENI, 
OKOLISA UKUBIZWA ^GOKUTIWA, 

KUKUHLANJULULWA KWEISTTOMBI 
ENGU-MARIYA. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, siya- 
kutandaza ngokululamileyo okokuba, nje- 
ngokuba u-Nyana wako ozelweyo emnye 
wangeniswa namhla etempileni enesimilo se- 
nyama yetu, siti nati sinikelwe kuwe ngenkli- 
ziyo ezimhlope nezingcwele, ngaye u-Nyana 
wako ongu-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen, 

Eyencwadana. Malaki iiL 1. 

K ANGELA, ndiyakutuma isitunywa sam, 
sasiyakulungisa indhlela pambi kwani : iti 

218 UKUHLAN"JULULWA XUKA-MABJYA. 

i-Xkosi eniyifunayo ifike ngokwalama etempi- 
leni yayo ; kwa isitunywa socebano enisita- 
ndayo ; uyakufika vena, itsho i-Nkosi yezi- 
hlwele. Kodwa ngubanina onganyamezela 
imini yokufika kwake ? ngubanina oyakunia 
akubonakala yena ] ngokuba uyafana nomlilo 
wencibi, nesepa yomsuki. Waeyakuhlala 
njengomhlambululi nomcokisi wesilivere; wo- 
za ahlambulule onyana baka-Levi, abacokise 
njengegolide nesilivere ; baze banikele e-Xko- 
sini umnikelo ngobulungisa. Yoti iminikelo 
ye-Juda neye-Yerusaleme itandeke e-Xkosini, 
njengokwemihla yakudala nangokweminyaka 
yangapambili. Ndoza ndisondele kuni eku- 
gwebeni, ndinqine ngokukalipileyo ngakuzo 
izanuse, nabarexezi, nabafunga ngobuxoki, 
nabadhla urnvuzo wabaqashwa, nababandezela 
abahlolokazi nenkedama, nabakohlisa abase- 
mzini, bengandoyiki mina, itsho i-Nkosi yezi- 
hlwele. K Ivangelana. Luke ii. 22. 

, WATI kwakugqitywa intsuku zokuklanju- 
A. lulwa kwabo ngokwomteto ka-Mosesi, ba- 
nisa e-Yerusalenie, baze bamnikele e-Xkosini ; 
(njengokuba kubaliwe emtetweni we-Xkosi, 
konke okubudoda ekuzityulwa ngako kwo- 
bizwa ngokutiwa kungcwele e-Nkosini ;) baze 
balenze idini njengokuxeliweyo emtetweni 
we-Xkosi, libe ngamabobe amabini, nokuba 
ngamatole aniazuba amabini. Kekaloku ke 
bekuko indoda e-Yerusaleme, egama belingu- 
Simeyone, waza lomntu wayengolungileyo 
notandazavo, elindela ukututuzehva kuka- 
219 l2 UKUHLAN JULULWA KUKA-MABJ YA. 

Sirayeli : wati no-Moya Oyingcwele wayepezu 
kwake. Kwaza kwatyilwa kuye ngu-Moya 
Oyingcwele, okokuba ebengayikubona ukufa, 
engekaboni u-Kristu we-Nkosi. Weza ke 
ngo-Moya etempileni ; baza abazali bake ba- 
kumngenisa umntwana u-Yesu, baze bauie- 
nzele ngesiko lomteto, wanduT ukumtabatela 
ezingalweni zake, wamdumisa u-Tixo, esiti, 
Kkosi kaloku uyasindulula isicaka sako ngo- 
xolo, ngokwelizwi lako : ngokuba amehlo am 
ebonile usindiso Iwako, ol alungisileyo ebu- 
sweni babantu bonke ; lube sisikaayiso sc~ 
kukanyisela izizwe, nobungcwalisa babantu 
bako o- Sirayeli. Baza o-Josefe nonina wake 
bamangaliswa zezozinto ebezitetiwe ngaye. 
Waza u-Simeyone wabatamsanqelisa, wati ku- 
Mariya unina, Kangela lomntwana umiselwe 
ukuwa nokupakanyiswa kwabaninzi bakwa- 
Sirayeli ; abe ngumqondiso oyakwaliwa ; (wo- 
za umpefumlo wako uhlatywe sisi?^ele nawo ;) 
kuze kutyilwe inkumbulo zenkliziyo ezininzi. 
Bekuko nongu-Anna iimprofitekazi, intombi 
ka-Fanuweli, owesizwe sakwa-Asere ; waye- 
nidala kakulu yena ; wabehleli nendoda yake 
iminyaka yasixenxe emva kwobuntombi bake : 
wayengumhlolokazi weniinyaka efan' ukuba 
ingamashumi asibozo anemine ; obengemki ete- 
mpileni, koko ebekonza u-Tixo ngokuzila nango- 
kutandaza emini nasebusuku. Wati yena enge- 
na oko wabulela naye e-Nkosini, wateta ngaye 
kubo bonke abebelindela ukukululwa e-Yeru- 
saleme. Bati bakuba bebegqibile into zonke 
ngokwomteto we-Nkosi, babuyela e-Galili, 
emzini wabo e-Nazarete. Waza umntwana 
220 IMLNT KA-MATIYASI. wakula, wonielela ernoyeni, ezaliswa bubu- 
lumko ; lwaza ufefe luka-Tixo lwapezu kwake. IMINT KA-IvlATIYASI. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, owati esikundhleni 
sika-Judasi obengumngcatshi waqasha isi- 
caka sako esinyanisekileyo esingu-\[atiyasi, 
abe ngowenani laba-Postile abalisnuini eli- 
nababini ; Zuwenze okokuba i-Kerike yako 
ihlale igcinwa kubo aba-Postile ababuxoki, ipa- 
twe ilungiswe ngabpuundisi abalungileyo na- 
benene ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

Eyencivadana. Izenzo i. 15. 

"IT" WATT ngalomihla kwema u-Petrosi pakati 
1\. kwabadisipile, (amagama ebefan' ukuba 
alikulu elinamashurni amabini inani la wo,) 
wati, Madoda nabazalwane, esisibalo ngesiza- 
lisekile ngokwenene, esatetwa ngu-Moya Oyi- 
ngcwele ngomlomo ka-Davide ngexesha langa- 
parnbili ngaye u-Judasi, obekokela abamba- 
mbileyo u-Yesu: ngokuba wayengowenani le 
tu, wamkele lenkonzo. Lomntu ke watenga 
umhlaba ngomvuzo wenkohlakalo ; wati 
ewile ngobuso wadhlubuka nmbilini, apalaka 
onke amatumbu ake. Yaza lento yaziwa 
ngabo bonke abehleli e-Yerusaleme, wad a 
wati lomhlaba ngokuteta kwabo wabizwa 
ngokutiwa, Akeledama, okukuti, umhlaba 
wegazi. Ngokuba kubaliwe encwadini yania- 
Culo, ngokutiwa, Umzi wake maw abe linxu- 
221 IMINI KA-MATIYASI. 

wa, kungabiko obleli kulo ; kanjalo, Umse- 
benzi wake mawuye kwomnye. Ngako oko 
kmvo onke lamadoda abebehamba ndawonye 
nati ngalo lonke ixesha i-Nkosi u-Yesu ibi- 
ngene yapuma kuti ngalo, kuqalwe ngobati- 
zesho luka-Johane, kwada kwalomini waye- 
nyuswe kuti ngayo, maidalwe ibenye ibe 
lingqina lokuvuka kwake ndawonye nati. 
Baza bamisa ababini, u-Josefe obekutiwa ngu- 
Basabasi, ogama belingu-Justusi, no-Matiya- 
si. Baza batandaza, bati, Wena, Nkosi, oza- 
ziyo inkliziyo zabantu bonke, zubonise ukuba 
ngowupina umqashileyo kwabababini ; aze 
ayamkele lenkonzo nobubupostile, ewazikupa 
kubo u-Judasi ngesigqito sake, aze aye enda- 
weni yake. Baza bawenza amaqashiso abo ; 
kwaqashwa u-Matiyasi, wabalelwa kuba-Pos- 
tile abalishumi elinaninye. 

Ivangelana. Mateyu xi. 25. 

WAPENDULA ngeloxesha u-Yesu wati, 
Ndiyakubulela, Bawo, Nkosi yezulu no- 
mhlaba, okokuba ubuzifihlile ezizinto kwaba- 
zizilumko nezazi, wazityilela abazintsana. 
Kwa njalo, Bawo, ngokuba oku bekulungile 
emehlweni ako. Zonke izinto zinikelwe kum 
ngu-Bawo : akuko omaziyo u-Nyana, kupela 
ngongu-Yise ; akuko nomaziyo u-Yise, kupela 
ngohgu-Nyana, nosukuba u-Nyana etanda 
ukumtyilela kuye. Yizani kum nonke nina 
nisindwayo napuka yimitwalo enzima, ndize 
ndinipe ukupumla. Zitabateleni iyokwe yam, 
nifunde kum, ngokuba ndilulamile ndine- 
nkliziyo etobekileyo : naniyakufumana uku- 
222 UKUSHUNYAYEZWA &WENTOMBI TJ-MARIYA. 

punila kwemipefumlo yenu. Ngokuba iyo- 
kwe yam itambile, nomtwalo warn ulula. 

UKUSHUNYAYEZWA KWENTOMBI 

U-MARIYA. 
Intandazivana, 

OIYAKUTANDAZA Nkosi, okokuba uga- 
U lele ufefe lwako ezinkliziyweni zetu ; size 
siti, njengokuba sikwazile ngelizwi lengelosi 
ukwenziwa kwo-Nyana wako u-Yesu Kristu 
abe yinyama, sisiwe ebungcwaliseni bokuvuka 
kwake ngayo ikuruse nembandezelo yake : 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, Amen. 

Eyencivadana. Yisaya vii. 10. 
TrANJALO yabuya i-Nkosi yateta ku-Ahazi, 
IV isiti, Zieelele umqondiso e-Nkosini ku- 
Tixo wako ; wucele nokuba kukwezisezinzu- 
Iwini, nokuba kukwezisesibakabakeni pezulu 
izinto. Koko wati u-Ahazi, Andiyikivwucela, 
andiyikuyilinga i-Nkosi. Waza wati, Pulapu- 
lani, ndhlu ka-Davide ; kuyinto encinane na 
okokuba nidinise abantu, niyakudinisa no- 
Tixo wami na? Ngako oko i-Nkosi iyaku- 
ninika umqondiso ngokwayo \ oivokuti, Intombi 
iyakumita, izale unyana, bayakumbiza ngo- 
kuti, ngu-Imanuweli. Uyakudhla amafuta 
nobusi aze akwazi ukwala okukohlakeleyo 
nokuqasha okulungileyo. 

Ivangelana. Luke i. 28. 

I ^ WATI ngenyanga eyesitandatu kwatunywa 
L ingelosi ingu-Gabriyeli ngu-Tixo, iye 
emzini wase-Galili okutiwa yi-Nazarete, kwi- 
223 UKUSHUNYAYEZWA KWENTOMBI U-MARIYA. 

ntombi ebiza kwendela endodeni egama beli- 
ngu-Josefe, engowendhlu ka-Davide ; negama 
lalo-Ntombi belingu-Mariya. Yaza ingelosi 
yangena kuye, yati, A, wena otandiweyo ku- 
nene, i-Nkosi inawe, ungotamsanqelekileyo 
wena pakati kwamankazana. Waza akuyi- 
bona wanesitukutezi ngenxa yesiteto sayo, 
wacinga ukuba kungaba kokwentonina okuku- 
bulisa. Yaza ingelosi yati kuye, Ungoyiki, 
Mariya ; ngokuba ufumene ufefe ku-Tixo. 
Kekaloku ke uyakumita esizalweni sako, uzale 
u-Nyana, ubize igama lake ngokuti ngu- YESU. 
Uyakuba mkulu yena, abizwe ngokutiwa ngu- 
Nyana w-Opezu konke ; yoti i-Nkosi engu- 
Tixo imnike isililalo sobukumkani soyise wake 
u-Davide. Waeyakupata indhlu ka-Yakobi 
kude kube ngunapakade ; nobukumkani bake 
abusayikuza bupele. Waza wati u-Mariya 
kwingelosi, Oku kungatiwa nina ukwenziwa, 
ndingazi indoda nje 1 Yapendula ingelosi 
yati kuye, Umoya Oyingcwele uyakukuhlela, 
ati amandhla Opezu konke akusibekelele : 
ngako oko lonto engcwele eyakuzalwa nguwe 
yobizwa ngokutiwa, ingu-Nyana ka-Tixo. Ka- 
njalo umtakowenu u-Elizabete umite unyana 
ebudaleni bake • sekuyinyanga eyesitandatu 
kobekutiwa uludhlolo : ngokuba akuko nto 
engamnqabelayo u-Tixo. Wati u-Mariya, 
Ndisisicakakazi se-Nkosi; makube kum ngo- 
kwelizwi lako. Yaza ingelosi yemka kuye. 2M IMINI KA-MABAKI. 

Intandazivana. 

TIXO onamandhla onke, oyifundisileyo i-Ke- 
rike yako engcwele ngemfimdiso yasezu- 
Iwini yo-Mbali wevangeli ongu-Maraki ; Zusipe 
nfefe lwokokuba singabi njengabantwana aba- 
hendwayo zimfundiso zobuxoki, kodwa masi- 
qiniswe enyanisweni ye-Yangeli yako en- 
gcwele ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetii. 
Amen. 

Incivadana. Kuma-Efese iv. 7. 

TINA sonke samkele ufefe ngokwomlinganiso 
wesipo sika-Kristu. Kungako oko ukuba 
ati, Akunyukela pezulu, watimba abatinjwayo, 
wapa izipo ebantwini. (Kekaloku ke enyu- 
kile nje kukuti nina, akukuba ebeke wehlela 
ezinzulwini zomhlaba ? Owehlayo ngulowo 
owenyukela kude pezu kwawo onke amazuhi, 
aze azalise into zonke.) Waza wabela abanye 
ubu-Postile, abanye ubu-Profite, abanye ubu- 
Vangeli, abanye u-Bongameli nobu-Fundisi ; 
knbe kuknlnngiswa kwabangcwele,nokwenzi\va 
kwomsebenzi wobnfundisi, knze kwomelezwe 
umzimba ka-Kristu : side sifikelele sonke ku- 
kiivumelana kwokolo nokwazi kwo-Xyana ka- 
Tixo, nokufezeka kwobudoda, naseknlingani- 
sweni kwobnkulu bozaliseko luka-Kristu ; size 
siti emva kwoku singabi ngabantwana abashu- 
kunyiswe besoyiswa ngayo yonke imimoya 
yemfundiso, ngamaqinga abantu, nangobuqo- 
kolo obukohlakeleyo, ebati ngabo balindele 
ukukohlisa; koko masitete inyaniso ngotando, 
22b l 3 IMINI KA-MARAKI. 

siti ngendawo zonke sikulele kuye oyinkloko, 
Kwa u-Kristu : ekuti ngaye kulungelelaniswe 
umzimba wonke, uqiniswe ngomsebenzi wama- 
lungu onke, ngokwenza okukolisekileyo kwe- 
ndawo zonke, kube kukwandiswa kwomzimba, 
kube kukwomelezwa kwawo elutandweni. 

Ivangelana. Johane xv. 1. 

"VTDINGUMTI weveyine wenene, no-Bawo 
l_l ungumlimi. Onke amasebe akura angaqa- 
miyo iziqamo nyawanqumla \ nawo onke ama- 
sebe aqamayo iziqamo uyawalungisa, aze 
aqame iziqamo ngokungapezulu. Kaloku nje 
nibiambulnkile nina ngalo ilizwi endilitetileyo 
kuni. Yibani kum, nam ndibe kuni. Nje- 
ngokuba isebe lingenakuvelisa iziqamo ngo- 
kwalo, ukuba alihleli emtini weveyine, kwa 
njalo nani aninako, ukuba anihlali kurm 
Mina ndingumti weveyine, nina ningamasebe. 
Osukuba ebleli kum, nam ndihleli kuye, ngo- 
velisa iziqamo ezininzi ; ngokuba ningena- 
kwenza luto ngapandhle kwam. Ukuba 
umntu akahleli kum, uyalahlwa njengesebe, 
ome ; bati abantu bawabute, bawaposele emli- 
lweni, atshiswe. Ukuba nihleli kum, ati 
namazwi am ablale kuni, niyakucela enikuta- 
ndayo, kwakuyakunenzelwa. U-Bawo udu- 
nyiswe koku, ekokubeni nivelise iziqamo ezi- 
ninzi ; nize nibe ngabadisipile bam. Njengo- 
kuba u-Yise ebenditandile, kwanjalo ndinita- 
ndile nam : hialani elutandweni lwam. Ukuba 
niyayigcina imiteto yam, niyakublala eluta- 
ndweni lwam ; njengokuba nam ndiyigcinile 
imiteto ka-Baw 7 o, ndihleli elutandweni lwake. 
226 IMIXI KA-FILIPI NO-TAKOBI. 

Ezizinto ndizitetile kuni, luze uvuyo lwam 
luhlale kuni, nokuze uyuyo Lwenu luzaliseke. IMIXI KA-FILIPI XO-YAKOBI ABA- 
POSTILE. 

Intandazivana. 

TIXO onamandhla onke, okukwazi ^ena 
bubomi obungunapakade ; Zusenze okokuba 
simazi kanye u-Xyaiia wako u-Yesu Kristu 
ukuba uyindhlela, nenene, noboini; size siti 
silandela emanvateleni aba-Postile bako aba- 
ngcwele, o-Filipi no-Yakobi 5 siyihambe ngo- 
kwomelela indhlela esinga eboraini obunguna- 
pakade ; ngaye u-Xyana wako u-Yesu Kristu 
i-Xkosi yetu. Amen. 

Incwadana. Yakobi i. 1. 

U-YAKOBI, osisicaka sika-Tixo nese-Xkosi 
u-Yesu Kristu, uyabulisa kuzo izizwe ezi- 
lishunii elinazibini ezisekucitakaleni. Baza- 
lwane bam, malube luvuyo lwonke nakuwelwa 
zimbandezelo ezininzi ; nize nikwazi oka, 
okokuba ukulingwa kwokolo hvenu kulwenza 
unyamezelo. Maluti unyarnezelo lube noinse- 
benzi walo wonke, nize nibe ngabafezekileyo 
nabangenandawo, nabangasTreli luto. Ukuba 
kuk' okuni oswele ubuluniko, makacele ku- 
Tixo, obapayo abantu bonke ngesisa engo- 
klwayi, woza apiwe ke. Kodwa makacele 
ngokolo, engatanclabuzi, ngokuba otandabu- 
zayo uyafana namaza olwandhle aqutywayo 
akahleliswe ngumoya. Lomntu makangati 
227 TMINI KA-FILIPI NO-YAKOBI. 

uyakuzuza into e-Nkosini. Umntu onkliziyo 
mbini akaqinisiwe ezindhleleni zake zonke. 
Makati umzalwane olulamileyo avuyiswe ngo- 
kupakanyiswa kwake ; nosisityebi ekutoty weni 
kwake ; ngokuba eyakupela njengembali ye- 
ngca. Ngokuba ilanga lakupuma ngobushu- 
shu, liselibunisa ingca, iti imbali yayo iwe, 
bupele ubuhle bokubonakala kwayo : kwanjalo 
nosisityebi uyabuna ezindlileleni zake. line- 
tamsanqa unintu onyamezela imbandezelo \ 
ngokuba akulingwa uyakuzuza isitsaba sobomi 
ebisitembisile i-Nkosi kubayitandayo. 

Ivangelana. Joliane xiv. 1. 

WATI u-Yesu kubadisipile bake, Inkliziyo 
yenu maingabi nasitukutezi ; niyakolwa 
ku-Tixo, kolwani nakum. Endhlwini ka-Bawo 
kuko indawo ezininzi; ukuba bekungenjalo, 
ngendinixelele. Ndiya kunilungisela indawo : 
ndoza nditi ukuba ndiye ndinilungisele indawo 
ndize kanjako, ndinitabatele kum, nize nibe- 
lapo ndikona. Nalapo ndiya kona niyazi, 
nendhlela niyayazi. Wati u-Tomasi kuye, 
Nkosi, asazi apo uya kona, singatinina noku- 
yazi indhlela i Wati u-Yesu kuye, Mina ndi- 
yindhlela, ndiyinyaniso, ndibubomi : akuk' 
ozayo ku-Yise ongezi ngam. Ukuba beninda- 
zile, ngenimazile no-Bawo : nasemva kwoku 
niyamazi, nimbonile. Wati u-Filipi kuye, 
Nkosi, sibonise u-Yise, kwakuyakusanela. 
Wati u-Yesu kuye, Sekulixesha elingaka ndi- 
nani, akukandazi na, Filipi 1 Ondibonileyo 
umbonile no-Yise ; utinina ke ukuti, Sibonise 
u-Yise ? Akukolwa na okokuba ndiku-Yise, 
228 IMLNT KA-BA1S- LBASI UMPOSTILE. 

no-Yise ukum? Amazwi endiwatetayo kuni 
andiwateti ngokwam, kodwa u-Yise ohleli 
kuni, nguye noyenzayo lemisebenzi. Kolwani 
kum, okokuba ndiku-Yise, no-Yise ukum ; 
ukuba anikolwa koku, kolwani ngenxa yerai- 
sebenzi. Ngokwenene, ngokwenene nditi 
kuni, Okolwayo kum uyakuyenza imisebenzi 
endiyenzayo naye, woza ayenzo imisebenzi 
emikulu kule; ngokubandiyaku-Bawo. Nento 
eniyakuyicela Egameni lam ndiyakuyenza, aze 
u-Yise angcwaliswe ku-jSTyana. Ukuba niya- 
kueeia into Egameni lam, ndiyakuyenza. IMINI KA-BANABASI UMPOSTILE 

Intandazwana. 

"\TKOSI Tixo onamandhla onke, owamvatisa 
Jjl um-Postile wako ongcwele ongu-Banabasi 
ngezipo ezikulu zo-Moya Oyingcwele ; Siyaku- 
kunga ukuba maungasisbiyi singenazo izipo 
zako ezininzi, singenalufefe lwokukudumisa 
nokukungcwalisa ngazo ; ngaye u- Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

JSyencwadana. Izenzo xi. 22. 

ZAYAKALA ezindaba e-Kerikeni ebise- 
Yerusaleme ; baza batuma u-Banabasi, 
ukuba aye kufika e-Antiyoke. Owati, akufika 
walubona ufefe luka-Tixo, wavuya ; wabayaleza 
bonke okokuba mabati ngokuqiniswa kwe- 
nkliziyo banamatele e-Kkosini. Ngokuba 
ebeyindoda elungileyo, ezele ngu-Moya Oyi- 
ngcwele, nokolo : kwaza kwongezelelwa aba- 
229 IMIXI KA-BAXABASI UMPOSTILE. 

ntu abaninzi e-Nkosini. Wesnka u-Banabasi 
waya e-Tasusi ukuya kumfuna u-Saule. Wati 
akumfumana, wamsa e-Antiyoke. Baza ba- 
gqiba umnyaka wonke kona behleli ne-Kerike, 
befundisa abantu abaninzi : baza abadisipile 
baqala e-Antiyoke ukubizwa ngokutiwa banga- 
ba-Kristu. Kwati ngalomihla kwafika aba- 
profite e-Antiyoke bevela e-Yerusaleme. We- 
suka omnye wakubo ogama belingn-Agabusi, 
washuniayela ngo-Moya okoknba bekuyaku- 
bako indklala enkuhi kuwo wonke umhlaba; 
eyafika ngemihla ka-Klodiynsi Kesare. Ba- 
nduT abadisipile bonke ngabanye ngokwama- 
ndhla abo bahlanganisana ukuze batume 
uncedo kubazalwane abebehleli e-Judeya. 
Benjenjalo ke, balutuma kubongameli ngeza- 
ndhla zo-Banabasi no-Saule. 

Ivangelana. Johane xv. 12. 

UMTETO warn nguwo lo, Wokokuba nita- 
ndane, njengokuba bendinitandile nam. 
Akuk' onotando olungapezu kwolu, hvokokuba 
umntu abuncamele izihlobo zake ubomi bake. 
Kma nizizihlobo zam, ukuba niyakwenza endi- 
kuniyalelayo. Emva kwoku andisanibizi ngo- 
kuti nizizicaka, ngokuba isicaka asiyazi into 
enziwa yinkosi yaso : kodwa ndinibizile ngo- 
kuti nizizihlobo ; ngokuba ndinazisile into 
zonke endizivileyo ku-Bawo. Andiqashwanga 
nini, ndim oqashe nina, ndanidala, nize niye 
\iivelise isiqamo, size isiqamo senu sihlale ; 
akuze into enisukuba niyayicela ku-Yise Ega- 
meni lam, anenzele yona. 

230 IMINI KA-JOHANE UMBATIZESHI. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke, owati ngobulumk o 
bako wenza ukuba isicaka sako u-Johane 
Umbatizeshi azalwe ngokungumangaliso, atu- 
nyelwe ukulungisa indhlela yo-Nyana wako 
u-Msindisi wetu, ngokushumayela uguquko ; 
Zusenze okokuba senjenjalo ukulandela imfu- 
ndiso yake nobomi bake obungcwele, size 
siguquke ngokwenene ngokushumayela kwake; 
siti ngomlinganiso wake sitete inyaniso nga- 
maxesha onke, sitetise inkohlakalo singoyiki, 
sive ubunzima ngokunyamezela ngenxa ye- 
nyaniso; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

Eyencwadana. Yisaya xl. 1. 

BATUTUZELENI, batutuzeleni abantn 
bam, utsho u-Tixo wenu. Tetani ngoku- 
tutuzela ku-Yerusaleme, nidandulukele kuyo, 
niti, Ukulwa kwayo kupelile ; nesono sayo 
sixolelwe : ngokuba zonke izono zayo zipinde- 
zelelwe kabini sisandhla se-Nkosi. Ilizwi lo- 
dandulukayo enklango ngokuti, Lungisani 
indhlela ye-Nkosi, nimenzele u-Tixo wetu 
indhlela ebanzi nelungeleleneyo enklango. 
Yonke hnifula iyaknditywa, ziti nazo zonke 
intaba nenduli zitotywe, ziti indawo ezigoso 
zilungiswe, nezinemigongxo zigudiswe. Lwoti. 
udumo lwe-Nkosi lubonakaliswe, nako konke 
okuyinyama kuyakulubona ndawonye : ngo- 
kuba kutetwe ngumlomo we-Nkosi. Lati 
231 IMINI KA-J0RANE UMBATIZESHI. 

ilizwij Danduluka. Wati, Nditinina? Lat% 
Konke okuyinyauia kuyingca, nabo bonke 
ubuhle bayo bunjengembali yengca. Ingea 
iyoraa, imbali iyabuna, ngokuba u-Moya we- 
Xkosi uyavutela pezu kwayo : ngokwenene 
abantu bayingca. Ingca iyoma, imbali iya- 
buna; kodwa iiizwi lo-Tixo wetu liyakuhlala 
kude kube ngunapakade. Wena, oza nendaba 
ezilungileyo kwi-Ziyone, nyukela entabeni 
epakamileyo : wena, oza nendaba ezilungileyo 
kwi-Yerusaleme, pakamisa iiizwi lako ngama- 
ndlila ; lipakamise, ungoyiki, yiti kwizixeko za- 
kYv-a-Juda, Kangelani u-Tixo wenu. Yiti, 
i-Nkosi engu-Tixo iyakuza enesandhla esome- 
leleyOj nengalo yake iyakuzipatela ubuku- 
mkani : umvuzo wake ukuye, nomsebenzi 
wake upambi kwake. Uyakudklisa umhlanibi 
wake njengumalusi; uyakubuta amatakane 
ngengalo yake, awatwale esifubeni sake, azi- 
liambise kuhle ezimitiyo. 

Ivangelana. Luke i. 57. 

LAZA lazaliseka ixeslia lika-Elizabete loku- 
ba azale ; waza wazala unyana. Baza aba- 
melwane nabantu bakowabo beva okokuba i- 
Nkosi ibibonakalise ufefe qlukulu pezu kwa- 
ke ; baza bavuya ndawonye naye. Kekalo- 
ku ke ngemini yesibozo beza ukunialusa u- 
mntwana, bambiza ngokuti ngu-Zakariya nge- 
gama likayise. Wapendula unina wake wati, 
Hayi ; kodwa uyakubizwa ngokutiwa ugli- 
er ohane. Bati kuye, Akuko mntu wakowenu 
obizwa ngelogania. Baza benza iziboniso 
Juryise, zokokuba unga angabizwa ngokutiwa 
232 MINI KA-JOHANE UMBATIZESHI. 

nina. Wati ebiza ilitye lokubala, wabala 
ngokuti, Igama lake lingu-Johane. Baza bati 
nqa bonke. Kwati kwa ngeloxesliana kwavu- 
leka umlorao wake, kwakululeka nolwimi 
lwake, wateta, eduniisa u-Tixo. Kwaza ukwo- 
yika kwabahlela bonke abebehleli ngakona ; 
zati zonke eziteto zaduma kulo lonke ilizwe 
lasezintabeni zase-Judeya. Baza bonke aba- 
ziyayo bazigcina ezinkliziyweni zabo, besiti, 
Uyakuba ngunmtwana onjanina lo % Xesa- 
ndhla se-Xkosi besipezu kwake. Waza u- 
Zakariya uyise wake wazaliswa ngo-Moya 
Oyingcwele, waprofitesha, esiti, Mayidunyiswe 
i-Xkosi u-Tixo wo-Sirayeli : ngokubautyelele 
eb ant wini bake wabakulula, usivusele usindiso 
olunaniandkla endhlwini ka-Bayide isicaka 
sake; njengokuba ebetetile ngomlomo wa- 
baprofite bake abangcwele, abebeko kwaseku- 
qaleni kwomhlaba; okokuba sisindiswe ezi- 
ntshabeni zetu, nasesandhleni sabo bonke 
abasitiyayo ; aze alunike ufefe abelutembisile 
kobawo betu, akumbule ucebano lwake olu- 
ngcwele ; aze asenze isifungo abesifungile ku- 
bawo wetu ku-Abrahame, esokuti uyakusi- 
nika, okokuba sikululwe esandhleni sentshaba 
zetu, simkonze singenakwoyika, ngobungcwele 
nangobulungisa ebusweni bake yonk' imibla 
yobomi betu. Xawe, Mntwana, uyakubizwa 
ngokutiwa ungum-Profite w-Opezu konke : 
ngokuba uyakwandulela ubuso be-Xkosi 
ukulungisa indhlela zayo; ukwazisa eba- 
ntwini bayo usindiswa, lwokuxolelwa kwezono 
zabo, ngalo utando nobubele buka-Tixo wetu, 
ekungabo efikile kuti Osisifmgo sapezulu; 
233 IMINI KA-PETROSI ukukanyisela abahleli ebumnyameni nasetu- 
nzini lokufa, nokukokela inyawo zetu endhle- 
leni } T oxolo. Waza umntwana wakula, wo- 
melela emoyeni ; wabasenklango yada yafika 
imini yokubonakaliswa kwake ko-Sirayeli. IMINI KA-PETPOSI. 

Iniandazwana. 

TIXO onamandhla onke, ote ngo-Nyana wa- 
ko u-Yesu Kristu wampa um-Postile wako 
u-Petrosi izipo ezininzi nezilungileyo, wamyala 
okokuba awudhlise uinhlambi wako ; Zuwenze, 
siyakukunga, ukuba bonke o-Bisliope naba- 
Fundisi bashumayele ngokukuteleyo ilizwi 
lako elingcvrele, bati nabantu balive balenze, 
baze bazuze isitsaba sobungcwalisa obungape- 
liyo ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
A men, 

Eyencwadana. Izenzo xii. 1 

I^EKALOKU ke ngeloxesha u-Herode uku- 
x. mkani wazolula izandhla zake ukuze azi- 
nge abatile abase-Kerikeni. Waza wambu- 
lala u-Yakobi umkuluwe ka-Johane ngesirele. 
Wati akubona ukuba kuyatandeka kuba- 
Yodi, wahambisa ngokumbamba no-Petrosi. 
(Bekuyirnihla yesonka esingenagwele oko.) 
Wati akuba ebernbambile, wamfaka entolo- 
ngweni, wamnikela kumaqela amane amaso- 
dati aze amgciiie, efuna ukuba amkupele 
ebant\vini emva kwepasika. Kekaloku u- 
Petrosi" ebegcinwa entolongweni : koko i-Ke- 
rike ibimtandazela ku-Tixo ngokungayeki. 
234 IMIST KA-PETXtOSI. 

Kekaloku manxa u-Herode ebeza kumkupa, 
kwa ngobobusuku u-Petrosi wayelele pakati 
kwamasodati aniabini, ebotshiwe ngeniixoko- 
lelwane emibini ; nabalindi abebepambi kvro- 
cango bebelinda intolongo, Yati ingelosi ye- 
Nkosi yema pezu kwake, kwaza kwakanya 
isikanyiso eiitolongweni, yaza yalieukumi- 
sa icala lika-Petrosi, yamvusa, isiti, Yuka 
kamsinya. Yaza imixokolelwane yaw a eza- 
ndhleni zake. Yati ingelosi kuye, Zibi- 
nqe, unxibe izihlangu zako : wenjenjalo ke. 
Yaza yati kuye, Yambate ingubo yako, undi- 
laudele. Wapuuaa ke, wayilandela ; engazi 
ukuba kuyinyaniso kusinina into ebisenziwa 
yingelosi ; koko ebesiti, ubone umboniso. Ba- 
kuba bebegqitile kweyokuqala neyesibini 
indawo ebinabalindi, bafika elucangweni lwe- 
ntsimbi oluvulela esixekweni, olwabavulekela 
ngokwalo ; baza bapuma, bagqiba esinye isi- 
trate, yati ingelosi kwa ngeloxeshana yemka 
kuye. Waza u-Petrosi akuqonda, wati, Ka- 
loku ndiyazi ngokwenene, okokuba i-Xkosi 
itumile ingelosi yayo, yandikupa esandhleni 
sika-Herode, nakuko konke ukungxamela 
kwesizwe saba-Yodi. 

Ivangelana. Mateyu xvi. 13. 

¥ATI u-Yesu akufika ezweni lase-Kesareya 
Filipi, wabuza kubadisipilebake, esiti, Ba- 
ti abantu ndingubanina mina u-Xyana vo- 
rrmtu '? Baza bati, Inxenye iti migu- Johane 
Umbatizeslii, abanye bati ungu-Eliyasi, na- 
banye bati ungu-Jereniiya, umhlaumbi omnye 
wasebaprofiteni. Wati kubo, Kodwa nina 
235 IMINI KA-YAKOBI UMPOSTILE. 

niti ndingubanina ? Wapendula u-Simone Pe- 
trosi wati, Ungu- Kristu u-Nyana ka-Tixo 
ohleliyo. Wapendula u-Yesu wati kuye, 
Unetamsanqa wena, Simone Bajona : ngoku- 
ba akukutyilelwanga yinyama negazi, kodwa 
ngu-Bawo osezulwini. Kanjalo nditi kuwe, 
Ungu-Petrosi, ndiyakuti pezu kwoluhvalwa 
ndivake i-Kerike yam ; namasana-o enklalo 
yabafileyo akasayikuyoyisa. Ndiyakuzinikela 
kivwe izitshixo zobukumkani bezulu : noku- 
sukuba uyakukubopa emhlabeni kuyakubo- 
tshwa nasezuhvini ; nokusukuba uyakukuku- 
lula emhlabeni kuvakukululwa nasezuhvini. IMINI KA-YAKOBI UMPOSTILE. 

Intandazwana. 

ZUWENZE, Tixo onota?m, okokuba, nje- 
ngokuba um-Postile ^vako ongcwele u-Ya- 
kobi wamshiya uyise nako konke ebenako, 
weva uknbizwa ngu-JNTyana wako u-Yesu 
Kristu, wamlandela ngokungatandabuzi ; kwa 
njalo tina sizishiya zonke inkanuko zenyama 
nomhlaba sihlale singxamel' ukulandela imi- 
teto yako eyingcwele; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Xkosi yetu. Amen. 

Eyencwadana. Izenzo xi. 27, nesiqingata 
sesahluko xii. 

KWATI ngalomihla kwafika abaprofite e- 
Antiyoke bevela e-Yerusaleme. Wesuka 
omnye wakubo ogama belingu-Agabusi, wa- 
shumayela ngo-Moya okokuba bekuyakubako 

Z. . , i J IMLNT KA-YAKOBI UMPOSTILE. 

indhlala enkulu kuwo wonke nmhlaha ; eya- 
fika ngemihla ka-Klodiyusi Kesare. Bandul' 
abadisipile bonke ngabanye ngokwamandhla 
abo bahlanganisana ukuze batume uncedo 

! kubazalwane abebehleli e-Judeya. Benjenjalo 
ke, balutuma kubongameli ngezandhla zo- 
Banabasi no-Saule. Kekaloku ke ngeloxesha 
u-Herode ukumkani wazolula izandhla zake 
ukuze azinge abatile abase-Kerikeni. Waza 
wambulala u-Yakobi umkuluwe ka-Johane 
Dgesirele. Wati akubona ukuba kuyatandeka 
kuba-Yodi, wahambisa ngokumbamba no- 

| Petrosi. 

Ivangelana. Mateyu xx. 20. 

I^WANDULA kweza kuye unina wabantwana 
L baka-Zebede, enonyana bake, wambede- 
ska, ecela into kuye. Wati kuye, Ufuna 
ntonina 1 Wati yena, Yitsho ukuba abababini 
onyana bam bahlale, omnye ngasekunene kwa- 
ko, omnye ngasekohlo, ebukumkanini bako. 
Koko u-Yesu wapendula wati, Aniyazi into 
eniyicelayo. Ninako na ukusela kwindebe 
endiyakusela kuyo, nokubatizeshwa ngobati- 
zesho endibatizeshwa ngalo na? Bati kuye, 
Sinako. Wati kubo, Niyakusela okwenene 
kwindebe yam, nibatizeshwe ngobatizesho 
endibatizeshwa ngalo : kodwa ukuhlala nga- 
sekunene nangasekohlo kwam, asikukokwam 
ukupa; kupela kwabakulungiselweyo ngu- 
Bawo. Kekaloku abalishumi bakuva oko, 
babaqumbela abazalwane ababini. Koko u- 
Yesu wababizela kuye, wati, Niyazi ukuba 
inkosi zabaheyideni ziyabapata ngobukosi, 
237 IMIXI KA-BATOLOMEYU UMPOSTILE. 

nabangabakuiu bayabapata ngamandhla. Ko- 
dwa akuyikuba njalo pakati kwenu : k(x"hva 
osukuba efun' ukuba mkulu, makabe ngumko 
nzi wenu ; nosukuba efun' ukuba yinkosi pa- 
kati kwenu, makabe sisicaka senu : njengo- 
kuba u-Nyana womntu akeza ukuba ako- 
nzwe, koclwa ukuba akonze, anikele ubomi 
bake bube sisizi sabaninzi. IMINI KA-BATOLOMEYU UMPOSTILE. 

Intandazivana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, 
owampa um-Postile wako u-Ba.tolomeyu 
ufefe lwokokuba akolwe ngokwenene alishu- 
mayele i-Lizwi Lako ; Zuwenze, siyakutandaza, 
okokuba i-Kerike yako ilitande elo-Lizwi ewa- 
kolwa lilo, ize ilishumayele ilarnkele ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Eyencwadana. Izenzo v. 12. 

I^WAZA kwenziwa imiqondiso nemimanga- 
V liso emininzi pakati kwabantu ngeza- 
ndhla zaba-Postile : (baza bebendaweninye 
bonke ngenkiiziyonye entendelezweni ka-So- 
lomone : akwabiko namnye pakati kwabanye 
ongangazibandakanyisa kubo : kodwa banco- 
nywa ngabantu: aza amakolwa ongezelelwa 
e-Nkosini, izihlwele zamadoda nabafazi :) bada 
bazisa nabafayo ezitrateni, babalalisa pezu 
kwenkuko nezandhlalo, size nesitunzi sika- 
Petrosi siyisibekelele inxenye yabo akudhlula. 
Kweza nesihlwele sasemizini engase-Yerusa- 
238 ZMINI KA-MATEYU UMPOSTILE. 

lerne, sisiza nabafayo, nabebebandezehve ngo- 
inoya abancolileyo ; baza bapiliswa bonke. 

Ivangelana. Luke xxii. 24. 

I^WABAKO nempikisano pakati kwabo, 
3l eyokuba nguwupina ongati ngomkulu. 
Wati kubo, Okumkani bababeyideni baya- 
bapata ngobukosi, bati abongamelayo kutiwa 
bangabancedi. Kodwa liina aniyikuba njalo : 
omkulu pakati kwenu niakabe njengomnci- 
nane ; oyinkosi abe njengokonzayo. Xgowu- 
pina omkulu, ngohleli ekutyeni, ngokonzayo, 
kusinina] asingohleli ekutyeni nal mina 
ndipakati kwenu njengokonzayo. Xina ninga- 
bebebleli kum ekulingweni kwam. Ndiyani- 
niisela ke ubukumkani, njengokuba u-Bawo 
endimisele naye ; ukuze nidble nisele etafi- 
leni yam ebukumkanini bam, niblale ezibla- 
lweni zobukosi, nigweba izizwe ezilisbumi eli- 
nazibini zakwa-Snayeli. IMINI KA-MATEYU UMPOSTILE. 
Intandazwcma. 

TIXO onamandbla onke, owati ngaye u- 
Nyana wako odunyisiweyo wambiza u- 
Mateyu. esekubuteni iminikelo abe ngum- 
Postile no-Mbali weyangeli ; Sipe ufefe lwo- 
kokuba silable hvonke unqweno notando olu- 
kalu Iwobutyebi, simlandele lowo ongu-Xyana 
wako u-Yesu Kristu, obleliyo epet'ubukosi 
ndawonye nawe, no-Moya Oyingcwele, emnye 
u-Tixo, kudekube ngunapakade. Amen. 
239 IMINI KA-MATEYU TMFOSTILE. 

Tncwadana. 2 Kiima-Korinte iv. 1. 

NGAKO oko sinobubukonzi nje, njengokuba 
silwamkele ufefe, asenzi ngobutataka \ 
kodwa silalilile izinto zehlazo ezifiblakeleyo, 
singahambi ngenkohlakalo, singalipati i-Lizwi 
lika-Tixo ngobumenerciene, kodwa ngokubona- 
kalisa inyaniso sitandeke kwisazelo sabantu 
bonke ebusweni buka-Tixo. Kodwa ukuba 
i-Yangeli yetu ifihliwe, ifihlekile kubalahle- 
kileyo : ewati u-Tixo walomhlaba wazenza 
inifama inkliziyo zabangakolwayo, hleze isika- 
nyiso se-Yangeli engcwalisekileyo ka-Kristu, 
ongumfanekiso ka-Tixo, sikanye pezu kwabo. 
Ngokuba asizisliumayeli ngokwetu, simshuma- 
yela u-Kristu Yesu oyi-Nkosi ; tin a sizizicaka 
zenu ngenxa yake u-Yesu. Ngokuba u-Tixo, 
owatsho ukuba isikanyiso masikanye ebumnya- 
meni, ukanyile ezinkliziyweni zetu, kuze 
kukanye ukwaziwa kwobungcwalisa buka- 
Tixo, ebusweni buka-Yesu Kristu. 

Ivcmgelana. Mateyu ix. 9. 

Y¥TATI u-Yesu edhlulakona, wabona umntu 
T y ogama belingu-Mateyu, ehleli endaweni 
yokubuta iminikelo : wati kuye, Ndilandele. 
Wesuka, wamlandela. Kekaloku u-Yesu ehleli 
ekutyeni endhlwini, kweza ababuti beniini- 
kelo abaninzi naboni, bahlala pantsi ndawo- 
nye naye nabadisipile bake. Baza abafarisi 
bakubona oko, bati kubadisipile bake, Yinina 
ukuba u-Mfundisi wenu adhle ndawonye 
nababuti beminikelo naboni? Waza u-Yesu 
akuva oko, wati kubo, Abapilileyo abasweli 
240 MINI KA-MIKAYELI MEYE^GELOSI ZONKE. 

gqira, ngabafayo bodwa. Kodwa hambani 
nifunde ukuba kukutiuina ukuti. Ndiyatanda 
ufefe, ndingalitandi idini; ngokuba andize 
kubiza abalungileyo ekuguqukeni. ndize kubiza 
aboni. IMINI KA-MIKAYELI XEYEXGELOSI 
ZONKE. 

Intandazwa'/ia. 

TIXO ongunapakade, owadala wamisa inko- 
nzo zengelosi nezabantu ngomiselo owu- 
ngumangaliso ; Zusipe ngofefe, okokuba, 
njengokuba ingelosi zako ezingcwele zihlala 
zikukonza ezulwini, ziti ngomiselo wako zisi- 
size zisigcine emhlabeni ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

Eyencivadana. Isityilo xii. 7. 

BEKUKO imfazwe ezulwini : o-Mikayeli ne- 
ngelosi zake balwa neramnco, lati iraninco 
lalwa nalo nengelosi zalo ; azaboyisa, akwabi- 
safunyanwa indawo yazo ezulwini. Laza la- 
lahlelwa pandhle iramnco elikulu, lonyoka 
endala, ekutiwa ngumtyoli no-Satane, ekohlisa 
umhlaba wonke ; yalalilelwa emhlabeni, ne- 
ngelosi zayo zalahlelwa pandhle ndawonye 
nayo. Ndaza ndeva ilizwi elikulu lisiti ezu- 
lwini, Kaloku kufikile usindiso, namandhia, 
nobnkumkani bo-Tixo wetu, nobukosi buka- 
Kristu wake : ngokuba umtyoli wabazalwane 
betu ulahlelwe pantsi, obebatyola pambi kwo- 
Tixo wetu emini nasebusuku. Baza bamoyisa 
241 m IMINI KA-MIKAYELI NEYENGELOSI ZONKE. 

ngegazi loyi-Mvana, nangelizwi lesingqino sa- 
bo ; baza ababutanda ubomi babo kwada kwa- 
sekufeni. Ngako oko vuyani mazulu, nani 
enihleli kuwo. Kwoba kubi kubahleli emhla- 
beni, naselwandhle : ngokuba u-Satane uhlele 
kuni, enomsindo omkuiu, esazi nje ukuba 
ixesha lake lifutskane. 

Ivangelana. Matey u xviii. 1. 

KEKALOKU ngeloxesha beza abadisipile 
ku-Yesu, besiti, Omkuiu ebukumkanini 
bezulu ngubanina 1 Waza u-Yesu wabizela 
umntwana kuye, wammisa pakati kwabo, wati, 
Ngokwenene nditi kuni, Ukuba aniguquki, 
nibe njengabantwana, anisayikungena ebuku- 
mkanini bezulu. Ngako oko osukuba ozito- 
bayo njengalomntwana, nguye nongumkulu 
ebukumkanini bezulu. Nosukuba eyakwa- 
mkela nokuba mnye umntwana onjengalo 
Egameni lam, uyamkela mina. Kodwa osu- 
kuba eyakukubekisa noko emnye kwababanci- 
nane abakolwa kum, ngekumlungele ukuba 
bekubotshelelwe ilitye lokusila entanyeni 
yake, wantywiliswa ezinzulwini zolwandhle. 
Kwoba kubi kumhlaba ngenxa yezikubekiso : 
ngokuba izikubekiso zifanel' ukuza ; koko 
kwoba kubi kulomntu eziyakuza ngaye iziku- 
bekiso. Ngako oko ukuba isandhla sako 
nokuba unyawo lwako luyakukubekisa, zi- 
nqumle, uzilahle: ngokuba kukulungele uku- 
ba ungene ebomini usisiqwala uyinxwelera, 
pezu kwokuba unezandhla ezibini nenyawo 
ezimbini uposelwe emlilweni ongapeliyo. Ka- 
njalo ukuba iliso lako liyakukubekisa linco- 
242 IMENI KA-LUKE UMBAI.I WEVANGELI. 

tide, ulilahle : kukulungele ukuba ungene 
ebomini uneliso linye, pezu kwokokuba uti 
unamehlo mabini uposehve esihogyveni somlilo. 
Lunikani nize ningadeli noko emu ye kwababa- 
ncinane ; ngokuba ndisiti kuni, Okokuba 
ezulwini ingelosi zabo zihlala zibukangela 
ubuso bo-BavYO osezu'ydni. IMEST KA-LUKE UMBALI WEVAXGELL 
Intandcbzwana. 

TIXO onamandlila onke, ov^anibiza u-Luke 
obeligqira, cdunio luse-Yangeleni, abe ngu- 
Mbali wevangeli negqira lompefunilo ; Mau- 
vurae okokuba zonke izifo zemipefumlo yetu 
zipiliswe ngayo imfundiso epilisayo eyanikelwa 
nguye ; ngazo imfanelo zo-Xyana wako ongu- 
Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

Incwadana. 2 Ku-Tiniote ir. 5. 

ZUTI vreiia ulinde entweni zonke, unyame- 
zele inibandezelo. wenze umsebenzi vro- 
Mvangeli, ufeze ubukonzi bako. Xgokuba 
sendilungele ukunikelwa, nexeslia lokunika 
kwam likufupi. Ukulwa okulungileyo ndiku- 
hvile, uhambo lwam ndilugqibile, inkolo ndi- 
yigcinile. Emva kwoku kundibekelwe isitsaba 
sobulungisa, endiyakusipiwa yi-Xkosi, engu- 
Mgwebi olungileYo, no-alomini : endingaviku- 
sipiwa ndedwa, ahayakusipiwa bouke aba- 
tauda ukubonakaliswa kwake. Zungxame 
uze kum kamsinya : ngokuba u-Deniasi endi- 
shivile, ewutandile louihlaba okovo, waya 
" 243 m 2 IMINI KA-LUKE UMBALI WEVANGELI. 

e-Tesalonika ; wati u-Kresensi waya e-Galate, 
u-Titusi way a e-Dalaniatiya. Ngu-Luke ye- 
dwa okum. Mtabate u-Maraki uze naye : 
ngokuba uyancedeka kum ebukonzini. U-Ti- 
kikusi ndimtumele e-Efese. Wakuza zuyise 
longubo endayishiya e-Trowasi ku-Kapusi, 
nencwadi, koko eyona nto enkulu zizintsu 
zokubala. U-Alezanda incibi yentsimbi wa- 
ndenzela ububi obukulu : i-Nkosi rnayimvuze 
ngokwemisebenzi yake. Zumlumkele nawe, 
ngokuba ewalile kakulu amazwi etu. 

Ivangelana. Luke x. 1. 

EMVA kwoko i-Nkosi yamisa nabanye abe- 
bengamashumi asixenxe, yaza yabatuma 
ngababini pambi kwobuso bayo kuzo zonke 
izixeko nendawo apo ibizakuya ngokwayo. 
Yaza yati kubo, Ukuvuna kukulu ngokwe- 
nene, koko abasebenzi belula ; tandazani ka- 
ioku e-Nkosini yokuvuna, ize ikupele abase- 
benzi ekuvuneni kwayo. Hambani indhlela 
zenu ; ndiyanituma nj engamaxwana pakati 
kwencuka, ISTingapati nxowa yemali, neye- 
mpahla, nezihlangu, ningabulisi mntu endhle- 
leni. ISTendhlu enisukuba ningena kuyo, 
yitini kuqala, Makubeko uxolo kulendhlu. 
Ukuba kuko unyana woxolo kona, uxolo 
lw enu luyakuhlala pezu kwayo : ukuba aka- 
ko ? luyakubuyela kuni. Nize nihlale kulo- 
ndhlu, nidhle nisele into enizipiwa ngabo : 
ngokuba osebenzayo uwufanel' umvuzo wake. 2U IMINI YO-SIMOXE NO-JUDE, ABAPO- 
STILE. 

Intandcizvxviia. 

TIXO onamandlila onke, oyakileyo i-Kerike 
yako pezu kwesisekelo saba-Postile naba- 
Profite, u-Yesu Kristu ngokwake elilitye eli- 
kulu lembombo; Zuwenze okokuba senjenjalo 
ukubandakanyiswa ekuvurnelaneni kwomoya 
ngenifundiso yabo, ukuba senziwe sibe yite- 
mpile engcwele netandekayo kuwe ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

Taciradaua. Jude 1. 

U-JUDEj osisicaka sika-Yesu Kristu, nongu- 
mninawe ka-Yakobi, kubo bonke abenzrwe 
ngcwele ngu-Tixo u-Yise, nabagciniweyo ba- 
bizelwa ku-Yesu Kristu : Malwandiswe kuni 
ufefe. noxolo, uotando. Batandwa, oko bendi- 
ngxameleukunibalela ngalo usindiso hvabantu 
bonke, bekufanele okokuba ndinibalele, ndini- 
yale, okokuba niyilwele inkolo eyaka yani- 
kelwa kubangcwele. Ngokuba kuko abangene 
ngasese, abebeke bamisehva okukugwetywa 
kwakudala ; abangabakolilakeleyo, abaguqula 
ufefe luka-Tixo lube bubumenemene, abayika- 
nyela ekupela kwe-Nkosi engu-Tixo, ne-Xkosi 
yetu u-Yesu Kristu. Ngako oko ndinga ndi- 
nganikuriibuza, nokuba benike nakwazi oku, 
okokuba i-Xkosi, yakuba ibikulule abantu 
emhlabeni we-Jipete, yabuya yabatshabalalisa 
abebengakolwa. Kanjalo nengelosi ezite aza- 
yigcina inklalo yazo yangapambili 3 kodwa 

24:0 IMINI YO-SIMONE NO-JUDE. 

zashiya indawo yokuhlala kwazo, uziqinisile 
ngemixokolelwane engunapakade ebumnya- 
meni, kude kufike umgwebo weuiini enkulu. 
Njengokuba i-Sodome ne-Gomora, nezixeko 
zakona, bezizinikela ngokunjalo kwimibulo, 
zalandela inyama yasemzini, zimisiwe zibe ngu- 
mlinganiso, zisiva nje ukwohlwaywa ngumlilo 
ongunapakade. Kwanjalo ke ababapupi ba- 
yancolisa inyama, badele abanobukosi, bagxeke 
abangapezu kwabo. 

Ivangelana. Joliane xv. Vj. 

EZIZINTO ndiyaniziyalela, zokokuba nita- 
ndane. Ukuba umhlaba uyanitiya, niyazi 
ukuba ubunditiya mina ungekanitiyi nina. 
Ukuba beningabomhlaba, umhlaba ubuyaku- 
batanda abangowawo : kodwa ningengabo- 
mhlaba nje, koko ndininyulile emhlabeni, 
ngako umhlaba uyanitiya. Kumbulani ilizwi 
endaliteta kuni, lokuti, Isicaka asisikulu kwi- 
nkosi yaso : ukuba bebendibandezela mina, 
bayakunibandezela nani ; ukuba basigcinile 
isiteto sam, bayakusigcina nesenu. Kodwa 
zonke ezizinto bayakuzenza kuni ngenxa ye- 
Gama lam, ngokuba abamazi onditumileyo . 
Ukuba bendingezanga ndateta kubo ngebe- 
ngabanga nasono : kodwa kaloku nje abanasi- 
fihlo sesono sabo. Onditiyayo mina uyamtiya 
no-Bawo. Ukuba bendingenzanga pakati 
kwabo imisebenzi engezangayenziwe ngomnye 
umntu, ngebengabanga nasono : kaloku babo- 
nile, banditiya mina kwa no-Bawo. Kodwa 
oku kuhlile ukuze kuzaliseke ilizwi elibaliweyo 
emtetweni w^abo, lokuti, Banditiya kungeko 
246 IMINI YABANGCWELE BONKE. 

tuba. Kodwa akufika u-Monwabisi, endiya- 
kumtumela kuni evela ku-Yise, kwa u-Moya 
wenyaniso, opuma ku-Yise, uyakundinqinela. 
Xiyakunqina nani, ngokuba benikum kwase- 
kuqaleni. IMINI YABAXGCWELE BONO. 

Iniandazivana. 

TIXO onamandhla onke, obabandakanyisileyo 
ndawonye abaqashwa bako ngobukolwane 
nano-obulinofane emzimbeni wo-Xyana wako 
u-Kristu i-Xkosi yetu ; Zusipe ufefe lwoko- 
kuba senjenjalo ukufuza Abangcwele bako 
ngako ukuhlala okulungileyo nokungcwele, 
size sifike kulonyweba engenakubaliswa owa- 
yilungisela abakutandayo ngokwenyaniso ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

Eyencivadana. Isityilo yii. 2. 

YFDAZA ndabona enye ingelosi inyuka eca- 
il leni lipuma ilanga, inesibalo so-Tixo ohle- 
liyo, yaza yadanduluka ngelizwi elikulu kuzo 
ingelosi zone ebezinikelwe ukuba zicite umhla- 
ba nolwandhle, isiti, Ningawuciti umhlaba, 
nolwandhle, nemiti, side sizibale emabunzini 
azo izicaka zo-Tixo wetu, Ndeva nenani la- 
babaliweyo ; bekubaly> T e ainawaka alikulu eli- 
namashumi amane anane, kuzo zonke izizwe 
zosapo lwakwa-Sirayeli. 

Kwesizwe sakwa-Juda bekubalwe amawaka 
alishumi elinamabini. 
247 IMINI YABANGCWELE BONKE. 

Kwesizwe sakwa-Rubene bekubalwe ama- 
waka alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Gade bekubalwe amawaka 
alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Asere bekubalwe amawaka 
alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Nefatale bekubalwe ama- 
waka alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Manase bekubalwe ama- 
waka alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Simeyone bekubalwe ama- 
waka alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Levi bekubabve amawaka 
alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Isakare bekubalwe ama- 
waka alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Zabulone bekubalwe ama- 
waka alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa- Josefe bekubalwe amawaka 
alishumi elinamabini. 

Kwesizwe sakwa-Benj amine bekubalwe ama- 
waka alishumi elinamabini. 

Emva kwoku ndakangela, kekaloku ke 
kwako isihlwele esikulu esingenakubalwa 
ngamntu, sazo zonke izizwe, nenklobo, na- 
bantu, nenteto sema pambi kwesihlalo so- 
bukumkani, napambi kw-Ojimyana, sivete 
ingubo ezimhlope, sipete amasebe ezandhleni 
zaso ; sadanduluka ngelizwi elikulu, sisiti, 
Usindiso malube ku-Tixo wetu ohleli esihla- 
Iweni sobukumkani, nakuye Oyimyana. Zaza 
ingelosi zonke zema zisingqonga isihlalo sobu- 
kumkani, nab ad al a, nezilo ezine, zawa pantsi 
ngobuso pambi kwesihlalo sobukumkani, za- 
248 miXI YABAXGCWELE BOXKE. 

mbedesha u-Tixo, zisiti, Amen ; Makubeko 
udumiso, nobungcwalisa, nobuluniko, nembeko, 
nobukosi, namandhla, ku-Tixo wetu kude kube 
ngunapakade. Amen. 

Ivangelana. Mateyu y. 1. 

TT^AZA u-Yesu ebona izihlwele, wenyukela 
M entabeni ; wati akuba ebehleli pantsi, 
beza kuye abadisipile bake. Waza wavula 
nmlomo wake, Yvabafundisa esiti, Banetamsa- 
nqa abangamahbwempu ngomoya : ngokuba 
ubukumkani beznlu bubobabo. Banetamsanqa 
abalilayo : ngokuba beyakututuzelwa. Ba- 
netamsanqa abalulamileyo : ngokuba beyaku- 
lidhla ilifa lomhlaba. Banetamsanqa abala- 
nibela nabanxanelwa ubulungisa : ngokuba 
beyakuliiutisYva. Banetamsanqa abanofefe : 
ngokuba beyakupatwa ngofefe. Banetamsa- 
nqa abankliziyo engcwele : ngokuba beya- 
kumbona u-Tixo. Banetamsanqa abaxoli : 
ngokuba beyakubizwa ngokutiwa balusapo 
luka-Tixo. Banetamsanqa abazingwayo nge- 
nxa yobulungisa : ngokuba ubukumkani be- 
zulu bubobabo. Ninetamsanqa nina, bakuni- 
tuka abantu, banizinge, batete konke okubi 
ngani ngobuxoki ngenxa yam. Yuyani, ni- 
gcobe kakulu ; ngokuba umkulu umvuzo 
wenu ezuhvini : ngokuba babenjenjalo uku- 
bazinga abaprofite abebeko ningekabiko nina. M 6 ISIMISELO 
SOKWENZIWA KWESIDHLO SENKOSI 

ESINGUMTENDELEKO ONGCWELE. 

IT Bonke abafurJ ukungena Emtendelekweni maba- 
waxele amagama abo ku-Mfitndisi. engekafiki 
imini yokivenziwa kwawo. 

IT Ukuba kuko pakati kwabo ongokohlakeleyo Icwa- 
sekuhleni nomonileyo umelivane wake ngelizwi 
nokuba kungokwenza kwake, ivayiqumbisa inkla- 
nganiso ngokwenjenjalo ; uyakuti Vj-Mfimdisi 
akwazi oko, ambize amyale kunene okokuba ma- 
kangake alinge uknza etafileni ye-Nkosi, enge- 
kazishumayeli kwasekuhleni ukuba uguqukile 
ngokwemjaniso, wakulungisa ukiihlala kwake 
obekukoldakele, ize inklanganiso yonivabe ebiqu- 
njishce; nokuba ubalungisele abobantu abebeso- 
niweiu/uye; ati umhlaumbi ashumayele ukuba 
uyakukwenza oko akuba namandhla okwenje- 
njalo. 

*[[ Umfundisi uyakwenza kiva ngokunjalo kubo 
abantu ababonakalayo ukuba, banotiyano no- 
mona pakati kwabo; engabavumeli ukuba babe 
ngabamkeli etafileni ye-Nkosi, ade abone ukuba 
baxolelene. ZTkuba omnye wabobantu abaqu- 
mbelene njalo uyavuma ukumxolela ngenkliziyo 
yoke yonke konke omnye amone ngako, avume 
ukumbuyisela konke amone ngako naye ; kanti 
omnye akavumi ukuxolelana naye, ati kodiva 
ahlale ngomona nenkani zake : u-Mfundisi 
uyakumamkela oguaukileyo Emtendelekweni 
ougcivele, amalele ongaguqukanga. Woti u- 
Mfundisi obakupayo abatile njengokubaliweyo 
250 TJMTEXDELEKO WENKOSL 

kwezizaliluko, ababike ku-Mfundisi omkulu zi- 
ngekagqiti intsuku ezilishumi elinane. No-Mfa- 
ndisi omkulu uyakubapata dbobantu ngohwo- 
mteto omishveyo. 

^f Maiti Itafile ngexesha lomtendeleJco the nengubo 

erMope etambileyo pezu kwayo, ime pakati kive- 
Kerike, umhlaimbi ngecala elingasenJda apo imi- 
tandazo yakusasa neyangokuhliua imisehve ukwe- 
nzelvia kona. Woza um-Priste end ngasetafileni 
ngecala lose- 6 north,' 1 awutete Umtandazo v:e- 
Nkosi nentandazwana elandelayo, ahantu beguqa 
ngamadolo. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako mayenzhve enihla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
namlilanje isonka setu sendhla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekiihendweni ; 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

Tiitandaziuana. 

TIXO onamandhla onke, onkliziyo zonke 
zivuleke krove, nenkanuko zonke zazhva 
nguwe, kungeko mfihlakalo efihlakele kuwe ; 
Zihlambulule inkunibulo zenkliziyo zetu ngo- 
kusipefumlela ngo-Moya wako Oyingcwele, 
size sikutande ngoknzalisekileyo, silidumise 
Igama lako elingcwele ngokufanelekileyo ; 
ngaye u-Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

% Woza um-Priste, ebeka ngasenklanganisv:eni, 
ayishumayele ngelizwi elivakalayo yonke imiteto 
elishumi ; bati abantu, besaguqa ngamadolo, bati 
251 TJMTENDELEKO WENKOSI. 

emveni kwemiteto yonke ngaminye bamtaruzise 
u-Tixo ngenxa yokuyigqita kwabo nyexesha eli- 
dhlulekileyo, bacele ufefe hvokuyigcina ngexesha 
elizayo, njengokulandelayo. 

Umfundisi. 

U-TIXO wawateta lamazwi, esiti ; Mina 
ndiyi-Nkosi engu-Tixo wako : Akuyikuba 
nabo otixo bambi ngapandhle kwam. 

Abantu. Nkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfundisi. Akuyikuzenzela umfanekiso o- 
qingqiweyo, nento efana nesezulwini pezulu, 
nesemhlabeni pantsi apa, nesemanzini ngapa- 
ntsi kwoinhlaba. Akuyikuzitobela kuzo, aku- 
yikuzibedesha kanjalo : ngokuba mina oyi- 
Nkosi engu-Tixo wako ndingu-Tixo onobu- 
kwele, ndibuza izono zoyise kuzo intsapo, kude 
kube sesitatu nesesine isizukulwana sabandi- 
tiyayo, ndisenza ngofefe kumawaka abandita- 
ndayo nabayibambayo imiteto yam. 

Abantu, Nkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfundisi. Akuyikufumana ulibize Igama 
le-Nkosi engu-Tixo wako : ngokuba i-Nkosi 
engayikumyeka angbai natyala lowo ofumana 
elibiza Igama layo. 

Abantu. Nkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfundisi. Kumbula umhla we-Sabata 
uwenze ngewele wona. Uyakusebenza imihla 
ibe rnitandatu, uwenze wonke umsebenzi 
wako i kodwa umhla wesixenxe uyi-Sabata ye- 
Nkosi engu-Tixo Y/ako. Akuvikwenza namnve 
262 UMTKNDELEEO WENKOSI. 

umsebenzi ngawo, kwa wena, nonyana wake. 
nentombi yako, nesicaka sako, nesicakakazi 
sako, nenkomo zako, nowasemzini osukub 
esendMwini yako. Xgokuba i-Nkosi yaclal 
izulu norulilaba, nolwandhle, nento zonk 
ezikona, ngemihla yamitandatu yaza yapuml 
ngowesixenxe umhla : kungoko i-Xkosi ya- 
wutamsanqelisa uinhla wesixenxe, yawenza 
ngewele wona, 

Abantu. Xkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwiibambeni lomteto. 

Umfundisi. Babeke oyililo nonyoko ; ize 
irnihla yako yolulwe ezweni oiipiwayo yi- 
Xkosi engu-Tixo wako. 

Abantu. Xkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfundisi Akuyikubulala. 

Abantu. Xkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfundisi. Akuyikurexeza. 

Abantu. Xkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfu n disi. Akuyikuba. 

Abantu. Xkosi sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfundisi. Akuyikuteta ubungqina obubu- 
xoki ngave umelwane wako. 

Abantu. Xkosi, sipate ngetaru, uzibekise 
inkliziyo zetu ekuwubambeni lomteto. 

Umfundisi. Akuyikunqwenela inclhlu yo- 
melwane wako, akuyikunqwenela umfazi wo- 
melwane wako, nesicaka sake, nesicakazi sake, 
nenkabi yake, nehaslie lake, nanye into eye- 
vomelwane wako. 
253 UMTENDELEKO WENKOSI. 

Abantu. Nkosi sipate ngetaru, uyibale 
yonke lemiteto yako ezinkliziyweni zetu, siya- 
kutandaza. 

^f Kwoza kulandele enye kwezintandazivana ezi- 
mbini zokutandazela Ukumkanikazi, um-PrisU 
emi njengokwangapambiliy esiti, 

Masitandaze. 

TIXO onamandhla onke, obukumkani bungu- 
uapakade, nomandhla angenakwaliwa ; Yi- 
ba notaru pezu kwayo i-Kerike yonke ; wenje- 
njalo ukuyipata inkliziyo yesicakakazi sako 
u-Yitoriya ongukumkanikazi nompati wetu, 
aze ati yena (ekumbula ukuba usisicakakazi 
sikabanina) azamele udumo Iwako nobungcwa- 
lisa bako pezu kwento zonke : size siti tina, 
nabo bonke abantu bake (silikumbula apo 
livela kona igunya lake) simkonze ngenyaniso, 
simbeke, simpulapule ngokululamileyo, ngo- 
kufanelwe li-Lizwi lako nomteto wako; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, ohleliyo epet' 
ubukosi ndawonye nawe no-Moya Oyingewele, 
emnye u-Tixo, kude kube ngunapakade. Amen. 

Umhlaimbi hntandazwana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, siya- 
fundiswa li-Lizwi lako elingcwele, okokuba 
inkliziyo zo-Kumkani zipantsi kwokupata 
kwako, nokokuba uyazijika uziguqule njengo- 
kungati kulungile kubo ubulumko bako : 
Siyakutandaza ngokululamileyo ukuba ma- 
wenjenjalo ukuyigcina nokuyipata inkliziyo 
ka-Vitoriya isieakakazi sako esingukumkani- 
2J4 OITENDELEKO WEXKOSI. 

kazi nompati wetu, aze ati vena, ngazo zonke 
inkuinbulo zake, namazwi ake, nangazo zonke 
izenzo zake, ahlal' ezamela udunyiswa Iwako 
nobuugewalisa bako, aze abakutalele ukuba- 
gcina abantu bako ababekiweyo pantsi kwoku- 
pata kwake, baze bahlale ngokwonwaba, na- 
ngoxolo, nangobulungisa : Kwenze oku, Bawo 
onofefe, ngenxa yo-Xyana wako otandiweyo, 
u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

IT Kwoza kuti apa kutetwe Intandazivana yemini 
eko-yo. Woti mn-Priste dkuyigqiba Intavxla- 
zwana ayihseshe Incwadana yemini ekoyo, esiii, 
Incwadana [ati umhlaimbi, Isicatsniilwasezibal* i 
ezingcwele esimiselwe Incwadana] ibaliwe kwi- 
sahluko — sencwadi — kuqpda ngesahliikwana 
— . Yakugqitywa Incwadana, uyakuti, Ivapela 
apa Incwadana yananilila. Aze ahseshe 
ngelana (abantu bemi) ati, Ivangelana engcwele 
ibaliwe kwisahluko — sika — kuqala ngesa- 
hliikwana — . Yakugqitywa Ivangelana, I 
kucidwa, kuti umhlaimbi kutetwe Isivumo sokolo 
esilandelayo, bemi abantu njengokwangapambili . w iS mandhla onke, Umdali wezulu nomhlaba, 
Nento zonke ezibonakalayo nezingabonaka- 

Xakuyo i-Nkosi inye engu-Yesu Eristu, 
Okupela kwozelweyo u-Nyana ka-Tixo, Obe- 
zelwe ngu-Yise kungekabiko mhlaba, U-Tixc 
owazalwa ngu-Tixo, Nokukanya okwazalwa 
kukukanya, jSTongu-Tixo wenene owazalwa 
ngu-Tixo wenene, Owazalwa, akadalwanga 3 
Ongumnye no-Yise ; Ezati zonke izinto za- 
dalwa ngaye : Owati ngenxa yetu tiiia bantu 
255 UMTEXDELEKO WElsKOSI. 

nangenxa yosindiswa lwetu wehla ezubvini, 
Wenziwa abe yinyama ngu-Moya Oyingcwele 
ngdijo Intombi engu-Mariya, Wenzhva abe 
ngumntii, Waza wakuruseshwa iigenxa yetu 
ngu-Pontiyusi Pilati, Weva ubunzima, wa- 
ngcwatywa, Wati ngomhla wesitatu wabuya 
wavuka ngokwezibalo, Wenyukela ezulwini, 
Uhleli ngasekunene kuka-Yise. Wobuya eze 
ngobungcwalisa aze kugweba abahleliyo naba- 
fileyo : Nobukumkani bake abuyikuba nasi- 
pelo. 

Ncliyakohva ku-Moya Oyingewele, Oyi-Xkosi 
Ongumniki wobomi. Ovela ku-Yise naku-Nya- 
na, Obedeshiweyo odunyisiweyo kunye no-Yise 
no-Nyana, Owateta ngaba-Profite. Xdiya- 
kohva yi-Kerike inye ekatolika neyaba-Postile. 
Ndiyavuma u-Batizesho lunye lwokuxolelwa 
kwezono, Ndiyakukangela ukuvuka kwabafi- 
leyo, Nobomi belizwe elizakubako. Amen. 

% AnduV u-Mfunclisi axele ebantwim imihla 
engcivele nemihla yokuzila efaneV ulvagcinwa 
ngevike elandelayo. Ati (ukuba Jmfemelekite) 
ayisliumayele iraini yokuzakivenzivja Umtende- 
leko; Iculeseshwe nencwaclana ezivela kii-Mfundisi 
omk/idu, nezokukupa abantu ekerikeni. Ngumfu- 
ndisi kupela ongaslmmayelayo into e-Kerikeiii, 
ngexesha lombedesho, naye akarvakiishumciyela 
nto engavunyehvanga yimiteto yalencivadi, ne- 
ngaycdezwanga ngu-Kumkanihazi, nokuba ngu- 
Mfuiidisi omkulu walomzi. 

-*[[ EkvanduV ukulandela Intshumayelo. 

^f Woza um-Priste abuyeh etafileni ye-Nkosi, 
aqcde umnikelo, eteta kivezizahhikicana ezilande- 
layo ngenani alibonayo ukuba liwufanele. 
256 UMTEXDELEKO WENKOSI. 

IZWANJALO ukukanya kwenu makukanye 
J\. pambi kwabantu, baze bayibone imisebenzi 
yenu elungileyo, bamdumise u-Yihlo osezu- 
hvini. Mateyu v. 

Ningaziqwebeii indyebo emblabeni, apo 
kudhla irnmdu nomhlwa, nalapo amasela agqo- 
boza ebe kona: kodwa ziqwebeleni indyebo ezu- 
Iwini, apo kungadhli inundu nomhlwa, nalapo 
amasela angagqobozi ebe kona. Mateyu xi. 

Into eninga ningenziwa yona ngabantu, be- 
nzeni kwa yona; ngokuba oku kungumteto 
nabaprofite. Mateyu vii. 

Asingabo bonke abatslioyo kum ukuti, Nko- 
si, Nkosi, abayakungena ebukumkanini bezulu ; 
kodwa ngoyenzayo intando ka-Bawo osezu- 
lwini. Mateyu vii. 

Wesuka u-Zakeyu, wati e-Nkosini, Ka- 
ngela, Nkosi, isiqingata sempahla zam ndiya- 
zipa amahlwempu ; nokuba kuko mntu endi- 
mone ngento, ndiyambuyisela kane. Luke xix. 

JNTgubanina opum' umkosi ongenamyuzo 1 
Ngubanina otyala umyezo, angadlili kwizi- 
qamo zawo % Ngubanina owalusayo umhia- 
nibi, angadlili kuwo amasi oinhlambi ? i Ku- 
ma^Korinte ix. 

Ukuba tina besinihlwayele izinto zomoya, 
kuyinto enkulu na ukuba sivune into zenu 
zasemhlabeni 1 1 Kuma-Korinte ix. 

Anazi na ukuba abasebenzayo ezintweni 
ezingewele bayadhla kokwetempile ; nabo ba- 
konzayo elatareni bayahlulelana nelatare ] 
Kwanjalo i-Nkosi ibimisile, ukuba abayishu- 
mayelayo i-Yangeli bapile kwange-Yangeli. 
1 Kuma-Korinte ix. 
257 I MTENDELEKO WENKOSI. 

( hlwayelayo ngokuncinane wovuna kwa 
ngokuncinane ; nohlwayelayo kakulu wovuna 
kwa ngokukulu. Mabati bonke abantu be- 
nze ngokutanda kwenkliziyo zabo, kungabi 
ngokuvimba, nangokunyanzelwa ; ngokuba 
u-Tixo emtanda opayo ngovuyo. 2 Kuma- 
Korinte ix, 

Makati ofundiswayo Ilizwi abele ofundi- 
sayo into zonke ezilungileyo. Maningako- 
hliswa, u-Tixo akanakuhlekwa : ngokuba into 
asukuba ayihlwayelayo umntu uyakuyivuna 
kwa yona. Kuma-Galate vi« 

Masiti ke,- sinexesha, sibenzele abantu 
bonke okulungileyo, kakulu abangabendhlu 
yokolo. Kuma-Galate yi. 

Inkonzo ka-Tixo iyinzuzo enkulu, ukuba 
sikutomalele oko sinako : ngokuba singezanga 
nanto ukuza kwetu emhlabeni, asinakupuma 
nanto kanjako. 1 Timote yi. 

Bayaleze abazizityebi kulomhlaba, ukuba 
mabanganqeni ukupa, mabatande ukwabe- 
lana ; bezenzela isiseko esilungileyo sexesha 
eliza kuza, baze bazuze ubomi obungunapa- 
kade. 1 Timote yi. 

U-Tixo akangongalungileyo, ukuba ayili- 
bale imisebenzi yenu nomzanio wotando 
lwenu; eniluvelisileyo ngenxa ye-Gama lake, 
enibakonzileyo abangcwele, nenisabakonza 
kanjalo. Kuba-Hebreiuu yi. 

Kingakulibali ukwenza okulungileyo, no- 
kwabelana ; ngokuba u-Tixo uyawatanda 
amadini anjalo. Kuba-Hebreivu xiii. 

Osukuba enempahla zelilizwe, ambone 
umzalwane wake eswele, ati noko amvingcele 
258 UMTENDELEKO WBNKOSI. 

mnbilini wake, lungatinina utando ]uka-Tixo 
ukuhlala kuye? 1 Johanem. 

Yenza amalizo ngempahla zako, ungaz 5 
ubufihle ubuso bako kolililwempu ; boti ubuso 
be-Xkosi bungazi bufihlwe kuwe. Tohite iv. 

Yiba nesisa ngokwaniandhla ako. Ukuba 
unokuninzi, yipa ngokuninzi ; ukuba uno- 
kuncinane, yipa ngokukuteleyo kokokunci- 
naue : ngokuba ngokwenjeDJalo uyaziqwe- 
bela umvuzo olungileyo owemini yokuswela. 
Tohite iv. 

Okeclamela anianhvempu uyaboleka e-Xko- 
sini : nako konke akukupayo kuyakubuyi- 
selwa kuye. Imizelceliso xix. 

Unetamsanqa umntu otukutezelelayo aba- 
fayo nabasweleyo : i-Xkosi iyakumkulula nge- 
xesha lembandezelo. Iculo tli. 

^f Kwoti husatetwa ezinye hwezizahlukwana ku- 

hlanganisi'se amalizo enzelweyo amahlivempu Jc wa 
neminye iminikelo yabantu, ngamadikom na- 
ngabancedi nan-gabanye abantu abafanelekileyo. 
ngezitya eziwumiselwe lomsebenzi : bazizise ki>m- 
Priste, oyakuzibeka ngokululamileyo pezu hwe- 
tafile engcwele. 

^f Kwoti ukuba kuzakwenziwa Umtendeleko, urn- 
Priste uyakubeka pezu kwetafile isonka nereyine 
elaneleyo inani labantu. Emca fowoku um- 
Priste uyakuti, 

Masitanclazele yonke inklanganiso ye-Kerike ka- 
Kristu esekoyo emklabeni apa. 

TIXO onarnandla onke ongunapakade, osi- 
fundisileyo ngom-Postile wako ongcwele 
ukuba sibenzele abanu bonke imitandazo, 
nezitaruziso, nemibulelo ; Siyakiikunga ngo- 
259 CJMTENDELEKO WBNKOSI. 

kululamileyo ukuba mauti ngofefe lwako 
uyamkele* [lamalizo naleminike- 
lo] nalemitandazo esiyinikela iwiizo wminike- 
kubo ubukulukazi bobu-Tixo &^£fl£gE 
bako ; sikutandaza ukuba ma- mahzo naiemini- 
uhlal' uyivasa i-Kerike yonke 
ugomoya wenyaniso, nowoxolo, nowovumela- 
no : Zuwenze okokuba bonke abavuma Igama 
lako elingcwele bavumelane ngokwenyaniso 
ye-Lizwi lako elingcwele, bahlale ngoxolo 
nangotando. Siyakukunga okokuba ubagcine 
bonke okumkaiii nabazinkosi nabapati aba- 
ngaba-Kristu ; simtandazela ngokungapezulu 
u-Vitoriya Ukumkanikazi wetu osisicaka sa- 
ko : okokuba asipate ngokulungileyo nango- 
kwonwaba : Zuwenze okokuba lonke ipakati 
lake, nabo bonke abanegunya pantsi kwake, 
bagwebe ngokuyinyaniso bengaketi bantu, 
kuze kwohlwaywe ukwona nenkohlakalo, ku- 
sekelwe inkonzo yako yenyaniso nobulungisa. 
Banike ufefe, Bawo wasezulwini, bonke o-Bi- 
shope naba-Fundisi, baze bati ngokufundisa 
kwabo nangenklalo yabo balishumayele I- 
lizwi lako eliyinyaniso nelipilisayo, bazipate 
ngokufanelekileyo isakramente zako ezingewe- 
le : Nabo bonke abantu bako zubape ufefe 
Iwako Iwasezulwini ; usenjenjalo ngokukulu 
kulenklanganiso ekoyo apaj ukuze balive I- 
lizwi lako elingcwele balamkele ngenkliziyo 
ezilulamileyo ; bekukonza ngokwenyaniso 
ngobungcwele nangobulungisa ngayo yonke 
imihla yokudhla kwabo ubomi. Siyakuta- 
ndaza ngokululamileyo, Nkosi, okokuba zuze 
uti neobubele bako ubatatuzele ubasize bonke 
260 UMTEXDELEKO WENKOSI. 

abasernbandezelweni naselusizini, ekusweleni 
nasesifeni, nakobunye ubunzima kwobubomi 
obudhlulayo. Kanjalo siyalidumisa Igama 
lako elingcwele ngenxa yabo bonke abantu 
bako abasebemkile kwobubomi bebubele enko- 
lweni nasenkonzweni yako ; sikukunga uku- 
ba mausipe ufefe lwokokuba sizifuze izenzo 
zabo ezilungileyo, size sibe ngabahhilelane 
nabo ebukumkanini bako basezulwini : Se- 
nzele oku, Bawo, ngenxa ka-Yesu Kristu oku- 
pela kwo-Mlamli no-Mteteleli wettL Amen. 

IT Woti u-Mfundisi akushumayela ukw&miwa 
kwomtendeleko, (okuyakuhlala kusenziwa nge- 
cawa nangomnye umlila ongcwele oivandulelayo 
umhla wokwenziwa kwawo,) ivoti, inishuma- 
yelo iseV igqityiwe nje, aleseshe esisiycdo esila- 
ndelayo. 

BAZALWAN E abatandiweyo, ng ncli- 
zakuti, ngoncedo hika-Tixo, ndiyenzele 
bonke abayilungiselweyo ngenkliziyo nango- 
kutandaza i-Sakramente eyonwabisayo yo- 
Mzimba ne-Gazi lika-Kristu ; eyokwamkelwa 
ngabo ukubakunibuza ukukuruseshwa kwake 
nokuva kwake ubunziina ; esiti ngako sizuze 
ukuxolelwa kwezono zetu, senziwe sibe ngaba- 
mkeli bobukumkani bezulu. Ngako oko ngu- 
nisebenzi wetu ukunikela ku-Tixo Onama- 
ndlila onke u-Bawo wetu wasezulwini imibu- 
lelo elulamileyo neyenkliziyo, ngenxa yokuba 
ebesipile u-Xyana wake u-Msindisi wetu u- 
Yesu Kristu, angabi ngowokusifela kodwa, 
abe kukudhla nokwomelezwa kwemipefunilo 
vetu kuyo i-Sakr anient e levo engcwele. Eyi- 
261 UMTENDELEKO WENKOSI. 

nto emandi kangaka nje kubo abayamkelayo 
ngokufaneleyo, kanti iyingozi eyoyikekayo 
kangaka nje kubo abayamkelayo bengafane- 
lekile ; ngumsebenzi warn ukuniyala ngelixe- 
sha elikoyo, ukuba nibukumbule ubukulukazi 
balomnhlakalo engcwele, nobukulu bengozi 
yokuyamkela ngokungafanelekileyo ; nize 
nizilinge inkliziyo zenu (ningenzi ngokunge- 
ndawo njengabati bayamkohlisa u-Tixo ; 
kodwa nenjenjalo ukuzilinga) nize nize kwe- 
sosidhlo sasezulwini nimhlope ningcwele, ni- 
vete isivato somtshato esibiziweyo ngu-Tixo 
esibalweni sake esingcwele, nize namkelwe 
nibe ngabamkeli abafanelekileyo balotafile 
engcwele. 

Ngako oko nifanel' ukuti kuqala, niyi- 
linge inklalo yenu nesimilo senu ngesilinga- 
niso semiteto ka-Tixo, niti apo nibonayo 
ukuba nonile nokuba kungokucinga, nokuba 
kungokuteta, nokuba kungesenzo senu. ni- 
kulile ukwona kwenu, nizixele izono zenu ku- 
Tixo Onamandhla onke, niqinisile ngenklizi- 
yo okokuba niyakuguquka, nihlale ngoku- 
lungileyo ngexesha elizakuza. Ukuba niya- 
bona ukuba iziposo zenu azingakuye u-Tixo 
yedwa, zingakubo nabamelwane benu ; niya- 
kuxolelana nabo ; nivume ukubabuyisela no- 
kubalungisela ngako konke eninako, ngenxa 
yako konke ukwona enibone ngako ; niti 
kanjalo nivume ukubaxolela bonke abanoni- 
leyo, njengokuba nani ninga ningazuza uku- 
xolelwa kweziposo zenu esandhleni sika- 
Tixo : ngokuba ukuba anenjenjalo ukuwa- 
mkela umtendeleko ongcwele uvakuti wona 
262 UMTESFDELEKO WENKOSI. 

ukwandise ukugwetywa kwenu. Ngako oko 
ukuba kuk' okuni ogxek' u-Tixo, nolitintelayo 
noliklebayo Ilizwi lake, ongumrexezi, onoti- 
yano, nonomona, nonesinye isono esinzima, 
guqukani ezonweni zeniu ningekezi kuleyo- 
tafile engcwele ; hleze kuti eniva kwokuya- 
mkela kwenu leyo-Sakramente engcweie, u- 
Satane aningenele, njengokuba ebengenile 
ku-Judasi, anizalise ngayo yonke inkohlakalo, 
anitshabalalise iniiziniba yenu ndawonye ne- 
mipefumlo yenu. 

Xangenxa yokuba kufanele ukuba kungezi 
mntu emtendelekweni ongewele, ongenate- 
mba elizalisekileyo ebubeleni buka-Tixo, no- 
ngenankliziyo eyomvabileyo \ ngako oko u- 
kuba kuk' okuni ongenakuyitutuzela inkli- 
ziyo yake, eswele ututuzelo noncedo, makeze 
kum, ati unihlaumbi aye kwomnye u-Mfu- 
ndisi olumkileyo we-Lizwi lika-Tixo, anixele- 
le usizi lwake * aze ati ngokulamkela Ilizwi 
lika-Tixo elingcwele azuze uneedo lwoku- 
kululwa ezonweni zake, ndawonye noku- 
lulekwa kwompefumlo wake, kuze kututu- 
zelwe inkliziyo yake, kupele konke ukwoyika 
nokutandabuza kwayo. 

^[ Woti u-Mfundisi ukuba uyabona ukuba aba- 
kutaleli ukuza emtendelekweni ongcv:ele, ati 
endaweni yesiyalo sokuqala atete esi esilande- 
layo. 

BAZALWxlNE abatandiweyo, ng ndi 
zakuti, ngoncedo luka-Tixo, ndhvenze 
umtendeleko we-Xkosi : ngako oko eganieni 
lika-Tixo ndiyanimema nonke enikoyo apa ; 
263 UMTEXDELEKO WENKOS1, ndinitandaza ngenxa ye-Nkosi yetu u-Yesu 
Kristu, ukuba ningali ukuza kuwo, nibizwa 
ngotando olungaka nje nimenywa ngu-Tixo 
ngokwake. Niyazi ukuba kungayinto embi 
kunene ukuba umntu obelungisile isidhlo 
esikulu, wayizalisa itafiie yake ngenklobo 
zonke zokudhla, akwabiko nto eswelekileyo 
kukupela okokuba abamenyiweyo beze kuhla- 
la pantsi ; baza bati ababiziweyo (bengenatu- 
ba) bala ukuza. Ngubaniiia kuni obengayi- 
kuqunjiswa kwakwenjwenjalo 1 JSgubanina 
obengayikuti woniwe kakubi ? Ngako oko, 
bat and wa ngaye u- Kristu, zilumkeleni kaku- 
lu, hleze niti ngokusala esisidhlo e singe wele 
nizivusele ingqumbo ka-Tixo. Kuyinto elula 
ukuba umntu ati, Andinakuza, ngokuba ndi- 
tintelwe yimisebenzi yasemhlabeni. Kodwa 
izilandulelo ezinjalo aziyikuvunyerwa zamke- 
lwe pambi kwo-Tixo. Ukuba kuk' oti, Ndi- 
ngumoni omkulu, ndiyoyika ukuza : kunga- 
nina ukuba ungagqobokiyo uguquke 1 Naku- 
bizwa ngu-Tixo anikudanele na ukuti, aniyi- 
kuza? Nxa nifanel' ukuguqukela ku-Tixo, 
niyakuzilandulela niti anikalungi na? Ku- 
kumbuleni oku ngokwenu, nibone ukuba 
amaqinga anjalo angendawo ebengayikuni- 
nceda nto pambi kwo-Tixo. Abo abebebize- 
lwe esidhlweni e-Vangelini batiwa abasifa- 
nele isidhlo sasezulwini, bakuzilandulela ngo- 
kuti bebetengile umhlaba, bebeza kulinga 
izibini zabo zenkabi, bebezeke abafazi. Mina 
ngokwam ndiyakubako ; kungumsebenzi wa- 
mi nje, ndiyanimema Egameni lika-Tixo, 
ndinibize esikundhleni sika- Kristu, ndiniyale, 
264 TJMTENDELEKO WESTKOSI. 

ukuba, njengokuba nilutanda usindiso Iwe- 
nu, manibe ngabahlulelane balomtendeleko 
ongcwele. Nanjengokuba u-iNyana ka-Tixo 
waninikela umpefumlo wake ngokunifela 
kwake emtini ngenxa yosindiso lwenu; kwa- 
njalo nifanel' ukwamkela lomtendeleko ngo- 
kulikumbula elodini lokufa kwake, njengoko 
ebesiyalele ngokwake : ukuba niyakwala 
ukwenza oku, kukumbuleni ukumona kwenu 
u-Tixo, nesoblwayo esipezu kwenkloko zenu 
ngenxa yoku; nakuyishiya itafile ye-Nkosi 
ngabomi, nizahluie kubo abazalwane benn, 
abeze kudhla kwesisidhlo esikulu sokudlila 
sasezulwini. Ukuba niyazicinga kunene ezi- 
zinto, niyakuqondiswa nibuyiswe ngofefe iuka- 
Tixo : esiyakuti ngenxa yoku singayeki uku- 
zenza izicelo zetu ku-Tixo Onamandhla onke 
u-Bawo wetu wasezulwini. 

^T Ngexesha lokwenziwa Icivomtendeleko, abamkeli 
bawo sebelungiselwe ukuwamkela, um-Prisic 
uyakuteta esisiyalo, esiti, 

BAZALWANE abatandiweyo e-Nkosini, nina 
enifun' ukuza emtendelekweni ongcwele 
wo-Mzimba ne-Gazi lo-Msindisi wetu u-Kristu, 
nifanel' ukusigqala kunene isiyalo sika-Paulusi, 
sokokuba mabati abantu bazibencise bazilinge 
ukuze bati eso-Sonka basidhle nalo-Ndebe 
basele kuyo. JSTgokuba, kwa njengokuba ita- 
msanqa lilikulu, sakuyamkela lo-Sakramente 
engcwele ngenkliziyo egqobokileyo nangokolo 
olupilileyo ; (ngokuba sakwenjenjalo siwudhle 
umzimba ka-Kristu ngokwomoya, silisele ne- 
gazi lake ; sihlale kuye u-Kristu, ati no-Kristu 
265 n TJMTENDELEKO WENKOSI. 

alilale knti ; sibemnye no-Kristu, no-Kristu 

abemnye nati ;) kwanjalo ingozi inkulu, ukuba 
siyayamkela ngokungafaneleyo. Ngokuba sa- 
kwenjenjalo sinetyala lo-Mzimba nele-Gazi 
lika-Kristu u-Msindisi wetu ; sikudhla sikusela 
ukugwetywa kwetu, singawugqali nje u-Mzi- 
mba we-Nkosi : sizivusela ingqumbo ka-Tixo ; 
simqumbise aze asibete ngezifo ezininzi nange- 
nklobo ezininzi zokufa. Zigwebeni ngoko, 
bazalwane, nize ningagwetywa yi-Nkosi ; ni- 
guquke ngokwenyaniso kuzo izono zenu ezi- 
gqitileyo ; nibe nalo ukolo oluqinileyo nolu- 
pilileyo kuye u-Kristu u-Mkululi wetu ; kulu- 
ngiseni ukuhlala kwenu, nitandane nabantu 
bonke ; naniyakuba ngabamkeli abafaneleyo 
bezimfihlakalo ezingcwele. Napezu kwento 
zonke nifanel' ukumbulela u-Tixo ngenkliziyo 
elulamileyo, ongu-Yise nongu-Nyana nongu- 
Moya Oyingcwele, ngenxa yokukululwa kwe- 
lizwe ngokufa nokubandezeleka kwo-Msindisi 
-wetu u-Kristu, ongu-Tixo engumntu ; owazilu- 
lamelayo kwada kwasekufeni pezu kwekuruse 
ngenxa yetu tina boni abalusizi ebesilele ebu- 
mnyameni nasesitunzini sokufa ; aze asenze 
sibe ngabantwana baka-Tixo, sibe zindhlilifa 
zobomi obungunapakade. Kanjalo ukuze 
sihlale silukunibula utando olukulu kangaka 
we-Nkosi yetu nokupela kwo-Msinclisi wetu, 
u-Yesu Kristu, owasenjenjalo ukusifela, nama- 
tamsanqa angenakubalwa abesizuzeleyo wona 
ngokupalaza igazi lake ; usimisele imfihlakalo 
ezingcwele, zibe ngamangqina otando lwake, 
zihlale ziyinkumbuzo yokufa kwake, kube 
kukwonwatyiswa kwetu okukulu okunguna- 
2Q6 UMTE^DELEKO WENKOSI. 

pakade. Kwa kuye ngoko, kunye no-Yise no 
Moya Oyingcwele, (njengokuba sikufaneleyo) 
masibulele singayeki ; sizilulamela entandweni 
yake engcwele, sizama ukumkonza ngobu- 
ngcwele nangobulungisa yonke imihla yoku- 
dhla kwetu ubonii. Amen. 

^F Woza um-Priste ati kubo abaza TcuwamJcela 
umtendeleko, 

VTINA eniguqukayo ezonweni zenu ngokwe- 
JjI nyaniso, enihleli ngotandano nabamelwane 
benu, enizakulinga ukuhlala ngesimilo esitsha, 
niyigcina imiteto ka-Tixo, nihamba ezindhle- 
leni zake ezingcwele * Sondelani ngokolo, nl- 
yamkele le-Sakramente" engcwele ibe kukwo- 
nwatyiswa kwenu ; niyenze iinvumo yenu 
elulamileyo ku-Tixo onamandhla onke, niguqa 
ngamadolo. 

^f Kwoza kwenzivje esisivumo egameni labo bonke 
abafurJukiiba ngabamkeli bomtendeleko ongavele, 
ngomnye wabafundisi ; yena nabaniu bonke be- 
guqile ngokuhtlamileyo, besiti, 

TIXO onamandhla onke, Yise we-Nkosi yetu 
u-Yesu Kristu, Mdali wento zonke, No- 
mgwebi wabo bonke abantu ; Siyazivnnia sizi- 
iilele izono zetu ezininzi nezikohlakalo zetu, 
Esizenzileyo amaxesha ngamaxesha, Ngoku- 
cinga, nangokuteta, nangokwenza, jSTgakabo 
ubukulukazi bobu-Tixo bako, Sizivusela ngo- 
kusifaneleyo umsindo wako nengqumbo yako. 
Siyagqoboka ngokwenene, Inkliziyo zetu zilu- 
sizi n^enxa yezigqito zetu \ Inkumbulo yazo 
267 ° n 2 UMTENDELEKO WENKOSI. 

ibuhlungu kuti ; Ubunzima bazo asinakubu- 
twala. Yiba notaru pezu kwetu, Yiba not am 
pezu kwetu, Bav^o olufefe lupezu kwembaliso \ 
Ngenxa yo-Nyana wako oyi-Nkosi yetu u-Yesu 
Kristu, Sixolele konke okudhlulek.il eyo ; We- 
nze okokuba sihlale sikukonza, Sikukolisa 
ngenklalo entsha, Kube kukudunyiswa noku- 
ngcwaliswa kwe- Gama lako ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

^f Woza um-Priste (u-Bishope ukuba uko,) erne, 
aheke ngasebaniwhii, asenze esisikululo, esiti, 

U-TIXO onamandhla onke, u-Bawo wetu 
wasezulwini, ote ngofefe lwake olukulu, 
wabatembisa ukuxolelwa kwezono bonke aba- 
guqukela kuye ngogqoboko lwenkliziyo nango- 
kolo oluyinyaniso ; Makabe nofefe kuni ; 
anixolele anikulule kuzo zonke izono zenu ; 
aniqinise anomeleze kuko konke okulungi- 
leyo ; ade aningenise ebomini obungunapa- 
kade ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

*][ Woza ati um-Priste, 

Waveni amazwi aninandi awatetayo u-Msindisi 
wetu u-Yesu Kristu kubo bonke abaguqu- 
kela kuye ngokwenyaniso. 

TIZANI kum nonke nina nisindwayo napuka 
yimitwalo enziina, ndize ndinipe ukupumla. 
Mateyu xi. 28. 

U-Tixo wenjenjalo ukuwutanda umhlaba, 
okokuba wanika u-Nyana wake ozelweyo 
emnye, ukuze bonke abakolwayo kuye banga- 
268 UMTEXBELEKO WEXKOSI. 

bubi, -bati kodwa bazuze ubomi obungunapa- 
kade. Johane iii. 16. 

Yivani noko akutetileyo u-PaulusL 

Liyinyaniso elilizwi, lifanel' ukwarokelwa 
konke, lokokuba u-Yesu Kristu weza emkla- 
beni ukuze asindise aboni. 1 Timote i. 15. 

Kuveni noko akutetileyo u-Johane. 

Ukuba umntu uyona, sinaye u-Mteteleli 

ku-Yise, kwa u-Yesu Kristu oluagileyo ; osi- 
sizi sezono zetu. 1 Johane ii. 1. 

^f Mmva kwoku um-Priste uyakuhambisa ngohuti, 

Zipakamiseni inkliziyo zenu. 

Impendulo. Siyazipakamisela e-Nkosini. 

Cmpriste. Masibulele e-Xkosini ku-Tixo 
wetu. 

Impendulo. Kufanelekile kulungile nkwe- 
nienjalo. 

IT Woza um-Priste abeke etaftleni ye-Nkosi, ati, 

KUFANELEKILE kunene, kulungile, ku- 
ngunisebenzi esiwufaneieyo, okokuba siti 
ngamaxesha onke, nakuzo zo- 
nke inda^vo, sibulele kuwe Xko- , * L r ^ nflw \°r 
si, UaTvo Oymo'cwele, Onania- ngcweie] ai-ayi- 
ndhla onke/ Tixo Ongunapa- ^H^ mwa 
kade. 

^T Kwoti a/pa kulandele esinye sezieatshulwana ezi- 
miselwe ixesha eliiile, siti ukuba asiko, kuha- 
njisice ngokutiwa, 
269 UMTENDELEKO WENKOSI. 

YTGAKO oko kunye nengelosi nawo wonke 
1.1 umkosi wasezulwini, siyalibonga silidu- 
mise Igamalako elingcwele; sihlala sikubonga 
sisiti, Uyingewele, uyingewele, uyingcwele, 
Nkosi Tixo wezihlwele, kuzele izulu nomhlaba 
bubungcwalisa bako : Makudunyiswe wena, 
Nkosi epezu konke. Amen. 

INDAWANA EZIMISELWE UKUTETWA 
NGEMIHLA ETILE. 

Ngomhla wokuzalwa kuka-Kkisttj, nange- 
mihla esixenxe elandelayo. 

"YTGENXA yokuba ubumnikile okupela kwo- 
JlS Nyana wako u-Yesu Kristu okokuba aza- 
lelwe tina ngelixesha ; owatiwa ngaye u-Moya 
Oyingcwele, wenziwa abe ngumntu ngokwe- 
nyaniso owomzimba wentombi engu-Mariya 
unina wake ; ati engenasono asihlainbulule 
kuso sonko isono. Ngako oko kunye nenge- 
losi, &c. 

Ngemini yepasika, nangemihla esixenxe elande- 
layo. 

KODWA sifanel' ukukudumisa ngokukulu 
ngenxa yokuvuka okungcwele kwo-Nyana 
wako ong-u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu : oyi- 
MYana yenyaniso yepasika, eyanikelwa ngenxa 
yetu, neyahlambulula izono zelizwe ; ote ngako 
ukufa kwake wakutshabalalisa ukufa, wati 
ngokuYuka kwake wasibuyisela ebomini obu- 
ngunapakade. Ngako oko kunye nengelosi, 
&e. 

270 umtbndelekp wexkosi. 

Ngomhla ttoktjxyttkela kuka-Kbjstu eztj- 
lyvtxi, naiigemikla esixenxe elandelayo. 

"VTGENXA yo-Nyana wako otandiweyo ongu- 
lS Yesu Kristu i-Nkosi yetu ; owati emva 
i kwokuvuka kwake okungcwele wabonakala 
kubo bonke aba-Postile bake, wati ekuboneni 
kvrabo wemuikela ezulwini tikuyakusilungisela 
indawo ; ukuze siti apo akoiia vena, sinyukele 
kona nati, sipate ubukosi ndawonye naye 
ebungcwaiiseni bake. Xgako oko kunye ne- 
ngelosi, &c. 

Ngomhla wepe^ttekose, nangemilila emitandatu 

elandelayo. 

Y["GENXA ka-Yesu Kristu i-Xkosi yetu; 
±S owati, ngokwesitembiso sake esiymyaniso, 
u-Moya Oyiugcwele wehla ezulwini ugelixeslia 
ngokwalama ngesandi esikulu, esinjengeso- 
moya onamandhla, efana nelwimi zomlilo eza- 
hlala pezu kwaba-Posiile, aze abafundise, aba- 
kokele kuyo yonke inyaniso ; ebanika izipiwo 
zenteto ezininzi, nokukalipa ukuze bashuma- 
yele i-Yangeli ligokungadurwa kuzo zoiike izi- 
zwe ; esati ngako sabuyiswa ebunuiyameni 
nasekulahlekeni, saslwa ekuk'.iuyeui oku- 
mblope nasekwazini wena ngokweuyaiiiso no- 
Nyana wako ongu-Yesu Kristu. Xgako oko 
kunye nengelosi, &c. 

Eyokutetwa ngecawa yo-Mtrixiti hipela. 

TTTEXA ongu-Tixo emnye, oyi-Nkosi inye , 
M ongenguye osisiqu sinye, kodwa oziziqu 
zitatu ezingu-Tixo emnve. Xoukuba oko 
271 UMTENDELEKO WENKOSI. 

esikolwa kuko ngobungcwalisa bo-Yise, sikolwa 
kwa kuko ngobungcwalisa bo-Nyana nobo- 
Moya Oyingcwele, ekungeko kwahlukana no- 
kungalingani kubo. Ngako oko kunye nenge- 
losi, &c. 

■J Kwoti emva kwezindaivana kuculwe umhlaumbi 
kutetwe ngokuthva, 

\[GAKO oko kunye nengelosi nawo wonke 
Jj| umkosi wasezulwini, siyalibonga silidu- 
mise Igama lako elingcwele ; sihlala sikubo- 
nga sisiti, Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele, 
Nkosi Tixo wezihlwele, kuzele izulu nomhlaba 
bubungcwalisa bako : Makudunyiswe wen a, 
Kkosi epezu konke. Amen. 

*!T Woza ati um-Priste, eguqa ngasetqfileni ye- 
Nkosi, ati egameni labo bonke abaza kuwamkela 
lomtendeleko awenze lomiandazo olandelayo. 

ASIZI kule itanle yako, Nkosi enofefe, si- 
temba kobetu ubulungisa, kodwa siza 
sitemba kwezako izibele ezikulu nezininzi. 
Asifanelekile nokokuba sizicole imvutuluka 
ezipantsi kwetafile yake. Kodwa nguwe oyi- 
Nkosi ehlal' inotaru ngamaxesha onke : Sipe 
ngoko, Nkosi enofefe, okokuba senjenjalo uku- 
yidhla inyama yo-Nyana wako otandiweyo 
ongu-Yesu Kristu, nokulisela igazi lake, ize 
iti imizimba yetu enezono ihlanj ululwe ngo- 
mzimba wake, iti nexnipefumlo yetu ihlanj u- 
lulwe ngegazi lake elinqabileyo, ukuze sihlale 
sihleli kuye, naye ahlale kuti kude kube ngu- 
napakacle. Amen. 
272 UMTEXDELEEO WE^KOSI. 

IT JVoti um-Priste emi ngasetajileni cdungise isonka 
neveyine, ukuze abe nokusiqezula isonka pambi 
kivabantu kakuhle, nokuyitabatela inclebe eza- 
ndhleni zake, woti dkuba wenjenjalo enze lomta- 
ndazo wokungcwalisa njengokulandela yo. 

TIXO onamandhla onke, Bawo wetu wase- 
zulwini, owati ngofefe lwako olukulu wasi- 
nika okupela kwo~Nyana wako u-Yesu Kristu, 
okokuba asifele emtini ngenxa yosindiswa 
lwetu ; owati kona apo (ngako ukazinikela 
obekwenziwe kanye) wenza idini elizalisekileyo, 
nomnikelo ofezekileyo, nenklaulelo eyaneleyo, 
ngenxa yezono zawo wonke amhlaba ; wasi- 
misela e-Vangelini yake engcwele inkumbuzo 
yokufa kwake, eyokuklai' isenziwa, ade abuye 
eze ngokwesibini ; Sipulapule, siyakutandaza 
ngokululamileyo, Bawo onobubele ; nsipe 
okokuba siti sizamkela nje ezizidalwa zako 
zesonka neyeyine, ngokwomiselo wo-Nyana 
wako u-Yesu Kristu ongu-Msindisi wetu, ngo- 
kukumbula ukufa kwake nokubandezelwa 
kwake, sibe ngabamkeli bo-Mzimba wake ne- 
Gazi lake : owati kwa ngobobusuku waye- 
ngcatshwa ngabo * watabata *yrotiapaum- 
isonka; wati akuba ebebulele, isitya ezajwihiem 
fwasiqezula, wasinika kubadi- za ^y oti apa asi- 
sipile bake, esiti, Tabatani, ni- qezuie isonka. 

tye, joku kungn-Mziniba warn twotiapaasi- 
•11 • -rr • i bekeisandhlasa- 

omkeJwa nma : Kwenzeni oku t e pezu kwaso 

ngokundikumbula. Wati kwa eonke isonka: 
ngokunjalo emva kwesidhlo sa- 

ngokuhlwa §wayitabata indebe ; . V% *\ apa ayi- 

tabats inclfcbe e- 

wati akuba ebebulele, wayinika sandhieni sake : 
kubo, esiti, Selani nonke kule ; 

273 n 3 UMTENDELEKO WENKOSX. 

* Woti ana asi- ngokuba *oku kuligazi lam lo< 

bekeisandhlasa- i i x i v i ^ 

ke pezu kwazo cebano olutsna, ehpalazelweyo 
sukuba z iinevlyil nina nabaninzi, kuze kubeko 
ne, eza kwenzi- ukuxolelwa kwezono : Kwenzeni 

wa ngcwele. •. -, , 1 i -i • 

oku, nakuba nisela, ngokundi- 
k"umbula. Amen. ^[ Woza umfundisi azamkelise umtendeleko nge- 
nkloho zombini, andule abamkelise o-Bishope 
naba-Priste nama-Dikone, (abasukuba bako,) 
ivoti emva kwoko abamkelise abaniu ngabanye 
ezandhleni zabo, beguqa ngamadolo ngokulula- 
mileyo. Woti akubamkelisa Isonka, aii 9 

UMZIMBA we-Nkosi yetu engu-Yesu Kristu 
owanikelwa wen a, mauwulondoloze umzi- 
mba wako nompefunilo wako kude kube ngu- 
napakade. Kutabate, udhle oku ngokuku- 
mbula ukuba u- Kristu wafela wena, udhle 
kwa yena enkliziyweni yako ngalo ukolo iibe 
nokubulela. 

•j Woti umfundisi akuyinikela indebe emntivini, 
ati, 

IGAZI le-Nkosi yetu engu-Yesu Kristu, elali- 
palazelwa wena, maliwulondoloze umziniba 
wako nompefumlo wako kude kube ngunapa- 
kade. Kusele oku ngokukumbula ukuba 
igazi lika-Kristu lalipalazelwa wena, ube noku- 
bulela. 

^f Ukuba isonka neveyine ebizenziwe ngcwele sezipe- 
lile bengekamkeliswa bonke, um-Priste uyaku- 
ngcwalisa ezinye ngesimiselo esibaliweyo pambili ; 
aqale ngokuti [Umsindisi wetu u-Kristu ngobo- 
busuku wayengcatshwa ngabo &c] ukutamsa- 
274 UMTENDELEKO WENKOSI. 

nqelisa isonka; nokuti [Ngokunjalo emva kwe- 
sidiilo sangokulilwa &c. ] ukuiamsanqelisa ive- 
yine. 

*T Woti umfundisi, bakwamkelisiva bonke, abuyele 
etafileni ye-Nkosi, abeke pezu kivayo ngokulula- 
mileyo obekusele kwobekungcivalishve, ekugubu- 
ngela ngeqiya emhlope enkle. 

^T Woza um-Priste awenze mntandazo ive-Nkosi, 
abantu bemlandela ngokuziteta zonke izicelo nga- 

zinye. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako mayenziwe emhla- 
beni, JSTjengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
namhlanje isonka setu semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekukendweni ; 
Zusisindise enkohlakalweni : Ngokuba .ubu- 
kumkani bubobako, Namandhla engawako, 
Nobungcwalisa bubobako, Kude kube nguna- 
pakade. Amen. 

IT Emva kwoku kuyakntiwa. 

"YTKOSI Bawo wasezulwini, tina zicaka zako 
IS ezilulamileyo siyakutandaza ukuba mauti 
ngobubele bako, ulamkele elidini letu iomdu- 
miso nombulelo ; sikutandaza ngokululamileyo 
ukuba mausipe okokuba siti tina nayo yonke 
i-Kerike yako sizuze ukuxolehva kwezono zetu, 
nawo onke am any e amatamsanqa okuva kwake 
ubunzima, ngenxa yemfanelo nokufa kwo- 
Nyana wako ongu-Yesu Kristu, nangokolo ega- 
zini lake. Nakaloku, Nkosi, siko nje ebusweni 
bako, siyazinikela kuwe iziqu zetu, imipefumlo 
275 UMTENDELEKO WENKOSI. 

yetu nemizimba yetu, ibe lidini elipilileyo, neli- 
ngcwele, nelikolekileyo kuwe; sikukunga ngo- 
knlulamileyo okokuba siti tina sonke esingaba- 
mkeli balomtendeleko ongcwele sizaliswe lu- 
fefe lwako netamsanqa lako lasezulwini. Noko 
singafaneleyo ngenxa yezono zetu ezininzi, 
ukuba sikwenzele idini, siyakutandaza ukuba 
uwamkele lomsebenzi wetu esiwufaneleyo ; 
kungengokubulinganisa nbuhingisa betu, ko- 
dwa ngokusixolela zonke izikohlakalo zetu, 
ngenxa ka-Yesu Kristu i-Nkosi yetu • ekuti 
ngaye, kunye naye ndawonye no-Moya Oyi- 
ngcwele, kubeko lwonke uduiniso nobungcwa- 
lisa kuwe, Bawo onamandhla onke, kude kube 
ngunapakade. Amen. 

^F Umhlaumbi hutiwe. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, siya- 
kubulela ngenkliziyo zetu, ngenxa yokuba 
ubusipile tina, esite sazamkela ezininhlakalo 
ezingcwele, okokuba sikudhle ukudhla kwemi- 
pefumlo yetu okungu-Mzimba ne-Gazi lo- 
Nyana wako u-Mkululi wetu ongu-Yesu Kri- 
stu; usazisa ngokwenjenjalo utando lwako 
nobubele bako obungakuti • nokokuba singa- 
malungu awenyaniso omzimba wo-Nyana 
wako, ongumhlambi wawo onke amakolwa 
awenyaniso : nokokuba sizindhlilifa ngalo 
itemba zobukurnkani bako obungunapakade, 
ngenxa yokufa nokubandezelwa kwo-Nyana 
w T ako otandiweyo. Siyakutandaza ngokulula- 
mileyo, Bawo wetu wasezulwini, ukuba mau- 
senjenjalo ukusinceda ngofefe lwako, ukuze 
sihlale kobukolwane babangcwele, siyenze 
276 UMTENDELEKO WENKOSI. 

yonke imisebenzi elungileyo osimisele yona ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu, ekuti kuye 
nakuwe naku-Moya Oyingcwele, kubeko Iwonke 
udumiso nobungcwalisa kude kube ngunapa- ^f Kivoza kutetive umhlaimbi kuculwe kusiiiiva, 

1/TAKUBEKO udumiso ku-Tixo ezulwini, 
ill kubeko noxolo emhlabeni, nobubeie nga- 
sebantwini. Siyakudmnisa, siyakubonga, si- 
yak ubedesha, siyakuncoma, siyakubulela nge- 
nxa yobungcwalisa bako obukulu, ISTkosi Tixo, 
Kumkani wasezulwini, Tixo ougu-Yise ona- 
mandhla onke. 

Nkosi, Yesu Kristu ongu-JNyana ozelweyo 
eniDye ; Nkosi engu-Tixo, Mvana ka-Tixo, 
Nyana ka-Yise, ozisusayo izono zelizwe, sipate 
ngofefe. Wena ozisusayo izouo zelizwe, sipate 
ngofefe. Weua ozisusayo izono zelizwe, wa- 
mkele umtandazo wetu. Wena ohleliyo nga- 
sekunene kuka-Tixo ongu-Yise, sipate ngofefe. 

Ngokuba nguwe wedwa oyingcwele ; nguwe 
wedwa oyi-Nkosi; nguwe wedwa, Kristu, nda- 
wonye no-Moya Oyingcwele, o]3ezu konke ebu- 
ngcwaliseni buka-Tixo ongu-Yise. Amen. 

^T Woza mn-Priste (u-Bishope ukuba uko) abandu- 
lule ngesisitamsanqeliso. 

MALUTI uxolo luka-Tixo, olugqitileyo kuko 
konke ukuqonda, luzigcine inkliziyo zenu 
nemipefumlo yenu ekuniazininasekumtandeni 
u-Tixo, no-Nyana wake ongu-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu : nesitamsanqeliso sika-Tixo ona- 
277 TJMTENDELEKO WENKOSI. 

mandhla onke, eso-Yise, neso-Nyana, neso- 
Moya Oyingcwele, sibe pakati kwenu sihlale 
kuni kude kube ngunapakade. Amen. 

% Intandazivana eziyakutetiva emva kivokuhlanga- 
niswa kiveminikelo, nxa kungeko umtendeleko ; 
nezingatetwayo ngamaxesha atanda ukuziteta 
ngaivo umfundisi, emva kwentandazivana zo- 
mbedesho wakusasa noivangokuhhva, nezomte- 
ndeleko we-Nkosi ne-Litani. 

SINCEDE ngofefe lwako, Nkosi, kuzo eziziku- 
ngo nakuyo lemitandazo yetu, uzenjenjalo 
ukuzinceda izicaka zako ekuluzuzeni usindiso 
olungunapakade ; ukuze ziti kuzo zonke ingo- 
zi namashwa obubonii obnpelayo, zihlale zilo- 
ndolozwa luncedo nofefe lwako ngamaxesha 
onke ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. 
Amen. 

\IKOSI enamandhla onke, Tixo ongunapa- 
)l\ kade, siyakutandaza okokuba mauzipate, 
uzilungise, uzingcwalise inkliziyo zetu nemi- 
zimba yetu ezindhleleni zelizwi lako, naseku- 
yenzeni imiteto yako ; ize iti ngokugcina 
kwako okunamandhla onke ilondolozwe imi- 
zimba nemipefumlo yetu kaloku nakude kube 
ngunapakade ; ngaye oyi-jSTkosi no-Msindisi 
wetu ongu-Yesu Kristu. Amen. 

ZUSIPE siyakutandaza, Tixo onamandhla 
onke, okokuba lamazwi esiwayileyo na- 
mhlanje ngendhlebe zetu zangapandhle, ati 
ngofefe lwako atyalwe ezinkliziyweni zetu, 
ukuze avelise kuti iziqamo zenklalo elungi- 
leyo, kube kukudunyiswa nokubongwa kwe- 
278 UMTEXDELEKO WTSNKOSi: 

Gama lako ; ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi 
yetu. Amen. 

SAXDULELE, Xkosi, kuzo zonke izenzo 
zetu ngofefe lwako olukulu, usihambise 
ngoncedo lwako olimgapeliyo ; ize iti yonke 
imisebenzi yetu iqalwe ikanjiswe ifezwe kuwe, 
size siti ngayo silidumise Igama lako eli- 
ngcwele. side siti ekugqibeleni ngofefe lwako 
sizuze ubomi obimgunapakade ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Xkosi yetu. Amen, 

TIXO onaniandhla onke, ongumtonibo wabo 
bonke ubulumko, ozaziyo zonke bitswelo 
zetu singekaceli, nokungazi kwetu ukucela ; 
Yiba nosizi, siyakutandaza, pezu kwobutataka 
betu ; usipe ezonto esingenakuzicela ngo 
kungazifaneli kwetu, nesingenakuzicela ngo- 
bumfama betu, ngenxa yemfanelo zo-Xyana 
wako ongu-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

TIXO onamandbla onke, obatembisileyo oko- 
kuba uyakuziva izicelo zabo abazicelayo 
Egameni lo-Xyana wako ; Siyakutandaza 
okokuba uz' uti ngofefe lwako, uzitobele kuti 
indhlebe zako esizenzileyo izicelo zetu pambi 
kwako ; usipe okokuba sizizuze ezonto esiziceli- 
leyo ngokolo ngokwentando yako, kube kuku- 
sizwa kwokuswela kwetu, nokushunyayelwa 
kwodumo lwako ; ngaye u-Yesu Kristu i- 
Xkosi yetu. Amen. 

^f Ngecaica nangeminye imihla engowele (ukuba 

akuko mtendeUko) siyakivenziica sorike isimiselo 

somtendeleko, kuyekwe ekupeleni kwomtandazo 

ivokuyitandazela yonke inklanganiso ye-Kerike 

279 UMTENDELEKO WENKOSI. 

ka-Kristu esekoyo emhlabeni apa, JcugqUyelwe 

ngenye yezintandazwana nangesitamsanqeliso. 

7\ Ukuba um-Priste ttyabona ukuba aliko inani 
clifaneleyo eliyakwamkela kunye naye, akayi- 
kwenza umtendeleko. 

IT Akuyikwenzhca umtendeleko ukuba abayaku- 
wamkela kunye nom-Priste ababatatu nokuba 
bane inani labo. 

IT Apo kuko aba-Priste nama-Dikone amaninzi, 
bayakuwamkela bonke umtendeleko kunye nom- 
Priste ngecawa zonke, ukuba abanatuba lokuba 
bangenzi njalo. 

% TJkuze kungabiko inkumbido ezikoluisayo ezinkli- 
ziyweni zabantu ngenxa yesonka neveyine, kivo- 
lunga okokuba isonka sibe sesifudula sidhlhua ; 
senziive ngenqoloiva emhlope ecolekileyo. 

^l Ukuba kuko eziseleyo kuso isonka neveyine ebe- 
zingenziwanga ngcivele ziyakuba zezomfundisi ; 
kodjwa ukuba kuko eziseleyo kwezibe zingcwalisi- 
v:e, aziyikupuma endhlwini ye-Xerike, kodwa 
um-Priste nabanye abangabamkeli bomtendeleko 
abayakubizwa nguye, bayakuti emva kwesitamsa- 
nqeliso bazidhle bazisele ngokululamileyo. 

% Isonka neveyine zomtendeleko ziyakulungisiva 
ngumfundisi, nabancedi, zitengiwe ngeminikelo 
evela ebantivini. 

^\ Bonke abantu bayakuwamkela umtendeleko ka- 
tatu ngomnyaka emnye, bati bonke baivamkele 
ngemini yokumika kwe-Nkosi. Boti abantu 
bonke iminyaka ngeminyaka ngeloxesha bayiro- 
lele kumfundisi iminikelo yabo efaneV ukive- 
nziwa ngeloxesha, 

TF Imali zeminikelo yamaxeslia omtendeleko ziya- 
kumisekva umsebenzi otile eziivufaueleijo ngoku- 
bona kiuomfundisi nabancedi. Ukuba abavu- 
melani kuyakivenziwa ngentando yomfundisi 
omkulu. 
280 UMBEDESHO 

WOKUBATIZESHWA KWENTSANA 
OYAKWEXZIWA EKERIKENL *[[ Abantu mabaxelelwe okokuba ubatizesho lufa- 
neV ukivenziwa ngeeawa nangeminye irnihla 
engcwele kupela, nxa kuhlanganisene abantu 
ahaninzi; ukuze inklanganiso ekona ibe ngama- 
ngqina okwamkelwa kwabasand' ukabatizeshtva 
enanini le-Kerike ka-Kristu, nangenxa yokuba 
ekubatizeshweni kiventsana bonke abakoyo ba- 
kunjuzwe isifungo ebesenziive ku-Tixo ekubati- 
zeshweni kwabo, Nangenxa yoku ubatizesho 
lufaneV ukwenziiua ngenteto eyaziwayo ngaba- 
ntu. Kodiva (ukuba kuko ituba elifanelekileyo) 
abantwana bangabatizeshwa ngezinye imini. 

*T Kuyakuti ngomntivana oyinkwenkivana ozaku- 
baiizeshwa kubeko abapenduleli abatatu, aba- 
ngamadoda amabini nenkazana ibenye; fovubi 
ngomntwana oyintombi kube yindoda ibenye 
namankazana mabini. 

*T Ukuba kuko umntwana ozakubatizeshiva, oyise 
bake bayakumazisa umfundisi ngemini engapa- 
mbili umhlaimbi ungekenziiua umbedesho walu- 
sasa. Bati abapenduleli nabantu abapete aba- 
ntwana baye ngasesityeni sokubatizesha ekupe- 
leni kwesilesesho sesibini sombedesho wakusasa 
umhlaimbi ivangokuhlwa, njengokuba kuyaku- 
xehva ngumfundisi. Woti um-Priste esiza nga- 
sesityeni sokubatizesha (esiyakumliswa ngama- 
nzi amhlope) erne kona, abuze esiti, 

Lornntwana uke wabatizeshwa, kusinina ? 
^[ Ukuba kutiiva, Hayi : um-Priste uyakuhanibi- 
sa n aokulande layo. 

281 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKERIKENI. 

BATAXDWA, ngenxa yokuba bonke abantu 
bamitelwe bazalelwe esonwcni ; nangenxa 
yokuba u-Msindisi wetu ongu-Kristu uti, 
Akuko ongangenayo ebukumkanini buka- 
Tixo ukuba akazalwanga kutsha ngamanzi 
nangu-Moya Oyingcwele ; ndiyanitandaza ngo- 
ko ukuba nibizele ku-Tixo ongu-Yise, ngayo 
i-Xkosi yetu u-Yesu Kristu, okokuba ati ngo- 
bubele bake obukulu ampe [abape] lomntwa- 
na [ababantwana] oko ebengayi [bebengayi] 
kuba nako ngokuvela ; okokuba abatizeshwe 
[babatizeshwe] ngamanzi nangu-Moya Oyi- 
ngcwele, amkelwe [b amkelwe] e-Kerikeni 
ka-Kristu engcwele, enziwe [benziwe] abe 
[babe] lilungu [nganialungu] elipilileyo [apili- 
leyo] layo [ayo]. 

^T Woza ati um-Prisie, 

Masitandaze. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, owati 
ngobubele bako obukulu wamsindisa u- 
Xowa nosapo lwake enqanaweni ukuze banga- 
bubi ngamanzi ; wabaweza abantu bako c- 
Sirayeli elwandhle olubomvu, uzekelisa ngako 
u-Batizesho lwako olungcwele ; nowati ngo- 
kubatizeshwa kwo-Xyana wako otandiweyo 
u-Yesu Kristu emlanjeni we-Yoredane, wa- 
wangcwalisa amanzi abe ngumqondiso wokn- 
hlanjululwa kwesono ; Siy akut and aza ukuba 
zuz' uti ngofefe lwako olukulu umkangele 
[ubakangele] ngotaru lomntwana [ababantwa- 
na] ; mhlambe [bahlambe] mngcwalise [ba- 
ngcwalise] ngo-Moya wako Oyingcwele ; az' 
282 UKUBAT1ZESHWA KWENTSANA EKERIKEXI. 

ati [baze bati] esindile [besindile] nje kuyo 
ingqimibo yako- enkulu amkelwe [bamkelwe] 
enqanaweni ye-Kerike ka-Kristu ; ati [bati] 
engenakuskukunyiswa [bengenakushukunyi- 
swa] elukolweni, eyuya [bevnya] ngetemba, 
eqinile [beqinile] elutaiidweni, enjenjalo [be- 
njenjalo] ukudlilula emazeni alomhlaba okata- 
zayo, ade [bade] ati [bati] ngokugqibela afike 
bafike] ezweni lobomi obungenakupela ? apate 
bapate] nbukumkani ndawonye nawe kude 
'tube ngunapakade ; ngaye u-Yesu Kristu i- 
Nkosi yetu. Amen. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, 
ongunincedi wabo bonke abaxakekileyo, 
nonxhlanguli wabo bonke abapepela kuwe, 
obubonii bamakolwa, nokuvuka kwabafileyo ; 
Siyakutandazela lomntwana [ababantwana], 
okokuba ati [bati] esiza [besiza] nje elubati- 
zeshweni hvako olungcwele, azuze [bazuze] 
ukuxolelwa kwezono zake [zabo] ngokuzahva 
okukutsha. Mamkele [bamkele], Nkosi, nge- 
nxa yesitembiso sako ngaye u-Xyana ^ako 
otandiweyo, sokuti, Celani, naniyakupiwa ; 
funani, naniyaknfumana ; qo-ngqotani, naniya- 
kuvulelwa : Mausipe ke tina esicelayo ; masi- 
f amane tina esifunayo ; mausivulele isango 
esiqongqotayo ; az' ati [baze bati] lomntwana 
[ababantwana] aluye [baluve] uyolo olunguna- 
pakade ngako ukulilarnbulula kwako okwase- 
zulwini, afike [bafike] ebukumkanini bako 
obungunapakade obubutembisileyo ngaye u- 
Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

IF Boza dbantu heme, atete um-Priste nqohutL 

283 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKERIKENI. 

Wapulapuleni amazwi abaliweyo ngu-Maraki 
e-Vangelini yake, kwisahluko seshumi ne- 
sahlukwana seshumi elinantatu. 

BAZISA abantwana abancinane ku-Kristu, 
ukuze abapate ngezandhla zake ; baza 
abadisipile bake babatetisa abebebazisa kuye. 
Wati u-Yesu akukubona oko, waqumba ku- 
nene, wati kubo, Bavumeleni abantwana 
abancinane beze kum, ningabaleli ; ngokuba 
ubukumkani buka-Tixo bubobabanjalo. Ngo- 
kwenene nditi kuni, Osukuba engayikuba- 
mkela ubukumkani buka-Tixo njengomntwa- 
na omncinane, akasayikuz' angene kubo. 
Waza wabasingata ngengalo, wabeka izandhla 
zake pezu kwabo, wabatamsanqelisa. 

^[ Woti Umfimdisi yakuleseshiva levangelana aba- 
yale abantu ngalamazivi, esiti, 

BATANDWA, niyaweva kulevangelana ama- 
zwi o-Msindisi wetu u-Kristu, okokuba 
waxela ukuba abantwana mabaziswe kuye ; 
nokubohlwaya kwake abo abebebatintela ; 
nokubayala kwake abantu bonke ukuba ba- 
fuze bona ngokungabi natyala. Niyabubona 
nobubele bake ngakubo obebubonakaliswa zi- 
zenzo zake, owabasingatayo wabeka izandhla 
zake pezu kwabo, wabatamsanqelisa. Ninga- 
tandabuzi ke kodwa kolwani ngokuqinileyo, 
okokuba uyakwamkela kwa ngokunjalo lo- okoyo [abakoyo] apa; 
uyakubasingata] nge- mntwana [ababantwana 
nokuba uyakumsingata 

ngalo zobubele bake ; amnike [abanike] ita 
msanqa lobomi obungunapakade, amenze 
[abenze] abe [babe] ngumamkeli [ngabamkeli] 
28~i UKUBATIZESHWA KWEjSTTSAITA EKEEIKENI. 

wobukumkani [bobukumkani] bake c-bunge- 
nakupela. Masiti ngoko sibutembele njalo 
ububele bo-Bawo wetu wasezulwini ngakuye 
[ngakubo] lomntwana [ababantwana], obubo- 
nakalisiweyo ngo-Nyana wake u-Yesu Kristu ; 
singatandabuzi sikwazi ngokuqinileyo oko- 
kuba lomsebenzi esiwenzayo owokuzisa lo- 
mntwana [ababantwana] elubatizeshweni 1 wa- 
ke olungcwele uj^atandeka emehlweni ake. 
Ngako oko masimbulele ngenyaniso nangoku- 
lulamileyo, sisiti, 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, Bawo 
wasezulwini, siyakubulela ngokululamile- 
yo, ngenxa yokuba ubusibizele ekulwazini 
ufefe Iwako, nasekukolweni kuwe ; Kwandise 
kuti okukwazi, luqinise kuti olukolo kude 
kube ngunapakade. Mpe [bape] lomntwana 
ababantwana] u-Moya wako Oyingcwele, aze 
baze] azalwe [bazalwe] kutsha, enziwe [benzi- 
we] abe [babe] yindhlilifa [zindhlilifa] yosi- 
ndiso [zosindiso] olungunapakade ; ngayo i- 
Nkosi yetu engu-Yesu Kristu, ehleliyo epet' 
ubukumkani ndawonye nawe no-Moya Oyi- 
ngcwele kaloku nakude kube ngunapakade. 
Amen. 
*H Woza um-Priste atete kuba-Penduleli, esiti, 

BATANDWA, nimzisile [nibazisile] apa lo- 
mntwana [ababantwana] ukuze abatize- 
sliwe [babatizeshwe], niyitandazile i-Nkosi yetu 
u-Yesu Kristu okokuba rnayimamkeie [mayi- 
bamkele] imkulule [ibakulule] kuzo zonke 
izono zake [zabo], imngcwalise ibangcwalise] 
ngo-Moya Oyingcwele, imngenise [ibangenise] 
285 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EK3RIKEXI. 

ebukiimkanini bezulu nasebomini obunguna- 
pakacle. Nivile nokokuba i-Nkosi yetu u- 
Yesu Kristu initembisile evangelini yayo 
okokuba iyakunipa zonke ezonto enizicelileyo : 
nokokuba iyakuliti idinga elo ngecala layo 
iliqinise ukulenza. Ngako oko u-Kristu ezi- 
•bekile ngedinga nje, lomntwana [ababantwa- 
na] ufanele [bafanele] ukuti ngecala lake 
[labo], ade [bade] abe [babe] nokwenza ngo- 
kwake [ngokwabo], azibeke [bazibeke] ngedinga 
eliqinileyo, okokuba uyakumlahla [bayaku- 
mlahla] u-Satane nayo yonke imisebenzi yake, 
nokokuba uyakuhlal' ekolwa [bayakuhlala 
bekolwa] lilizwi lika-Tixo elingcwele, ayigcine 
[bayigcine] ngokululamileyo imiteto yake. 

Ndiyabuza ngako oko, 

UKUBA egameni lalomntwana uyanilahla 
na u-Satane nayo yonke imisebenzi yake, 
nenkazimlo namamenemene angendawo alo- 
mhlaba, nazo zonke inkanuko zawo ezikohla- 
keleyo, nenkanuko zenyama ezingafaneleyo, 
okokuba akuvikuzilandela ungayikukokelwa 
zizo na % 

Impendulo. Ndiyazilahla ezonto zonke. 

Umfundisi. 

UYAKOLWA na ku-Tixo u-Yise onama- 
ndhla onke, Unidali wezulu nomhlaba 1 
Naku-Yesu Kristu okupela kwo-Nyana 
wake i-Nkosi yetu, Nokokuba ebemitiwe 
ngu-Moya Oyingcwele \ wazalwa yintombi 
engu-Mariya ; nokokuba ebebandezelekile pa- 
286 UKUBATIZESHWA KWEXTSAXA EKESIKENI. 

ntsi kwo-Pontiyusi Pilati, wakuruseshwa, 
wafa, wangcwatywa ; nokokuba walilela e- 
nklalweni yabafileyo, wabiiya wavuka kwaba- 
fileyo ngonihla wesitatu, wenyukela ezu- 
lwinij uhleli ngasekunene kwo-Tixo u-Yise 
onamandhla onke ; nokokuba eyakubuya evela 
kona aze kugweba abahleliyo nabafileyo na ? 

Uyakolwa na kuye u-Moya Oyingcwele ; 
nayi-Kerike engcwele ekatolika ; nabubuko- 
Iwane babangcwele ; nakukuxolelwa kwezono; 
nakukuvuka kwomzimba ekufeni ; nabubo- 
mi obungunapakade emva kwokufa ] 

Impendulo. Konke oku ndiqinisile uku- 
kolwa kuko. u nljUJiaiSl. TTXGA ungabatizeshwa kokuknkolwa na ? 
U Impendulo. Kuyinkanuko yam oko. 

Umfundisi. 

UYAKUGCINISA nkuyenza intando ka- 
Tixo engcwele nemiteto yake, uliambe nga- 
yo yonke imihla yokudhla kwako ubomi na 1 
Impendulo. Ndiyakwenj enj alo. 

^T Worn ati ttm-Priste, 

TIXO onotaru olukulu, kwenze okokuba 
ubuntu obudala kulomntwana [kubo aba- 
bant wan a] benziwe njaloukungcwatywa, ukuze 
ubuntu obutsha buvuswe kuye [kubo]. Amen. 
Kwenze okokuba zonke inqwenelo zenyama 
zife kuye [kubo], kuti konke okukokwo-Moya 
kupile kukule kuye [kubo]. Amen. 

Kwenze okokuba abe [babe] namandhla 
287 UKUBA.TIZESHWA KWENTSANA EKERIKENI. 

okumeyisa nokumdela u-Satane, nomhlaba 
nenyania. Amen. 

Kwenze okokuba bonke abanikelwe kuwe 
apa bubufunclisi nobukonzi betu bavatiswe 
ngamandhla asezulwini, bawamkele nomvuzo 
ongunapakade, ngalo ufefe lvvako, Nkosi Tixo 
odurnileyo, ohleliyo, upet 1 into zonke, kude 
kube ngunapakade. Amen. 

'"iftlXO onamandhla onke ongunapakade, o- 
X Nyana wakd otandiweyo kunene u-Yesu 
Kristu wapalaza ecaleni lake amanzi negazi 
ngenxa yokuxolelwa kwezono zetu ; nowanika 
umteto kubadisipile bake wokokuba inabaye 
bazifundise zonke izizwe, bazibatizeshe Ega- 
meni lo-Yise, nelo-Nyana, nelo-Moya Oyi- 
ngcwele ; Zipulapule, siyakutandaza, izikungo 
zalenklanganiso • wangcwalise lamanzi abe 
ngumqondiso wokuhlanjululwa kwesono ; we- 
nze okokuba lomntwana [ababantwana] oza 
[abaza] kubatizeshwa kuwo, aluzuze [baluzuze] 
ufefe lwako, ahlal' ehleii [bahlale behleli] engo- 
wenani [bengabenani] larnakolwa ako, nelaba- 
ntwana bako abanyuliweyo ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Nkosi yetu. Amen, 

IT Woza nm-Priste alutabate usana ezandhleni 
zake, ati kuba-Penduleli halo, 

Mtiyeni lomntwana igama, 

^T Woza elibiza igama emva kwabo (bakumxelela 
ukuba umntwana angayinyamezela lonto) amnge- 
nise kakuhle emanziyii, esiti, 

NDIYAKUBATIZE3HA Egameni lo- 

» Yise, nelo-Nyana ; nelo-Moya Oyingcwele. 
Amen. 

288 N. UKUBATIZESHWA KWEXTSANA EKEKJKENI. 

IT Kodwa, ukuba bayamxelela ulcuba umntivana 
akanamandhla, uyakumgalela hakuhle ngamanzi, 
esiti, 

J NDIYAKUBATIZESHA Egameni lo- 
• Yise, nelo-JSIyana, nelo-Moya Oyingcwele. 
Amen. 

T Woza ati um-JPriste, 

SIYAMAMKELA lomntwana enklangari- 
sweni yomhlambi ka-Kristu, 
*simbale ngopawu Iwekuruse, P lStfaS^ 
lube lulokubonisa okokuba uya- ruse ebunzini io- 
kuti emva kwoku angadaneli 
ukuluvuraa ukolo luka-Kristu obekuruseshi- 
we, kodwa uyakuti pantsi kwobukosi bake, 
alwe nesono, nomhlaba, no-Satane ngokukali- 
pileyo; ahlale esisicaka [esisicakakazi] sika- 
Kristu esinyanisekileyo kude kube sekupeleni 
kwobomi bake. Amen. 

^f Woza ati um-Priste, 

SIBONA nje, bazalwane abatandiweyo, oko- 
kuba lomntwana [ababantwana] uzelwe 
[bazelwe] kutsha, wamilisehva [bamiliselwa] 
emzimbeni we-Kerike ka-Kristu, masimbulele 
u-Tixo onamandhla onke ngenxa yawo lama- 
tamsanqa; siti ngenkliziyonye siyenzele kuye 
imitandazo yetu, okokuba makati [mabati] 
lomntwana [ababantwana] abugqibe - [babu- 
gqibej ubomi bake [babo] njengoko akuqall- 
leyo [bakuqalileyo] ngako namhla. 

IT Kwoza kutiws, beguqa bonke^ 

BAWO wetu osezurwini 5 Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
289 o UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKERIKENI. 

mabufike. Intando yako mayenziwe emhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
namhlanje isonka setu semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. U ngasingenisi ekuhendweni ; 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

IT Woza aii um-Priste, 

SIYAKUNIKELA imibulelo eyenkliziyo, 
Bawo onotaru olukulu, okokuba bekuta- 
ndekile kuwe ukuzala kutsha lomntwana 
[ababantwana] ngo-Moya wako Oyingcwele, 
nokumamkela [nokubamkela] abe [babe] 
ngumntwana [ngabantwana] wako [bako], 
nokumenza [nokubenza] abe [babe] lilungu 
[ngamalungu] le-Kerike [e-Kerike] yako e- 
ngcwele. Zusipe, siyakutandaza ngokulula- 
mileyo, okokuba esifele [besifele] nje isono, 
abupilele [babupilele] ubulungisa, ati [bati] 
engcwatyiwe [bengcwatyiwe] kunye no-Kristu 
ekufeni kwake, abukuruseshe [babukuruseshe] 
ubuntu obudala, awutshabalalise [bawutsha- 
balalise] wonke umzimba wesono ; az' ati [baze 
bati] engumahluleli [bengabahluleli] wokufa 
[bokufa] kwo-Nyana wako nje, enziwe [benzi- 
we] abe [babe] ngumahluleli [ngabahluleli] 
wokuvuka [bokuvuka] kwake ; az ; ati [baze 
bati] ekugqibeleni nayo yonke i-Kerike yako 
engcwele, abe [babe] ngumamkeli [ngaba- 
mkeli] wobukumkani [bobukumkani] bako 
obungunapakade ; ngaye u-Kristu i-Nkosi 
yetu. A men. 

1[ Woza ati um-Priste, bemi bonlce, abayale aba- 
Penduleli ngalamazwi, esiti, 
290 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKERIKENI. 

VTGENXA yokuba lomntwana [ababantwana] 
JLi etembisile [betembisile] ngani eninga- 
mangqina ake [abo], okokuba uyakumlahla 
[bayakumlahla] u-Satane nayo yonke imise- 
benzi yake, nokokuba uyakukolwa [bayaku- 
kolwa] ku-Tixo, amkonze [bamkonze] yena; 
nifanel' ukukumbula ukuba yindawo nomse- 
benzi wenu okokuba nimxelele [nibaxelele] 
akuba [bakuba] nokuqonda, ukuba sikulu 
kwesifungo nesitembiso asenzileyo [basenzi- 
leyo] ngani ngelixesba lanamhla. JSTokuze 
aziqonde [baziqonde] ezinto ngakunibi, niya- 
kumbiza [niyakubabiza] ukupulapula intshu- 
mayelo zelizwi lika-Tixo, nigcine kakulu 
ukuba asifunde [basifunde] Isivumo sokolo, 
Umtandazo we-Nkosi, nemiteto elishumi, nazo 
zonke ezinye izinto ezifanel' ukwaziwa zikolwe 
ngum-Kristu kube kukupila kwompefumlo 
wake; nokuba ondhliwe [bondhliwe] ngesimilo 
esifanelekileyo ; sikumbula ngamaxesha onke 
okokuba ubatizesho luyasibonisa unisebenzi 
wetu ; ongowokumfuza u-Kristu u-Mkululi 
wetu, senziwe sibe njengaye ; siti njengokuba 
ebefile, wabuya wavuka ugenxa yetu, siti nati 
sibatizeshiwe nje, sisifele isono, sivuke kanjako 
ebulungiseni ; sihlale sizoyisa zonke inkanuko 
ezikohlakeleyo, sande imihla ngemihla kubo 
bonke ubulungisa nenkonzo ka-Tixo. 

IT Woza ahambise ngokuti, 

VTIYAKUGCIXA okokuba lomntwana [aba- 
jj| bantwana] aziswe [baziswe] ku-Bishope 
ukuze abekwe [babekwe] izandhla nguye, 
akuba [bakuba] nako ukusiteta isivumo so- 
291 o 2 UKUBATIZESKWA KWENTSANA EKAYA. 

kolo, umtandazo we-Nkosi, nemiteto ezilishu- 
mi, eyifundile [beyifundile] nencwadi yemi- 
buzo ye-Kerike ebibalelwe lomsebenzi. KUSEKUHLENI ngelizwi lika-Tixo oko 
kuba abantwana ababatizeshiweyo ba- 
kububa bengekasenzi isono, bayakusmdiswa 
ngokwenyaniso. UKUBATIZESHWA KWENTSANA 
KWAKWENZELWA EKAYA. % Abafundisi bemizi ngemizi baydkubayala aba- 
ntu, ukaba bangakulibazisi ukubatizeshwa kvoa- 
bantwana babo emva kivecaiva yokuqala nokuba 
eyesibini yokuzalwa kwabo, bati ukuze benje- 
njalo kubeko ituba elikulu nelifaneleyo, elivu- 
nyelvw ngu-Mfundisi. 

IT Bayakubayala kanjako ukuba abantwana babo 
mabangabatizeshwa emakaya kungeko ituba eli- 
kulu nelifaneleyo. Boti ukuba liko babatizeshwe 
ngoku okubaliiveyo apa. 

% Makati kugala Umfimdisi ndaivonye nabo bonke 
abakoyo babizele ku-Tixo y bawutete Umtandazo 
we-JSlcosi, nezinye intandazwana ezixeliweyo 
ukuba mazitetive pambi kivokubatizeshwa kwa- 
bantwana ekerikeni ngenani elifaneleyo ekuxa- 
kekeni okunjalo. Woti Umfundisi, umntwana 
enikiive igama ngomnye wabakoyo, amgalele 
ngamanzi, esiti, 

VT NDIYAKUBATIZESHA egameni lo- 
ll t Yise, nelo-Nyana, nelo-Moya Oyingcwele. 
Amen. 
292 UKUBATIZESHWA KWE!NTSANA EKAYA. 

^T Boza baguge borike, ati Umfundisi ambulele 
u-Tixo esiti, 

SIYAKUNIKELA imibulelo eyenkliziyo, Ba- 
wo onotaru olukulu. okokuba bekutande- 
kile kuvre ukuzala kutsha lomntwana ngo- 
Moya wako Oyingcwele, nokumamkela abe 
ngumntwana wako, nokumenza abe lilungu 
le-Kerike yako engcwele. Zusipe, siyakuta- 
ndaza ngokulularnileyo, okokuba ati enguma- 
hluleli wokufa kwo-Nyana wako nje, enziwe 
abe ngumahluleli wokuvuka kwake ; az' ati 
ekugqibeleni ndawonye nabo bonke abangcwele 
bako, abe ngumamkeli wobukumkani bako 
obungunapakade ; ngaye u Nyana wako u- 
Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

U Mabangatandabuzi ke okokuba lomntwana oba- 
tizeshiweyo ngokunjalo ubatizeshiive ngokwane- 
leyo nangokufanelekileyo, engasafaneV ukuhaii- 
zeshiva ngokunye. Kodwa noko ukuba umntiua- 
na obatizeshiweyo ngokunjalo uyapila, ufaneV 
ukuziswa ekerikeni, ukuze ati Umfundisi, ukuba 
nguye ombatizeshileyo ayazise Inklanganiso 
ukuba, lomntwana ebebatizeshiwe ekaya ngokufa- 
nelekileyo ngokwombedesJoo omisehoeyo londawo ; 
esiti, 

"YTDIYANAZISA, okokuba lomntwana waba- 
±S tizeshwa ndini, ngexesha elitile nasendaweni 
etile, pambi kwamangqina, ngombedesho onii- 
selweyo lonto yi-Kerike. 

% Kodwa ukuba umntioana ebebatizeshiwe ngo- 
mnye Umfundisi, ivoza ati Umfundisi walomzi 
apo umntwa.na ebezalelwe kona, nokuba kulapo 
ebebatizeshelwe kona, alinge abuze ukuba u- 
mntwana ebeboMzeshiwe ngokufojielekileyo kusi~ 
293 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKAYA. 

niiia. Woza ati Umfundisi, ukuba abamzisayo 
umntwana bati selebatizeshiwe, ababuze, esiti, 

LOMNTWANA wayebatizeshiwe nguba- 
nina? 

Bekuko banina ekubatizeshweni kwalo 
mntwana ? 

Ngenxa yokuba zingaba zilityalwe indawo 
eziyifaneleyo le-Sakramente ngenxa yokwo- 
yika umhlaumbi ngokuxakeka ; ndiyanibuza 
ukuba, 

Lomntwana wayebatizeshiwe ngantonina ? 

Lomntwana wayebatizeshiwe ngamazwi ati- 
nina? 

^[ Ukuba Umfundisi uyabona ngempendulo zabo 
ukuba umniivana ebebatizeshiwe ngokufanelekile- 
yo, akayikubuya ambatizeshe umntwana, kodwa 
uyakumamkela emhlambini wamakolwa enya- 
nisOy ngokuti, 

NDIYANAZISA okokuba konke bekwenziwe 
ngokulungileyo nangokufaneleyo ekubati- 
zeshweni kwalomntwana ; owayezalelwe eso 
nweni napantsi kwomsindo ka-Tixo, wati 
kaloku ngokuhlanjululwa ngokuzalwa kutsha 
elubatizeshweni, wamkelwa enanini labantwana 
baka-Tixo nelendhlilifa zobomi obungunapa- 
kade : ngokuba i-Nkosi yetu u-Yesu Kristu 
akazaleli intsana ezinje ufefe lwake notaru 
lwake, kodwa uyazibizela kuye ngotando 
lwake olukulu, njengokuba i-Vangeli engcwele 
isinqinela, isiti, 

Maraki x. 13. 

BAZISA abantwana abancinane ku-Kristu, 
ukuze abapate ngezandhla zake ; baza aba- 
294 UKUBATIZESHWA KWENTSAXA EKAYA. 

disipile bake babatetisa abebebazisa kuye. 
Wati u-Yesu akukubona oko, waqumba ku- 
nene, wati kubo, Bavunieleni abantwana aba- 
ncinane beze kum, ningabaleli ; ngokuba 
ubukuinkani buka-Tixo bubobabanjalo. Ngo- 
kwenene nditi kuni, Osukuba engayikuba- 
mkela ubukumkani buka-Tixo njengomntwana 
omncinaii8j akayikuz' angene kubo. Waza 
wabasingata ngengalo, wabeka izandhla zake 
pezu kwabo, wabatamsanqelisa. 

% Woti Umfundisi yakuleseshwa levangelana, 
abayale abantu ngalarnazwi, esiti, 

BATANDWA, niyaweva kulevangelana ama- 
zwi o-Msindisi wetu u-Kristu, okokuba 
waxela ukuba abantwana mabaziswe kuye ; 
nokubohlwaya kwake abo abebebatintela ; no- 
kubayala kwake abantu bonke ukuba bafuze 
bona ngokungabi natyala. Niyabubona nobu- 
bele bake ngakubo obebubonakaliswa zizenzo 
zake, owabasingatayo wabeka izandhla zake 
pezu kwabo, wabatamsanqelisa. Ningata- 
ndabuzi ke kodwa kolwani ngokuqinileyo, 
okokuba umamkele kwa ngokunjalo lomntwana 
okoyo apa ; wamsingata ngengalo zobubele 
bake ; woza ati (njengokuba asitembisileyo 
elizwini lake elingcwele) amnike itanisanqa 
lobomi obungunapakade, amenze abe nguma- 
mkeli wobukumkani bake obungenakupela. 
Masiti ngoko, sibutembele njalo ububele bo- 
Bawo wetu wasezulwini ngakuye lomntwana, 
obubonakalisiweyo ngo-Nyana wake u-Yesu 
Kristu, simbulele ngenyaniso nangokululami- 
ieyo ngomtandazo esiwufundiswa nguye 3 sisiti, 
295 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKAYA. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako mayenziwe emhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
namhlanje isonka setu semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni ; 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, Bawo 
wasezulwini, siyakubulela ngckululamile- 
yo, ngenxa yokuba ubusibizele ekulwazini 
ufefe Iwako, nasekukolweni kuwe ; Kwandise 
kuti okukwazi, luqinise kuti olukolo kude 
kube ngunapakade. Mpe lomntwana u-Moya 
wako Oyingcwele, aze azalwe kutsha, enziwe 
abe yindhlilifa yosindiso olungunapakade, 
ngayo i-Nkosi yetu engu-Yesu Kristu, aze 
ahlale esisicaka [esisicakakazi] sako, asizuze 
nesitembiso sako; ngaye kwa lowo u-Yesu 
Kristu u-Nyana wako, ohleliyo epet* ubuku- 
mkani, ndawonye nawe no-Moya Oyingcwele, 
kaloku nakude kube ngunapakade. Amen. 

IF Worn um-Priste alibuze igama lomntwana ; ati 
lakuxeliva ngaba-Penduleli bake, aliambise 
Umfundisi, ngokuU, 

UTI egameni lalomntwana, uyamlahla na 
u-Satane nayo yonke imisebenzi yake, 
nenkazimlo namamenemene angendawo alo- 
mhlaba, nazo zonke inkanuko zawo ezikohla- 
kelayo, nenkanuko zenyama ezingafaneleyo, 
okokuba akuyikuzilandela ungayikukokelwa 
zizo na % 

Impendulo. Ndiyazilahla ezonto zonke. 
296 UKUBATIZESHWA KWENTSAKA EKAYA. 

Umfundisi. 

UYAKOLWA na ku-Tixo u-Yise onama- 
ndhla onke, Umdali wezulu nomhlaba ] 

Naku-Yesu Kristu okupela kwo-Nyana wa- 
ke i-Nkosi yetu, ISTokokuba ebemitiwe ngu- 
Moya Oyingcwele ; wazalwa yintombi engu- 
Mariya ; nokokuba ebebandezelekile pant si 
kwo-Pontiyusi Pilati, wakuruseshwa, wafa, wa- 
ngcwatywa ; nokokuba wahlela enklalweni 
yabafileyo, wabuya wavuka kwabafileyo ngo- 
mlila wesitatu ; wenyukela ezulwini, ukleli 
ngasekunene kwo-Tixo u-Yise onamandhla 
onke ; nokokuba eyakubuya eveia kona aze 
kugweba abahleliyo nabafileyo na 1 

Uyakolwa na kuye u-Moya Oyingcwele ; 
nayi-Kerike engcwele ekatolika ; nabubuko- 
lwane babangcwele ; nakukuxolelwa kwezono ; 
nakukuvuka kwomzimba ekufeni ; nabubomi 
obungunapakade emva kwokufa 1 

Impendulo. Konke oku ndiqinisile ukukolwa 
kuko. 

Umfundisi. 

UYAKUGCINISAukuyenza intando ka-Tixo 
engcwele nemiteto yake, uhambe ngayo 
yonke imihla yokudhla kwako ubomi na 1 
Impendulo. Ndiy ak wenj enj alo. 

^[ Woza ati um-Priste, 

SIYAMAMKELA lomntwana enklangani- 
sweni yomhlambi k a- Kristu 
*sinibale ngopawu lwekuruse, *Wotiapaitnv. 

t t_ i -i i i • Priste abate iku- 

lube lulokubonisa okokuba uya- ruse ebunzini lo- 
kuti emva kwoku angadaneli mntwana. 297 o 3 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKAYA. 

ukuluvuma ukolo luka-Kristu obekuruseshiwe, 
kodwa uyakuti pantsi kwobukosi bake, alwe 
nesono, nomhlaba, no-Satane ngokukalipileyo ; 
ahlale esisicaka [esisicakakazi] sika-Kristu esi- 
nyanisekileyo kude kube sekupeleni kwobomi 
bake. Amen. 

IT Woza ati um-Priste 9 

SIBONA nje, bazalwane abittandiweyo, oko- 
kuba lomntwana uzelwe kutsha ngobatize- 
sho, wamiliselwa emzimbeni we-Kerike ka- 
Kristu, masimbulele u-Tixo onamandhla onke 
ngenxa yawo lamatamsanqa ; siti ngenklizi- 
yonye siyenzele kuye imitandazo yetu, oko- 
kuba makati lomntwana abugqibe ubomi bake 
njengoko akuqalileyo ngako. 

% Woza ati um-Priste, 

SIYAKUNIKELA imibulelo eyenkliziyo, 
Bawo onotaru olukulu, okokuba bekuta- 
ndekile kuwe ukumzala kutsha lomntwana 
ngo-Moya wako Oyingcwele, nokumamkela 
abe ngumntwana wako, nokumenza abe li- 
lungu le-Kerike yako engcwele. Zusipe, siya- 
kutandaza ngokululamileyo, okokuba esifele 
nje isono, abupilele ubulungisa, ati engcwa- 
tyiwe kunye no-Kristu ekufeni kwake, abuku- 
ruseshe ubuntu obudala, awutshabalalise wo- 
nke umzimba wesono ; az' ati, engumahluleli 
wokufa kwo-Nyana wako nje, abe ngumahluleli 
wokuvuka kwake ; az' ati ekugqibeleni nayo 
yonke i-Kerike yako engcwele, abe nguma- 
mkeli wobukumkani bako obungunapakade ; 
ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. A men. 
298 UKUBATIZESHWA KWENTSANA EKAYA. 

IT Woza ati um-Priste, bemi bonke, abayale aba- 
Penduleli ngalamazwi, esiti, 

NGENXA yokuba lomntwana etembisile 
ngani eningamangqina ake, okokuba uya- 
kumlahla u-Satane nayo yonke imisebenzi 
yake, nokokuba uyakukolwa ku-Tixo, amko- 
nzeyena ; nifanel' ukukumbula ukuba yindawo 
nomsebenzi wenu okokuba nimxelele lo- 
mntwana, akuba nokuqonda, ukuba sikulu 
kwesifungo nesitembiso asenzileyo ngani. No- 
kuze aziqonde ezinto ngakumbi, niyakumbiza 
ukupulapula intshumayelo zelizwi lika-Tixo, 
nigcine kakulu ukuba asifunde Isivumo sokolo, 
Umtandazo we-Nkosi, nemiteto elishumi, nazo 
zonke ezinye izinto ezifaneF ukwaziwa zikolwe 
ngum-Kristu kube kukupila kwompefumlo 
wake ; nokuba ondhliwe ngesimilo esifanele- 
kileyo ; sikumbula ngamaxesha onke okokuba 
ubatizesho luyasibonisa umsebenzi wetu ; 
ongowokumfuza u-Kristu u-Mkululi wetu, 
senziwe sibe njengaye ; siti njengokuba ebefile, 
wabuya wavuka ngenxa yetu, siti nati sibati- 
zeshiwe nje sisifele isono, sivuke kanjako ebu- 
lungiseni ; sihlala sizoyisa zonke inkanuko 
ezikohlakeleyo, sande imihla ngemihla kubo 
bonke ubulungisa nenkonzo ka-Tixo. 

IF Kodwa ukuba abamzisayo umntivana e-Keri- 
keni bayapendula ngokungatjondekiyo, ukuz& 
kungaqondeki ukuba umntwana ivayebatizeshiwe 
Ngamanzi, Egameni lo-Yise nelo-Nyana nelo- 
Moya Oyingcwele, (ezizona indaivo ezinkulu 
elubabizeshweni,) woza ati um-Priste ambatizeshe 
ngomiselo wokubatizeshiva kwentsana e-Kerikeni; 
kodwa uyakuti, akumgalela ngamanzi y 
299 UKUBATIZESWHA KWABAKULILEYO. 

UKUBA akukabatizeshwa, N. Ndiyakubati- 
tizesha Egameni lo-Yise, nelo-Nyana, nelo- 
Moya Oyingcwele. Amen. 

UMBEDESHO 

WOKUBATIZESHWA KWABAKULILEYO 

ABANAKO UKUZIPENDULELA NGOKWABO. *R Nxa kuzakubatizeshwa abasebekulile, makubikiue 
ku-Bishope, nokuba kuko omnye oyakumisehva 
lonto nguye, ngabazali babo, nokuba ngabanye 
abantu abafanelekileyo kube zintsuku ezisixenxe 
pambi kwokubatizeshiva kivabo; baze babuzv:e 
balingive ngokukuteleyo, okokuba bafundisiwe 
imfundiso yaba-Kristu ngokwaneleyo na ; noko- 
kuba bayahve ukuba bati ngokutandaza nango- 
kuzila bazilungisele ukuya/tnkela le-Sakra?nente 
engcivele. 

IT Ukuba bafanele, amangqina abo ayakubasa nga- 
sesityeni samanzi okubatizesha kivakugqitywa 
isilesesho sesibini nokuba kusemtandaziveni wa- 
kusasa nokuba ngoivangokuhhva, njenyokuta- 
ndiva ngu-Mfundisi, abantu behlangene nokuba 
kuyicawa nokuba kungomnye umhla ongcwele 
omishveyo. 

% Boti bemi kona, um-Priste abuze ukuba kuk' oke 
wabatizeslnva kubo ababantu kusinina: Ukuba 
bati, Hayi ; uyakuti um-Priste, 

BATANDWA, ngenxa yokuba bonke aba- 
ntu bamitelwe bazalelwe esonweni, (keka- 
loku okuzelwe yinyama kukwa yinyama,) 
nabahleli enyameni abanako ukumkolisa u- 
Tixo, kanti bahleli esonweni bezenza iziposo 
ezininzi, nangenxa yokuba u-Msindisi wetu 
300 UKUBATIZESHWA KWABAKULILEYO. 

ongu-Kristu uti, Akuko ongangenayo ebuku- 
mkanini buka-Tixo, ukuba akazalwanga ku- 
tsha ngamanzi nangu-Moya Oyingcwele j ndi- 
yanitandaza ngoko ukuba nibizele ku-Tixo 
ongu-Yise, ngayo i-Xkosi yetu u-Yesu Kristu, 
okokuba ati ngobubele bake obukulu abape 
ampe] ababantu [lomntu] oko bebengayi 
ebeugayi] kuba nako ngokuvela; okokuba 
Dabatizeshwe [abatizeshwe] ngamanzi nango- 
Moya Oyingcwele, bamkelwe [amkelwe] e- 
Kerikeni ka-Kristu engcwele benziwe [enzi- 
we] babe [abe] ngamalungu [lilungu] ayo 
[layo] apilileyo [elipilileyol. 

^f Woza ati uni-Priste. 

Masitandaze. 

IT Iyahuti apa iguqe hiklanganiso yonhe. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, 
owati ngobubele bako obukulu wamsindi- 
sa u-Xowa nosapo lwake enqanaweni, ukuze 
bangabubi ngamanzi ; wabaweza abantu bako 
o-Sirayeli elwandhle olubomvu, uzekelisa 
ngako ubatizesho lwako oiungewele ; nowati 
ngokubatizesbwa kwo-Xyana wako otandi- 
weyo u-Yesu Kristu emlanjeni we-Yoredane 
wawangcwalisa amanzi abe ngumqondiso wo- 
kuhlanjululwa kwesono : Siyakutandaza uku- 
ba mauti ngofefe lwako olukulu ukangele 
ngotaru ababantu [lomntu] ; balilambe [mhla- 
mbe] bangcwalise [mngcwalise] ngo-Moya 
wako Oyingcwele, baze bati [az ati] besindile 
[esindile] nje kuyo ingqumbo yako enkulu 
301 UKUBATIZESHWA KWABAKTTLILEYO. 

bamkelwe [arakelwe] enqanaweni ye-Kerike 
va-Kristu; bati [ati] bengenakushukunyiswa 
engenakushukunyiswa] elukolweni, bevuya 
evuya] ngetemba, beqinile [eqinile] eluta- 
ndweni, benjenjalo[enjenjalo] ukudhlula euia- 
zeni alomhlaba okatazayo, ukuba bati [ati] 
ngokugqibela bafike [afike] ezweni lobomi 
obungenakupela, bapate [apate] ubukumkani 
kona ndawonye nawe kuote kube ngunapaka- 
de ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, 
ongumncedi wako bonke abaxakekileyo, 
nomhlangali wabo bonke abapepela kuwe, 
obubonii bamakolwa, nokuvuka kwabafileyo ; 
Siyakutandazela ababantu [lomntu], okokuba 
bati [ati] besiza [esiza] nje elubatizeshweni 
lwako olungcwele, bazuze [azuze] ukuxolelwa 
kwezono zabo [zake] ngokuzalwa okukutsha. 
Bamkele [mamkele], Nkosi, ngenxa yesite- 
mbiso sako ngaye u-Nyana wako otandiweyo, 
sokuti, Celani, naniyakupiwa ; funani, nani- 
yakufumana ; qongqotani, naniyakuvulelwa : 
Mausipe ke tina esicelayo ; masifumane tina 
esifunayo ; mausivulele isango esiqongqotayo ; 
baze bati [az' ati] ababantu [lomntu] baluve 
[aluve] uyolo olungunapakade ngako uku- 
hlambulula kwako okwasezulwini, bafike [afi- 
ke] ebukumkanini bako obungunapakade obu- 
butembisileyo ngaye u-Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

IT Boza abantu heme, atete um-Priste, ngoknti, 
302 UKUBATIZESHWA KWABAKULILEYO. 

Wapulapuleni amazwi abaliweyo ngu-Johane 
e-Vangelini yake, kwisahluko sesitatu, nesa- 
hlukwana sokuqala. 

BEKXJKO indoda yasebafarisini egama be- 
lingu-Xikodemo, wayengumpati waseba- 
Yodini : ute yena weza ku-Yesu ebusuku, 
wati kuye, Xkosi, siyazi ukuba wena ungu- 
mfundisi ovela ku-Tixo ; ngokuba akuko 
mntu ongayenzayo lemimangaliso oyenza- 
yo wena, ukuba u-Tixo akanaye. Wape- 
ndula u-Yesu wati kuye, Xgokwenene nditi 
kuwe, Ukuba umntu akazalwa kutsha, aka- 
nakubona ubukumkani buka-Tixo. Wati u- 
Nikodenio kuye, Angatinina umutu ukuzalwa 
nxa selenidala 1 Angabuya angene esizalweni 
sonina azalwe na 1 Wapendula u-Yesu wati, 
Ngokwenene, ngokwenene nditi kuwe, ukuba 
umntu akazalwa ngamanzi nangu-Moya Oyi- 
ngcwele, akanakungena ebukunikanini buka- 
Tixo. Okuzelwe yinyama kukwayinyama ; 
nokuzelwe ngu-Moya kukwangu-Moya. Unga- 
mangaliswa kokuba ndite kuwe, Nifanel' 
ukuzalwa kutsha. Umoya uvutela apo 
utanda kona, nesandi sawo uyasiva, koko 
ungazi apo uvela kona nalapo usinga kona; 
ukwanjalo osukuba ezelwe ngu-Moya. 

^T Woza abayale ngalamazwi alandelayo, esiti, 

BATAXDWA. niyaweva kuleyangelana ama- 
zwi aqinileyo o-Msindisi wetu u-Kristu, 
awokuti, ukuba umntu akazalwa ngamanzi 
nangu-Moya, akanakungena ebukunikanini 
buka-Tixo. Eningati ngawo nibone ukuswe- 
leka okukulu kwale-Sakramente ukuba inge- 
303 UKUBATIZESHWA KWABAKULILEYO. 

nziwa. Nakanjako, kufutshane pambi kwo 
kunyukela kwake ezulwini (njengokuba sile- 
sesha esahlukweni sokupela sevangeli ka- 
Maraki,) wanika umteto kubadisipile bake 
ngokuti, Hambani niye kuwo wonke umhlaba, 
niyishumayele i-Yangeli kubo bonke abantu. 
Okolwayo wabatizeshwa uyakusindiswa, kodwa 
ongakolwayo uyakugwetywa. Okusibonisayo 
uncedo olukulu esiluzuzayo ngobatizesho olu. 
Ngako oko u-Petrosi nm-Po stile, bakuhlatywa 
enkliziyweni abaninzi, akuqal' ukuyishumaye- 
la i-Yangeli, bakubuza kuye nakwabanye 
aba-Postile ngokuti, Madoda nab azal wane 
siyakwenza ntonina'? wapendula wati kubo, 
Gqobokani, nibatizeshwe nonke ngabanye, 
kube kukuxolelwa kwezono, naniyakwamkela 
isipiwo so-Moya Oyingcwele. JSTgokuba isite- 
mbiso besenzelwe nina, nentsapo zenu, nabo 
bonke abakude, kwa bonke abasukuba iya- 
kubabiza i-Nkosi u-Tixo wetu. Wabayala 
nangamanye amazwi amaninzi, esiti, Zisindi- 
seni kwesisizukulwana esigwenxa. ISTgokuba 
kwanjengokuba lorn-Post ile esinqinela kwe- 
nye indawo) ubatizesho luyasisindisa kaloku 
(kungekukususwa kwokuncola kwenyama, 
kuyimpendulo yesazelo esingenatyala ku- 
Tixo,) ngako ukuvuka kuka-Yesu Kristu. 
Ningatandabuzi ke, kodwa kolwani ngokuqi- 
nileyo, okokuba uyakwamkela ngofefe aba- 
bantu [lomntu] abakoyo [okoyo] apa, begqo- 
bokile [egqobokile] ngokwenyaniso, besiza 
[esiza] kuye ngokolo, abape [ampe] ukuxole- 
lwa kwezono zabo [zake], abanike [amnike] 
no-Moya wake Oyingcwele netamsanqa lobo-' 
304 UKUBATIZESHWA KWABAKULILEYO. 

mi obungunapakade, abenze [anienze] babe 
[abel ngabahluleli [ngumhlulelij bobukunika- 
ni [wobukumkanij bake obungenakupela. 
Ngako oko sibubona njalo nje ububele bo- 
Bawo wetu wasezulwini ngakubo [ngakuye] 
ababantu [loinntu], obubonakalisiweyo ngu- 
Nyana wake u-Yesu Elista, masimbulele 
ngenyaniso nangolulamo, sisiti 3 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, Bawo 
wasezulwini, siyakubulela ngokululami- 
leyo, ngenxa yokuba ubusibizele ekulwazini 
ufefe Iwako, nasekukolweni kuwe ; Kwandise 
kuti okukwazi, hiqinise kuti olukolo knde 
kube ngunapakade. Bape [mpe] ababantu 
lomntu] u-Moya wako Oyingcwele, baze 
aze] bazalwe [azalwe] kutsha, benziwe [enzi- 
we] babe [abe] zindhlilifa [yindlililifa] zosi- 
ndiso [yosindiso] olungunapakade ; ngayo i- 
Nkosi yetu engu-Yesu Kristu, ehleliyo epet' 
ubukumkani ndawonye nawe no-Moya Oyi- 
ngcwele, kaloku nakude kube ngtmapakade. 
Amen. 

TT Woza um-Priste ctfete ebantivini abazakubaiize- 

sluca, esitiy 

BATAXDAYA [sitandwa] enizue [ozile] apa 
ngokufuna ukulwamkela ubatizesho olu- 
ngcwele, niyivile [uyivile] imitandazo yale- 
nklanganiso, eyokuba makukoleke e-Xkosini 
yetu engu-Yesu Kristu ukunamkela [uku- 
kwamkela], nokunitamsanqelisa [nokukuta- 
nisanqelisa], inikulule [ikukulule] ezonweni 
zenu [zako], inipe [ikupe] ubukumkani basezu- 
lwini nobomi obungunapakade. Xiyile [uvile] 
305 UKUBATIZESHWA KWABAKULILEYO. 

nokokuba i-Nkosi yetu u-Yesu Kristu ezi- 
bekile ngedinga elizwini layo elingcwele, 
lokokuba iyakusinika zonke ezozinto ebe- 
sizitandazela, eyakuliti idinga elo ngecala 
layo iligcinise iliqinise ukulenza. Ngako 
oko u- Kristu ezibekile ngelidinga nje, nani 
[nawe] nifanele [ufanele] ukuti, ebusweni ba- 
lenklanganiso, naba abangamangqina enu 
[ako] nizibeke [uzibekej ngedinga eliqinileyo, 
lokokuba niyakumlahla [uyakumlahla] u- 
Satane nayo yonke imisebenzi yake, nokokuba 
niyakuhlala [uyakuhlala] nikolwa [ukorwa] 
li-Lizwi lika-Tixo elingcwele, niyigcine [uyi- 
gcine] ngokululamileyo yonke imiteto yake. 

IT Worn iim-Priste ababuze ngabanye abazahubati- 
zeshiva ngalemibuzo elandelayo. 

TJmbuzo. 

UYAMLAHLA na u-Satane nayo yonke 
imisebenzi yake, nenkaziinlo namame- 
nemene angendawo alonihlaba, nazo zonke 
inkanuko zawo ezikohlakeleyo, nenkanuko 
zenyama ezingafaneleyo, okokuba akuyikuzi- 
landela ungayikukokelwa zizo na ] 

Impendulo. Ndiyazilahla ezonto zonke. 

TJmbuzo. 

UYAKOLWA na ku-Tixo u-Yise onama- 
ndhla onke, Umdali wezulu nomhlaba % 
Naku-Yesu Kristu okupela kwo-Nyana 
wake i-Nkosi yetu, Nokokuba ebemitiwe 
ngu-Moya Oyingcwele; wazalwa yintombi 
engu-Mariya ; nokokuba ebebandezelekile pa- 
ntsi kwo-Pontiyusi Pilati, wakuruseshwa, 
306 UKUBATIZESHWA KWABAKTTLILEYO. 

wafa, wangcwatywaj nokokuba walilela enkla- 
lweni yabafileyo, wabuya wavuka kwabafileyo 
ngomhla wesitatu, wenyukela ezulwini, iilileli 
ngasekunene kwo-Tixo u-Yise onamandhla 
onke ; nokokuba eyakubuya avele kona aze 
kugweba abahleliyo nabafileyo na ? Uyako 
Iwa na kuye u-Moya Oyingcwele ; nayi-Ke- 
rike engcwele ekatolika ; nabubukolwaue ba- 
bangcwele ; nakukuxolehva kwezono j naku- 
kuvuka kwomzimba ekufeni ; nabubomi obu- 
ngunapakade emva kwokufa 1 

Impendulo < Konke oku ndiqinisile uku- 
kolwa kuko. 

Umhuzo. 
TTXGA ungabatizeshwa kokukukolwa na ? 
U Impendulo. Kuyinkanuko yam oko. 

Umbuzo. 

UYAKUGCIXISA ukuyenza intando ka-Tixo 
engcwele nemiteto yake. uhainbe ngayo 
yonke imihla yokudhla kwako ubomi na ? 

Impendulo. Xdiyakwenjenjalo, u-Tixo engu- 
mncedi warn. 

IT Woza ati um-Priste, 

TIXO onotaru olukulu, kwenze okokuba 
ubuntu obudala kubo ababantu [kulo- 
mntu] benziwe njalo ukungcwatywa, ukuze 
ubuntu obutsha buvuswe kubo [kuye]. 
Amen. 

Kwenze okokuba zonke inqwenelo zenya- 
ma zife kubo [kuye], kuti konke okukokwo- 
Moya kupile kukule kubo [kuye]. Amen, 
Kwenze okokuba babe [abe] namandhla 
307 UKUBATIZESHWA KWABAKTJLILEYO. 

okumeyisa nokumdela u-Satane, nomhlaba 
nenyama. Amen. 

Kwenze okokuba bona [yena] benikelwa 
[enikelwa] kuwe apa bubufundisi nobu- 
konzi betu bavatiswe [avatiswe] ngamandkla 
asezul wini, bawamkele [awamkele] nonrvuzo 
ongunapakade, ngalo ufefe lwako, Nkosi Tixo 
odumileyo, ohleliyo, upet' into zonke, knde ku- 
be ngunapakade. Amen. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, o- 
Nyana wako otandiweyo kunene u-Yesu 
Kristu wapalaza ecaleni lake amanzi negazi 
ngenxa yokuxclelwa kwezono zetu ; nowamka 
umteto kubadisipile bake wokokuba mabaye 
bazifundise zonke izizwe, bazibatizeshe Ega- 
meni lo-Yise, nelo-Nyana, nelo-Moya Oyi- 
ngcwele ; Zipulapule, siyakutandaza, izikungo 
zalenklanganiso ; wangcwalise lamanzi abe 
ngumqondiso wokuhlanjululwa kwesono ; 
wenze okokuba ababantu [lomntu] abaza 
[ozaj kubatizeshwa kuwo baluzuze [aluzuze] 
ufefe lwako, balilale behleli [ahlal' ehleli] 
bengabenani [engowenani] lamakolwa ako, 
nelabantwana bako abanyuliweyo, ngaye u- 
Yesu Kristu i-Nkosi yetu. Amen. 

% Woza um-Priste abatabate ngabanye bonke aba- 
zakubatizeshiva ngesandhla sabo sokunene, aba- 
belce ngasecaleni sesitya sokubatizesha, alibuze 
igama lmmangqina y abangenise emanzini ati 
umhlaimbi abagalele ngamanzi, esiti, 

VT Ndiyakubatizesha Egameni lo-Yise, 

iM nelo-Nyana, nelo-Moya Oyingcwele. Amen. 
308 UKUBATIZESHWA KW^BAKULILEYO. 

^[ Woza ati um-Priste, 

SIYAM A MKELA lomntu enklanganisweni 
yomhlambi ka-Kristu, *si- 
mbale ngopawu hrekuruse, lu- priIte°abaFe *S-" 
be lulokubonisa okokuba uya- "H ebunzim &> 
kuti emva kwoku angadaneli 
ukuluTuma ukolo luka-Kristu obekuruseshiwe, 
kodwa uyakuti pantsi kwobukosi bake, alwe 
nesono, nomhlaba, no-Satane ngokukalipileyo ; 
ahlale esisicaka [esisicakakazi] sika-Kristu 
esinyanisekileyo kude kube sekupeleni kwo- 
bomi bake. Amen. 

^1 Woza ati um-Priste, 

SIBONA nje bazalwane abatandiweyo, oko- 
kuba ababantu [lomntu] bazehve [uzehve] 
kutsha, bamiliselwa [wamiliselwa] emzimbeni 
we-Kerike ka-Kristu, masimbulele u-Tixo 
onamandhla onke ngenxa yaTro lamatamsanqa; 
siti ngenkliziyonye siyenzele kuye imitandazo 
yetu, okokuba mabati [makati] babugqibe 
[abugqibe] ubomi babo [bake] njengoko baku- 
qalileyo [akuqalileyo] ngako namhla. 

IT Kwoza hutiwe, beguqa bonke, 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako mayenziwe emhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
namhlanje isonka setu semihla ngeminla. Usi- 
xolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxolela 
abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni ; Zu- 
sisindise enkohlakalweni. Amen. 
309 UKUBATIZESHWA KWABAKULILEY0. 

SIYAKUBULELA ngokululamileyo, Bawo I 
wasezulwini, ngenxa yokuba ubusibizelel 
ekulwazini ufefe lwako, nasekukolweni kuwe ; | 
Kwandise kuti okukwazi, luqinise kuti olu- 
kolo kude kube ngunapakade. Bape [mpe] I 
ababantu [lomntu] u-Moya wako Oyingcwele, 
baze bati [az' ati] bezel we [ezelwe] kutsha nje, 
benziwe [enziwe] bake [abe] zindhlilifa [yi- 
ndhlilifa] zosindiso [yosindiso] olungunapa- 
kade ngayo i-Nkosi yetu u-Yesu Kristu, ba- 
hlale [ahlale] bezizicaka [esisicaka] zako [sakoj, 
bazuze [azuze] nezitembiso zako ; ngayo i- 
Nkosi yetu engu-Yesu Kristu u-Nyana wako, 
ohleliyo epet' ubukumkani ndawonye nawe 
no-Moya Oyingcwele, kude kube ngunapakade. 
Amen. ^[ Woza ati um-Priste, bemi bonke, awayale ama- 
ngqina ngesisiyalo, 

KEKALOKU ababantu [lomntu] betembisile 
[etembisile] ebusweni benu nje, okokuba 
bayakumlahla [uyakumlahla] u-Satane nayo 
yonke imisebenzi yake, nokokuba bayakukolwa 
[uyakukolwa] ku-Tixo, bamkonze [amkonze] 
yena ; nifanel' ukukumbula ukuba ngumse- 
benzi wenu, ukubakumbuza [akumkumbuza] 
ukuba sikulu kwesitembiso abasenzileyo [ase- 
nzileyo] ebusweni balenklanganiso nasebusweni 
benu eningamangqina abo [ake] aqashiweyo. 
Nifanel' ukubayala [ukumyala] kunene, ukuba 
bazingise [azingise] kakulu ukufundiswa ilizwi 
lika-Tixo elingcwele ngokunyanisekileyo ; baze 
[aze] bakule [akule] elufefeni nasekumazini 
310 UKTJBATIZESHWA KWABAKULILEYO. 

u-Yesu Kristu oyi-Nkosi yetu, baze [aze] ba- 
hlale [ahlale] ngokumkonza u-Tixo, ngokulu- 
ngileyo, nangobungcatu kwobubomi obukoyo 
emhlabeni apa. 

^T Woz J ati eteta kubasand' ukubatizeshwa aha- 
mbise ngokuti, 

"VTINA [wena] ke, enite [ote] ngokubatizeshwa 
131 kwenu [kwako] namambata [wamambata] 
u-Kristu, yindawo nomsebenzi wenu [wako], 
enenziwe [owenziwe] naba [waba] lusapo luka- 
Tixo, nolwokukanya nje, ngokolo kuye u-Yesu 
Kristu, ukuhamba ngokufanel' aba-Kristu, 
nangokufanelwe lusapo lwokukanya, nihlala 
[uhlala] nikumbula [ukumbula] ukuba uba- 
tizesho luyasibonisa umsebenzi wetu, ongo- 
wokumfuza u-Kristu u-Mkululi wetu, senzi- 
we sibe njengaye ; siti njengokuba ebefile, 
wabuya wavuka ngenxa yetu, siti nati sibati- 
zeshiwe nje, sisifele isono, sivuke kanjalo ebu- 
lungiseni ; sihlale sizoyisa zonke inkanuko 
ezikohlakeleyo, sande imihla ngemihla kubo 
bonke ubulungisa nenkonzo ka-Tixo. 

^f Kufanelekile ukuba bonke abantu ababatizeshi- 
weyo njalo, babekwe izandhla ugu-Bishope ku- 
fupi erava kwokubatizeshwa kwabo, ukuze babe 
nako ukuba ngabamkeli bomiendeleko ongewele. 

\ Ukuba bekuziswa abantwana abangekabi nako 
ukuqondaabebengabatizeshwanga bezintsana, ma- 
babatizeshwe ngokwombedesho wokubatizeshwa 
kwentsana. 311 INCWADI TEMIBUZO 

ESISIFUNDO ESIFANELE UKUFUNDWA 

NGABANTU BONKE 

BEXGEKABEKWA IZANDHLA NGU-BISHOPE. Umbuzo. 

UNGUBANINA Igama lako? 
Impendido. Ndingu . 

Umbuzo. Ubulinikwe ngubanina elogama ? 

Impendido. Ngaba-Penduleli bam ekubati- 
zeshweni kwam; endatiwa ugako ndenziwa 
ndalilungu lika-Kristu, umntwana ka-Tixo, 
nendhlilifa yobukumkani bezulu. 

Umbuzo. Abapenduleli bako bakwenzele 
ntonina ngeloxesha 1 

Impendido. Batembisa bafunga indawo za- 
ntatu egameni lam. Eyokuqala, ibiyeyokuba 
ndimlahle u-Satane nayo yonke imisebenzi 
yake, inkazimlo namamenemene angendawo 
alomhlaba okohlakeleyo, nazo zonke inkanuko 
zenyama ezincolileyo. Eyesibini, yeyokuba 
ndikolwe zizo zonke indawo zenkolo yaba-Kri- 
stu. Eyesitatu, yeyoknba ndigcine intando 
engcwele ka-Tixo nemiteto yake, ndihambe 
ngayo yonke imihla yokudhla kwam ubomL 

Umbuzo. Akutsho na ngokwako ukuba ufa- 
nel' ukuzikolwa uzenze ezindawo abazitembi- 
sileyo ngawe % 

Impendido. Ewe ngokwenene, ndiyakwe- 

njenjalo ngoncedo lnka-Tixo. Ndiyambulela 

u-Bawo wetu wasezulwini ngenkliziyo yam 

yonke, ngenxa yokuba endibizile ndize ndibe 

312 INC WAD I YEMIBUZO. 

nokusindiswa, ngaye u- Yesu Kristu u-Mkululi 
wetu. Kanjalo ndinitandaza u-Tixo okokuba 
makandipe ufefe lwake, Iwokuba ndihlale 
kiilosindiso kude kube sekupeleni kwobomi 
bam. 

TJmhazo. 
Sitete Isivumo sokolo Iwako. 

Impend ulo. 
YTDIYAKOLWA ku-Tixo u-Yise onamandlila 
Xi onke, Umdali wezulu nomhlaba : 

Naku-Yesu Kristu okupela kwo-Xyana wake 
i-Nkosi yetu, Obemitiwe ngu-Moya Oyingcwele, 
Wazalwa yintombi engu-Mariya, Wabandeze- 
leka pant si kwo-Pontiyusi Pilati, Wakumse- 
shwa, waia, wangcwatywa, Wahlela enklalweni 
yabafileyo ; Wabuya wavuka kwabafileyo ngo- 
nihla wesitatu, Wenyukela ezulwini. Uhleli 
ngasekunene kwo-Tixo u-Yise onamandlila 
onke, Apo eyakubuya evela kona agwebe aba- 
hleliyo nabafileyo. 

Xdiyakolwa ku-Moya Oyingcwele ; Ikerike 
engcwele e-Katolika ; Ubukolwane baba- 
ngcwele ; Ukuxolelwa kwezono : UkuTuka 
kwomziraba ekufeni ; Nabo ubomi obunguna- 
pakade. Amen. 

Umhuzo. Ihdawo ozifandayo kwisisivunio 
sokolo zizipina ? 

Impendulo. Kuqala, ndiyafunda ukukolwa 
ku-Tixo ongu-Yise, owandidala mina nawo 
wonke umhlaba. 

Okwesibini, ku-Tixo ongu-Nyana, owandi- 
sindisa mina nabo bonke abantu. 

Ngokwesitatu, ku-Tixo ongu-Moya Oyi- 
313 p v INCWADI YEMIBUZO. 

ngcwele, ondenza ngcwele mina nabo bonke 
abantu abaqashiweyo baka-Tixo. 

Umbuzo. 

Ubute, Abapenduleli bako bakutembisela 
okokuba uyakugcina imiteto ka-Tixo. Ndixe- 
lele ukuba mingapina 1 

Impendulo, Lishumi. 

Umbuzo, Yiyipina. 

Impendulo, 
Tf EBITETIWE ngu-Tixo encwadini ye-Keso- 

.1 dusi kwisahluko samashumi amabini, esiti, 
. Mina ndiyi-Nkosi engu-Tixo wako, ewakuku- 
payo ezweni leJipete nasendhlwini yobuko- 
boka. 

I. Akuyikuba nabo otixo bambi ngapandhle 
kwam. 

II. Akuyikuzenzela innfanekiso oqingqi- 
weyo, nento efana nesezulwini pezuln, nese- 
mhlabeni pantsi apa, nesemanzini ngapantsi 
kwomhlaba. Akuyikuzitobela kuzo, akuyiku- 
zibedesha kanjalo : ngokuba mina oyi-Nkosi 
engu-Tixo wako ndingu-Tixo onobukwele, ndi- 
buza izono zoyise kuzo intsapo, kude kube 
sesitatu nesesine isizukulwana sabanditiyayo, 
naisenza ngofefe kumawaka abanditandayo 
nabayibanibayo imiteto yam. 

III. Akuyikufumanaulibize Igama le-Nkosi 
engu-Tixo wako : ngokuba i-Nkosi engayiku- 
myeka angabi natyala lowo ofumana elibiza 
Igama layo. 

IV. Kumbula umlila we-Sabata uwenze 
ngcwele wona. Uyakusebenza imihla ibe mi- 
tandatu, uwenze wonke umsebenzi wako ; ko- 

314 IXCWADI YEMIBUZO. 

dwa unihla wesixenxe uyi-Sabata ye-Xkosi 
engu-Tixo wako. Akuyikwenza nam n ye u- 
msebenzi ngawo, kwa wena. nonyana wako, 
nentombi yako, nesicaka sako, nesicakakazi 
sako, nenkorao zako, nowasemzini osukuba 
esendhlwini yako. Xgokuba i-Xkosi yadala 
izulu nomhlaba, nolwandhle, nento zonke ezi- 
kona, ngemihla yarnitandatu, yaza yapumla 
ngo wesixenxe umhla : kungoko i-Xkosi ya- 
wutamsanqelisa umhla wesixenxe, yawenza 
ngcwele wona. 

V. Babeke oyihlo nonyoko : ize imihla yako 
yolulwe ezweni olipiwayo yi-Xkosi engu-Tixo 
wako. 

VI. Akuyikubulala. 

VII. Akuyikurexeza. 

VIII. Akuyikuba. 

IX. Akuyikuteta ubungqina obubuxoki 
ngaye umelwane wako. 

X. Akuyikunqwenela indhlu yomelwane 
wako, akuyikunqwenela unifazi wonielwane 
wako, nesicaka sake, nesicakakazi sake, ne- 
nkabi yake, nekashe lake, nanye into eyeyo- 
melwane wako. 

Umhuzo. 

Indawo ozifundayo ngaleniiteto zezipina ? 

Impertdulo. Ndifund' indawo ezimbini : endi- 
fanel' ukwenza ngayo ku-Tixo, nendifanel' 
ukwenza ngayo k umelwane warn. 

Umbuzo. Yeyipina indawo ofanel' ukwenza 
ngayo ku-Tixo % 

Impendulo. Indawo endifanel' ukwenza 
ngayo ku-Tixo, yeyokuba ndikolwe kuye, ndi- 
nioyike, ndimtande ngayo yonke inkliziyo 
315 p 2 INCWADI YEMIBUZO. 

yam, nangayo yonke ingqondo yam, nangawo 
wonke umpefumlo warn, nangawo onke ama- 
ndhla am ; ndimbedeshe, ndimbulele, ndite- 
mbe yena yedwa, ndibizele kuye, ndilidumise 
Igama lake elingcwele ne-Lizwi lake, ndi- 
mkonze ngenyaniso yonke imihla yokudlila 
kwam ubomi. 

Umbuzo. Yeyipina indawo ofanel' ukwenza 
ngayo kumelwane wako ? 

Impenclulo. Indawo endifanel' ukwenza nga- 
yo kumelwane warn, yeyokuba ndimtande 
njengokuzitanda kwam, ndenze ebantwini 
bonke kwangoko endinga bangenza ngako 
kum : Ndibatande, ndibeke, ndondhle obawo 
noma : Ndimbeke ndimpulapule U kumkani- 
kazi, nabo bonke abanobukosi pantsi kwake : 
Ndibalulameie bonke abapati bam, nabafu- 
ndisi bam, nabagcini bompefumlo warn, ne- 
nkosi zam : Ndizitobe ndizilulamele kubo 
bonke abakulu kum : Ndingoni mntu nange- 
lizwi nangesenzo : Ndenze ngokulungileyo 
ndingakohlisi mntu : Ndingabi nakuzonda 
nokutiya enkliziyweni yam : Ndizigcine iza- 
ndhla zam zingebi, nolwimi Iwam lungaxoki, 
lungahlebi, lungateti okukohlakeleyo : Ndi- 
wugcine nmzimba warn ngobungcatu, nango- 
kuzilumkela, iiangobungcwele : Ndingazinqwe- 
neli impahla zabanye abantu; kodwa ndifunde 
ndisebenze ngokukuteleyo ukuze ndiznze uku- 
pila kwam, ndenze ngendawo endifanel' ukwe- 
nza ngayo emsebenzini endiyakubizelwa kuwo 
ngu-Tixo. 

Umbuzo. 

Kuqonde oku Mntwanam, okokuba akuna- 
316 ESCWAIME YEMIBUZC. 

mandhla okuzenza ezizinto ngokwako, noku- 
haniba ngemiteto ka-Tixo, umkonze vena, 
ungenalo ufefe lwake, olufanel' ukulucela 
ngokutandaza ngamaxeslia onke. Mandive 
ukuba uyawazi na Umtandazo we-Nkosi, 

Impendulo. 

AWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukimikani bako 
niabufike. Intando yako mayenzhve emhla- 
beni, Xjengokuba isenziwa eziilwini. Mausipe 
namhlanje isonka setu semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Isjengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni; 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

Umbuzo. Intonina oyicelayo ku-Tixo kulo- 
mtandazo ? 

Impendulo. Xdiyayicela i-Nkosi yam engu- 
Tixo u-Bawo wetu wasezulwini, ongosipayo 
zonke izinto ezilungileyo, okokuba makalutu- 
mele kum ufefe lwake, nakubo bonke abantu; 
size simbedeshe, simkonze, simpulapule ngo- 
kusifaneleyo. Ndiyatandaza ku-Tixo, oko- 
kuba makasitumele zonke izinto esizisweieyo 
ngemipefumlo nangemizimba yetu ; abe no- 
taru kuti, asixolele izono zetu ; asisindise asi- 
londoloze kuzo zonke ingozi zemizimba yetu 
nezemipefumlo yetu; asigcirie kuso sonke 
isono nenkohlakalo, kulo utshaba lwetu olu- 
ngu-Satane, nasekufeni okungunapakade. 
Ndiyatemba ukuba uyakukwenza oku ngofefe 
lwake nangobulungisa bake, ngaye u-Yesu 
Kristu i-I\ kosi yetu. Ngako oko nditi, Amen, 
okukuti, Makube njalo. 
317 INCWADI YEMIBUZO. 

Umbuzo. 
r T-KRISTU wamisela e-Kerikeni yake i-Sa- 
U kramente ezingapina? 

Impendulo. Ezimbini kupela, ezifanele usi- 
ndiso, okukuti, Ubatizesho, no-Mtendeleko 
we-Nkosi. 

Umbuzo. Lelokutinina elilizwi lokuti i-Sa- 
kramente % 

Impendulo. Lingumqondiso ongapandhle 
obonakalayo wofefe olungapakati olwomoya 
esilupiweyo, udaliwe ngu-Kristu ngokwake, 
size siluzuze iifefe ngawo, ube lingqina lokusi- 
tembisa lona ngokuqinileyo. 

Umbuzo. Izahluko ze-Sakramente zingapina 1 

Impendulo. Ziinbini ; ngumqondiso onga- 
pandhle obonakalayo, nofefe olupakati olwo- 
moya. 

Umbuzo. Umqondiso ongapandhle obonaka- 
layo elubatizeshweni uyintonina? 

Impendulo. Ngamanzi; ati umntn abatize- 
shwe ngawo Lgameni lo-Yise, nelo-jVyana, 
nelo-Moya Oyingcivele. 

Umbuzo. Ufefe olungapakati olwomoya lu- 
yintonina 1 

Impendulo. Lukukufelwa sisono, nokuzalwa 
kutsha ebulungiseni : ngokuba tina esizalelwe 
esonweni, singabantwana bengqumbo, senziwa 
ngalo sibe ngabantwana bofefe. 

Umbuzo. Kubizwa ntonina ebantwini abaza 
kubatizeshwa ? 

Impendulo. Uguquko, abayakulahla isono 
ngalo ; nokolo, abayakuti ngalo bakolwe zizi- 
tembiso zika-Tixo ezenziweyo kubo elubatize- 
shweni. 
318 INCWADI YEMTBUZO. 

Umbuzo. Pofu kute nina ukuba kubatize- 
shwe nentsana, ezingenakuba nazo ezonto % 

Impendido. Ngokuba ziyazitembisa ezonto 
ngaba-Penduleli bazo ; zisiyakuti zakukula, 
zifanel' ukuqinisa ukuzenza ngokwazo. 

Umbuzo. Isakramente yo-Mtendeleko we- 
Nkosi yaidalelwe ntonina? 

Impendido. Ukuze ibe sisikumbuzo esiya- 
kuhlala sisikumbuza idini lokufa kuka-Kristu, 
namatamsanqa esiwazuzayo ngalo. 

Umbuzo. Umqondiso ongapandhle obonaka- 
layo emtendelekweni we-Nkosi uyintonina % 

Impendido. Sisonka ne-Yeyine 5 eyasiyalela 
ngazo i-Nkosi ukuba masizamkele. 

Umbuzo. Indawo epakati ekuzekeliswa yona 
iyintonina 1 

Impendido. Ngumzimbane-Gazi lika-Kristu, 
eziti zona zitatyatwe zamkelwe ngokwenyaniso 
ngabakoliweyo emtendelekweni we-Nkosi. 

Umbuzo. Amatainsanqa esiwazuzayo ngako 
ngawenina ? 

Impendido. Kukwomelezwa nokwonwatyi- 
swa kwemipefumlo yetu ngo-Mzimba ne-Gazi 
lika-Kristu, njengokuba nemizimba yetu ise- 
njwanjalo ngesonka neveyine. 

Umbuzo. Kubizwa ntonina kwabezayo emte- 
ndelekweni we-Nkosi ? 

Impendulo. Okokuba bazilinge, ukuba ba- 
yaguquka na ngokwenyaniso ezonweni zabo 
zangapambili, nokokuba baziqinise okokuba 
bayakuhlala ngenklalo entsiia • babe netemba 
elipilileyo ebubeleni buka-Tixo ngaye u-Kri- 
stu, bekukumbula ukufa kwake ngokubulela ; 
bahlale ngokutandana nabantu bonke. 
319 UEUBEKWA KWBZANDHLA. 

% Abafundisi bemizi ngemizi bayakuti nge-Caica 
nangeminye imihla engcwele, emva kwesilesesho 
sesibini somtandazo ivangokuhlwa, bazifundise 
Intsapo ezitunyelwe kubo, kwindawo ezitile zale- 
ncivadi yemibuzo. 

*!T Nabo bonke abanabantwana bayakubatuma 
ndaivonye ndbazizicaka zabo, (abangekayifundi 
lencivadi yemibuzo,) baye ekerikeni ngexesha eli- 
misiweyo, bati kona bapulapule bafundiswe ngu- 
mfundisi bade bazazi zonke izinto ezibaliweyo 
apa. 

^T Bakuba abantwana benobudala obufaneleyo, be- 
zazi Isivumo sokolo, Umbandazo we-Nkosi, ne- 
miteto ilishwni, benako nokuyipendula imibuzo 
ebaliweyo kulencwadana, bayakusiwa ku-Bi- 
shope. Bati bonke ngabanye babe nengqina lo- 
kunqina okokuba babekiwe izandhla nguye. 

% Kivoti akushumayela u-Bishope ukuba maku- 
zisive abantwana aze ababeke izandhla, woti 
umfundisi awazise ku-Bishope amagama abo 
bonke abaniu bomzi wake ababonayo ukuba ba- 
faneV ukuba babekwe izandhla ngu-Bishope. AH 
u-Bishope ukuba ubavumele ababeke izandhla 
ngokivomiselo olandelayo. 

UXISELO 

WOKUBEKWA KWEZAXDHLA 

PBZU KWABABATIZESHIWEYO 
BENOBUDALA NOKUQONDA OKUFANELEYO. ^[ Ngemini emisiweyo, bonke abazakiibekwa iza- 
ndhla bayakuma ngokulungeleleneyo pambi kico- 
Bishope; ati yena (umhlaumbi omnye TJmfu 
ndisi omiswe nguye) atete lam-azwi olandelayo 
okuiiy 

UKUZE lombedesho wokubekwa izandhla 
nbe nokubanceda ngakumbi abakwamke- 
320 UKUBEKWA KWEZANDHLA, 

layo, i-Kerike iwnzile umteto wokuti, Akuyi- 
kubekwa zandhla pezu kwomntu emva kweli- 
xeslia lakaloku nje ongasaziyo ukusiteta Isi- 
Yiirno sokolo, nomtandazo we-Xkosi, nemiteto 
elisliumi • abe nokuyipendula imibuzo ese- 
ncwadini yemibnzo : lorateto ke nfanel' nku- 
gcinwa kakuhi; ukuze bati abantvrana sebe- 
kulile nje benokuqonda, bezazi into ebezite- 
njisiwe ngabo ngaba-Penduleli babo ekubatize- 
slr^eni kwabo, babuye baziqinise ngeyabo 
imilomo nangezabo inkliziyo. eknlileni nase- 
busweni be-Kerike ; baze bazibeke ngedinga. 
okokuba bayakuti ngaraaxesha onke ngoncedo 
luka-Tixo, balinge ukuzigcina nokuzenza zo- 
nke ezozinto abazivnmileyo ngokwabo. 

*J IVoza u-Bishope ababuze, esiti, 

A^IXA enilapa nje, ebusweni bnka-Tixo nale- 
JLl nklanganiso. niyasihlaziya na esositembiso 
nesifungo esingcwele esibe senznve egameni 
lenu : nigasiqinisa ngokunye na ngezenn izi- 
qu, niyaYuma na ukuba kunifanele ukuzikolwa 
nokuzenza zonke ezozinto, abati aba-Penduleli 
benn bazitembisa ngenxa yenu ? 

^ Boti bonkc ngabanye bapendule ngolcuvalcalayo. 
besiti, 

Ndenjenjalo. 
U-Bishope. 
[ T XCEDO lwetu luse-Gameni le-Xkosi ; 
\J Impendulo. Eyadala izulu nomhlaba. 
U-Bishope. Malidunyiswe Igama le-Xkosi; 
Impendulo. Kwa ngelixeslia kude kube 
ngimapakade. 

321 p 3 UKUBEKWA KWEZANDKLA. 

U-Bishope. Nkosi, yipulapule imitandazo 
yetu. 

Impendulo. Nesikalo setu masifikelele ku- 
we. 

U-Bishope, Masitandaze. 

TIXO onaniandhla onke ongunapakade, oba- 
zeleyo kutsha aba abazizicaka zako ngama- 
nzi nango-Moya Oyingcwele, wabaxolela zonke 
izono zabo \ Zubomeleze, siyakutandaza, ngo- 
Moya wako Oyingcwele ongu-Monwabisi, uti 
izipo zako ezipezu kwembaliso uzandise kubo 
imihla ngemihla ; umoya wobulumko nowe- 
ngqondo ; nomoya wecebo namandhla ompe- 
fumlo ; umoya wokwazi nowokulunga okuyi- 
nene ; ubazalise, Nkosi, ngomoya wokwoyika 
wena ngokungcwele, kaloku nakude kube 
ngunapakade. A men, 

^f Woza ati u-Bishope, begnqa bonke pambi kwake 
ngokulungeleleneyo, asibeke isandfila sake pezu 
kwenkloko zabo bonke ngabanye, esiti, 

MGCINE, Nkosi, lomntwana [lomntu] wako 
ngofefe lwako lwasezulwini, aze ahlale 
engowako ; akule ngakumbi nangakumbi 
imihla ngemihla ngo-Moya wako Oyingcwele, 
ade angene ebukumkanini bako obungunapa- 
kade. Amen. 

^f Woza ati u-Bishope, 

Inkosi maibe kuni. 

Impendid 'o. Nakumoya wako. 

^T Woza u-Bislwpe, beguqa abantu bonke, aha- 
mbise ngokuti, 
322 UKUBEKWA KWEZAXDHLA, 

Masitandaze. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukunikani bako 
mabufike. Intando yako niayenziwe emhla- 
beni, Njengokubaisenziwaezulwini. Mausipe 
namklanje isonka seta semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni ; 
Zusisindise enkohlakahveni. Amen. 

Na le n tandazwa n a. 

TIXO onamandlila onke ongunapakade, ose- 
nzayo ukuba sizenze ezonto ezilungileyo 
nezitandekayo kubo ubukulukazi bobu-Tixo 
bako ; Siyakutandaza ngokululamileyo nge- 
nxa yaba abazizicaka zako, esibate (ngokuli- 
nganisa aba-Postile bako abangcwele) saba- 
beka izandhla zetu, size siti ngalomboniso 
sibazise ubukulukazi botando Iwako nofefe 
lwako ngakubo. Siyakutandaza Bayro, oko- 
kuba masiti isandhla sako sibakusele ngama- 
xesha onke ; ati no-Moya wako Oyingcwele 
abe kubo ugaraaxesha onke, yenjenjalo uku- 
bakokela kuko konke ukwazi nasekulipulapu- 
leni Ilizwi lako, baze bati ekugqibeleni bazuze 
ubomi obungunapakade ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu, ohleliyo epet' ubukosi, ndawonye 
nawe no-Moya Oyingcwele, emnye u-Tixo, 
kude kube ngunapakade. Amen. 

^KOSI enaniandhla onke, Tixo ongunapa- 
iS kade, siyakutandaza okokuba mauzipate, 
uzilungise, uzingcwalise inkliziyo zetu nemi- 
zimba yetu ezindhleleni zelizwi lako, naseku- 
yenzeni imiteto yako \ ize iti ngokugcina 
323 XJKWENZIWA KWOMTSHATO. 

kwako okunamandhla onke ilondolozwo imi- 
zimba nemipcfunilo yetu, kalokunakudekube 
ngunapakade ; ngaye oyi-Nkosi yetu no-Msi- 
ndisi wet a ongu-Yesu Kristu. Amen. 

IT Woti u-Bishojpe abatamsanqelise y esiti, 

TSITAMSANQELISO sika-Tixo Onama- 

X ndhla onke, so-Yise, neso-Nyana, neso- 

Moya Oyingcwele, masibe pezu kwenu, sihlale 

kuni kude kube ngunapakade. Amen. 

^f Woti umntu ukuze abe nokungena emtendele- 

kweni ongcviele, abe ngoselebekiive izandhla, ati 

umhlaimbi abe selelungele ekungxameV ukvoe- 

njwanjalo. 

UMISELO 

WOKWENZIWA KWOMTSHATO. ^F Kwoti kuqala kushunyayelwe isishumayelo sabo 
bonke abazakutshata e-Kerikeni nge-Cawa ezi- 
ntatu ngexesha lombedesho wakusasa, nowango- 
kuhlwa (ukuba awenziiva owakusasa) kwakugqi- 
tywa isilesesho sesibini ; ati Umfundisi, 

l^DIYASHUMAYELA isishumayelo so- 
IS mtshato pakati kwo — wase — no — 
wase — . Ukuba kuk' okuni olaziyo ituba 
elitile lokokuba ababantu ababini abafanel' 
ukutshata, makalixele. Oku kulixesha loku- 
qala [lesibmi, lesitatu] lokushumayela. 

IT Ukuba abantu abazakutshata abahleli emzird 
m7iye, isishumayelo siyakushunyayehva emizini 
omibini; woti umfundisi womnyeivalomizianga- 
binakubatshatisa, engekazuzi incwadi kumfu- 
ndisi womnye umzi, yokuti isishumayelo sabo 
besishunyayelwe nguye katatu. 
324 UKWENZIWA KWOMTSHATO. 

^[ Ngexcsha elimiselweyo umtskato, abaniu aba- 
zakutshata bayakungena e-Kerikeni ndaiuonye 
nezihlobo zabo, beme Jcona ndav:eninye, indoda 
ingasekunene, inkazana ingasekoMo, aze ctqale 
um-Priste ngokuti, 

BATAISTDWA, sibutene ndawonye apa eme- 
hlweni ka-Tixo, nasebusweni balenklanga- 
niso, ukuze sibandakanye lendoda nalenka- 
zana ngomtshato ongcwele, oyinklalo efaneleyo 
eyadalwa ngu-Tixo oko bekungabiko sono, 
nezekelisayo ukubandakanywa kuka-Kristu 
ne-Kerike yake ; newati u-Kristu ngokwake 
wayingcwalisa wayibuka ngokubako kwake, 
nangomangaliso wake wokuqala owayesenzi- • 
wa e-Kana yase-Galili ; kanjalo iyanconywa 
nangu-Paulusi esiti yinto elungel' ukubekwa 
ngabantu bonke : ngako oko ayinakufumana 
yenziwe ingenwe ngokungaqondi, nangokufe- 
keta, nangobuntshinintshini, ibe yeyokuko- 
lisainqweno nenkanuko zenyama njengokwe- 
zilo ezingenakuqonda; kodwa ifanel' ukwenzi- 
wa ngokutelekelela, ngokuqonda, nangoku- 
qiqa, nasekumoyikeni u-Tixo ; sizikumbula 
ngokukuteleyo indawo obute Urntshato va- 
miselwa zona. 

Kuqala, waumiselwe ukuzalwa kwabantwa- 
na, abayakukuliswa bafundiswe ekuyoyikeni 
i-Nkosi, nasekulidumiseni Igama layo eli- 
ngcwele. 

Okwesibini, waumiselwe ngenxa yesono, 
ukuze abantu bangenzi umbulo ; bati abange- 
naso isipiwo sobungcatu batsliate, bahlale be- 
ngarnalungu amhlope omzimba ka-Kristu. 

Okwesitatu, waumiselwe ngenxa yobuko- 
325 UKWENZ1WA KWOMTSHATO. 

lwane noncedano notutuzelano, obekuyaku- 
zuzwa ngomnye kwomnye, ngexesha lobuta- 
msanqa nangexesha lobunzima. Kekaloku 
ababantu ababini abakoyo apa baza kubanda- 
kanyiswa kulonklalo engcwele. Ngako oko 
ukuba kuko ongaxelayo ituba elilungileyo 
lokokuba ababantu abafanel' ukubandaka- 
nywa, makalixele ngoku, ati ukuba akenjenja- 
lo, ahlal' ati tu kude kube ngunapakade. 

^f Woza ateie kubo abantu abazakutshata, ati, 

"YTDIYANIYALA nobabini, njengokuba ni- 
IA yakupendula ngomhla owoyikekayo wo- 
kiigweba, xesliekweni imfihlakalo zenkli- 
ziyo zonke ziyakutyilwa, ukuba kuk' okuni 
nobabini olaziyo ituba lokokuba anifanel' uku- 
tshata, makalixele kaloku nje. Ngokuba 
kwazini oku, ukuba bonke abatshatayo nga- 
pandhle kwokuvunyelwe lilizrvi lika-Tixo, 
ababandakanyiwe ngu-Tixo; nokutshata kwa- 
bo akulungelelene nomteto. 

^T Ngomhla ivomtshato, ukuba kuko oqinisayo uku- 
ti kuko ituba abangafanele ngalo ukutshata bo- 
biibini, ngomteto ka-Tixo nangesiko lalomhlaba, 
ati yena amise inani elitile ayakulirola nabanye 
ndawonye naye, ukuba akunjengokweliztvi lake ; 
vjoti umtshato utintehve ide ilingwe lonto ukuba 
iyiivyaniso kusinina. 

% Ukuba akuxelwa tuba lokuba abafaneV ukutshata, 
Umfundisi uyakuhambisa ngokuti endodeni, 

— — , UYAYIVUMA lenkazana ibe ngumfazi 
wako omtshatileyo na, ukuze nihlale ndawo- 
nye ngomiselo ka-Tixo enklalweni engcwele 
vomtshato ? Uyakuvitanda na, uyonwabise, 
326 UKWENZIWA KTTOMTSHATO. 

uyibeke, uyigcine emikuhlaneni nasekupileni ; 
uz' utiuwalahla onke amanye unamatele kuyo 
yodwa ngalo lonke ixesha eniyakudhla ubomi 
ngalo nobabini na ? 

H Yoti indoda ukupendula, 

Ndiyakwenjenjalo. 

^[ AnduV Umfundisi dbuze inkazana esiti, 

, UYAYIYUMA lendoda ibe yindoda 

yako oyitsliatileyo na, ukuze nihlale ndawo- 
nye ngomiselo ka-Tixo enklahveni engcwele 
yomtshatol Uyakuyipulapula na, uyikonze, 
uyitande, uyibeke, uyigcine emikuhlaneni na- 
sekupileni ; uz' uti uwalalila onke amanye 
unamatele kuyo yodwa ngalo lonke ixesha 
eniyakudhla ubomi ngalo nobabini na'] 

^T Yoti inkazana uhvpendida^ 

Ndiy akwenj enj alo. 

U Woza ati Umfundisi, 

Lenkazana inikwa ngubanina kulendoda ? 

^[ Woti Umfundisi eyitabatile inkazana ezandhleni 
zikayise nokuba zezomhlobo wayo, ayise endodeni, 
eyakuti ngesandhla sayo sokunene isitabate isa- 
ndhla sokunene senkazana, itete emva kicomfu- 
ndisi, isiti, 

^IXA ndiyakutabata wena ube 

ngumfazi warn endimtshatileyo ukuba 
ndibe nawe ndikubambe namhla nangexesha 
lonke elizayo, ngexesha lobutamsanqa nangexe- 
sha lobunzima, ngexesha lobutyebi nangexesha 
lokuswela, emikuhlaneni nasekupileni, ndiku 
tande ndikugcine ngomiselo ongewele ka-Tixo, 
327 TJKWENZIWA KW0MTSHAT0. 

side sahluhve kukufa ; ngako oko ndiyakube- 
kela inyaniso yam. 

IT Boza bayekane izandhla ; iz' iti inkazana ngesa- 
ndlila sayo sokunene isitabate isandhla sokunene 
sendoda, itete emva kivomfundisi, isiti y 

Mils A ndiyakutabata wena ube 
yindoda yam endiyitshatileyo, ukuba 
ndibe nawe ndikubambe namhla nangexesha 
lonke elizayo, ngexesha lobutamsanqa nange- 
xesha lobunzima, ngexesha lobutyebi nange- 
xesha lokusvela, emikuhlaneni nasekupileni, 
ndikutande, ndikugcine, ndikupulapule, ngo- 
miselo ongcwele ka-Tixo, side sahluhve kuku- 
fa ; ngako oko ndiyakubekela inyaniso yam. 

^[ Bobuya bayekane izandhla ; iti indoda iyinikele 
inkazana wmsesane, iwubeke pezu kwencwadi 
nomnikelo omishveyo kumfundisi. Woti um- 
Priste awutabate umsesane awunikelekuyo indo- 
da, eyakuivufaka emnweni wesine wesandhla 
sekohlo senkazana. Iz' iti isawubamba kona 
imlandele um-Priste ngokuti, 

FI-AWO lomsesane ndiyakuzeka ube ngu- 
mfazi warn, nditi ngumzimba vram ndiku- 
buke, ndikwahlulele konke endinako emhlabe- 
ni : Egameni lo-Yise, nelo-Nyana, nelo-Moya 
Ctyingcwele. Amen. 

^T Yoti indoda iwushiyile umsesane emnweni wesi- 
ne wesandhla sokohlo senkazana; bayakuguqa 
bobabini, ati Umfwtdisi, 

Masitandaze. 
1X0 ongunapakade, ongu-Mdali no-Mlondo- 
lozi wabo bonke abantu, ongosipayo lwo- 

328 UKWENZIWA KWOMTSHATO. 

nke ufefe lwasezulwini, nobonii obungunapa- 
kade ; Sitobe isitamsanqeliso sako pezu kwe- 
zizicaka zako lendoda nalenkazana, esibata- 
nisanqelisayo Egameni lako ; kuze kuti, kwa- 
njengokuba u-Yisake no-Rebeka bebehleli 
ndawonye ngotando olukolisekileyo, bati 
kwanjalo nababantu basiqinise uknsenza no- 
kusigcina isibanibiso ebabekelene ngaso, 
(ongumqondiso wesibambiso abasenzeneyo 
lomsesane owanikehva watatyatwa,) bahlale 
ndawonye ngamaxesha onke ngotando nango- 
xolo oluzalisekileyo, bahambe endhleleni ye- 
miteto yako ; ngaye n-Yesu Kristu i-Nkosi 
yetu. Amen. 

IF Woza um-Priste ababambisane ngezandhla zabo 
zokunene, ati, 

A BABANDAKANYIWEYO ngu-Tixo ma* 
Jjl bangezi bahlulwe ngumntu. 

"H Woza Umfundisi atete ebantwini, esiti, 

YTGENXA yokuba u no bavume- 

131 lene ngomtshato ongcwele, bakubonakali- 
sa oko panibi kwo-Tixo nalenklanganiso, ba- 
nikelana inyaniso yabo, bakubonisa oku ngo- 
kunika nangokuwamkela umsesane, nangoku- 
bambana ngezandhla; ndiyashumayela uknba 
bayindoda nomfazi, Egameni lo-Yise, nelo- 
Nyana, nelo-Moya Oyingcwele. Amen. 

% Woti Umfundisi ahambise ngesisitamsanqeliso 
sokuti, 

U-TIXO ongu-Yise, no-Tixo ongu-Nyana, 
no-Tixo ongu-Mova Oyingcwele, makani- 
329 UKWENZIWA KWOMTSHATO. 

tamsanqelise, anilondoloze, anigcine ; i-Nkosi 
maibe notaru pezu kwenu, inikangele ngobu- 
bele bayo; inenjenjalo ukunikolisa ngawo onke 
amatamsanqa asezulwini, nangofefe lwayo, 
nize nenjenjalo ukuhlala ndawonye ekudhli- 
weni kwobubomi, ukuze niti ezweni elizaku- 
bako nizuze ubomi obungunapakade. Amen. 

^[ Ktvoza hutetwe umhlaumbi kuculwe eliculo eli- 
landelayo, Umfundisi esiya etqfileni ye-Nkosi. 

Iculo cxxviii. 

BANETAMSANQA bonke abayoyikayo i- 
Nkosi : nabahambayo ezindhleleni zayo. 

Ngokuba uyakuwudhla umsebenzi weza- 
ndhla zako : uyakuba netamsanqa, kulunge 
konke kuwe. 

Umfazi wako uyakuba njengomti weveyine 
exakatayo : emacaleni endhlu yako ; 

Abantwana bako bayakuba njengemitana 
yeminquma : beyijikeleza itafile yako. 

Uyakutanyusanqeliswa njalo : umntu oyo- 
yikayo i-Nkosi. 

I-Nkosi iyakukutamsanqelisa e-Ziyoue : wa- 
uyakuyibona i-Yerusaleme yonwabile ngayo 
yonke imihla yokudhla kwako ubomi ; 

Uyakubona abantwana babantwana bako : 
kwa noxolo pezu kwo-Sirayeli. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 
330 fl UKWENZI^TA KWOMTSHATO. 

Umhlaumbi eliculo. 
Iculo lxrii. 
^ANGA u-Tixo angasipata ngofefe, asita- 
msanqelise : asibonise ukukanya kwo- 
buso bake. 

Ize indhlela yako yazhve emhlabeni : nosi- 
ndiso lwako pakati kwezizwe zonke. 

Abantu mabakuduniise, Tixo : bonke aba- 
ntu mabakuduniise. 

Izizwe maziyuye zigcobe : ngokuba uyaku- 
gweba abantu ngokulungileyo, uzipate izizwe 
ezisenihlabeni. 

Abantu mabakuduniise, Tixo: bonke aba- 
ntu mabakuduniise. 

Woz' umhlaba uyeiise iziqamo zawo : no- 
Tixo, kwa u-Tixo yretu, uyakusitamsanqelisa. 

U-Tixo uyakusitamsanqelisa : zaziyakuti 
zonke incam zomhlaba zinioyike. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Xyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Xjengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku. kwakuyakuhlala kunjalo ; kude 
kube ngunapakade. Amen. 

^T Woti um-Priste, iculo liseligqityiive, indoda no- 
mfazi beguqa pambi kicetajile ye-Nkosi, emi 
yena ugasetafileni, abeke ebantwini, ati y 

Nkosi, sipate ngofefe. 
Impendulo. Kristu, sipate ngofefe. 
Umfundisi. Xkosi, sipate ngofefe. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako mayenziwe ernhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
331 UKWENZIWA KWOMTSHATO. 

namhlanje isonka setu semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni; 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

Umfundisi. Nkosi, zisindise isicaka sako 
nesicakakazi sako ; 

Impendulo. Ezitembela kuwe. 

Umfundisi. Nkosi, zitumele uncedo oluvela 
endaweni yako engcwele ; 

Impendulo. Uzikusele ngamaxesha onke. 

Umfundisi. Maube yinqaba yazo yama- 
ndhla, 

Impendulo. Ebusweni bentshaba zazo. 

Umfundisi. Nkosi, wupulapule umtandazo 
wetu. 

Impendulo. Nesikalo setu masifikelele kuwe. 

Umfundisi. 

TIXO ka-Abrahame, Tixo ka-Yisake, Tixo 
ka-Yakobi, zitamsanqelise ezizicaka zako, 
uyihlwayele ezinkliziyweni zabo imbewu yo- 
bomi obungunapakade ; ukuze bati konke 
abakufundayo ezwini lako elingcwele, ba- 
kwenze ngokukuteleyo. Bakangele ngofefe, 
Nkosi usezulwini, ubatamsanqelise. Uti nje- 
ngokuba ubusitumile isitamsanqeliso sako 
pezu kwo-Abrahanie no-Sara, wenjenjalo uku- 
zitamsanqelisa ezizicaka zako ; zize ziti, ziyenze 
intando yako zipantsi kwokugcina kwako, 
zihlale elutandweni lwako kude kube sekupe- 
leni kwobomi bazo ; ngaye u-Yesu Kristu 
i-Nkosi yetu. Amen. 

% Lmtandazwana elandelayo ayiyikuietwa ukuba 
umfazi uselemdala eiigasenakubazala abantwana. 
'332 ukwenziwa kwoaitshato. 

"VTKOSI enofefe, Bawo wasezulwini 5 ekungabo 
Di ububele bako lwandiswayo uluntu ; Siya- 
kutandaza okokuba ubancede ababantu boba- 
bini, baze bacrmie ekuzaleni abantwana, ba- 
hlale ngokwonwabileyo ngotando nangenya- 
niso, bade bababone abantwana babo bekulile 
ngokulungileyo nangokufanel' aba-Kristu, 
kube kukudunyisTva kwako ; ngaye u-Yesu 
Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 

TIXO, owati ngamandhla ako amakulu wazi- 
dala izinto zonke ezikoyo \ nowati (zisezi- 
lungisiwe ezinye izinto) waniisa okoknba 
umfazi aknznze ukuvela kwake endodeni (ebi- 
dalhve ngomfanekiso wako ;) wati ubabanda- 
kanyile wafundisa okokuba akuyikuza kuvu- 
nyelwe ngumteto ukuba bakluhve obabanda- 
kanyileyo ngonitsliato : Tixo, owayingcwalisa 
inklalo yomtshato ibe nguniboniso olungileyo 
kangaka okokuba usalatisele ukutshata oku- 
kwasezulwini nokubandanywa kuka-Kristu 
ne-Kerike yake ; Maubakangele ngofefe aba 
abazizicaka zako, iz' iti lendoda imtande 
umfazi wayo njengokwelizwilako, (njengokuba 
no- Kristu ebeyitanda i-Kerike yake, wayinca- 
mela uborni bake, eyitanda eyondhla kwa 
njengokungati ibiyinyania yake,) nokokuba 
lenkazana niayitande indoda yayo, iyilulaniele, 
iyikolise, iyipulapule, iti ngolularno, ngo- 
bungcatu, nangoxolo iwafuze amankazana 
angcvrele alungileyo. Batanisanqelise boba- 
bini, Xkosi, ubape okokuba babe zindhlilifa 
zobukumkani bako obungunapakade ; ngaye 
u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. Amen. 
333 UKWEXZIWA KWOMTSHATO. 

IT Woza ati um-Priste, 

U-TIXO onamandhla onke, owati ekuqaleni 
kwomhlaba wadala u-Adame no-Eva, v^a- 
bangcwalisa wababandakanya ngomtshato ; 
Makabugalele pezu kwenu ubutyebi bofefe 
lwake, aningcwalise anitamsanqelise, nize ni- 
mkolise ngemizimba yenu nangemipefumlo 
yenu, nihlale ndaweninye ngotandano olu- 
ngcwele kude kube sekupeleni kwobomi benu. 
Amen. 

^[ Ulcuba almko ntshumayelo yolcuxela okufaneV 
nkwenziiva yindoda nomfazi, Umfundisi uyaku- 
lesesha esisiyalo, esiti, 

"VTINA nonke enisenitshatileyo, nani eniza- 
lS kungena kulonklalo engcwele yomtshato, 
sipulapuleni Isibalo esingcwele, ukuxela kwaso 
okufanel' ukwenziwa ngamadoda kubafazi ba- 
wo, nangabafazi kurnadoda abo. 

Um-Postile ongu-Paulusi encwadini yake 
kuma-Efese kwisahluko sesililanu, uyawayala 
amadoda atshatileyo ngokuti ; Nina madoda 
batandeni abafazi benu, kwanjengokuba no- 
Kristu ebeyitandile i-Kerike yake, wayinca- 
niela ubomi bake, ukuze ayingcwalise ayihla- 
mbulule ngamanzi, ngalo Ilizwi; uknze azi- 
misele i-Kerike engcwele, engenabala nombibi 
nanye into enjalo ; ibe ngcwele ibe mhlope 
engenakuncola. Ngokunjalo amadoda afanel' 
ukubatanda abafazi bawo kwanjengemizimba 
yawo. Omtandayo umfazi wake uyazitanda 
ngokwake ; ngokuba kungazanga kubeko 
umntu owayitiyayo inyama yake, kodwa uya- 
yigcina ayondhle, njengokuba ne-Nkosi iya- 
334 UKWENZIWA KWOMTSHATO. 

yenza njalo i-Kerike yayo : ngokuba singama- 
lungu omziniba wake, enyania yake namata- 
mbo ake. Ngenxa yokn incloda iyakubashiya 
oyise nonina, inamatele emfazini wayo ; boza 
bati bobabini babe yinyama nye. Oku kuyi- 
infiblakalo enkuluj kodwa ndiyateta ngaye 
u-Kristu ne-Kerike yake. Kodwa noko ma- 
niti nonke ngabanye nibatande abafazi benu 
kwa njengokuzitanda kwenu. 

Kwanjalo no-Paulusi Jo wo, encwadini yake 
kuma-Kolose, uyabayala bonke abanabafazi, 
ngokuti, Madoda, batandeni abafazi benu, 
ningabi naniona ngakubo. 

Wapulapuleni namazwi atetwayo ngu-Pe- 
trosi um-Postile ka-Kristu, obeyindoda eno- 
mfazi ngokwayo. kubo bonke abanabafazi ; 
Nina madoda hlalani nabafazi benu ngokwo- 
kwazi ; nimbeka umfazi. ngokukumbiila uku- 
ba usisidalo esibutataka, nokokuba nizi- 
ndklilifa nobabini zofefe lwobomi, ukuze imi- 
tandazo yenu ingatinteleki. 

Xikuvile okufanel' ukwenziwa yindoda ku- 
mfazi wayo. Kekaloku kwa ngokunjalo nina 
bafazi kupulapuleni nikufunde enifanel' uku- 
kwenza kumadoda enu, njengokuba kubaliwe 
Esibahveni esingcwele. 

U-Paulusi kwa kulencwadi yake kuma- 
Efese, uyanifundisa ngokuti, Bafazi, zilulame- 
leni kumadoda enu, njengase-Xkosini. Ngo- 
kuba indoda iyinkloko yonifazi, njengokuba 
no-Kristu uyinkloko ye-Kerike : enguye nje 
ongu-Msindisi womzimba. Xgako oko nje- 
ngokuba i-Kerike ilulamele ku-Kristu, ma- 
benjenjalo abafazi kumadoda abo entweni 
335 UKWENZIWA KWOMTSHATO. 

zonke. Uti kanjako, Umfazi makayibeke 
indoda yake. 

Uti kanjako u-Paulusi encvadini yake ku- 
ma-Kolose, aninike imfundiso efutshane, esiti, 
Bafazi, zilulameleni kumadoda enu, njengo- 
kuba kufanelekile e-Nkosini. 

Uti no-Petrosi nyanifundisa kakuhle, esiti, 
Nina bafazi, walniameleni amadoda enu ; 
ukuze bati ukuba bako abangalenziyo Ilizwi, 
baguquke ngenxa yenu lingeko Ilizwi, baku- 
bona ukumila kwenu okungenatyala nolulamo 
lwenu. Okuhomba kwabo makungabi ngoku- 
potwa kwenwele, nokuhomba ngegolide, no 
qayisa ngezivato ngokuzidlila • kodwa makube 
bubuntu obufihlakeleyo enkliziyweni, okusisi- 
liombo esingenakwonakala; esiyinkliziyo eta- 
mbileyo nelulamileyo, esiyinto enkulu ebu- 
sweni buka-Tixo. Ngokuba bebesenjenjalo 
kudala abafazi abangcwele abebetembele ku- 
Tixo, baziliombisa ngokuwalulamela amadoda ; 
njengokuba no-Sara wampulapula u-Abrahame 
embiza ngokuti nkosi, enizintombi zake ukuba 
niyakwenza okulungileyo, ningenakwoyika. 

^| Kufanelekile ukuba abantu abaso/nd"* ukutshata 
bawamkele wntendeleko ongcwele ngexesha loku- 
tshata kwabo, nokuba kungomhla okufupl emva 
kwokutshata kwabo. 338 UMBEDESHO 

WOKWENZIWA NGUMFUNDISI 

AKUTYELELA EZINDHLWINI ZABAFAYO. ^T Ukuba icuko umntu onomhuhlane omhulu, kuya- 
kubikwa kwmfundisi walomzi, oyakuti engeiia 
endhlwini yomntu ofayo, ati, 

UXOLO malubeko kulendhlu nakubo bonke 
abahleli kuyo. 

^T Az* ati akufika ebusweni bofayo, aguqe ngama- 
dolo, esiti, 

ZUNGAZIKUMRULI, Nkosi, izono zetu 
nezono zobawo betu : Sinyamezele, Nkosi 
elungileyo, banyamezele abantu bako, obaku- 
luleyo ngegazi lako elinqabileyo, ungasiqu- 
nibeli kude kube ngunapakade. 

Impendulo, Sinyamezele, Nkosi elungileyo. 

^T Woza ati Umfundisi, 

Masitandaze. 

Nkosi, sipate ngofefe. 
Kristu, sipate ngofefe. 
Nkosi, sipate ngofefe. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako mayenziwe emhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Man- 
sipe namhlanje isonka setu semibla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
337 Q CJKUTYELELWA KUBAFAYO. 

lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni ; 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

Umfundisi. Nkosi, sisindise isicaka [isica- 
kakazi] sako ; 

Impendulo. Esitembela kuwe. 

Umfundisi. Situmele uncedo oluvela enda- 
weni yako engcwele ; 

Impendulo. Usikusele ngamaxesha onke. 

Umfundisi. Utshaba malungabi nakuso- 
yisa ; 

Impendulo. Nokohlakeleyo makangasondeli 
kuso. 

Umfundisi. Maube yinqaba yaso y ama- 
ndhla, Nkosi, 

Impendulo. Ebusweni botshaba lwaso. 

Umfundisi. Nkosi, yipulapule imitandazo 
yetu. 

Impendulo. Nesikalo setu masifikelele kuwe. 

Umfundisi. 
"YTKOSI, kangela pantsi usezulwini, usibone 
Jj| usincede esisicaka [esisicakakazi] sako. Si- 
kangele ngamehlo ofefe lwako, usonwabise, 
usinike itemba eliqinileyo kuwe, usilwele kulo 
utshaba lwaso, usigcine sihlale ngoxolo nango- 
kwonwabileyo ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi 
yetu. Amen. 

QIPULAPULE, Tixo onamandhla onke, 
ongu-Msindisi olufefe lupezu konke ; si- 
ncede esisicaka [esisicakakazi] sako esibulewe 
sisifo ngofefe lwako olungenakupela. Si- 
ngcwalise, siyakutandaza, esisibeto sako kuye ; 
ukuze kuti ngokuswela kwake amandhla omzi- 
mba omelezwe amandhla okolo lwake, nenya- 
338 UKUTYELELWA KUBAFAY0. 

niso yoguquko Iwake : kuze kuti ukuba kuya- 
koleka kuwe ukumbuyisela ebomini obenabo 
obungapambili, ati ngexesha elizakuza lobomi 
bake ahlale ekwoyikeni nasekudumiseni wena : 
kodwa ukuba akukoleki njalo ebubeleni bako, 
zumncede ngofefe lwako okokuba asinyamezele 
ngokululamileyo esisohlwayo sako, ukuze ati 
kwakupela obubomi obuhlungu ahlale nawe 
ebomini obungunapakade ; ngaye u-Yesu Kri- 
stu i-Nkosi yetu. Amen, 

^T Woza Umfundisi amyale ofayo ngalamazivi, 
umhlaumbi ngamanye akivanjalo. 

SITANDWA, kuqonde oku ukugqale, oko- 
kuba u-Tixo onamandhla onke uyi-Xkosi 
yobonii nokufa, nazo zonke izinto zakona, 
ezibubutsha,ukwomelela, ukupila, ukwahipala, 
ukuswel' amandhla, nokaba nesifo. Ngako 
oko nokuba isifo sako sisentonina, sikumbule 
usazi ukuba sisohlwayo sika-Tixo esipezu 
kwako. Nokuba esisifo sitimyelwe pezu 
kwako okokuba sibe sesokulinga unyamezelo 
lwako, ukuze ube ngunilinganiso kwabanye, 
nokuze ukolo lwako luti ngemini ye-Nkosi 
lufunyanwe lukazimla lunokudunyiswa, kube 
kiikwandiswakwobungcwalisa nenyweba engu- 
napakade ; kanti umhlaumbi situnyelwe pezu 
kwako sibe sisohlwayo kuwe sikuguqule 
entweni zonke obusona ngazo ngaku-Yihlo 
wasezulwini ; kwazi oka kunene, okokuba, 
ukuba uyaguquka ngokwenyaniso ezonweni 
zako, usinyamezele isifo sako, utembele ebube- 
leni buka-Tixo, ngenxa yo-Xyana wake ongu- 
Yesu Kristu, umbulele ngokululamileyo nge- 
339 q 2 UKUTYELELWA KXJBAFAYO. 

nxa yesohlwayo sake, uzilahlele entandweni 
yake, siyakuti isifo sibe kukuncedwa kwako, 
sikuncede zikungenise endhleleni elungileyo 
esinga ebomini. obungunapakade. 

^f Uknba umkulilane umkulu hakulu, Urufundisi 
iiyakusinqumlcc apa isiyalo, ati ukuba akunjalo 
ahambise ngokuti, 

SILULAMELE ngako oko isohhvayo se- 
Nkosi : Ngokuba (njengokuba esitsho no 
Pauhisi encwadini yake kuba-Hebrewu kwisa- 
hluko seshumi elinesibini ukuti) i-Nkosi iyamo- 
hlwaya lowo imtandayo, ibabete bonke onyana 
ibanikelayo. Ukuba niyasinyamezela isoblwayo 
sika-Tixo, u-Tixo uyanipata njengonyana ; ngo- 
kuba nguwupina unyana ongabetwayo ngu- 
yise? Kodwa ukuba anikuvi ukwohlwaywa, 
okuviwa ngabo bonke, seningabantwana besisu, 
ningengabo onyana. Kanjalo, besinabo obawo 
benyama yetu, abebesohlwaya, saza sababeka : 
sasingayikurnlulamela kakulu ngakumbi na 
u-Yise wemipefumlo, sipile ke ? Ngokuba 
bona bebesohlwaya iinihla yamincinane ngo- 
kutanda kwabo ; kodwa lo uyasohlwaya kube 
kukuncedv^a kwetu, ukuze sibe ngabahlule- 
lane bobungcwele bake. Lamazwi ke, mza- 
lwane, abaliwe ezibalweni ezingcwele, ukuze 
abe ngawokusonwabisa nokusifundisa ; ukuze 
siti ngokululamileyo nangokubulela sisinya- 
mezele isohlwayo so-Bawo wetu wasezulwini, 
akuti ngobubele bake obukulu atande ukuso- 
hlwaya ngembandezelo etile. Ngekungxa- 
nyelwa ngaba-Kristu bonke ukuba bamfuze 
u-Kristu, bati njeng-aye bazinyamezele imba- 
340 CKUTTELELWA KUEAFAYO. 

ndezelo, nenkatazo, nezifo. Xgokuba naye 
ngokwake akanyukelanga eluyolweni Iwake, 
engekabuvi ubuhlunguj akangenanga ebu- 
ngcwaliseni bake, engekabulawa-ngokubetelwa 
emtini. Ngako oko n^okwenyaniso ukuba- 

O O _ vi 

ndezelwa apa ndawonye no-Kristu kuyindhlela 
yokiniyukela eluyolweni lwake oiungunapa- 
kade ; nokufa ngovuyo ndawonye no-Kristu 
kulisango letu lokungena ebomini obungena- 
kupela ; size sibuye sivuke ekufeni, sihlale 
ndawonye naye ebomini obungunapakade. 
JSTgako oko sinyamezele esisifo Seiko, esikuku- 
ncedwa kwako, ndiyakuyala Egameni lika- 
Tixo, ukuba usikunibule isifungo owabusenzile 
ekubatizeskweni kwako. Nangenxa yokuba 
emva kwobubonii kuyakupendulwa ku-Mgwebi 
olungisayo, oyakubagweba abantu bonke, 
engayikuketa umntu, ndiyakuyala ukuba 
mausilinge isimilo sako nenklalo yako, obu- 
hleli ngazo ngakuye u-Tixo nangasebantwini ; 
ukuze uzinika ityala uzigweba ngazo iziposo 
zako, ufumane ufefe esandhleni so-Bawo wetu 
wasezulwini ngaye u-Yesu-Kristu, unganikwa 
tyala, ungagwetywa ngalomhla wokugweba 
owoyikekayo. Xdoti ngako oko ndikutetele 
indawo zokolo lwetu, uze ubone ukuba uya- 
kolwa na zindawo ezifanei' ukukolwa ngum- 
Kristu, kusinina. 

^T Woti apa Umfundisi atete indawo zokolo livetu. 

esiUy 

UYAKOLWA na ku-Tixo u-Yise onamandnla 
onke, Umdali wezulu nomhlaba ? 
Naku-Yesu Kristu okupela kwo-jSTvana 

oil UKUTYELELWA KUBAFAYO. 

wake i-Nkosi yetu ? Nokokuba ebemitiwe 
ngu-Moya Oyingcwele ; wazalwa yintombi 
engu-Mariya ; nokokuba ebebandezelekile pa- 
ntsi kwo-Pontiyusi Pilati, wakuruseshwa, wafa 
wangcwatywa ; nokokuba wahlela enklalweni 
yabafileyo, wabuya wavuka kwabafileyo ngo- 
mhla wesitatu, wenyukela ezulwini, uhieli 
ngasekunene kwo-Tixo u-Yise onamandhla 
onke ; nokokuba eyakubuya evela kona aze 
kugweba abahleliyo nabafileyo na ] 

Uyakolwa na kuye u-Moya Oyingcwele; 
nayi-Kerike engcwele ekatolika ; nabubuko- 
lwane babangcwele ; nakukuxolelwa kwezono; 
nakukuvuka kwomzimba ekufeni ; nabubomi 
obungunapakade emva kwokufa] 

^f Woti umntu ofayo apendule, esiti, 

Konke oku ndiqinisile ukukolwa kuko. 

IT Woza Umfundisi ambuze amlinge ukuba uyagu- 
quka ngokwenyaniso na kuzo zonke izono zake, 
nokuba uhieli ngotandano nabo bonke abantu 
kusinina ; amyale okokuba abaxolele ngenkliziyo 
yake yonke bonke abamonileyo ; ati ukuba kuko 
aboniiveyo nguye ababuyisele ngako konke anal o. 
Ukuba akakaivenzi umyolelo wempdhla zake, 
makawenze kamsinya, awaxele namatyala ake 
akubanye abantu, nawabanye abantu akuye ; 
kube kukwomvatyiswa kivenkliziyo yake ngakubo 
abanye abantu, nezabanye abantu ngakuye. 
Kodiva abantu bafaneV ukukunjuzwa fuii ukuba 
bawenze umyolelo ivabo, bawalungise namatyala 
abo, besahleli ngokupilileyo. 

% Lamazwi andulelayo angatetwa ngumfundisi 
ngokubona kwake, engekaivuqali umtandazo. 

^T Umfundisi makangalibali ukubayala abafayo 
abazizityebi ukuba babe nesisa kumahlwempu. 
342 UKTJTYELELWA KUBAFAYO. 

^f Woti apa umntu ofayo ayalwe ukuba azixele 
izono zake, ukuba unendawo ezinzima ezipezu 
kwom/pefumlo ivake. Woti emva kwokivenjenjalo 
kwake, um-Priste amkulule ezoniveni zake 
(ukuba ukungxamele ngokululamileyo nange- 
nkliziyo yoke yonke) esiti, 

INKOSI yetu u-Yesu Kristu eyayinika i- 
Kerike yake aniandhla okubakulula bonke 
aboni abaguqukayo ezonweni zabo ngokwe- 
nyaniso nabakolwayo kuye, maiti ngofefe 
Iwayo olukulu ikuxolele izono zako : Nanga- 
mandhla endiwanikelwe nguye, ndiyakukulula 
kuzo zonke izono zako, Egameni lo-Yise ? nelo- 
Nyana, nelo-Moya Oyingcwele. Amen. 

% Woz' ati um-Priste emva kivoku ayenze lento- 
ndozwana, esiti, 

Masitandaze. 

TIXO olufefe lupezu konke, oti ngobubele 
bako obukulu nzixolele izono zabo bonke 
abaguqukayo ngobwenyaniso, ungabisaziku- 
mbula ; Sikangele esisicaka [esisicakakazi] 
sako ngamehlo ofefe lwako esilimgxameleyo 
uxoleio lwako ngenkliziyo yaso yonke. Ku- 
hlaziye kuso, wena Bawo onotando olukulu, 
konke okwonakalisiweyo kukukohlisa nangu- 
mona ka-Satane, nayintando nobutataka baso, 
ligcine ulilondoloze elilungu elifayo e-Kerikeni 
yako; lukangele uguquko lwake, uzamkele 
inyembezi zake, ubudambise nobuhlungu 
bake, njengokuba uyabona ukuba kufanele- 
kile kuye. Uti ngenxa yokuba etemba elu- 
fefeni lwako lodwa nje, ungabisazikumbula 
izono zake zakudala, kodwa zumomeleze ngo- 
343 UKUTYELELWA KUBAFAYO. 

Moya wako ; uti kwakutandeka kuwe uku- 
msusa emhlabeni apa, umtabatele enywebeni 
yako, ngazo imfanelo zo-Nyana wako otandi- 
weyo kunene ongu-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
Amen. 

^f Woii Umfundisi alitete eliculo. 

Iculo Ixxi. 

"VTDITEMBELE kuwe, Nkosi; mandingezi 
li ndidaniswe : ndikulule ngobulungisa ba- 
ko, undisindise ; yitobele kuin indhlebe yako, 
undikulule. 

Yiba. yinqaba yam, endiyakusabela kuyo : 
unditembisile usindiso ; ngokuba ululwalwa 
lwam, nehlati lam. 

Ndikulule, Tko warn, esandhleni sabako- 
hlakeleyo : nasesandhleni songalungileyo no- 
ngenalusizi. 

Ngokuba nguwe olitemba lam, Nkosi Tixo : 
ubulitemba lam kwasebutsheni bam. 

Bendisekelwe nguwe kwasezizalweni : ngu- 
we owandikupayo esiswini sikama • udumiso 
lwam luyakuhlala lungawe. 

Ndiyinto yokutelwa nqa ngabaninzi : kodwa 
nguwe osisipepelo sam esinamandhla. 

Umlomo warn uyakuzala ludumo Iwako : 
nobukulu bako ngamaxesha onke. 

Zungandilahli ngexesha lokwalupala : u- 
vgttndishiyi akuncipa amandhla am. 

Ngokuba intshaba zam ziyateta ngakum, 
nabawulalelayo umpefumlo warn bayacebana 
ngakum, besiti : u-Tixo umlahlile, mputume- 
ni, nimbambe ; ngokuba akuko ongamsindi- 
sayo. 

3U UKUTYELELWA KUBAFAYO. 

Zungabi kude kum, Tixo : Tixo wam^ ngxa- 
ma uze kundinceda. 

Mabadaniswe batshatyalaliswe abazintshaba 
kumpefumlo warn : mabagqitywe kukudelwa 
nalihlazo abafun' ukundenzakalisa. 

Kodwa ndiyakuhlala nditemba : ndirnane 
ndisongeza ukukudumisa. 

Umlomo warn uyakushnmayela ubulungisa 
bako nosindiso lwako ngamaxesha onke : ngo- 
kuba zipezu kwembaliso. 

Ndiyakuhamba ngarnandhla e-Nkosi u- 
Tixo : ndiyakiibukankanya ubulungisa bako, 
kwa obako bodwa. 

Tixo, undifundisile kwasebutsheni bam : 
ngako oko ndiyakuyishumayela imimangaliso 
yako. 

Sendimdala ndinezimYi, zungandilahli, 
Tixo : ndide udiwabonakalise amandhla ako 
kwesisizukulwana, nengalo yako kubo bonke 
abayakuza. 

Ubulungisa bako, Tixo, bupakamile kaku- 
lu, -wena ozenzileyo into ezinkulu : nguba- 
nina onj engage, Tixo? 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye u- 
Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakublala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen, 

s u Aze ahambise ngohuii, 

VTTENA Msindisi womblaba, owasikulula 
V V ngekuruse yako nangegazi lako elinqabi- 

leyo, Sisindise, usincede, Kkosi 3 siyakutanda- 

za ngokululamileyo. 

345 q 3 UKUTYELELWA KUBAFAYO. 

Tf Aze, ati Umfundisi, 

INKOSI enamandhla onke, engumlondolozi 
wabo bonke abatembela kuye, eziti izinto 
zonke ezisezulwini pezulu, nezisemhlabeni, ne- 
zingapantsi kwomhlaba zitobele kuye, zirnpu- 
lapule, makabe ngumlondolozi wako kaloku 
nangamaxesha onke ; akwazise ukuba akuko 
gama limbi pantsi kwezulu elinikiweyo kuba- 
ntu, ongati ngalo uzuze ubomi nosindiso, nga- 
pandhle kwegama le-Nkosi yetu engu-Yesu 
Kristu. Amen. 

IF Woti emva kwoko, 

SIYAEUNIKELA ebubeleni buka-Tixo na- 
sekugcineni kwake. I-Nkosi maikutamsa- 
nqelise, ikugcine. I-Nkosi maibukanyise 
ubuso bayo pezu kwako, ibe nofefe kuwe. I- 
Nkosi maibupakamise ubuso bayo pezu kwa- 
ko, ikunike uxolo, kaloku nakude kube 
ngunapakade. Amen. Intandazwana yokiitandazela umntwana ofayo. 

TIXO onamandhla onke, Bawo onofefe, eku- 
vela kuwe ubomi nokufa; Siyakutandaza 
ngokululamileyo, ukuba maukangele usezu- 
lwini ngamehlo ako ofefe pezu kwalomntwana 
oleleyo sisifo : Mkangele, Nkosi, ngosindiso 
lwako ; umkulule kubo ubuhlungu bomzimba 
wake ngexesha lako elilungileyo, uwusindise 
nompefumlo wake ngenxa y ofefe lwako : Uku- 
ze kuti ukuba kuyintando yako ukuba yolu- 
Iwe imihla yake emhlabeni apa, ahlale engu- 
mntwana wako, abe ngoyakukudumisa ngo- 
346 OKTJTYELELWA EXBAFAYO. 

kukonza wena ngenyaniso, nangokwenza 

okulungileyo esizukulwaneni sake, uti ukuba 
akunjalo, uniamkele ukuba augene ezinkia- 
lweni zako zasezulwini apo imipefumlo yabo 
bonke abaleleyo e-Nkosini engu-Yesu iluvayo 
uxolo noyolo olungunapakade. Sipe oku, 
Xkosi, ngenxa yofefe Iwako, ngaye u-Nyana 
wako oyi-Xkosi yetu u-Yesu Kristu, ohleliyo 
epet' ubukosi ndawonye nawe no-Moya Oyi- 
ngcwele, eninye u-Tixo, kude kube ngunapa- 
kade. A men. 

TJrrdandc<\G wohutmidazela umnim ofayo nxa hu- 
ngaseko temba lokuba uyakupUa. 

BAWO onobubele, ongu-Tixo osincedayo 
sakuswela, nositutuzelayo sakuxakeka ; 
Size ebusweni bako ukuza kumtandazela lowo 
osisicaka [osisicakakazi] sako, opetwe sisandhla 
sako ngesifo esikulu. Mkangele ngofefe, 
Nkosi i uti, usonakala nje uniziniba wake, 
uwomeleze umpefumlo wake ngofefe Iwako 
nango-Moya wako Oyingcwele. Mpe uguqu- 
ko lwenyaniso kuzo zonke iziposo zake zanga- 
pambilij uluqinise ukolo lwake ku-Yesu u- 
Xyaua wako ; zize izono zake zicinywe lufefe 
Iwako, nokuxolelwa kwake kuqiniswe ezulwi- 
ni, engekemki apa. angabisabiko. Siyazi 
Xkosi, okokuba akuko nto ekunqabeleyo : 
nokokuba ungati ukuba uyatanda, ungabuya 
umvuse ulolule ixesha lokulilala kwake pa- 
kati kwetu : kodwa ngenxa yokuba ixesha 
lokunika kwake lingati liselikufupi, mlungi- 
sele, siyakutanclaza, ixesha lokufa kwake, 
ukuze kuti emva kwokumka kwake neoxolo 
347 CJKUTYELELWA KUBAFAY0. 

nangotando lwako, uti umpefumlo wake unge- 
niswe ebukumkauini bako obungunapakade, 
ngenxa yemfanelo nokusitetelela kuka-Yesu 
Kristu, okupela kwo-Nyana wako, oyi-N kosi 
no-Msindisi wetu. Amen. 

Umtandazo wokutandazda umniu ofayo lakujika 
ixesha lokububa kivake. 

TIXO onamandhla onke, ekuhleli kuwe 
yonke imipefumlo yabalungileyo aba- 
ngcwalisiweyo, yakukululwa ezimbandezelwe- 
ni zalomhlaba; Siyawunikela ezandhleni za- 
ko ngokuhilamileyo umpefunilo wesisicaka 
[wesisicakakazi] sako esingutnzalwane we- 
tu, ezandhleni zo-Mdali no-Msindisi ono- 
fefe olukulu ; slkukunga ngokululamileyp 
okokuba mawube unqabiie emehlweni ako. 
Wuhlambulule, siyakutandaza, egazini lalo- 
Mvaiia ebingenatyala, eyabulawa ngenxa yetu, 
ukuze izisuse izono zomhlaba ; ukuze konke 
ukuncola okuwusulelweyo ngulomhlaba onco- 
lileyo nokohlakeleyo zinkanuko zenyama na- 
ngamaqinga ka-Satane kuhlanjululwe ; uze 
unikelwe kuwe ungenabala ungenakuncola. 
Usifundise tina esisahleliyo esikubonayo oku- 
kufa imihla ngemihla size siqonde ukuba bu- 
tataka nokungaziwa kwobubonii betu ; siye- 
njenjalo ukuyibala imihia yet a, ukuba inkli- 
ziyo zetu sizibekise kwobobulumko obungcwe- 
le basezulwini, obuyakusingenisa ebomini 
obungunapakade, ngazo imfanelo zika-Yesu 
Kristu okupela kwo-Nyana wako i-Nkosi yetu. 
Amen. 

348 UKUTYELELWA KUBAFAYO. 

Umtandazo it'okutandazela abanobuhlungu nezitu- 
kutezi enfdiziyweni ngenxa yezenzo zabo. 

\|"KOSI enodurao, Yise wezibele, ongu-Tixo 
1.1 wotutuzelo lwonke ; Siyakutandaza iikuba 
maumkangele ngosizi nangenceba iowo osisi- 
caka [osisicakakazi] sako esibandezelekileyo. 
Uyambalela izinto ezirara kakulu, uzibuyisele 
pezti kwake izono zake zakudala ; ingqumbo 
yako inzima pezu kwake, nompefumlo wake 
uxakekile kakulu : Kodwa wena, Tixo onobu- 
bele, olibalileyo Ilizwi lako eliugcwele ukuba 
lisifundise, size siti ngouyaniezeio nango-kwo- 
nwatyisvra zizibalo ezingcwele, sibe nalo ite~ 
mba ; niaumpe ukuba aziqonde ngokwake, 
aziqonde izitembiso nezisongelo zako; azo 
angalilabli it e mba lake elikuwe, angalibeki 
endaweni yimbi ngapandhle kwako. wienie- 
leze kuzo zonke izilingo za„ke, uzipilise zonke 
izifo zake. Ingcongolo egudhliweyo zuugaya- 
puli, nesibane esiqumaj^o zungasichni. Zu- 
iigaziyingceli izibele zako ngengqumbo, kodwa 
umyise uvuyo nokwonwaba, aze avuye araa- 
tambo uwatyumzileyo. Mkulule elutshabeni 
Iwake, upakamise ukukanya kwobuso bako 
pezu kwake, umpe uxolo, ugazo imfanelo no- 
kusitetelela kuka-Yesu Kristu oyi-Nkosi yetu. 
Amen. 349 UKWAMKELWA KWOMTENDELEKO 
NGABAFAYO. IF Ngenxa yokuba bonhe abantu abasemhlabeni 
bahleli pantsi kwengozi nemikuhlane nezifo ezi- 
ninzi ezingababaqayo ngamaxesha onke, nange- 
nxa yokuba bengenakulazi ixesha bayakumka 
ngalo emhlabeni apa: ngako ako ukuze bahlale 
bekulungiselwe ukufa akutanda ukubabiza u- 
Tixo onamandhla onke, abafundisi bayakuhlala 
bebayala abantu babo (ngokukulu ngexesha le- 
ugqakaqa nesinye isifo esibulalayo) ukuba baiva- 
mkele futi umtendeleko ongcwele womzimba ne- 
gazi lo-Msindisi wetu u-Kristu, ivakwenzelwa 
e-Kerikeni, ukuze bati ngokivenjenjalo, bangabi 
nasitukutezi ngoJcusiveleka kwawo, bakuhlelwa 
yinto enjalo. Kodwa ukuba umntu ofayo aka- 
nakuza ekerikeni, kanti unga angaivamkela 
endhlwini yoke ; makamazise Umfundisi axele 
nokuba bangapina abayakuwamkela ndaivonye 
naye, (abangayikuba pantsi kwenani labantu 
ababini,) kivoti kuko indaivo efaneleyo enento 
zonke zilungisiwe endhhvini yomntu ofayo, 
Umfundisi uyakuwenzela kona umtendeleko 
ongcwele, eqala ngalentandazivana elandelayo, 
ehambisa ngencivadana nevangelana. 

Intandazwana. 

TIXO onamandhla onke ongunapakade, ongu- 
Mdali wabantu bonke, obahilekayo abata- 
ndwa nguwe, obohlwaya abo ubamkelayo ; 
Siyakutandaza uknba manbe nofefe pezu 
kwesisicaka [kwesisicakakazi] sako esihlelwe 
sisandhla sako, usenze akuba sisilulamele isifo 
saso, sibuye sizuze ukupila kwomzimba waso, 
350 UKWAMKEiWA KV:QAITE>"DELEK0 NGABAFAYO. 

(ukuba kuyintando yako :") wenze okokuba 

kuti kwakmiika umpefamlo waso emzimbeni 
waso, unikelwe kuwe ungenabala ungenaku- 
ncola : ngaye u-Yesu Kristu i-Xkosi yetu. 
Amen. 

Incwadana. Kuba-Hebrewii xii 5. 
VTYANA warn, zungasideli isibeto se-jNkosi, 
^ ungacubuki yakukwohlwaya. Ngokuba i- 
Nkosi iyamohlwaya osukuba imtandayo : 
imbete unyana esukuba imamkela. 

Ivangelana. Johane v. 24. 
VTGOKWENENEj ngokwenene nliti kuni, 
Jj| Lowo olipulapulayo ilizwi lam. akolwe 
ngaye onditiimileyo, unobomi obungunapa- 
kacle. wayengayikungena ekugwetyweni ; ko- 
dwa ucllilulile ekufeni wangena ebomiui. 

IT TVoti um-Priste emna hwohu awenze umtende- 
leko (mgcwek ngokwobekubaliwt emiselweni wa- 
wo, eqala ekutini [Xina eniguqukayo ezonweni 
zenu ngokwenyaniso, 6zc] 

*7 Ngexesha loikwaMwa kwe-Bakramveni 
urn-Pride uyakuwamkela hiqoJ. 
aze anikele hubadhlelana nafayo ati 
bela anikele Icofayo ngokwake. 

*~ Kodwa ukuba ngenaxt yobufaibu 

sake, mrMaiwhi ngokungaocelelwa lew 
ngexesha elifaneleyo, umhlaimbi ngohuswela 

kudhlelana naye, nohul 
ntelwangeli eUfaneleyo, aze am 

mkelii-Sakrarnenk yomssiml ka-Kristu, 

Umfundisi lyakumQcelela ngokuM ukuha 
guquha ngokwenyaniso \ ' vAe. ■: 

ukuba u-Yesu Kristu wamfela 
pezu kwekuruse, 
351 UKWAMKBLWA KWOMTENDBLBKO NGABAFAYO. 

Igazi lake, awakvmbule amaiamsanqa awazuzi* 
lego ngako, embulela ngenkliziyo yake yonke, 
uyawudhla umzimba alisele negazi lo-Mkululi 
wetu u-Krisiu kube kukupilisiva kwompefumlo 
wake, noko engayidhlanga i-Sakramente ngo- 
mlomo wake. 

^T Kivoti akuii umntu ofayo awamkele umiende- 
leko ongcwele xesha linye nokuza kubonwa kwa- 
ke, aliyikutetwa leulo lokuti [JSTditembele kuwe, 
Nkosi, &c. ] wosuka um-Priste ahambise ngoku- 
wenza umtendeleko. 

IT Ngexesha lengqakaqa nezinye izifo ezisulelwayo, 
nxa bengavumi abanye ukuza kuivamkela umte- 
ndeleko ngokwoyika ukusuhlica, akucela ofayo, 
Umfundisi angadhlelana naye yediva. UMBEDESHO 

WOKUNGCWATYWA KWABAFILEYO. % Makugqalwe ukuba lombedesho aivunakv:enzelwa 
ababube bengabatizesluvanga, nabakutshiiceyo 
ekerikeni, nabazibuleleyo ngokwabo. 

*-' Umfundisi uyakulihlangabeza alikaulele idhlaka 
ekungeneni kvsalo endaiceni yokungcivaba aba~ 
fileyo, ati ehamba pambi kwalo, abeke engciva- 
herd, umhlaimbi ekerikeni, ewateta lamazici, 
esiti, 

IFIXA ndikukuYiika ndibubomi, itsho i-Nko- 
jlt si : okolwayo kum, nakuba efile, uvaku- 
buxa abudhle ubomi : uobudhlayo ubomi 
ekolwa kum akasayikuz' afe. Johane xi. 
2-5, 26. 

Ndiyazi okokuba n-Mkululi warn uhleli, 

nokokuba uyakuti ngomhla wokugqibela erne 

352 CJKUNGOWATYWA KWABAFILEYO. 

pezu kwornklaba. Xakuba impetii ziyaku- 
wonakalisa umzimba warn, ndiyakuti enya- 
meni yam, ndimbone u-Tixo : ndizibonele ngo- 
kwani, akangele namehlo am, ndingabonehva 
ngomiiye. Jobexix. 25, 26, 27. 

Asizanga nanto nkuza kwetu emhlabeni, 
kusekuhleni okokuba asinakupuma nanto 
kanjalo. I-Xkosi yasipa, i-Xkosi yasihluta ; 
malidunyiswe Igaina le-Nkosi. 1 Tiraote yi. 
7; JobeL 21. 

^[ Kwoza kuietwe libe linye umhlaumbi abe mabini 
kulamaculo alandelayo. 

Iculo xxxix. 
"VJ DITE, ndiyakuziliimkela indhlela zam : 
jA ndize ndingoni ngolwimi Iwam. 

Umlonio warn ndiyakuwugcina ngomkala : 
nxa okohlakeleyo asebusweni bam. 

Xdasidenge, andateta nto : ndati tu na- 
kwoknlungileyo ; kwabubLihlungu nosizi kum. 

Inkliziyo yam yashushu pakati kwam, 
kwati ndisacinga kwavuta umlilo : ndaza nda- 
teta ngolwimi lwani ; 

Nkosi ndazise isipelo sain, nenani lemihla 
yam uknba lingakananina : ndize ndilazi ixe- 
sha ndisenalo. 

Ngokuba iminla yam uyenze njengobubanzi 
besandhla : nobudala bam abuyonto pambi 
kwako ] ngenyaniso bonke abantu behleli nje 
bakokungendawo . 

Ngoknba umntu uyahamba njengokungati 
usemfanekisweni, bafumana benexala ngoko- 
kimgenday-o : befumba indyebo, kanti abamazi 
oyakuzamkela. 
353 UKUNGCWATYWA KWABAFILEYO. 

Kaloku Nkosi, itemba lam liyintonina : 
ngenyaniso itemba lam likuwe. 

Ndikulule kuzo zonke izigqito zam : unga- 
ndenzi ndibe sisidelwa samageza. 

Ndasideuge andavula umlomo warn : ngo- 
kuba kube kusenzwa nguwe. 

Sisuse isibeto sako kum : ndonakele bubu- 
nzima besandhla sako. 

Wakuti ngenxa yenkohlakalo umohlwaye 
umntu ngokumtetisa, uyabenza ubable bake 
bonakale, njengemmdu isonakalisa ingubo : 
ngenyaniso bonke abantu bakokungendawo. 

Wuve umtandazo warn, Nkosi, nnike indhle- 
be ekubizeni kwam : zungati tu ezinyembezini 
zam. 

Ngokuba ndingowasemzini ndikuwe nje : 
ndingumpambukeli njengobawo bonke. 

Ndinyamezele, ndize ndizomeleze : ndinge- 
kemki apa, ndize ndingabisabiko. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

Iculo xc. 

"\J"KOST, ubuyindawo yetu yokupepela : kwi- 
±S sizukulwana ngesizukulwana. 

Zingekazalwa intaba, nanxa ubungekadali 
umhlaba nelizwe : kwa kungunapakade kude 
kube ngunapakade ungu-Tixo. 

Ugamguqulela entshatyalalisweni umntu : 
ubuye uti, Buyani, bonyana babantu. 

Ngokuba ebusweni bako iminyaka iliwaka 
354 UKUNGCWATYWA KWABAFILEYO. 

injengemini yayizolo : nxa igqitileyo, nanje- 
ugevarasho ebusuku. 

Uyemka nabo njengomsinga, banjengobu- 
tongo : bayabuna karnsinya njengengca. 

Eti kusasa imile, ihlume : kanti ngokuhlwa 
iyaiiqunyulwa ibune. 

ISgokuba siyatshatyalaliswa yingqumbo 
yako : setuswe ngomsindo wako. 

Izikohlakalo zetu uzibekile pambikwako: 
nezono zetu zangasese uzibekile ekukanyeni 
kwobuso bako. 

Ngokuba wakuba nomsindo, yonke imihla 
yetu ipelile : iminyaka yetu iyadlilula njenge- 
mbali. 

Imihla yeminyaka yetu iyiminyaka eraa- 
shumi asixenxe ; nakuba iti ngenxa yamandhla 
ibe ngamashumi asibozo : amandhla ayo aba 
lusizi nobubi, ngokuba inqanyulwe karnsinya, 
singabisabiko. 

Ngubanina owaziyo amandhla omsindo wa- 
ko : kwanjengokwoyikwa kwako, injalo ingqu- 
mbo yako. 

Sifundise size siyibale imihla yetu : size 
sizibekisele ebulumkweni inkliziyo zetu. 

Buya, Nkosi, kwoda kube ninina : makube 
lusizi kuwe ngenxa yezicaka zako. 

Sikolise kwakusasa ngezibele zako : size si- 
gcobe sivuye ngayo yonke imihla yetu. 

Sivuyise ngenxa yemihla wabusibandezela 
ngayo : nangenxa yeminyaka ebesisiva ububi 
ngayo. 

Umsebenzi wako maubonakale ezicakeni 
zako : nobungcwalisa bako elusatsheni lwazo. 

Mabuti ubuhle be-Nkosi engu-Tixo wetu 
355 UKUNGCWATYWA KWABAFILEYO. 

bube pezu kwetu : uwuqinise urasebenzi weza- 
ndhla zetu pezu kwetu, kwa umsebenzi weza- 
ndhla zetu uwuqinise. 

Udumiso rnalubeko kuye u-Yise, nakuye u- 
Nvana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

1F Kivoza hulandele Isilesesho esicatshuhveyo enciva- 
dirii ka-Paulusi yohuqala kuma-Korinte. 

1 Kuma-Korinte xv. 20. 

KODWA kaloku u-Kristu uvukile kwabafi- 
leyo, waba lulibo lwabaleleyo. Ngokuba, 
njengokuba kweza ukufa ngomntu, kwango- 
mntu kweza nokuvuka kwabafileyo. Ngokuba 
njengokuba besifa bonke ngo-Adame, kwanjalo 
bayakupiliswa bonke ngo-Kristu. Kodwa ku- 
yakulandelana ngokufaneleyo : kuqala u-Kri- 
stu olulibo, enrva kwoko bonke abangabaka- 
Kristu, ekufikeni kwake : ukuze kufike uku- 
gqibela, akuba eselebunikele ubukumkani ku- 
Tixo ongu-Yise, akuba ebutshabalalisile bonke 
ubukosi, nalo lonke igunya, nawo onke arna- 
ndhla. Ngokuba iifaneT ukuba nobukosi, 
ade azibeke pantsi kwenyawo zake zonke 
intshaba zake : notshaba Iwokugqibela oluya- 
kutsnatyalaliswa lukukufa. Ngokuba ukube- 
kile konke pantsi kwenyawo zake. Kodwa 
akuti, konke kubekiwe pantsi kwake, kuseku- 
hieni ukuba akutshiwo ukuti upantsi kwake 
naye owazibeka zonke izinto pantsi kwake. 
Kwoti zakuba pantsi kwake into zonke, ati no- 
Nyana ngokwake abe ngapantsi kowazibeka 
356 UKUN aCWATYWA K WABAFILET O . 

zonke izinto pantsi kwake, ukuze u-Tixo abe 
konke kuko konke. Bebeyakuti nina ababa- 
tizeshelweyo abafileyo, ukuba abafileyo aba- 
yikuTuka ? kiinganina ukuba babatizeshelwe 
abafileyo? kungenxa yanina esimi emgcipe- 
kweni ngamaxesha onke ? ndiyanqina uxuyo 
hvenu endinalo ku-Kristu Yesu i-Nkosi yetu, 
ukuba ndiyabuba imihla ngemihla. Ukuba 
bendite ngokvrabantu ndalwa namaramncwa 
e-Efese, kungandinceda ntonina, ukuba abafi- 
leyo abavuki ? masidhle sisele, ngokuba sibisba 
ngomso. Maningakohliswa : ubukohrane obu- 
kohlakeleyo buyasonakalisa isimilo esiiungi- 
leyo. Yukelani ebulungiseni, ningorii; ngo- 
kuba abanye abamazi u-Tixo : oku ndiyakutetr 
kube zinkloni kuni. Kuko ongati, Abafiley 
bayavuswa njanina % bayabuya ngomzimba o J 
nina'? Sidengendini, oko ukuhlwayel; 
akuvuki engekaboli. K kuhlwayelayo, 

akuhlwayeli umzimba oyakubako, J 
yodwa, ingayeyenqolowa, ingalulunye uhlobo 
lwembewu : kodwa ngu-Tixo oyinikayo uuizi- 
mba, kuzo zonke inklobo zembewu eyazo inri- 
zimba ngokwentando yake. Yonke inyama 
asiluhlobo lunye ; kodwa kuko uhlobo lwe- 
nyania eyeyabantu, olunye olwenyamakazi, 
nolunye olwenklanzi, nolunye olwentaka. 
Kuko imizimba yasezulwini, kuko nemizimba 
yasemnlabeni : kodwa ubungcwalisa obeyase- 
zulwini bubodwa, nobeyasemhlabeni bubodwa. 
Kuko ubungcwalisa belanga, nobunye ubu- 
ngcwalisa benyanga, nobunye ubungcwalisa 
benkwenkwezi, ngokuba enye inkwenkwezi ya- 
hlukile kwenye ngobungcwalisa. Kukwanjalo 
357 UKUNGCWATYWA KWABAFILEYO. 

ke ukuvuka kwabafileyo : umzimba uyahlwa- 
yelwa ekuboleni, uvuswe ekungabolini : uya- 
hlwayelwa ekudelweni, uvuswe ebungcwa- 
liseni : uyahlwayelwa ebutatakeni, uvuswe 
emandhleni : uyahlwayelwa ungumzimba wo- 
buntu, uvuswe ungumzimba womoya. Kuko 
umzimba wobuntu, kuko nomzimba womoya. 
Kubaliwe ngokutiwa, Umntu wokuqala u- 
Adame ebengumpefumlo opilileyo, owokugqi- 
bela obengu-Adame ebengumoya opilisayo. 
Kodwa owomoya ebengenguye owokuqala, 
bekuqalwe ngowobuntu, kwalandeliswa owo- 
moya. Umntu wokuqala ebengowasemhla- 
beni, elutuli ; owesibini uyi-Nkosi yasezulwini. 
Njengowasemhlabeni, banjalo abasemhiabeni : 
nanjengowasezulwini, banjalo abangabasezul- 
wini. Njengokuba besihleli ngomfanekiso 
wowasemhlabeni, sobuya sihlale ngomfanekiso 
wowasezulwini. Oku ndiyakunixelela ke, ba- 
zalwane, okokuba inyama negazi azinakuba- 
mkela ubukumkani buka-Tixo, nokubolayo 
akunakungena ekungabolini. Ndiyanixelela 
imfihlakalo: Sonke asiyikulala, kuloko siya- 
kuguqulwa sonke, ngexesha elifutshane, nge- 
panyazo leliso, ngexilongo lokugqibela, (ngo- 
kuba ixilongo liyakuhlokoma, bati abafileyo 
bavuswe bengenakubola, siti tina siguqulwe.) 
Ngokuba okukubola kuyakwambata okunga- 
boliyo, nokububayo kwambate okungenaku- 
buba. Ukuze kuti, kwakuti okubolayo kwa- 
mbate okungaboliyo, nokububayo kwambate 
okungenakububa, kwenziwe obekubaliwe ku- 
sitiwa, Ukufa kuginyiwe elwoyiseni. Wena 
kufa, lupina ulwavila lwako ? nawe ngcwaba, 
358 UKUNGCWATYWA KWAEAFILEYO. 

knpina ukweyisa kwakol Ulwavila Iwokufa 

lusisono, namanclhla esono angumteto : ngako 
oko maGinibulele u-Tixo osinika uhvoyiso 
ngayo i-Nkosi yetu u-Yesu Kristu. Ngako 
oko bazahvane bam abatandiweyo, yibani ni- 
qinile, ningenakiishukunyiswa. niwusebenza 
ngaraaxeska onke umsebenzi we-Nkosi, nisazi 
nkuba umzamo wenu asingongendawo e-Nko- 
sini. 

K iVasa Jmzakufakwa idMaka engcwabeni kuya- 
Icutiwa. 

t r MXTU ozelwe ngumfazi, iinilila yobomi 
bake niifutshane, uzele lusizi. Uyavela. 
abe selenqanyuhva njengembali, emke njenge- 
situnzi, angez ; ablale ndaweninye. 

Pakati kwobomi sesisekufeni : singafuna 
kubaniua uncedo ngapaudhle kwako. Nkosi, 
osiquinbeleyo ngokufanelwe zizono zetu ] 

Kochva, Nkosi Tixo ongcwele. Xkosi ena- 
mandhla onke, Msiiidisi ongcwele olufefe lu- 
pezu konke, zungasilahleli ebuhlungwini bo- 
kufa okimgunapakade. 

Uyazazi, Nkosi, inifiklakalo zenkliziyo zetu ; 
zungazivingceli emitandazweni yetu indhiebe 
zobubele bako ; kodwa ^inyaniezele, Xkosi 
engcwele, Tixo onamandbla onke, Msindisi 
ongcwele onofefe olukulu. wena Mgwebi ongu- 
napakade, znngasivumi ukuba siti ngexesha 
letu elikugqibela ngenxa yenklungu zokufa 
saklukane nawe. 

*T Woza Ur/ifundisi. hwposwa u/mMaba mgcwabeui 
ngahemi hona, ati, 
359 UKUNGCWATYWA KWABAFILEYO. 

YTGENXA yokuba kukolekile ku-Tixo ona- 
Vi mandhla onke ngofefe lwake olukulu 
ukuzitabatela umpefumlo womzalwane wetu 
otandiweyo ongaseko kuti, ngako oko siya- 
wunikela umzimba wake emlilabeni ; umhlaba 
kumhlaba, ututu elututwini, notuli elutulini; 
sinetemba eliqinileyo ngako ukuvukela ebo- 
mini obungunapakade ngayo i-Nkosi yetu 
engu-Yesu Kristu; oyakuguqula umzimba 
wetu ongendawo uze ufane nomzimba wake 
ongcwele ngamandhla ake amakulu, ati nga- 
wo abe nokuzoyisa into zonke zibe pantsi 
kwake. 

IT Kwoza kutetive umhlaimbi kucuhve kusitiwa, 

^DEVA ilizwi livela ezulwini lisiti kum, 
1.1 Bala ukuti, Banetamsanqa abafileyo be- 
fele e-Nkosini emva kwelixesha : Utsho u- 
Moya Oyingcwele ; ngokuba bayapumla kuyo 
imizamo yabo. 

^f Woza ati um-Priste 9 

Nkosi, sip ate ngofefe. 
Kristu, sipate ngofefe. 
Nkosi, sipate ngofefe. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bakol 
mabufike. Intando yako mayenziwe emhla-l 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipel 
namlilanje isonka setu semihla ngemihla.1 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo-" 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni j 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 
360 UKUXOCWATYWA KWABAFILEYO. 

Cmpriste. 

TIXO onamandhla onke, ekuhleli kuwe imi- 
moya yabasishiyileyo e-Nkosini, eti nemi- 
pefumlo yabakoliweyo ngokweiryaniso, yaku- 
kululwa ebunzimeni benyaraa, ihlale kuwe 
ngovuyo naseluyolweni ; Siyakubulela nge- 
nkliziyo elulaniileyo, ngenxa yokuba bekuko- 
lekile kuwe ukimikulula loinzalwane wetu 
kuzo imbandezelo zalomhlaba okohlakeleyo ; 
sikutandaza, okokuba makukoleke kuwe ukuti 
ngofefe lwako olukulu, ukulizalisa kamsinya 
inani labaqashwa bako, nokungxamisa ukufika 
kwobukunikani bako; size siti tina, nabo 
bonke ababubileyo bekoliwe ngokwenyaniso 
Egaraeni lako elingcwele, sizuze ukucokiswa 
nokwonwatyiswa kwemizimba neroipefumlo 
yetu ebungcwaliseni bako obungunapakade ; 
iigaye u-Yesu Kristu iOskosi yetu. Amen. 

Intandazwana. 

TIXO onofefe, oneu-Yise we-Xkosi yetu engu- 
Yesu Kristu, okukuvuka ekufeni, obubomi ; 
ekuyakuti okolwayo kuwe abudhle ubomi 
noko abubayo ; ati obudhlayo ubomi ekolwa 
kuwe augabubi kude kube ngunapakade ; oti 
kanjalo wasifundisa ngom-Postile wako u- 
Paulusi, okokuba masingabalileli abalele e- 
Nkosini, njengabantu abangenatemba ; Siya- 
kutandaza ngokululamileyo, Bawo, okokuba 
mausivuse ekufeni kwesono, usingenise ebo- 
mini bobulungisa ; size siti sakubushiya obu- 
bomi, sipumle kuwe. njengokuba netemba letti 
ngave lomzalwane wetu likuwe , size siti eku- 
" 361 e UKUBULELA KWABAFAZI. 

vukeni kwabafileyo ngomhla wokugqibela si- 
funyanwe sifanele eraehlweni ako, silamkele 
elotamsanqa eliyakutetwa ngu Nyana wako 
otandiweyo kubo bonke abakutandayo naba- 
kwoyikayo, esiti, Yizani nina bantwana baka- 
Bawo abatamsanqelisiweyo, nibamkele ubu- 
kumkani enibulungiselweyo kwasekuqaleni 
kwomhlaba : Zusipe oku, siyakutandaza, Ba- 
wo onobubele, ngaye u-Yesu Kristu, ongu- 
Mteteleli no-Mkululi wetu. Amen. 

UFEFE lwe-Nkosi yetu u-Yesu Kristu, no 
tando luka-Tixo, nobukolwane bo-Moya 
Oyingcwele, mabuhlale kuti sonke, kude kube 
ngunapakade. Amen. UKUBULELA KWABAFAZI 

EMVA KWOKUZALA KWABO. 

^[ Umfazi uyakuti ngexesha elitile emva kwokuzala 
kwaJce angene e-Kerikeni aguqe kona endaweni 
emisiweyo : woza um- Prist e ati kuye, 

NGENXA yokuba bekukolekile ku-Tixo ona- 
mandhla onke ngobubele bake obukulu 
ukukugcinu nokukulondoloza emgcipekweni 
omkulu wokuzala umntwana ; ufanel' uku- 
mbulela u-Tixo ngenkliziyo yako yonke, 
usiti, 

(Woza um-Priste atete Iculo cxvi.) 

YTDIYAYITANDA i-Nkosi : ngokuba ilivile 
IS ilizwi lam nezikungo zam : 

Nangokuba ibiyitobele kum indhlebe yayo: 
362 UKUBULELA KWaBAPAZI. 

ugako oko ndiyakubizela kuyo ngalo lonke 
ixesha endiyakuhlala ngalo emhlabeni. 

Intsizi zokufa zandimula : nenklungu zesi- 
hogo zabambelela kum. 

Ndafumana imbandezelo nosizi, ndaza nda- 
bizela Egameni le-Nkosi : Nkosi, ndiyakuku- 
nga, zuwukulule umpefumlo warn. 

I-Nkosi -inobubele nobulungisa : u-Tixo we- 
tu ungonotaru. 

I-Nkosi iyabagcina abangenankohliso : nda- 
ndixakekile, yaza yandinceda ke. 

Buyela ekupumleni kwako, mpefuimu w air 
ngokuba i-Nkosi ikuvuzile ngobubele, 

Ngokuba uwukulule umpefumlo warn eku- 
feni : amehlo am ezinyembezini, nenyawo zam 
ekuweni. 

Ndiyakuhamba ebusweni be-Nkosi : emhla- 
beni wabahleliyo. 

Bendikoliwe, ndaza ndateta; ngokuba be- 
ndibandezeiwe kakubi : ndati ngobungxamo 
bam, Bonke abantu bangamaxoki. 

I-Nkosi ndiyakuyipindezela nganina nge- 
nxa yazo zonke izibele zayo ebezingakum ? 

Ndiyakuyamkela indebe yosindiso : ndibi- 
zele Egameni le-Nkosi. 

Ndiyakuzenza izifungo zam ebendizifungile 
e-Nkosini, kwa kaloku nje ebusweni babantu 
bayo bonke : emakusini endhlu ye-Nkosi, kwa 
pakati kwako, Yerusaleme. Yibongeni i-Nkosi. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele : 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

363 b 2 TJKUBULELA KWABAFAZI. 

Umhlaimbi, Iculo cxxvii. 

UKUBA indhlu ayakiwa yi-Nkosi : unise- 
benzi wabayakayo ungongendawo. 

Ukuba isixeko asigeinwa yi-Nkosi : uinva- 
rashi ufuman' ehleli epapamile. 

Nifumana nivuka kwakusasa, nihlale kude 
kube sebusuku, nisidhle isonka sesitukutezi : 
ibenjenjalo ukupumza abatandwa bayo nje. 

Abantwana balilifa elivela e-Nkosini : nesi- 
qamo sesizalc singumvuzo wayo. 

^iivuii esandhleni sonamandhla : ba- 
njalo abantwana abatsha. 

Unetamsanqa umntu ompongolo uzele nga- 
bo : abayikudana bakuteta nentshaba zabo 
kwasemasangweni. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye 
u-Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuvakuhlala kum'alo : kude 
kube ngunapakade. Amen. 

IF Woza ati um~Priste, 
Masitandaze. 

Nkosi, sipate ngofefe. 
Kristu, sipate ngofefe. 
Nkosi, sipate ngofefe. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcvvele Igama lako. Ubukumkani bako 
niabufike. Intando yako niayenziwe emhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezuhvini. Mausipe 
nanihlanje isonka setu semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni; 
364 UKUBULELA KWABAFAZT. 

Zusisindise enkohlakalweni : Ngokuba ubuku- 
mkani bubobako, Namandhla engawako, No- 
bungcwalisa bubobako, Kude kube ngunapa- 
kade. Amen. 

Umfundisi. Nkosi, msindise lomfazi osisi- 
cakakazi sako ; 

Impendulo. Otembela kuwe. 

Umfundisi. Yiba yinqaba enamandhla kuye ; 

Impendulo. Ebusweni botshaba lwake. 

Umfundisi. Nkosi, wupulapule umtandazo 
wetu. 

Impendulo. Nesikalo setu masifikelele kuwe. 

Umfu n disi. Masitandaze. 

TIXO onamandhla onke, siyakubulela ngoku- 
lulamileyo ngenxa yokuba bekukolekile 
kuwe ukumgcina lomfazi osisicakakazi sako 
ebuhlungwini nasemgcipekweni wokuzala u- 
mntwana; Mawenze, siyakutandaza, Bawo 
olufefe lukulu, ukuba ati ngoncedo lwako, 
ahlale ngokolo, ahambe ngokwentando yako 
kobubomi obukoyo ; abe ngumamkeli wobu- 
ngcwalisa obungunapakade ebomini obuya- 
kuza ; ngaye u-Yesu Kristu i-Nkosi yetu. 
A men. 

^T Umfazi oza kubulela ufaneV ukwenza umnikelo 
of He; ati ukuba kuyenziwa umtendeleko we- 
Nkosi, abe ngumamkeli wesosidhlo esingcwele. 365 ISISHUMAYELO SENGQUMBO KA-TIXO, 

NEZIGWEBO ZAKE NGAKUBO ABONI, 

Nd a won ye nemitandazo etile, eyakutetwa 

ngomhla wokuqala we-Lente, nangamanye 

amaxesha ayakumiswa ngumfundisi omkulu. IF Emva kivombedesho ivakusasa, i-Litani iseV igqi- 
tyiwe, um-Priste uyakuti, 

BAZALWANE, bekuko isiko elilungileyo 
e-Kerikeni yakudala, okokuba kuti ekuqa- 
leni kwe-Lente, kwohlwaywe ekuhleni aboba- 
ntu abebesaziwa ukuba bangaboni abakulu, 
ize imipefumlo yabo isindiswe ngemini ye- 
Nkosi ; baze bati abanye, bekubona nje ukwo- 
hhvaywa kwabo, boyike ukwona. 

Endaweni yelosiko ke, (elingake libuye livu- 
swe) kufanel' ukuba kutiwe ngelixesha ebu- 
sweni benu nonke kushunyayelwe iziqalekiso 
zika-Tixo ngakubo aboni abangaguqukiyo, 
ezicatshulhveyo encwadini ye-Duteronomi kwi- 
sahluko samasliurai aniabini anesixenxe, na- 
kwezinye indawo zezibalo ezingcwele; enifaner 
ukuzipendula nizivume zonke ngazinye ngo 
kuti, Amen: ukuze kuti, nakubona ukuba 
nkulu kwayo ingqumbo ka-Tixo ngakubo abo- 
ni, nipapame niguquke ngokwenyaniso ; ni- 
hambe ngokuzigcina ngaleniilila enengozi ; 
nizisaba ezozono enizivumayo ngokwenu nge- 
milomo yenu, ukube zizifanele iziqalekiso zika- 
Tixo. 

366 u 1SISHUMAYEL0 SENGQUMBO KA-TIXO. 

, QALEKISITTE odala umfanekiso ukuze 
awubedeshe. ^F Boza abantu bcvpenduk ngokuii, Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe otnka uyise no 
iiiiia. 

Impendulo. Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe oshenxisa umlima- 
ndhlela wonielwane wake. 

Impendulo. Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe opambukisa irnfa- 
ma endhleleni yayo. 

Impendulo. Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe okohlisa ukugwe- 
tyelwa kowasemzini nenkedama nomklolokazi. 

Impendulo. Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe obulala umelwane 
wake ngasese. 

Impendulo. Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe olala nomfazi wo- 
nielwane wake. 

Impendulo. Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe oziqashisayo nkuba 
ambuiale ongenatyala. 

Impjendulo. Amen. 

Umfundisi. Uqalekisiwe olibekayo emntwini 
itemba lake, alnkangele ebantwini uncedo 
lwake, ati ngenkliziyo yake emke e-xskosini. 

Impendulo. Amen. 

Umfundisi. Baqalekisiwe abangenabubele, 
abapimisij nabarexezi, nabanqwenel' impahla 
zabanye abantu, nababedeshi bezitixo, aba- 
hlebi, namanxila. nabapangi. 

Impendulo. Amen. 
367 ISISHUMAYELO SENGQUMBO KA-TIXO. 

Umfundisi. 

SIBONA nje ukuba baqalekisiwe bonke aba- 
lahlekanayo bapambuke nemiteto ka-Tixo 
(njengokuba esinqinela nomprofite u-Davide); 
masibuyele e-Nkosini engu-Tixo wetu nge- 
nkliziyo egqobokileyo nelulamileyo, (siyiku- 
mbula imigwebo eyoyikekayo ehlal' ilengale- 
nga pezu kwenkloko zetu) ; sikulilela ukulilala 
kvretu ngokukohlakelej r o okugqitileyo, sizivu- 
ma sizixela iziposo zetu, silinga ukuvelisa izi- 
xakato ezifanele uguquko. Ngokuba kaloku 
izenibe selibekiwe ezingcanjeni zemiti, ukuze 
iti yonke imiti engavelisiyo izixakato ezilungi- 
leyo igaulwe iposelwe emlilweni. Kuyinto 
eyoyikekayo ukuwela ezandhleni zo-Tixo ohle- 
liyo : uyakugalela anise imigibe nomlilo, izi- 
coto noqwitela, pezu kwaboni ; oku kuyakuba 
sisabelwa sabo ukusela. Ngokuba i-Nkosi 
ipumile endaweni yayo ukuza kuyohlwaya 
inkohlakalo yabahleli emhlabeni. Ngubanina 
ongayinyamezelayo imini yokufika kwayo *? 
Ngubanina ongemayo yakubonakala 1 Omnyazi 
wayo wokwela usesandhleni sayo, yaiyakuco- 
kisa isibaya sayo, iyibutele inqolowa esiseleni 
sayo; iwutshise umququ ngomlilo ongacime- 
kiyo. Imini ye-Nkosi iyeza njengesela ebu- 
suku : kwoti kwakutiwa, Lixolile, into zonke 
zonwabile, kwand' ukufika ukutshabala ngo- 
kwalama pezu kwabo, njengenimba pezu kwo- 
mfazi omitiyo, bengayikuba nakusinda. Yoza 
ibonakale ingqumbo ka-Tixo ngemini yempi- 
ndezelo ebangiweyo ngaboni abangevayo ngo- 
bulukuni benkliziyo zabo ; abebekudela uku- 
limga, nokunyamezela, nokuqumba kade kn- 
368 ISISHUMAYELO SENCMJUMBO KA-TIXO. 

ka-Tixo, obelilala ebabizela eknguqukeni. Ba- 
beyakubizela kum (itsiio i-Xkosi) ndandinga- 
yikubapulapula : bebeyakundifuna kwakusa- 
sa, kanti abayikundifuinana ; ngenxa yokuba 
bebetiya ukwazi, abahvamkela uhvoyiko hve- 
Xkosi, bawadela amacebo am noknbohlwaya 
kwani. Laliyakuba seligqitile ixesha lokuqo- 
ngqota lakuba tuvaliwe ueango ; ligqitile ne- 
xesba lokuta?aizisa lakufika ixesba lokugwe- 
tywa. Hayi ukwoyikeka kwelizwi lo-Mgwebi 
olungileyo, eliyakutetwa pezu kwabo. kwaku- 
tiwa kubo, Sukani nina baqalekisiweyo, niye 
enJilweni onguuapakade olungisehveyo u-Sa- 
tane nezitiinywa zake. Ngako oko, bazalwane, 
masizilumkele liseko ixesha losindiso ; ngoku- 
ba ubusuku buyeza, ekungeko mntu ongase- 
benza ngabo. Masiti kuseko ukukanya si- 
kohve kukukanya, sihambe ngokwabantwana 
bokukauya ; size singalahlelwa ebumnyameni 
bangapandlile, apo kuko ukulila nokuqaqazela 
kwaniazmyo. Masingabudeli ububele buka- 
Tixo, osibizayo ngokuti masigiiquke, esitem- 
bisa ngofefe lwake nangosizi hvake oliikulu, 
okokuba uyakusixolela konke okugqitileyo, 
ukuba siyabuyela kuye ngokwenyaniso na- 
ngenkliziyo engenankohliso. Xgokuba naku- 
ba izono zetu zibonrrn ziyakuba to hi ope nje- 
ngengqele \ nakuba zimnyama, ziyakuba 
mhiope njengoboya. Guqukani (itsiio i-Xkosi) 
kuyo inkohlakalo yenu, naningayikutshatya- 
laliswa sisouo senu : kulahleni konke ukwo- 
na enikwenzileyo : zenzeleni inkliziyo ezintsha 
norcoya omtsha : ningxamele nganina uku- 
buba, nina ndliiu ka-Sirareli, nikubona nje 
369 ISISHUMAYELO SENGQUMBO KA-TIXO. 

jtkuba andikutandi iikufa kwobubayo, itsho 
i-.Nkosi engu-Tixo ? Guqukani ngoko, nani- 
yakusinda. Ngokuba nangona sonile, sinaye u- 
Mteteleli oku-Yise, ongu-Yesu Kristu olungile- 
yo ; nguye osisizi sezono zetu. Ngokuba wayeli- 
nyaziwe ngenxa yezono zetu, wabetwa ngenxa 
yezikohlakalo zetu. Masiti ngoko sibuyele 
kuye, oti ngofefe lwake abamkele bonke aboni 
abaguqukayo ngokwenyaniso, sisazi ukuba 
ungxamel' ukusixolela asanikele, sakuza kuye 
siguqukile ngokwenyaniso ; sakuzilulamela 
kuye siti emva kwoku sihambe ezindhleleni 
zake ; siyivuma iyokwe yake ongenzima no- 
mtwalo wake olula, simlandele ngolulamo, 
ngonyamezelo, nangotando, sipatwe ngu-Moya 
wake Oyingcwele ; sifuna udumo lwake, si- 
mkonza ngokubulela emisebenzini yetu : 
Ukuba siyakwenza oku, u-Kristu uyakusiku- 
lula kuso isiqalekiso somteto, nakuwo umgwe- 
bo owoyikekayo oyakubahlela abahleli esa- 
ndhleni sake sokohlo ; waeyakusibeka tina 
ngasekunene kwake, asinike isitamsanqeliso 
sika-Yise, sokuti masingene ebungcwaliseni 
bobukumkani bake : Wanga angasingenisa 
kona tina sonke ngenxa yofefe lwake olunga- 
peliyo. Amen. 

IF Boza baguqe boyike, huti um-Priste eguqa (end,a- 
weni apo kufuda kutetelwa kona i-Litani) ku- 
tetwe eliculo. 

Iculo li. 

"yiBA nofefe kum, Tixo, ngokufanelwe bubu- 

X bele bako : nangenxa yobuninzi benceba 

zako zicime zigqito zam. 

370 ISISHUMAYELO SEXGQUMBO KA-TIXO. 

Ndihlambe kunene enkohlakahreni yam : 
undililambulule esonweni sam. 

Ngokuba ndiyavuma izigqito zam : nesono 
sam sihleli sipambi kwam. 

Kungakuwe wedwa endonileyo, nalenko- 
hlakalo ndiyenzile emehlweni ako : uze ube 
ngoluugileyo ekuteteni kwako, ube ngcwele 
ekugwebeni kwako. 

Bendizalelwe enkohlakalweni : noma wa- 
ndimitela esonweni. 

Kodwa wena ungxamel' inyaniso empaka- 
tweni : wauyakundazisa ubuluniko emfihla- 
kalweni. 

Ndihlambulule ngehisope, ndandiyakuba 
ngcwele : ndihlambe, ndandiyakugqitisa ne- 
ngqele ngokuba mhlope. 

Ndivise uvuyo nomgcobo : aze avuye ama- 
tambo owatyumzileyo. 

Maufihle ubuso bako ezonweni zam : uzici- 
me zonke izikohlakalo zam. 

Ndenzele inkliziyo engcwele, Tixo : ukla- 
ziye umoya olungileyo pakati kwam. 

Zungandilabli ebusweni bako : ungamsusi 
no-Moya wako Oyingcwele kum. 

Lubuyisele kum uvuyo lwenkululo yako ; 
undixase ngo-Moya wesisa sako. 

Ndandiyakubafundisa abakohlakeleyo i- 
ndhlela zako : naboni bayakuguqukela kuwe. 

Nclikulule etyaleni legazi, Tixo, wena ongu- 
Tixo wenkululo yam : lwaluyakuti ulwimi 
lwam lucule ngobulungisa bako. 

Wuvule umlomo warn, Nkosi : wauyaku- 
shumayela udumo lwako, 

371 TSISHUMAYELO SENGQUMBO KA-TIXO. 

Akunqwencli idini, ngendikulenzela : aku- 
litandi idini elitshisiweyo. 

Amadini ka-Tixo angumoya ogqoboki- 
leyo : inkliziyo egqobokileyo nenosizi akuyi- 
kuyidela, Tixo. 

Yiba nobubele uyincede i-Ziyone : zake 
nendonga ze-Yerusaleme . 

Wauyakukoliswa ngamadini obulungisa, 
nang amadini atshisiweyo neminikelo : baze 
banikele nenkabi elatareni yako. 

Udumiso malubeko kuye u-Yise, nakuye u- 
Nyana : nakuye u-Moya Oyingcwele ; 

Njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo 
nakaloku, kwakuyakuhlala kunjalo : kudo 
kube ngunapakade. Amen. 

Nkosi, sip ate ngofefe. 
Kristu, sip ate ngofefe. 
Nkosi, sipate ngofefe. 

BAWO wetu osezulwini, Malipatwe ngobu- 
ngcwele Igama lako. Ubukumkani bako 
mabufike. Intando yako mayenziwe emhla- 
beni, Njengokuba isenziwa ezulwini. Mausipe 
namhlanje isonka setu semihla ngemihla. 
Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxo- 
lela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni ; 
Zusisindise enkohlakalweni. Amen. 

Umfundisi. Nkosi, zisindise izicaka zako ; 

Impend ulo. Ezitembela kuwe. 

Umfundisi. Zitumele uncedo oluvela nga- 
pezulu. 

Impendulo. Uzilondoloze kude kube ngu- 
napakade. 
372 ISISHUMAYELO SENGQUMBO KA-TIXO. 

Umfundisi. Sincede, Tixo Msindisi wetu. 

Impendulo. Usisindise ngenxa yobungcwa- 
lisa begama lako ; sipate ngofefe tina boni. 
ngenxa yegama lako. 

Umfundisi. Nkosi, wupulapule umtandazo 
wetu. 

Impendulo. Nesikalo setu masifikelele 
kuwe. 

Umfundisi. Masitandaze. 

KOSI, siyakutandaza ukuba mauti ngofefe 
lwako uyipulapule imitandazo yetu, uba- 
nyamezele bonke abazixelayo kuwe izono zabo ; 
baze bati abalivayo ityala labo ngenxa yezono 
abazenzileyo, bakululwe kulo ngotaru noxo- 
lelo lwako ; ngaye u-Kristu i-Nkosi yetu. 
A men. 

rpiXO onamandhla onke, Bawo onobubele, 
JL onosizi pezu kwabantu bonke, ongatiyiyo 
nanye into oyenzileyo ; ongakuvumiyo ukufa 
kwomoni, utand' ukuba aguquke esonweni 
sake, asindiswe ; Zusixolele ngofefe izono 
zetu; samkele usitutuzele esilusizi sapukile 
ngokuzitwala izono zetu. Ungohlala unofefe ; 
inguwe wedwa oxolel' izono. Sinyamezele, 
Nkosi elungileyo, banyamezele abantu bako 
obatengileyo ngegazi lako ; zungangeni eku- 
gwebeni ngakuzo izicaka zako, ezingumhlaba 
ongendawo, ezingaboni abalusizi; kodwa zu- 
wusonge umsindo wako kuti, esibuvumayo 
ngokululamileyo ubungendawo betu, sigu- 
quka ngokwenyaniso kuzo zonke iziposo zetu, 
wenjenjalo ukusinceda kwelilizwe elikoyo, size 
373 ISISHUMAYELO SENGQUMBO KA-TIXO. 

sihlale nawe kude kube ngmiapakade ezwenil 
eliyakuza ; ngaye u-Yesu Kristu i- Nkosi yetuj 
Amen. 

^T Boza bawutete lomtandazo olandelayo emva 
kwomfundisi, besiti, 

SIGUQULE, wena Nkosi elungileyo, sasiya- 
kuguqulwa. Yiba nofefe, Nkosi, Yiba no- 
fefe ebantwini bako, Abaguqukela kirwe ngo- 
kuiila, ngokuzila, nangokutandaza. Ngokuba 
wena ungu-Tixo onobubele, Uzele lusizi, Uqu- 
mba kade, miobubele obukulu. Uyasinya- 
mezela nxa sifanel' ukwohlwaywa, Uti pakati 
kwengqumbo yako ungalibali ukuba not am. 
Banyamezele abantu bako, Nkosi ehmgileyo, 
banyamezele abantu bako, Malingadaniswa 
ilifa lako. Sipulapule, Nkosi, ngokuba ufefe 
Iwako lukuiu, Usikangele ngenxa yobuninzi 
bezibele zako ; Ngazo imfanelo nokusitetelela 
kwo-Nyana wako odunyisiweyo, Ongu-Yesu 
Kristu i- Nkosi yetu. Amen. 

^T Woza Umfimdisi atete yedwa, esiti, 

I NKOSI maisitamsanqelise, isigcine ; i- 
Nkosi maipakamise ukukanya kwobuso 
bayo pezu kwetu, isipe uxolo, kaloku nakude 
kube ngunapakade. Amen. 374 & macule fc a -Bab it* e. 

UMHLA WOKUQALA. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO I. 

TTNETAMSANQA umntu ongahambiyo eqi- 
U ngeni labangalungileyo, nasendhleleni ya- 
boni akemi : nasesihlalweni sabagxeki aka- 
lilali. 

2 Kochva intando yake isemtetweni we- 
Nkosi : ecinga umteto wayo emini nasebu- 
suku. 

3 Uyakuba njengomti otyelwe ngaseniila- 
njeni yanianzi, ovelisa isiqamo sawo ngexesha 
lawo : aliyikubuna negqabi lake, nento zonke 
azenzayo zolunga. 

4 Abangalungileyo abanjalo : banjengomqv.- 
qu bona opetshetwayo ngomoya. 

5 Ngako oko abangalungileyo abayikuba 
nakuma ekugwebeni : naboni abayikuma 
emhlambini wabalungileyo. 

6 Ngokuba i-Nkosi iyayazi indlilela yabalu- 
ngileyo : kanti indlilela y abangalungileyo iya- 
kutshabalala. 

ICULO 11. 

IZIZWE zomhlaba zijalele nina kangaka : 
nabantu bacinga okungendawo 1 
2 Okumkani bomhlaba bavukile, nabakulu 
375 UMHLA 1.] ICULO III. 

bayacebana ndawonye : ngakuyo i-Nkcsi, na- 
ngakuye u-Mtanjiswa wayo. 

3 Masizapule izibambo zabo : sizilahle kuti 
nezinxibo zabo. 

4 Olileliyo ezulwini uyakubahleka : i-Nkosi 
iyakubadela. 

5 Yoz' itete kubo ngengqumbo yayo : iba- 
kataze ngomsindo wayo. 

6 Kodwa ukumkani warn ndimmisile e-Zi- 
yone : pezu kwentaba yam eugcwele. 

7 Ndiyakuwushumayela umteto, i-Nkosi ite 
kum : Wena ungu-Nyana warn, ndikuzele 
namhla. 

8 Cela kum, ndandiyakukunika izizwe zo- 
mhlaba zibe lilifa lako : nencam zomlilaba 
zibe yimfuyo yako. 

9 Uyakuzapula ngentonga yesincete : uzi- 
qekeze njengesitya sombumbi. 

10 Yenzani ngobulumko kaloku, bokumka- 
ni : yalekani, nina bagwebi bomhlaba. 

11 Yikonzeni i-Nkosi ngokwoyika : nivuye 
ngokimgcangcazela, 

12 Mangeni u-Nyana, lileze aqumbe, nitsha- 
balale endhleleni : wakuvuta umsindo wake, 
nokuba kuncinane, banetamsanqa bonke aba- 
tembela kuye. 

ICULO III. 

V"KOSI, bate nina ukwanda kangaka ababa- 
i.\ ndezeli bam : baninzi abavnkeiene nam. 

2 Baninzi abati ngompefumlo warn : akana- 
luncedo ku-Tixo wake. 

3 Kodwa wena, Nkosi, ulikaka lam : uludu- 
mo Iwam, nompakamisi wenkloko yam. 

376 ICTLO IV. [UMHEA 1. 

4 Xdabizela e-Nkosini ngelizwi lain : yandi- 
va entabeni yobungcvrele bayo. 

5 Ndalala pantsi ndev' ubutongo : ndabuya 
ndavuka, ngokuba i-Xkosi ibindigcinile. 

6 Andiyikwoyika namawaka alishumi laba- 
nt ii : abandingqongayo bezimisele ngakum. 

7 Vuka, Xkosi, undincede, Tixo warn : ngo- 
kuba uzibete esidhleleni zonke intshaba zarn ; 
wawapula namazinyo abangahmgileyo. 

8 [Jsindiso lohve-Xkosi : netamsanqa lako 
lipezu kwabantu bako. 

ICULO IV. 

1 |~AUXDIVE ndakubiza, Tixo vobulungisa 
JJl bam : wandikulula embandezelweni ; ndi- 
pate ngofefe, uwupulapuie umtandazo warn. 

2 Nina bonyana babantu, kwoda kube ninina 
nidanisa ubungcwalisa bam : nitanda okunge- 
ndawo, nifuna ubuxoki 1 

3 Kwazini noku, okokuba i-Xkosi izahlulele 
olungileyo : i-Xkosi iyakundiva ndakubizela 
kuyo. 

4 Yoyikani ningoni : tetani nenkliziyo yenu 
elukukweni lwenn, niti cwaka. 

5 Yenzani iminikelo yobulungisa : nitembe- 
]e e-Xkosini. 

6 Baninzi abati : Xgubanina oyakusibonisa 
iikulunga ? 

7 Xkosi, bonakalisa pezu kwetu : ukukanya 
kwobuso bako. 

8 Uyivuyisile inkliziyo yam : ngapezu kwo- 
kwexesha lokwanda kwenqolowa neveyine 
yabo. 

9 Xdolala pantsi ngoxolo, ndipumle : ngo- 

377 UMHLA 1.] ICULO V. 

kuba nguwe wedwa Nkosi, ondihlalisayo ngo- 
kugcinekileyo. 

iculo v. 

WAPULAPULE amazwi am, Nkosi : ugqale 
izicingo zam. 

2 Pulapula ilizwi lokubiza kwam, Kumkani 
warn, Tixo warn : ngokuba umtandazo warn 
ndiyakuwenzela kuwe. 

3 Ilizwi lam uyakuliva kusasa, Nkosi : kwa- 
kusasa ndiyakuwubekisela kuwe umtandazo 
warn, ndikangele pezulu. 

4 Ngokuba nngu-Tixo ongayitandiyo inko- 
hiakalo : kungeko kohlakeleyo oyakuma pambi 
kwako. 

5 Abagezayo abayikuma ebusweni bako : 
ngokuba uyabatiya bonke abenz' inkohlakaio. 

6 Uyakubatshabalalisa abatet' ubuxoki : i- 
Nkosi iyakubazonda abangabegazi nenkonliso. 

7 Kodwa mina ndiyakungena endhlwini 
yako ngobuninzi bezibele zako : nditi ekwo- 
yikeni wena nditobele ngasetempileni yako 
engcwele. 

8 Ndihambise ebulungiseni bako, Nkosi, 
ngenxa yabazintshaba zam : lungisa indhiela 
yako ebusweni bam. 

9 Ngokuba kungeko nyaniso emlonyeni wa- 
bo : umbilini wabo uyinkohlakalo kanye. 

10 Umqala wabo ulingcwaba elivulekileyo : 
bayakolilisa ngolwimi Iwabo. 

11 Bacite, Tixo; mabatshatyalaliswe zizi- 
cingo zabo : bagxote ngenxa yobuninzi bezi- 
gqito zabo, ngokuba bevukelene nawe. 

12 Kodwa mabahlale bevuya bonke abate- 
378 ICL'LO VI. 

mbela kuwe : mabadanduluke ngovuyo, ngo- 

kuba ubakusele ; mabati nabatand 5 igama 
lako bav aye ngawe. 

1 3 Ngokuba wena, Nkosi, uyakumtamsanqe- 
lisa olungileyo : uyakumkusela ngobubele 
bako njengekaka, 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO VI. 

"V'KOSI, zunganditetisi emsindweni wako : 
1^1 ungandohhvayi ngengqumbo yako. 

2 Nkosi, ndipate ngofefe, ngokuba ndinge- 
namandlila : Xkosi, ndipilise, ngokuba ama- 
tambo am akatazekile. 

3 Nompefumlo warn akatazekile kakulu : 
kwoda kube ninina, Nkosi I 

4 Buya, Nkosi, kulula umpefumlo wain : 
ndisindise ngenxa yobubele bako. 

5 Ngokuba ekufeni kungek' okukumbulayo : 
ngubanina oyakukudumisa engcwabeni? 

6 Ndidiniwe kukugula kwam, bonk' ubusu- 
ku ndiyalulilamba ukuko lwam : ndiwenze 

nanzi umandhlalo warn ngenyembezi zam. 

7 Iliso lam selonakele lusizi : liyalupala 
ngenxa yazo zonke intshaba zam. 

Mkani kum, nonke nina benzi benkohla- 
kalo : ngokuba i-Xkosi elivile ilizwi lokulila 
kwam. 

9 IXkosi ikuvile ukukunga kwam : i- Xkosi 
yakuwamkela umtandazo warn. 

10 Zonke intshaba zam ziyakudaniswa, zo- 
rikissce : zibavisvre ngomva, zidaniswe. 

37£ 


UMHLA 1.] ICULO VII. 

ICULO VII. 

"Y[KOSI, Tixo warn, nditembele kuwe : ndi- 
li londoloze kubo bonke abandizingayo, undi- 
sindise ; 

2 Hleze awurazule iimpefumlo warn njenge- 
ngonyama, awuqwenge : kungeko oncedayo. 

3 Iskosi Tixo warn, ukuba ndikwenzile oku : 
nokuba kuko inkohlakalo ezandhleni zam ; 

4 Ukuba ndike ndampindezela ngobubi obe- 
xolene nam : ndibe ndimsindisa obefumene 
walutshaba hvam ; 

5 Maluti utshaba Iwam hnnizinge umpefu- 
mlo warn, luwoyise : malubunyatele ubomi 
bam pa-ntsi emhlabeni, luti ubungcwalisa bam 
lubulalise elutulini. 

6 Yuka, Nkosi, ngengqumbo yako, uzipaka- 
mise ngenxa yomsmdo wentshaba zam : ndi- 
vukele ekngwebeni obekumisiwe nguwe. 

7 Soza isihlwele sabantu sikungqonge : zipa- 
kamise kanjako ngenxa yabo. 

8 INkosi iyakugweba abantu ; ndigwebele, 
Kkosi : ngenxa yobulungisa bam, nangenxa 
yobumhlope benkliziyo yam. 

9 Mayipele inkolilakalo yaboni : kodwa zu- 
bomeleze abalungileyo. 

10 Ngokuba u-Tixo olungiieyo : ngolinga 
izintso nenkliziyo. 

1 1 Uncedo lwam luvela ku-Tixo : ogcin' aba- 
nkliziyo ziyinyaniso. 

12 U-Tixo ngogwebel' abalungileyo : u-Tixo 
ngoqunjiswayo imihla yonke. 

13 Ukuba umntu akaguquki, uyakuyilola 
incula vake : usigobile isapetasake,wasilungisa. 

380 ICULO VIII. [UMHLA 1. 

14 Kanjalo umlungisele izixobo zokubulala : 
uzibekise ngakubabandezeli intolo zake. 

15 Kangela uzuze ngenkohlakalo : wamita 
ububi, wazala ubuxoki. 

16 Wenza isihogo, wasimba : weyele esiho- 
gweni owasenzel' abanye. 

17 Ububi bake buyakubuyela pezu kwe- 
nkloko yake : nenkohlakalo yake yohlela elu- 
kakayini lwake. 

18 Ndoyibulela i-Nkosi ngenxa yobulungisa 
bayo : ndilibonge igama le-Xkosi epezu konke. 

ICULO VIII. 

./"EHOVA Xkosi yetu, hayi ubungcwalisa 
1 be-Garaa lako emhlabeni wonke : wena 
olubekileyo pezu kwezulu udumo hvako. 

2 Kwasemlouyeui wentsana nabanyayo umi- 
sile amaudhla ngenxa yentshaba zako : ukuze 
upezise utsliaba nopindezelayo. 

3 Ndindakukangela izulu lako, umsebenzi 
weminwe yako : inyanga nenkwenkwezi ozimi- 
sileyo ■ 

4 Uyinina umntu, lento umkumbulayo : no- 
ayana womntu, lento umtukutezelelayo I 

5 Umenzile abe ngapantsi kancinane kuzo 
.ngelosi : umpahlile ngodumo nangobungcwa- 
lisa. 

6 Umpatisile ubukosi pezu kwemisebenzi 
rezandhla zako : zonk' izinto uzibekile pantsi 
iwenyawo zake ; 

7 Igusha nenkabi zonke : kwa nezilo zase- 
ldhle ; 

8 Intaka zezulu, nenklanzi zolwandhle : ne- 
ito zonke ezidhlulayo ezindhleleni zolwandlile. 

381 UMHLA 2.] ICULO IX. 

9 Yehova Nkosi yetu : hayi ubungcwalisa 
be-Gama lako emhlabeni wonke ! 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO IX. 

YTDIYAKUKU.BULELA, Nkosi, ngenkliziyo 
ll yam yonke : ndoyishumayela yonke imi- 
mangaliso yako. 

2 Ndovuya ndigcobe ngawe : ndolibonga 
Igama lako, Wena opezu konke. 

3 Zakubuyiswa intshaba zam : ziyakuwa zi- 
tshabalale ebusweni bako. 

4 Ngokuba undigwebele, wandilungisa : wau- 
hleli esihlalweni sobukumkani ugweba ngo- 
kulungileyo. 

5 Uzohlwayile izizwe, utshabalalisile abako- 
hlakeleyo : ulicimile igama labo kude kube 
ngunapakade. 

6 Lutshabandini, ukutshabalala kupelile : 
uyitshabalalisile imizi yalo, isikumbuzo sayo 
sitshabalele ndawonye nayo. 

7 Kodwa i-Nkosi iyakuhlala kude kube ngu- 
napakade : isimisele umgwebo isihlalo sayo 
sobukumkani. 

8 Iyakuwugweba umhlaba ngobulungisa : 
yenze umgwebo ebantwini ngokulungileyo. 

9 I Nkosi iyakuba yindawo yokupepela kuba- 
bandezelweyo : ibe likakangexeshalobunzima. 

10 Abalaziyo Igama lako bayakutembela 
kuwe : ngokuba wena, Nkosi, akuzanga uba- 
lahle abakufunayo. 

11 Yibongeni i-Nkosi ehleli e-Ziyone : sliu- 
mayelani ebantwini izenzo zayo. 

382 ICULO X. [UMHLA 2. 

12 Yakubuza igazi iyabakuinbula : ingasili- 
bali isikalo samahlwempu. 

13 Ndipate ngofefe, Nkosi ; bugqale ubu- 
nzinia endibuvayo ngenxa yabandizondayo : 
wena ondipakaniisayo emasangweni okufa. 

14 Ndize ndilushuniayele lwonke udumo 
lwako emasangweni entombi ka-Ziyone : ndi- 
vuye ngosindiso lwako. 

15 Izizwe zeyele esihogweni ebezisenzile : 
unyawo lwazo lubanjisiwe emgibeni obeziwu- 
fihlile. 

16 INkosi iyaziwa ukuba iyenza umgwebo : 
okohlakeleyo ubanjisiwe ngumsebenzi yveza- 
ndhla zake. 

17 Abakohlakeleyo bobuyiselwa esihogweni : 
nazo zonke izizwe ezimlibalayo u-Tixo. 

18 Ngokuba abangamahlwempu abayiku 
hlala belityelwe : itemba lamahlwempu aliyi- 
kntshabalala kude kube rigunapakade. 

19 Vuka, Nkosi, unmtu makangeyisi : aba- 
heyideni mabagwetywe ebusweni bako. 

20 Boyikise, Nkosi : zize zazi izizwe nkuba 
zingabantu. 

ICULO x. 

KUNGANINA uknba umi kude kangaka, 
Nkosi : kunganina ukuba uzifihlile ngexe- 
sha lobunzima 1 

2 Abakohlakeleyo bayawazinga amahlwe- 
mpu ngeratshi labo : mababanjwe ngamaqinga 
abawaqingileyo. 

3 Ngokuba okohlakeleyo eqayisa ngenka- 
nuko zenkliziyo yake : ebonga obadhl' abanye 
odelwe ngu-Tixo. 

383 UMHLA 2.] ICULO X. 

4 Okohlakeleyo uneratshi elingaka, lokuba 
angamkataleii u-Tixo : no-Tixo akako kuzo 
zonke izicingo zake. 

5 Indhlela zake zinobubi ngamaxesha onke : 
izigwebo zako zikude kuye : uyazidela intsliaba 
zake zonke. 

6 Ute enkliziyweni yake, andiyikushuku- 
nyiswa : ngokuba ndingasayikuza ndibe neli- 
shwa. 

7 Umlomo wake uzele kukutuka, nayinko- 
hliso, nabubuxoki : pantsi kwolwimi lwake 
kuko inkatazo nokungendawo. 

8 Uhleli ezindaweui zokulalela zasemizini : 
uyambulala ongenatyala ezindaweui zanga- 
sese ; amelilo ake akangela amahlwempu ngo- 
bubi. 

9 Uyalalela ngasese, njengengonyama e- 
mngxunyeni wayo : elalela ukupanga ama- 
hlwempu. 

10 Uyalipanga ihlwempu : akulirolela eluta- 
njeni lwake. 

11 Uyazitoba, azigobe : aze amahlwempu 
awe ngamandhla enkosana zake. 

12 Ute enkliziyweni yake, u-Tixo ulibele : 
ubufihlile ubuso bake, akasayikuz' abone. 

13 Vuka, Nkosi Tixo, pakamisa isandhla 
sako : ungawalibali amahlwempu. 

14 Yinina ukuba okohlakeleyo amdele u- 
Tixo : ute enkliziyweni yake akuyikukubuza. 

15 Ukubonile wena : ngokuba uyagqaia 
inkatazo nobunzima ; 

16 Ukuze upindezele ngesandhla sako : 
ihlwempu liyazilahlela kuwe, ungumncedi we- 
nkedama. 

384 TCULO XI. [r:,IHLA 2. 

17 Yapule ingalo yokohlakeleyo : rnayibuzwe 
inkohlakalo yake, ide ingabisafunyanwa, 

18 INkosi ingukumkani kude kube nguna- 
pakade : abaheyideni batshabalele emhlabeni 
wayo. 

1 9 Uyivile, Nkosi, inkanuko yabalulanrileyo : 
uyakuyomeleza inkliziyo yabo, uyakuyivisa 
indhlebe yako ; 

20 Ukuze ugwebele inkedama nobandeze- 
lweyo : aze umntu worohlaba angabisabande- 
zela. 

ICULO XI. 

ITEMBA lam lise-Nkosini : nitmina ukuti 
kumpefumlo warn, niausabele entabeni nje- 
ngentaka 1 

2 Ngokuba abakohlakeleyo bayasigoba isa- 
peta sabo, bazilungise intolo zabo entanjeni : 
ukuze bamtole ngasese onkliziyo elungileyo. 

3 Ukuba zitshatyalalisiwe izisekelo : olungi- 
leyo uyakutininal 

i INkosi isetempileni yayo engcwele : isi- 
hlalo se-Nkosi sobukumkani sisezulwini. 

5 Amehlo ayo ayagqala : inkope zayo ziya- 
balinga onyana babantu. 

6 INkosi iyamlinga olungileyo : kodwa iya- 
wutiya umpefumlo wokohlakeleyo uotanda 
ubudhlwengu. 

7 Iyakuiiisa pezu kwabakohlakeleyo imigibe, 
nomlilo, nesufure, noqwitela oloyikekayo : esi 
siyakuba sisabelwa sabo sokusela, 

8 Ngokuba i-Nkosi elungileyo itand' ubulu- 
ngisa : ubuso bayo bukangela olungileyo. 

385 g UMHLA 2.] ICULO XII. XIII. UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XII. 

NCEDA, Nkosi, abalungileyo bayapela : abe- 
nyaniso bayancipeka pakati kwonyana ba- 
bantu. 

2 Bayateta okungendawo bonke nabamc- 
lwane babo : bayateta ngemilomo yenkohliso 
nangenkliziyo mbini. 

3 INkosi iyakutshabalalisa yonke imilomo 
yenkohliso : nolwinii oluteta ngeratshi. 

4 Abate, Siyakweyisa ngolwimi lwetu : u- 
mlomo wetu ungowetu nje, ngubanina oyi- 
nkosi pezu kwetu 1 

5 Ngenxa yokubandezelwa kwolihlwempu : 
nangenxa yokugula kwosweleyo, 

6 Ndiyakuviika, itsho i-Nkosi : ndimlondo- 
loze kwabamtiyayo. 

7 Amazwi e-Nkosi ngamazwi angcwele : anje- 
ngesilivere elmgiweyo esinyibilikisweni so 
mhlaba, necokisiweyo kasixenxe. 

8 Uyakubagcina wen a, Nkosi : uyakubalo- 
ndoloza kwesisizukulwana kude kube nguna- 
pakade. 

9 Abakohlakeleyo bayahamba ngamacala 
onke : bakupakanyiswa abanobungcwangu pe- 
zu kwabanye. 

ICULO XIII. 

1T70HLALA undilibele kude kube ninina, 
? ! Nkosi, kwoda kube ngunapakade na : 
wondifihlela ubuso bako kude kube ninina ? 
386 ICTLO XIV. [UMHLA 2. 

2 Kwoda kuba ninina ndicebana nompefu- 
mlo warn, ndinosizi enkliziyweni yam imihla 
ngemihla : kwoda kube ninina zindoyisa 
intshaba zam ■] 

3 Kangela, undipulapule, Xkosi Tixo warn : 
kanyisa amehlo am, hleze ndilale ubutongo 
bokufa. 

4 Hleze luti utsliaba lwam, Xdimeyisile : 
baze abandikatazayo bavuyiswe ndakuwa. 

5 Kodwa nditembele elufefeni lwako : ne- 
nkliziyo yam iyavuyiswa lusindiso lwako. 

6 Ndoculela e-Xkosini : ngokuba ibindipete 
ngobubele. 

ICULO XIV. 

ISIDENGE site enkliziyweni yaso : Akuko 
Tixo. 

2 Bonakele, benze okucapukisayo : akuko 
owenz' okulungileyo, namnye. 

3 IXkosi yabakangela onyana babantu ise- 
zulwini : ukubona ukuba kuk' oqondayo na, 
nomfunayo u-Tixo. 

4 Bapambukile bonke, bayacapukisa bonke : 
akuk' owenz' okulungileyo, namnye. 

5 Bonke abenzi benkohlakalo abanakwazi 
na : besidhla abantu bam, njengokungati ba- 
dhl' isonka, bengabizeli e-Xkosini 1 

6 Bebesoyika ngokwoyika kon' apo : ngokuba 
u-Tixo esesizukulwaneni sabalungileyo. 

7 Nilidelile icebo lehlwempu : ngokuba i- 
Nkosi iyinqaba yalo. 

8 Alwaba lwaseluyelile e-Ziyone usindiso 
lwo-Siraveli I nxa i-Xkosi iyakubuvisa ukuti- 

387 s 2 T7MHLA 3.] ICl/LO XV. XVI. 

njwa kwabantu bayo : uyakuvuya u-Yakobi, 
agcobe u-Sirayeli. UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XV. 

N"KOSI, ngubanina oyakuhlala ententeni ya- 
ko : nasentabeni yobungcwele bako ? 

2 Ohauibayo ngokulungileyo : nowenza 
ngobulungisa, notetayo inyaniso ngenkliziyo 
yake. 

3 Ongahlebiyo ngolwimi lwake, nongenzi 
okubi kumlingane wake : nongamtyoli ume- 
hvane wake. 

4 Okohlakeleyo uba nokudelwa emehlweni 
ake : kuloko ebadumisa abayoyikayo i-Nkosi. 

5 Oti akufunga, angaguquki : nokuba uya- 
zona ngokwake. 

6 Ongayiboleki imali yake ngokudhl' aba- 
ntu : angawamkeli nomvuzo ngakuye ongena- 
tyala. 

7 Owenz' ezizinto : akayikuz' ashukunyiswe. 

ICULO xvi. 

"VTDILONDOLOZE, Tixo : ngokuba ndite- 
JlI mbele kuwe. 

2 Mpefumlo warn, tite e-Nkosini : Ungu- 
Tixo warn, ukulunga kwam aknfikeleli kuwe. 

3 Kodwa kuyankelela kubangcwele abase- 
mlilabeni : nakubadumileyo, ekukubo konke 
ukunyamekela kwam. 

4 Ziyakwandiswa inkatazo zabo : abafuna 
otixo bambi. 

'3SS ICULO XVII. [UMHLA 3, 

5 Iminikelo yabo yegazi andiyikuyenza : 
narnagania abo andiyikuwamkela emlonyeni 
warn. 

6 IXkosi isisabelo selifa lam, nesendebe 
yam : uyakundigcinela isabelwa sam. 

7 Intambo zokulinganisa zindiwele ezinda- 
weni ezilungileyo : lalihle nelifa lam. 

8 Ndoyidumisa i-Nkosi endinika icebo : ne- 
zintso zam ziyandiqondisa ngamaxesha asebu- 
suku. 

9 INkosi ndililala ndiyimisile pambi kwo- 
buso bam. : ingasekunene kwami nje, andisayi- 
kushukunyiswa. 

10 Ngako oko inkliziyo yam yavuya, nobu- 
ngcwalisa bam buyagcoba : nenyama yam iya- 
kulala ngetemba. 

11 Ngokuba ungayikuwushiya umpefumlo 
warn enklalweni yabafileyo : ungavumi nokuba 
Oyingcwele wako eve ukubola. 

12 Uyakundazisa indhlela yobomi ; ukuza- 
liseka kwovuyo knsebusweni bako : nezigcobo 
ezingunapakade ziugasekunene kwako. 

ICULO XVII. 

PULAPULA inyaniso, Nkosi, ukuve ukume- 
meza kwam : wunikele indhlebe umta- 
ndazo warn, ongapumiyo emlonyeni wenko- 
hliso. 

2 IJmgwebo warn mavrupume kuwe : amehlo 
ako makabone okulungileyo. 

3 Undilingile inkliziyo yam, undifunile ebu- 
snku ; undilingile, akuyikufumana nto : ndi- 
ziqinisile ukuba umlomo warn awuyikugqita. 

389 UMHLA 3.] ICULO XVII. 

4 Ngenxa yemisebenzi yabantu ndizigcinile 
ezindhleleni zobudhlwengu : ngalo ilizwi lo 
mlomo wako. 

5 Kugcine ukuhamba kwam ezindhleleni 
zako : zize inyawo zam zingatyibiliki. 

6 Ndibizele kuwe, Tixo, ngoknba uyaku- 
ndiva : yitobele kum indhlebe yako, upulapule 
iziteto zam. 

7 Zububonakalise ububele bako obunguma- 
ngaliso, wena obasindisayo abatembela kuwe : 
nobahlangulayo kwabavnkelene nesandhla sa- 
ko sokunene. 

8 Ndigcine njengokozo lweliso : ndifihle 
pantsi kwesitunzi samapiko ako, 

9 Kubo abakoblakeleyo abandikatazayo : 
nakuzo intshaba zompefumlo warn ezindirau- 
layo. 

10 Bavingcelwe kukutyeba kwabo : nomlo- 
mo wabo utet ? iratslii. 

11 Basiraule ekuhambeni kwetu : amebic 
abo bawabekisele emhlabeni ; 

12 Njengonyama engxamel 5 ukuqwenga : 
nanjengetole lengonyama lihleli ezindaweni 
ezisiteleyo. 

13 Vuka, Nkosi, umdanise, umwise pantsi : 
wusindise umpefumlo warn kokohlakeieyo, 
olirele lako ; 

14 Kubo abantu abasisandhla sako, Nkosi, 
kubo abantu bomhlaba : abalifa lisekudhliwe- 
ni kwobubomi, nabasisu usihlutisayo nge- 
ndyebo yako efihlakeleyo. 

15 Banabantwana ngentando yabo : isisalela 
selifa labo basishiyela intsana zabo. 

16 Kodwa mina ndiyakububona ubuso bako 
390 ICULO XVIII. [UMHLA 3. 

ebulungiseni : nditi ndakuvuka ngonifaneki- 
selo wako, ndikolwe nguwo. UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XVIII. 

Y^IYAKUKUTAXDA, Nkosi, mandhla am: 
j3 i-Nkosi ililiwa lam, nenqaba yam : u-Msi- 
ndisi warn, u-Tixo warn, naraandhla am, endi- 
yakutemba yena, ikaka lam, nopondo lwenku- 
luleko yam, nenqaba yam epakamileyo. 

2 Xdiyakubizela e-Nkosini, efanel' ukudu- 
nyiswa : ndize ndisinde ezintshabeni zam. 

3 Inklungu zokufa zandingqonga : nemisi- 
nga yabakoklakeleyo zandoyikisa. 

4 Intsizi zengcwaba zandiraula : nemigibe 
yokufa yanditintela. 

5 ISdati ebunzimeni bam ndabizela e-Nko- 
sini : ndamemeza ku-Tixo warn. 

6 "Waliva ilizwi lam etempileni yake : noku- 
memeza kwam kweza ebusTveni bake, kwase- 
zindhlebeni zake. 

*7 "Waza nmhlaba wazamazama, wangca- 
ngcazela : izisekelo zentaba zashukuma, zaza- 
nyazanyiswa, ngokuba ebequmbile. 

8 Kwanyuka umsi ezirnpumlweni zake : no- 
mlilo odhlayo emlonyeni wake, kwada kwa- 
tshiswa namalahle nguwo. 

9 YTawagoba amazulu, wehla : kwamnyama 
pantsi kwenyawo zake. 

10 Wakwela pezu kwekerubime, wapapaze- 
la : wapapazela ngamapiko omoya. 

391 TJMHLA 3.] ICULO XVIII. 

11 Ubumnyama buyimfihlakalo yake : isi- 
hlalo sake sazinzulu ezimnyama, nainafu abu- 
ngqingwa asesibakabakeni. 

12 Ngobungcwalisa bobuso bake kwadhlula 
amafu ake : izicoto, namalahle omlilo. 

13 INkosi yaduduma ezulwini, Opezu 
konke wakupa ilizwi lake : izicoto, namala- 
hle omlilo. 

14 Wakupa intolo zake, wabacita : watuma 
nemibane, wabatsliabalalisa. 

15 Kwandul' ukubonakala imitombo yama- 
nzi, zabonakala nezisekelo zomhlaba, ngokwo- 
hlwaya kwako, Nkosi : ngokuquta kwomoya 
wempumlo zako. 

16 Wanditumela pezulu, wanditabata : wa- 
ndikupa emanzini amakulu. 

17 Wandisindisa elutshabeni lwam oluna- 
mandhla, nakubo abandizondayo : ngokuba 
bayandeyisa ngamandhla. 

18 Banditintela ngemini yengozi yam : koko 
i -Nkosi ibingumxasi warn. 

19 Yandisa endaweni ebanzi : yandikulula, 
ngokuba ibikolwa ndim. 

20 INkosi indivuzile ngokufanelwe bubu- 
lungisa bam : yandibuyekezela ngokufanelw© 
bubumhlope bezandhla zam. 

21 Ngokuba ndizigcinile indhlela ye-Nkosi : 
ndingamshiyanga u-Tixo warn, njengokohla- 
keleyo. 

22 Ngokuba yonke imiteto yake ipambi 
kwam : ndingazilahlanga iziyalelo zake 
kum. 

23 Bendilungile pambi kwake : ndayilahla 
inkohlakalo yam. 

392 ICULO XYTII. [UMHLA 3. 

2-1 Ngako oko i-Xkosi iyakundivuza ngo 
kufanelwe bubulungisa bam : nangokufanelwe 
bubumhlope bezandhla zam pamb'i kwayo. 

25 Uyakuba nobubele konobubele : wenze 
ngokulungileyo kolungileyo. 

26 Uyakuba nobungcwele konobungcwele : 
ube gwenxa konobugwenxa. 

27 Xgokuba uyakubakulula abantu abase- 
mbandezehveni : uwatobe amehlo abanera- 
tshi. 

28 Uyakusilumeza isibane sam : i-Xkosi 
engu-Tixo warn iyakubukanyisa ubumnyama 
bain. 

29 Xgokuba ngawe ndityobozile emkosini : 
ngaye u-Tixo warn ndilutsibile nodonga. 

30 Indhlela ka-Tixo ikolisekile : ilizwi le- 
Xkosi lieocekile; ulikaka kubo bonke abate- 
mbela kuye. 

31 Xgokuba ngubanina ongu-Tixo ngapa- 
ndhle kwe-Xkosi yetu : ngubanina oyinqaba 
ngapandhle kwo-Tixo wetu 1 

32 Ngu-Tixo ondibinqayo ngainandhla : no- 
lungisayo indhlela yam. 

33 Uyazenza inyawo zam zibe njengezama- 
badi : uyandibeka endaweni epakamileyo. 

34 Izandhla zam uyazifundisa ukulwa : zide 
ingalo zam zisapule nesapeta sentsimbi. 

35 Undipile ikaka lenkululo yako : isandhla 
sako sokunene sindipakamisile, nobubele ba- 
ko bundenze mkulu. 

36 Uzenze banzi indawo zam zokunyatela : 
zaza azatyibilika inyawo zam. 

37 Xdaziputuma intshaba zam, ndazifuma- 
na : andabuya, zada zatshatyalaliswa. 

393 R q UMHLA 3. ] ICULO XVIII. 

38 Ndizihlabile, zada zakohlwa ukuvuka : 
zawa pantsi kwenyawo zam. 

39 Ngokuba undibinqile ngamandhla eku- 
lweni : ubeyisile abebevukelene nam. 

40 Wandinika umhlana wentsliaba zam : 
ndize ndibatshabalalise abanditiyayo. 

41 Bakala knngek' osindisayo : kwase-Nko- 
sini, ingabapendulanga. 

42 Ndaza ndabati sa, njengotuli emoyeni : 
ndabalahla njengenkunkuma ezitrateni. 

43 Undisindisile ekuqingeni kwabantu : 
undimisile ndibe yinkloko yezizwe, 

44 Ndiyakukonzwa sisizwe : endingasaza- 
nga. 

45 Bayakuti, bakundiva, bandilulamele : 
abangabasemzini bayakundikohlisa. 

46 Abasemzini bayakwonakala : boyike enda- 
weni yabo yokuzimela. 

47 INkosi ihleli, mayibongwe inqaba yam : 
makadunyiswe u-Tixo olusindiso lwam. 

48 Ngu-Tixo ondenzeF impindezelo : nonde- 
yiselayo abantu pantsi kwam. 

49 Ungondisindisayo ezintshabeni zam, no- 
ndipakamisayo ngapezukwabavukelananam : 
undisindise kokohlakeleyo. 

50 Ngako ndobulela kuwe, Nkosi, pakati 
kwezizwe : ndibonge igama lako. 

5 1 Ukumkani wake uyamtamsanqelisa : enze 
ngofefe ku-Davide umtanjiswa wake, nakwi- 
nzalo yake kude kube ngunapakade. 394 ICULO XIX. [UMHLA 4. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XIX. 

AMAZULU ayashumayela ubungcwalisa bu- 
ka-Tixo : nesibakabaka siyabonakalisa 
umsebenzi wezandhla zake. 

2 Imini iyashuniayela kwimini : nobusuka 
buyazisa ukwazi kubusuku. 

3 Kungeko nteto, kungeko mazwi : ilizwi 
lazo lelingenakuvakala. 

4 Ilizwi lazo lipuniele knwo wonke umhla- 
ba : neziteto zazo ekupeleni kwelizwe. 

5 Kuzo umisele intente yelauga : elinjengo- 
niyeni epuma esililini sake ; livuya njengeroti 
ukukaulezela indhlela yalo. 

6 Ukupunia kwalo, livela ekupeleni kwezu- 
lu, ukuzekelela kwalo kungasezincanieni zalo : 
kungeko nto efihlakeleyo ekubaleleni kwalo. 

7 Umteto we-Nkosi ukolisekile, uguqula 
umpefumlo : isingqino se-Nkosi siqinisekile, 
silunikisa izidenge. 

8 Iziyalo ze-Nkosi zilungile, zivuyisa inkli- 
ziyo : izigwebo ze-Nkosi zinyanisekile, zika- 
nyisa amehlo. 

9 Ulwoyiko hve-Nkosi lumlilope, lunguna- 
pakade : izigwebo ze-Nkosi zinyanisekile, zi- 
lungile kanye. 

10 Zinokunqweneleka pezu kwegolide, ewe 
napezu kwobuninzi begolide ecikizekileyo : zi- 
nokuyola pezu kwobusi napezu kwencinde 
yobusi. 

11 Isicaka sako siyaziswa zizo : ekuziba- 
mbeni zona kuko umvuzo omkulu, 

395 UMHLA 4.] ICULO XX. 

12 Ngubanina ongaqonda iziposo zake : zu- 
ndihlambulule nakwezifihlakeleyo. 

13 Sinqande isicaka sako kwezeratshi, mazi- 
iigabi nabukosi pezu kwam : kukona ndiya- 
kuba ndilungile, ndibe msulwa kwisigqifco 
esikulu. 

14 Iziteto zomlomo warn, nezicingo zenkli- 
ziyo yam : mazitandeke ebusweni bako, 

15 Wena, Nkosi yam : mandhla am, mku- 
luli warn. 

icuLo xx. 

YANGA i-Nkosi ingakuva ngemini yemba- 
ndezelo : langa Igama lo-Tixo ka-Yakobi 
1 ingakulondoloza. 

2 Akutumele uncedo luvela endaweni 
engcwele : akwomeleze ngamandhla avela e- 
Ziyone ; 

3 Ayikumbule yonke iminikelo yako : ala- 
mkele nedini lako ; 

4 Akunike ngokwenkliziyo yako : alizalise- 
kise lonke icebo lako. 

5 Siyakuvuya ngalo Tisindiswa lwako, siqa- 
yise ngegama lo-Tixo wetu : i-Nkosi maikwe- 
nzele zonke izicelo zako. 

6 Kuloko ndiyazi ukuba i-Nkosi iyamsindisa 
u-Mtanjiswa wayo, iyakumva ezulwini lo- 
bungcwele bayo : ngamandhla osindiso esa- 
ndhla sayo sokunene. 

7 Abanye batemba inqwelo zokuhva, aba- 
nye batemba amahashe : kodwa tina soliku- 
mbnla Igama le-Nkosi u-Tixo wetu. 

8 Batotyiwe, bawile : kodwa tina sipakami- 
le, simi. 

396 ICULO XXI. [UMHLA 4. 

9 Sindisa, Nkosi : ukunikani makasive mhla- 
na sibizayo. 

ICULO XXI. 

TTKUMKANI uyakuvuya ngamandhla ako, 
J Nkosi : uyakugcoba kakulu ngalo usindi- 
swa Iwako. 

2 Umpile okukanukwa yinkliziyo yake : izi- 
celo zomlomo wake akuzibandezanga. 

3 Ngokuba nyamhambisa ngendyebo zohu- 
bele : ubeke isitsaba segoiide ecocekileyo pezu 
kwenkloko yake. 

4 Ebecela ubomi kuwe, wamnika ke : kwa 
ubude bemihla kude kube ngunapakade. 

5 Ubungcwalisa bake bukulu ngalo usindi- 
swa Iwako : ubekile ubukuhi nodumo pezii 
kwake. 

6 Umpile amatanisanqa angapeliyo : v/a- 
mvuyisa kakulu ngobuso bako. 

7 Ngokuba ukumkani uternbele e-Nkosini : 
ati ngofefe lw-Opezu konke angez' ashukunyi- 
swe. 

8 Zonke intshaba zako ziyakusifumana isa- 
ndhla sako : nesokunene sako sobafumana 
abakutiyayo. 

9 Uyakubenza babe njengeziko ngexesba le- 
ngqumbo yako : i-Nkosi iyakubaginya ngomsi- 
ndo wayo, nomlilo uyakubadhla. 

10 Isixakato sabo uyakusitshabalalisa emhla- 
beni : nenzalo yabo pakati kwonyana baba- 
ntu. 

1 1 Ngokuba bebefun' ukwenza ngobubi nga- 
kuwe : baqinga iqinga elikohlakeleyo, bako- 
hliwe ukulenza. 

397 UMHLA 4.] ICULO XXII. 

12 Xgako oko uyakubamisa babe yinto yo- 
kucanwa : wakulungisa intolo zako ngakubo. 

13 Maupakanyiswe, Nkosi, ngamandhla 
ako : size sicule siwaduniise amandhla ako. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XXII. 

TIXO wani, Tixo warn, uudiskiyele nina : 
ukude kangaka elusindisweni lwam, nase- 
mazwini okukala kwam 1 

2 Tixo warn, ndiyabiza emini, ungapulapuli : 
nasebusuku andinakuti cwaka. 

3 Kodwa uhleli uyingcwele : Wena ludu- 
miso lwakwa-Sirayeli. 

4 Obawo betu batembela kuwe : batemba, 
wabakulula ke. 

5 Babizela kuwe, basinda ke : batembela 
kuwe, abadauiswa ke. 

6 Kuloko mina ndingumsundu, andinguye 
umntu : ndisisidelwa sabantu, nomlahlwa eba 
ntwini. 

7 Bonke abandibonayo bayandilileka : ba* 
yandiugnongiiozela, bahlunguzele iukloko,. 
besiti, 

8 Ebetembele e-Nkosini, ukuba iyakumsi- 
ndisa : maimsindise, ekolwa yiyo nje. 

9 Nguwe owandikupayo esizalweni : wabu- 
litemba lam oko bendisemabeleni kama. 

10 Bendilalilelwe kuwe kwasekuzalweni 
kwam : ungu-Tixo warn kwasesiswini sikama. 

11 Zungabi kuke kum, ngokuba imbaude- 
zelo sezikufupi : kungeko oncedayo. 

12 Inkunzi ezininzi zindiraule : ezinama- 
ndhla zase-Basliane zindivingcele. 

398 ICULO XXIT. [UMHLA 4. 

13 Zandikamela ngemilomo yazo : njenge- 
agonyama ekonyayo neqwengayo. 

14 Ndipalele njengamanzi, amatambo am 
onke arnnekile : inkliziyo yam injengomtwe- 
beba, ukunyibilika kwayo pakati kwombilini 
warn. 

15 Ukwomelela kwam kwomile njengomce- 
pe : nolwimi lwam lunamatele emihlatini yam, 
unditobele elutulini lwokufa. 

16 Ngokuba izinja zmdiraiile : inklanganiso 
yabakohlakeleyo indivingcele. 

17 Bazihlabile izandhla zam nenya^vo zarn ; 
ndingawabala onke amatambo am : bayandi- 
kangela, bendijonga. 

18 Bayabelana ngezivato zam : nengubo yam 
bayenzela amaqashiso. 

19 Kodwa zimgabi kude knm, Nkosi : 
Mandhla am, kauleza uze kmidisiza. 

20 Wusindise umpefumlo warn ereleni : 
nomtandwa warn eroandhleni enja. 

21 Ndisindise emlonyeni wengonyama : 
undisindise ezimpondweni zemikombe. 

22 Ndoza ndilismimayele igama lako kuba- 
zalwane bam : ndikubonge pakati kwenkla- 
nganiso. 

23 Nina eniyoyikayo i-Nkosi, yibongeni : 
yidumiseni nonke nina nzalo ka- Yak obi, niyo- 
yike nonke nina nzalo ka-Sirayeli. 

24 ISTgokuba ingabudelanga ubiihhvempri be- 
hlwempn : ingabunhlanga ubuso bayo kulo ; 
yati, lakulilela kuyo, yaliva. 

25 Ndiyaknkudumisa enklanganis^vem e- 
nkulu : ndowazalisa amadin^a *m ebusweni 
babamoyikayo. 

399 UMHLA 4.] ICULO XXIII. 

26 Abalulamileyo bayakudhla, bahlute 
abayifunayo bayakuyibonga i-Nkosi ; inkli- 
ziyo yenu iyakuhlala kude kube ngunapa- 
kade. 

27 Zonke incam zomhlaba ziyakukumbula 
zibuyele e-Nkosini : zonke inklanga zezizwe 
zobedesha pambi kwako. 

28 Ngokuba ubukumkani bubobe-Nkosi : 
yiyo engumpati wezizwe. 

29 Zonke izityebi zomhlaba : ziyakutya, zi- 
bedeshe. 

30 Bonke abehlela elutulini boguqa pambi 
kwake : akuko ongapilis' nmpefumlo wake. 

31 Kwobako inzalo emkonzayo : iyakuba si- 
si zukulwana se-Nkosi. 

32 Boza bashumayele nbulungisa bake 
ebantwini abazakuzalwa, ukuba ukwenzile oku. 

ICULO XXIII, 

INKOSI ingumalusi warn : andiyikuswela 
luto. 

2 Iyandilalisa emariweni aluhlaza : indika- 
pele emanzini okwonwaba. 

3 Iyawulungisa umpefumlo warn : indiko- 
kele ezindhleleni zobulungisa ngenxa yegama 
layo. 

4 Nakuba ndihamba emfuleni wesitunzi so- 
kufa, andiyikwoyika bubi : ngokuba unam 
weria ; intonga yako nonsimelelo wako ziya 
ndonwabisa. 

5 Uyandilungisela itafile ebusweni bentsha- 
ba zam : uyayitambisa ngeoli inkloko yam, 
iiidebe yam iyapalala. 

6 Ngokwenyaniso ububele bako nofefe lwa- 

400 ICTJLO XXIV. [UMHLA 5. 

ko ziyakundilandela iniihla yonke yokudhla 
kwani ubomi : ndandiyakulilala endhlwini ye- 
Nkosi kude kube ngunapakade. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XXIV. 

UMHLABA ungowe-Nkosi, nako konke oku- 
kuwo : kwa nelizwe, nabahleli kulo. 

2 Ngokuba iwusekele pezu kwelwandhle : 
yawuqinisela pezu kwemilambo. 

3 Ngubanina oyakunyukela entabeni jre- 
Nkosi : ngubanina oyakuma endaweni yobu- 
ngcwele bayo 1 

4 Ozandhla zimhlope, nonkliziyo ingcwele : 
ongawupakamiselanga umpefumlo wake ko- 
kungendawo, nongafunganga ngenkohliso. 

5 Uyakulamkela itamsanqa e-Nkosini : no- 
bulungisa ku-Tixo wosindiso lwake. 

6 Esi sisizukulwana sabamfunayo : sabafuna 
ubuso bako, Tixo ka-Yakobi. 

7 Pakamisani inkloko zenu, nina masango, 
nipakanyiswe, nina zingcango ezingunapaka- 
ie : aze angene Ukumkani wobuiigcwalisa. 

8 Ngubanina loKumkani wobuiigcwalisa : 
yi-Nkosi enamandbla nobukulu, yi-Nkosi 
enamandhla emfazweni. 

9 Pakamisani inkloko zenu, nina masango, 
nipakanyiswe, nina zingcango ezingunapaka- 
de : aze angene Ukumkani wobungcwalisa. 

10 Ngubanina loKumkani wobuiigcwalisa : 
yi-Nkosi yezihlwele, yiyo engu-Kumkani wo- 
buiigcwalisa. 

401 UMHLA 5.] ICULO XXV. 

1CULO XXV. 

VTDIYAWUPAKAMISELA kuwe, Nkosi, 
±\ umpefumlo Yv 7 am ; Tixo warn, nditembele 
kuwe : rnandingadaniswa, intshaba zam ma- 
zingavuyi pezu kwam. 

2 Makungabiko odaniswayo kwabakangela 
kuwe : makudaniswe abagqit' umteto kunge- 
ko tuba. 

3 Nkosi, ndazise iudhlela zako : undifundise 
arnasiko ako. 

4 Ndikokele enyanisweni yako, undifundi- 
se : ngokuba ungu-Tixo wosindiso Iwam, ndi- 
kangele kuwe iiuini yonke. 

5 Zikumbule, Nkosi, izibele zako nofefe 
Iwako : ngokuba kukade zikoyo. 

6 Zungazikumbuli izono zobutsha bam, ne- 
zigqito zam : ndikumbule ngofefe lwako, na- 
ngenxa yobubele bako, Nkosi. 

7 INkosi inobubele, inobulungisa : ngako 
oko iyakubafundisa aboni endhleleni. 

8 Iyakubakokela abalulamileyo ekugwe- 
tyweni : ibafundise abalulamileyo indhlela 
zayo. 

9 Zonke indhlela ze-Nkosi zibububele ziyi- 
nyaniso : kubo ababamb' ucebano Iwayo ne- 
zingqinelo zayo. 

10 Yixolele inkohlakalo yam, Nkosi : nge- 
nxa yegamalako, ngokuba inkulu. 

11 Oyena oyoyikayo i-Nkosi nguwupina : 
iyakumfundisa endhleleni ayiqashayo. 

12 Umpefumlo wake uyakuhlala ngoxolo : 
nomhlaba uyakuba lilifa lenzaloyake. 

1 3 Icebo elifihlakeleyo le-Nkosi linabo aba- 
yoyikayo : yaiyakubazisa ucebano lwayo. 

402 ICULO XXVI. [UMHLA 5. 

14 Amehlo am ahlal' ekangela e-Nkosini : 
ngokuba iyakuzikulula inyawo zam eluta- 
njeni. 

15 Kangela kum, ube nofefe pezu kwam : 
ngokuba ndindedwa ndilililwempu. 

16 Inklungu zenkliziyo yam zandisiwe : 
ndikupe ezimbandezelweni zam. 

17 Bubone ubunzima bam nosizi lwam : 
uzixolele zonke izono zam. 

18 Zigqale intshaba zam, ukuba ninzi kwa- 
zo : ziyanditiya ngokutiya kwobudhlwengu. 

19 Wugeine umpefumlo warn undikulule : 
mandingadaniswa, ngokuba nditembele kuwe. 

20 Mandigcinwe bubulungisa nayinyaniso : 
ngokuba ndikangele kuwe. 

21 Tixo, zumkulule u-Sirayeli : kuzo zonke 
imbandezelo zake. 

ICULO XXVI. 

YTDIGWEBELE Nkosi, ngokuba ndihambi- 
JLl le enyanisweni yam : benditembele e-Nko- 
sini, ngako oko andiyikuwa. 

2 Ndilinge, Nkosi : uzicokise izintso zam 
nenkliziyo yam. 

3 Ngokuba ububele bako bupambi kwamehlo 
am : ndihambile enyanisweni yako. 

4 Andihlalanga nabangendawo : andiyiku- 
qelana nabakohlisi. 

5 Ndiyitiyile inklanganiso yabakohlakeleyo : 
andiyikuhlala nabangalungileyo. 

6 Ndiyakulilamba izandhla zam ngokunge- 
natyala : ndize ndiye elatareni yako, Nkosi; 

7 Ndize ndisbumayele ngelizwi lokubulela : 
ndiyixele yonke imimangaliso yako. 

403 UMHLA 5.] ICULO XXVII. 

8 Nkosi, ndiyitandile inklalo yendhlu yako 
nendawo yokuhlala yobungcwalisa bako. 

9 Ungawubuti umpefumlo warn ndawonye 
naboni : nobomi bam ndawonye nabantu be- 
gazi; 

10 Ekuko inkolilakalo ezandhleni zabo : ne- 
zokunene zabo zizele zizipo. 

11 Kodwa mina ndiyakuhamba ngokunge- 
natyala : ndisindise, ube nofefe kum. 

12 Unyawo lwam lumi endaweni elungi- 
leyo : ndiyakuyiduinisa i-Nkosi enklangani- 
sweni. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XXVII. 

I NKOSI ikukukanya kwam, nosindiso lwam ; 
ndiyakwoyika banina : i-Nkosi ingama- 
ndhla obomi bam \ ndiyakwoyikiswa nguba- 
nina'? 

2 Bate abangalungileyo, kwa ababandezeli 
bam nentshaba zam, bakuza kudhla inyama 
yam : bakubeka, bawa. 

3 Nakuba bendiyakuvingcelwa yimpi, inkii- 
ziyo yam ibingayikwoyika : nakuba bendiya- 
kusakelwa yimfazwe, bendiyakutembela 
kuye. 

4 Inye into endayicelayo e-Nkosini, endiyi- 
ngxameleyo : yeyokuba ndihlale endhlwini 
ye-Nkosi yonk' imihla yokudhla kwam ubo~ 
mi, ndize ndibubone ubuhle be -Nkosi, ndiye 
nasetempileni yayo. 

5 Ngokuba iyakundifihla esikuselweni sayo 
ngexesha lembandezelo : iyakundifihla ernfi- 

404 ictjlo xxnrr. [umhla 5. 

hlekweni y entente yayo ; indipakamise pezu 
kwolwalwa. 

6 Yaiyakupakamisa inkloko yam : pezu 
kwentshaba zam ezindiraulayo. 

7 Ndize ndinikele iminikelo yovuyo endhlwi- 
ni yayo : ndocula, ndicule amacnlo e-Nkosini. 

8 Pulapula, Nkosi, ndakubiza ngelizwilam : 
yiba nofefe pezu kwam, undipendule. 

9 Ute wakuti, Bufuneni ubuso bam : yati 
inkliziyo yam, ndobufuna ubuso bako, Nkosi. 

10 Zungandifihleli ubuso bako : zungasi- 
gxoti isicaka sako ngengqumbo yako. 

11 Ubungumncedi warn : zungandishiyi, 
ungandilahli, Tixo wosindiso lwam. 

12 Ndakulahlwa ngubawo nanguma : ndi- 
yakucolwa nguwe, Nkosi. 

1 3 Ndifundise indhlela yako, Nkosi : undiko- 
kele endhleleni ebonakalayo ngenxa yentsha- 
ba zam. 

14 Zungandinikeli ezintshabeni zam : ngo- 
kuba kuvukelene nam amangqina abuxoki, 
kwanabapefumla ubudhlwengu. 

15 Ngenditshabalele : ukuba bendingate- 
mbeli ukububona ubulungisa buka-Tixo e- 
mhlabeni wabahleliyo. 

16 Kangela e-Nkosini : ukalipe, yaiyakuyo- 
meleza inkliziyo yako ; ndite kangela e-Nko- 
sini. ICULO XXVIII. YTDIYAKUBIZELA kuwe, Nkosi, mandhla 
IM am : zungati cwaka kum ; hleze nditi wa- 
kuti cwaka, ndibe nj engabehlel' esihogweni. 
2 Lipulapule ilizwi lezikungo zam, ndaku- 
405 UMHLA 5.] ICULO XXIX. 

bizela kuwe : ndakupakamisa izandlila zam 
ngasendaweni yako engcwele. 

3 Zunganditshabalalisi ndawonye nabanga- 
lungileyo nabenzi benkohlakalo : abatetayo 
ngoxolo kubamelwane babo, kanti bububi 
obusenkliziyweni zabo. 

4 Benzele ngokufanelwe zizenzo zabo : na 
ngoknlungel' ububi bemikwa yabo. 

5 Banike okufanelwe ngumsebenzi weza- 
ndhla zabo : bapmdezele ngoko bafanelwe 
kuko. 

6 Ngenxa yokuba bengayiqondi ngenkliziyo 
yabo imisebenzi ye-Nkosi, nokusebenza kwe- 
zandhla zayo : iyakubacita, ingabaki. 

7 Maidunyiswe i-Nkosi : ngokuba ilivile 
ilizwi lezikimgo zam. 

8 INkosi ingamandhla am nekaka lam ; 
inkliziyo yam ibitembele kuyo, ndancedwa 
ke : ngako oko inkliziyo yam yavuya kakulu, 
ndandiyaknyidumisa ngeculo lam. 

9 INkosi ingamandhla am : ingamandhla 
osindiso o-Mtanjiswa wayo. 

10 Basinclise abantu bako, ulitamsanqelise 
ilifa lako : bapate ubapakamise kude kube 
ngunapakade. 

ICULO XXIX. 

NIKELANI e-Nkosini, nina bonyana boso- 
mandhla : nikelani e-Nkosini ubungcwa- 
lisa namandhla. 

2 Nikelani e-Nkosini ubnngcwalisa obufa- 
nelwe ligama layo : yikonzeni i-Nkosi ebuhle- 
ni bobungcwalisa. 
406 ICULO xxx. [tjmhla 6. 

3 Ilizwi le-Xkosi lipezu kwanianzi : bubu- 
ngcwalisa buka-Tixo obududumayo. 

•4 Ilizwi le-Xkosi lipezu kwamanzi amaninzi ; 
ilizwi le-Xkosi linamandhla : ilizwi le-Xkosi 
lizele b ubungcwalisa. 

5 Ilizwi le-Xkosi liyayapula irnitomboti ; i- 
Xkosi iyayapula irnitomboti yase-Lebanone. 

6 Iyazidnlobisa njengetole : kwa i-Lebanone 
ne-Siriyone njengetole lomkombe. 

7 Ilizwi le-Xkosi liyahlula amalangatye 
onililo ; ilizwi le-Xkosi liyayingcangcazelisa 
inklango : i-Xkosi iyayingcangcazelisa inkia- 
ngo yase-Kadeshe. 

8 Ilizwi le-Xkosi liyazenza inyamakazi ziza- 
le ; liyawahluba amahlati : etempileni yayo 
bonke bayateta ngoburigcwalisabayo. 

9 IXkosi ihleli pezu kwomsinga wamanzi : i- 
Xkosi ihleli ingnknmkani kude kube nguna- 
pakade. 

10 IXkosi iyakubanika abantu bayo ama- 
ndhla : i-Xkosi iyakubatamsanqelisa abantu 
bayo ngoxolo. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XXX. 

YTDIYAKUKUDUMISA, Xkosi, ngokuba 
±\ undipakamisile : ungazivuyisanga intsha- 
ba zam pezu kwam. 

2 Xkosi Tixo warn, bendililela kuwe : waza 
wandipilisa ke. 

3 Xkosi, upakamisile umpefunxlo warn 
engcwabeni : undigcinile ndihleli, ndize ndi- 
ngehleli esihogweni. 

407 TMHLA G.] ICULO XXXI. 

4 Culani e-Nkosini, nina bangcwele bayo 
uibulele nakukumbula ubungcwalisa bayo. 

5 Ngokuba ingqumbo yayo imfutshane nje- 
ngokupanyaza kweliso, nentando yayo ikuku- 
dhliwa kwobomi : kungabako ukulila ebusu- 
ku, kodwa kuza uvuyo kwakusa. 

6 Ndati ndakuba netamsanqa, Andiyikuza 
ndishukunyiswe : ute, Nkosi, ngobubele bako 
wayiqinisa intaba yam ngainandhla. 

7 Wabufihla ubuso bako : ndasendisotuswa 
ke. 

8 Bendibizele kuwe, Nkosi : ndasenzela e- 
Nkosini isikungo sam. 

9 Luncedo lwanina olusegazini lam : nda 
kweyela esihogweni ? 

10 Utuli luyakukudumisa na : lushumayele 
inyaniso yakona? 

1 1 Pulapula, Nkosi, ube nofefe kum : Nkosi 
yiba ngondincedayo. 

12 Ukuguqule ukulila kwam kube luvuyo 
undihlubule inklakanklaka yam, wandivatisa 
ngovuyo. 

13 Woza umpefumlo warn ukudumise, 
ungati cwaka : Nkosi Tixo warn, ndiyakuku- 
bulela kude kube ngunapakade. 

ICULO XXXI. 

NKOSI, nditembele kuwe, mandingezi ndida- 
niswe : ndisindise ngenxa yobulungisa bako. 

2 Yitobele kum indhlebe yako : undikulule 
kamsinya. 

3 Yiba lulwalwa Iwam olunamandhla : ne- 
nqaba yam yokundisindisa. 

4 Ngokuba uyinqaba yam uehlati lam 

408 iculo xxxi. [umhla 6. 

zutl ngoko ngenxa yegania lako undikape 
undikokele. 

5 Ndikupe elutanjeni abandifiklele lona nga- 
sese : ngokuba imgarnandhla am wena. 

6 Umoya warn ndiyawubekela esandhleni 
sako : undisindisile, Nkosi Tixo wenyaniso. 

7 Ndiyabatiya abatand' ubiixoki obungeii 
wo : koko nditembele e-Xkosini. 

8 Xdiyakuruya ndigcobe elufefeni lwako : 
ngokuba ububonile ubiuizirna bam, ws 
umpefumlo warn ezimbandezelweni 

9 Akundivingcelanga esandhleni sotsh. 
uzimisile inyawo zam endaweni ebanzi. 

10 Yiba nofefe kum. Nkosi, ngokuba n 
kekile : iliso lam lonakele lusizi, kwa n : i 
fumlo warn nomzimba warn. 

11 Ngokuba ubomi bam balupele huiz: , 
neminyaka yam kukugula 

12 Amandlila a yapeia ngenxa yenkohlak 
yam : amatambo am ayonakala. 

13 Xdibe ndisisidehva sentshaba zam i 
kulu kwabamelwane bam : ndasi 

bo bandaziyo ; nabo abebendibona pai 
b a sab a kum. 

14 Ndilityelwe enkliziyweni njenj 
ndinj engesitya esonakeleyo. 

15 Ngokuba ndikuvile ukohleba kwai 
nzi : ukwoyika bekungamacala on-:-: 
bana ngam, baqinge ukundihluta ubomi 

16 Kodwa benditembele kuwe 3 Nk 
ti. Ungu-Tixo warn wena. 

17 Ixesha lam lisesandhleni sako : ndik I ": 
esandhleni sentshaba zam, nakul : 

ogayo. 
~ l 409 t UMHLA 6.] ICULO XXXII. 

18 Bukanyise ubuso bako pezu kwesicaka 
sako : ndisindise ngenxa yofefe lwako. 

19 Mandingadaniswa, Nkosi, ngokuba ndi- 
bizele kuwe : makudaniswe abangalungileyo, 
mabati tu engcwabeni bona, 

20 Mayivingcwe imilomo exokayo : eteta 
ububi ngakubo abalungileyo ngeratslii nango- 
kudela. 

21 Hayiukuba bukulu kwobubele bako obu- 
bubekeleyo abakwoyikayo : nobubenzeleyo abo 
batembela kuwe ebusweni bony ana babantu ! 

22 Uyakubafihla kulo iratshi labantu enda- 
weni enqabileyo yasebusweni bako : uyakuba- 
gcina kuzo inkani zolwimi esikuselweni esi- 
nqabileyo. 

23 Maidunyiswe i-Nkosi : ngokuba indiboni- 
sile ufefe lwayo olimgumangaliso emzini oyi- 
nqaba. 

24: Ngokuba bendite ngobungxamo bam : 
ndinqanyulwe emehlweni ako. 

25 Kodwa waliva ilizwi lokubiza kwam : 
ndakulilela kuwe. 

26 Yitandeni i-Nkosi, nonke nina bangcwele 
bayo : ngokuba i-Nkosi ibagcina abenyaniso, 
ibapindezele ngokubafaneleyo abaneratshi. 

21 Nyamezelani, yaiyakuzomeleza inkliziyo 
zenu : nonke nina enitembela e-Nkosini. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XXXII. 

UNETAMSANQA unintu onkolilakalo ixo- 
lelweyo : nosono sicinyiweyo. 
2 Unetamsanqa lowomntu eti i-Nkosi inga- 
410 ICULO XXXIII. [UMHLA 6. 

mbaleli irtkolilakalo : nomoya ongenayo inko- 
hliso. 

3 Kute ndakuti cwaka : amatambo am ona- 
kala ngokukala kwam imini yonke. 

4 Ngokuba isandhla sako sinzima pezu 
kwain emini nasebusuku : ukunyakama kwam 
kwaguquka kwakukwoma kwehlobo. 

5 Ndisivumile kuwe isono sam : nenkohla- 
kalo yam andiyifihlanga. 

6 Ndite ndiyakuzixela iziposo zam e-Nkosini : 
waza wayixolela inkolilakalo yezono zam. 

7 Ngenxa yoku bokutandaza abalungileyo 
ngexesha ungafunyanwa ngalo : ngenyaniso 
imisingakazi yamanzi ayiyikusondela kubo. 

8 Uyindawo yam yokuzimela, uyakundikupa 
ekuxakekeni : uyakundingqonga ngamaculo 
enkululo. 

9 Ndokiifundisa ndikwazise indhlela oyaku- 
hamba ngayo : ndokukokela ngeliso lam. 

10 Maningabi njengehashe nanjengondhle- 
bende, ezingenangqondo : emilomo ifanel' uku- 
banjwa ngentsimbi nangomkala, hleze ziso- 
ndele kuwe. 

I 11 Kuyakubako inklungu ezininzi kokohla- 
f keleyo : kodwa otembeF e-Nkosini, uyakupa- 
hlwa bububele yena. 
12 Vuyani e-Nkosini nigcobe, nina balungi- 
i leyo : nidanduluke ngovuyo, nonke nina eni- 
I nenkliziyo elungileyo. 

iculo xxxni. 

T^UYELELANI e-Nkosini, nina balungileyo : 
T ngokuba udumiso lubafanel' abalmigileyo. 
411 t2 umhla6.] iculo xxxur. 

2 Yibongeni i-Nkosi ngohadi : nangogwali 
ontambo zilishumi. 

3 Yivumeleni iculo elitsha : betani ngobu- 
ncibi ngenklokoma enkulu. 

4 Ngokuba ilizwi le-Nkosi lilungile : zouke 
izenzo zayo zezenyaniso. 

5 Iyatanda ubulungisa nomgwebo : urahla- 
ba uzele bububele be-Nkosi. 

6 Lilizwi le-Nkosi eladala amazulu : naso 
sonke isihlwele sawo senziwa ngomoya wo- 
mlonio wayo. 

7 Yawabutela ndawonye amanzi olwandhle 
abe sisifumba : yazibeka inzulu esihlalweni 
sendyebo yayo. 

8 Umhlaba wonke mauwoyike i-Nkosi : na- 
bo bonke abemi belizwe mabetuke ebusweui 
bayo. 

9 Ngokuba ibitetile, kwenziwa : yakupa ili- 
zwi, kwaqiniseka ke. 

10 INkosi iyalitshabalalisa icebo lezizwe : 
iyawapula amaqinga abantu. 

11 Icebo le-Nkosi lingunapakade : nezici- 
ngo zenkliziyo yayo zinii ngezizukulwana 
zonke. 

12 Sinetamsanqa isizwe, esi-Tixo uyi-Nkosi : 
nabantu abaqashwe yiyo babe lilifa layo. 

13 INkosi iyakangela isezulwini, iyababona 
bonke onyana babantu : kwasendaweni yoku- 
hlala kwayo iyabakangela bonke abemi bo- 
mhlaba. 

14 Iyazidala zonke inkliziyo zabo : izigqale 
nazo zonke izenzo zabo. 

15 Akuko kumkani osinda ngobuninzi bo- 
mkosi : iroti alisindiswa ngamandhla amakulu. 

412 ICULO XXXIV. [XJMHLA 6. 

16 Ihashe liyinto engendavro ekusindiseni : 
aliyikusindisa nintu ngamandhla alo amakulu. 

17 Iliso le-Xkosi lingakubo abayoyikayo : 
nabatember elufefeni lwayo; 

18 Ukuze iwusindise umpefiimlo wabo eku- 
feni : ibagcine behleli ugexesha lendhlala. 

19 Umpefumlo wetu uyilindela i-Xkosi : 
ingumncedi vretu nekaka letu. 

20 Inkliziyo yetu iyakuvuya ngenxa yayo : 
ngokuba sitembele egaixieni layo elingcwele. 

21 Ububele bako, Xkosi, mabube pezu kwe- 
tu : njengokuba sitembele kuwe. 

ICULO XXXIV. 

\TDOHLALA ndibulela e-Xkosini ngamaxe- 
1.1 ska onke : udumiso lwayo luyakulilala lu- 
semlonyeui wain. 

2 Umpefumlo warn uyaknqayisela e-Xkosi- 
ni : abalulamileyo bayakuva, bavuye. 

3 Yibongeni i-Xkosi nda^vonye nam : masi- 
lidumise kunye igama layo. 

4 Xdite ndayifima i-Xkosi, yandiva ke : ya- 
ndikulula kuko korike ukwoyika kwam. 

5 Bakangela kuyo, bakanyiswa : abadaniswa 
nobuso babo. 

6 Elihhvempii ladanduluka, yati i-Xkosi ya- 
lipulapula : yalikulula kuzo zonke imbande- 
zelo zalo. 

7 Ingelosi ye-Xkosi iyabangqonga abayoyi- 
kayo : ibakulule. 

8 Yivani nibone, okokuba i-Xkosi ilungile : 
unetamsanqa umntu otembela kuyo. 

9 Yoyikeni i-Xkosi, nina bangcwele bayo : 
ngokuba beugasweli luto abayoyikavo. 

413 UMHLA 6.] ICULO XXXIV. 

10 Ingonyama ziyaswela zilambe : kodwa 
abayifnnayo i-Nkosi abayiknswela nto elnngi- 
leyo. 

11 Yizani lusapo, nipnlapnle knm : ndini- 
fundise nlwoyiko lwe-Nkosi. ■ 

12 Ngnbanina okannk' nkndkl' ubomi : no- 
land' imihla emininzi? 

13 Lubambe ulwimi lwako enkohlakalweni : 
nomlomo wako ekuyiteteni inkohliso. 

14 Knshiye oknkohiakeleyo, wenze okuln- 
ngileyo : lufune nxolo, ulnpntnme ke. 

15 Amehlo e-Nkosi angaknbo abalnngileyo : 
nendhlebe zayo zingakuko nkubiza kwabo. 

1 6 Ubnso be-Nkosi bungakubo abenzi benko- 
hlakalo : ukuze isiknmbnzo sabo sinqanyuhve 
emhlabeni. 

17 Abalnngileyo bayabiza, ize i-Nkosi iba- 
pnlapule : ibaknlnle knzo zonke imbandezelo 
zabo. 

18 INkosi iknfnpi kwabanenkliziyo egqobo- 
kileyo : ibasindise abamoya olnsizi. 

19 Inkatazo zolnngileyo zininzi : koko i- 
Nkosi imknlnla knzo zonke, 

20 Iyagcina amatambo ake onke : aknko na«- 
linye elapinVayo. 

21 Inkohlakalo iyaknbabnlala abakohlake- 
leyo : nabo abazonoV abalnngileyo bayaknba 
netyala, 

22 INkosi iyayisindisa imipefnmlo yezieaka 
zayo : aknko namnye oyaknnikwa ityala kwa- 
tembela knyo. 4U ICCLO XXXV. [tTMHXlA 7. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XXXV. 

V'DIPIKELE, Nkosi. nabapikisana nana : ndi- 
i.1 hvele nabahvayo nam. 

2 Watabate amakaka : upakame ukuza ku- 
ndinceda. 

3 Yirole mtshuntslie, ubatintele abandipu- 
tumayo : yiti kumpefumlo warn, ndilusindiso 
lwako. 

4 Mabadaniswe bahlazeke abawuputumayo 
umpefumlo wani : mababuyiswe ngomva ba- 
pazanyiswe abaqingene ukundenzel' ububi. 

5 Mababe njengotuli emoyeni : nengelosi ye- 
Nkosi maibacite. 

6 Indhlela yabo rnaibe mnyama, ibe bute- 
lezi : iti ingelosi yeOs kosi ibasukele. 

7 Ngokuba bebendifihlele utambo hvabo esi- 
hogweni kungeko tuba : bawumbela umpe- 
fumlo warn ungenatyala. 

8 Makahlelwe yintshabalalo ngokwalama, 
maluti utambo lwake lubambise kwa vena : 
aze eyele entsbabalalisweni yake. 

9 Woza umpefumlo warn uvuyele e-Xkosini : 
ugcobe ngenxa yenkululo yayo. 

10 Onke amatambo am ayakuti, ngubani- 
na onjengawe, Nkosi, olililangulayo ihlwempm 
koloyisayo : kwa ihhvenipu nosweleyo koba- 
pangayo ? 

11 Bekuvuke amangqina abuxoki : andibuza 
into endingazaziyo. 

12 Ati ubulungisa bam abupindezela ngo- 
bubi : kube kukupangwa kwompefumlo warn. 

415 UMHLA 7.] ICULO XXXV. 

13 Kanti ok warn, bakuba nesifo, ingubo 
yam ibiyinklakanklaka, ndawutoba umpefu- 
mlo warn ngokuzila : wati umtandazo warn 
wabuyela kwasesifubeni sarn. 

14 Ndanga ngumhlobo warn nomzalwane 
warn : ndazitoba, ndalilanjengolilel' unina. 

15 Balivuyela ilishwa lam, babutana : kwa- 
butelana kwa nabagxeki ngakum ndingazi, 
bandiqwenga bengayeki. 

16 Kwati ndawonye nabakohlisi k^vako na- 
badeli : abanditsliixizelayo ngamazinyo. 

17 Nkosi, kwoda kube ninina ubonela ; wu- 
sindise umpefumlo warn kulo ilishwa bande- 
nzelayo lona, umsindise umtandwa warn ezi- 
ngonyameni. 

18 Ndoza ndikubulele enklanganisweni 
enkulu ; ndikubonge pakati kwabantu aba- 
ninzi. 

19 Mazingati intsliaba zam zindivuyelele 
ngokungendawo : bangandipanyazelingamehlo 
abanditiyayo kungeko tuba. 

20 Ngokuba bengaluteti uxolo : baqinge 
inkohliso ngakubo abalulamileyo emhlabeni. 

21 Bandikamela ngemilomo yabo : besiti, 
Heke, heke, iliso letu likubonile. 

22 Ukubonile oku, Nkosi : zungati tu ke, 
zungabi kude kum, Nkosi. 

23 Pakama, uze kundigwebela : etyaleni lam, 
Tixo warn, Nkosi yam. 

24 Ndigwebele, Nkosi engu-Tixo warn, nge- 
nxa yobulungisa bako : mabangandivuyeleli. 

25 Mabangati ezinkliziyweni zabo, Tshotsho, 
sifun' okunjalo : mabangati, Simginyile. 

26 Mabadaniswe bahlazeke, abalivuyelela 
416 ICULO XXXVI. [UMHLA 7- 

ilishwa lam : mabambatiswe ngodano nange- 
hlazo, abaziqayiselayo ngakum. 

27 Mabadanduluke ngovuyo bagcobe, aba- 
kolwa bubulungisa bam : mabahlale besiti, 
Maidunyiswe i-MvOsi, etand' ukubona ita- 
msanqa lesicaka sayo. 

28 Nolwimi lwam luyakuteta ngobulungisa 
bako : nangodumo lwako imini yonke. 

ICULO xxxvi. 

UKUGQITA kwokohlakeleyo kuti enklizi- 
yweni yam : akuko ukwoyik' u-Tixo eme- 
hlweni ake. 

2 Ngokuba ezibonga ngokwake : ide inko- 
hlakalo yake ibonakale ukuba yinto etiyeki- 
leyo. 

3 Amazwi omlomo wake ayinkohlakalo ne- 
nkohliso : akasenabo ubulumko nobulungisa. 

4 Uqinga okungendawo elukukweni lwake. 
azimise endhleleni engalungileyo : engayizondi 
inkolilakalo. 

5 Ufefe lwako, Nkosi, lusezulwini : nenyani- 
so yako isesibakabakeni. 

6 Ubulungisa bako bunj exigent aba ezinama- 
ndhla : izigwebo zako zinjengenzuluezinkulu. 

7 Ungogcin' abantn nenkomo, Nkosi ; hayi 
ukunqaba kwofefe lwako, Tixo : boda onyana 
babantu batembele esitunzini samapiko ako. 

8 Bayakuhlutiswa kukutyeba kwendhlu ya- 
ko : wauyakubaseza emlanjeni woyolo lwako. 

9 Ngokuba umtombo wobomi nkuwe : soti 
ekukanyeni kwako sikubone uknkanya. 

10 Wolula ububele bako kubakwaziyo : no- 
bulungisa bako kubalungileyo enkliziyweni. 

417 UMHLA 7-] ICULO XXXVII. 

11 Unyawo lweratshi malungezi ngakum : 
nesandhla sakohlakeleyo masingandishuku- 
uiisi. 

12 Bawile kwalapo abenzi benkohlakalo : 
bakalilelwe pantsi, abayikubanako ukubasa- 
vuka. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XXXVII. 

ZUNGABI nasitukutezi ngenxa yabakohla- 
keleyo : migabi namona ngakubo abenzi bo 
kungalungileyo. 

2 Ngokuba behlalel' nkunqanyalwa njenge- 
ngca : babnne njengomfuno oluhlaza. 

3 Tenibela e-Xkosini, vrenze oknlungileyo : 
uze uwmne umlilaba, wauyakudhliswa ngo- 
kwenyaniso. 

4 Vuyela e-Xkosini : yaiyakuknpa oknngxa- 
nyelwe yinkliziyo yako. 

5 Yishiyele e-Xkosini indhlela yako, utenibe- 
le kuyo : yaiyaknkiilungisa konke. 

6 Iyakububonakalisa ubulungisa bako nje- 
ngokukanya : nokugwetyelwa kwako njenge- 
mini enkulu. 

7 Yonwaba e-Nkosiiii, ulinde yona : ungabi 
nasitnkutezi ngenxa yondhlela inendyebo, 
nangenxa yowafezayo amaqinga akohlakeleyo. 

8 Yiyeke ingqiimbo, uwulahle umsindo : 
mgabi nasitnkutezi sokwenza inkohlakalo. 

9 Ngokuba abenzi benkohlakalo beyakunco- 
tulwa : kodwa abalindel' e-Xkosini bayakuwu- 
fnya umhlaba. 

10 Kuselixesha elifutshaiie, wayengayikuba 
418 ICULO XXXVII. [UMHLA 7. 

sabiko okohlakeleyo : wauyakuyifuna indawo 
yake, kanti akayikubako. 

11 Kodwa abalulamileyo bayakuwufuya 
umhlaba : bayole ebuninzini boxolo. 

12 Okohlakeleyo uyaqinga ngakuye olungi- 
leyo : amtshixizele ngamazinyo. 

13 INkosi iyakumhleka : ngokuba ibona 
ukuba imini yake iyeza. 

14 Abakohlakeleyo balirolile irele, basigobile 
isapeta sabo : baze bamwise olihlwempu no- 
sweleyo, bababulale nabandhlela elungileyo. 

15 Irele labo liyakubahlaba kwasezinklizi- 
yweni zabo : nesapeta sabo siyakwapulwa. 

16 Intwana encinane eyeyomntu olungi- 
leyo : ibudhlule ubutyebi obuninzi bokohla- 
keleyo. 

17 Ngokuba ingalo zabakohlakeleyo ziya- 
kwapulwa : kodwa i-Nkosi iyabagciua abalu- 
ngileyo. 

18 INkosi iyayazi imihla yabalungileyo : 
nelifa labo liyakuhlala kude kube ngunapa- 
kade. 

19 Abayikudana ngexesha lobunzima : na- 
ngexesha lendhlala bayakuhluta. 

20 Kodwa abakohlakeleyo bayakutshabalala, 
nentshaba ze-Nkosi ziyakutshanjengamanqata 
emvana : zipele njengomsi. 

21 Okohlakeleyo uyaboleka kwabanye, anga- 
buyisi : kodwa olungileyo unofefe nesisa. 

22 Abatamsanqelisiweyo ngu-Tixo bayaku- 
wufuya umhlaba : kanti abaqalekisiweyo 
nguye bayakunqanyulwa. 

23 Amanyatela omntu olungileyo alungisiwe 
yi-Nkosi : iyayitanda indhlela yake. 

419 UMHLA 7.] ICULO XXXVII. 

24 Nokuba uyawa, akayikutshatyalaliswa 
kanye : ngokuba i-Xkosi iyambamba ngesa- 
ndhla sayo. 

25 Bendingomtsha, ngoku sendimdala : andi- 
zanga ndimbone olungileyo elahliwe, nenzalo 
yake iswele ukutya. 

26 Olungileyo uhlal' enofefe, eboleka : inzalo 
yake inetamsanqa. 

27 Yisabe inkohlakalo, wenze okulungileyo : 
uhlale kude kube ngunapakade. 

28 Ngokuba i-Nkosi iyakutanda okulungi- 
leyo : ayibashiyi abangcwele bayo, bayagcinwa 
kude kube ngunapakade. 

29 Abangalungileyo bayakwohlwaywa : ne- 
nzalo yabakohlakeleyo iyakucitwa. 

30 Abalungileyo bayakuwufuya umhlaba : 
bahlale kuwo kude kube ngunapakade. 

31 Umlomo wolungileyo ubuteta ubulumko : 
nolwimi lwake luxela umgwebo. 

32 Umteto ka-Tixo wake usenkliziyweni ya- 
ke : akayikutyibilika ekuhanibeni kwake. 

33 Okohlakeleyo uyamlalela olungileyo : 
ungxamel' ukumbulala. 

34 INkosi ayiyikumyekelela esandhleni sa- 
ke : ayiyikumgweba nxa agwetyiweyo. 

35 Tembela e-Nkosini, ubambe indhlela } r a- 
yo, yaiyakukupakamisa, uze uwufuye umhla- 
ba : bakunqanyulwa abakohlakeleyo, uyaku- 
bonela. 

36 Ndimbonile okohlakeleyo enobukosi : 
ehluma njengomti oluhlaza. 

37 Ndadhlula, ndabona, engaseko : ndamfu- 
na, akabinakufunyanwa. 

38 Mgqale olungisayo, umqonde ongenatya- 
420 ICULO XXXVIII. [UMKLA 8. 

la : ngokuba isipelo somntu onjalo silu- 
xoio. 

39 Kodwa abakohlakeleyo bayakutshatyala- 
liswa kunye : isipelo saboni sikukunqanyulwa. 

40 Usindiso lwabalungileyo luvela e-Xko- 
sini : engamandhla abo ngexeslia lob unzima. 

41 IXkosi iyakubanceda, ibakulule : iyaku- 
bakuhila kubakohlakeleyo, ibasindise, ngokuba 
betembele kuyo. 

UMBEDESHO WAKU3ASA. 

iculo xxxyin. 

"\TKOSI, zunganditetisi ngengqumbo yako : 
Jul ungandoblwayi ngomsindo wako oshushu. 

2 Xgokuba intolo zako zindihlabile : nesa- 
ndhla sako sinzima pezu kwam. 

3 Akuko kupila enyanieni yam ngenxa yo- 
msindo wako : akuko luxolo ematanjeni am 
ngenxa yesono sam. 

4 Xgokuba inkohlakalo zam zipezu kwe- 
nkloko yam : ziyandapula njengomtwalo 
onzinia. 

5 Izilonda zam ziyanuka zibolile : ngenxa 
yobudenge bam. 

6 Xdinelishwa, nditotyiwe kakulu : sendi- 
liamba ndilila imini yonke. 

7 Xgokuba isinqe sam sizele sisifo esibi : 
kungeko kupila enyanieni yam. 

8 Xdibulwelwe, ndapukile : ndide ndagquma 
ngenxa yosizi hvenkliziyo yam. 

9 Xkosi, konke ukunqwenela kwam kusebu- 
sweni bako : ukugula kwam ukuyile. 

10 Inkliziyo yam iyabefuza, aniandhla am 
421 UMHLA 8.] TCULO XXXIX. 

apelile : nokukanya kwamehlo am akuseko 
kum. 

1 1 Abatandi bam nabahlobo bam babupepa 
ubunzima bam : nabazalwane bam bema 
kude. 

12 Abebengxamel' ubomi bam banditiyela : 
liabo abebefan' ukundenzel' ububi bateta into 
ezikohlakeleyo, bacmga inkohliso imini yonke. 

13 Bendinjengesitulu, andeva nto : nanje- 
ngesidenge esmgawuvuliyo umlomo waso. 

14 jSTdandiiijengomntu ongevayo : nokunge- 
ko sohlwayo emlonyeni wake. 

15 Ngokuba, Nkosi, nditembele kuwe : ngu- 
we oyakundipendulela, Nkosi Tixo warn. 

16 Ngokuba bendite, Zundive, hleze bandi- 
vuyelele : lwakutyibilika unyawo lwam, ba- 
Tuya kakulu ngam. 

17 Ngokiiba ndixakekile : nosizi lwam luse- 
busweni bam futi. 

18 Ndiyakuyivuma inkohlakalo yam : ndibe 
nosizi ngenxa yesono sam. 

19 Intsliaba zam zihleli, zinamanclhla : ba- 
ninzi abanditiyayo kungeko ndawo. 

20 Abandibuyisel' okulungileyo ngobubi ba- 
melene nam : ngokuba ndilandela okulungi- 
leyo. 

21 Zungandilahli, Nkosi : Tixo warn, ungabi 
kude kum. 

22 Kauleza ukuza kundisiza : Nkosi yenku- 
lulo yam. 

ICULO xxxix. 

NDlTEj ndiyakuzilumkela indhlela zam : 
ndize ndingoni ngolwimi lwam. 
422 icno xxxix. [_ UMHLA 8. 

2 Uinlomo warn ndiyakiiwugcina ngomkala : 

nxa okohlakeleyo asebusweni bam. 

3 Ndasidenge, andateta nto : ndati tu 
nakwokvJnngileyo ; kwauiibulilimgii nosizi 
kiim. 

■i Inkliziyo yam yashushii pakati kwam ? 
kwati ndisacinga kwavuta umlilo : nclaza ncla- 
teta ngolwimi lwam ; 

5 Nkosi, ndazise isipelo sam, nenani lemihla 
yam ukuba lingakanamna : ndize nclilazi ixe- 
sha ndisenalo. 

6 Ngokuba imihla yam uyenze njengobtiba- 
nzi besandiila : nobudala bam abuyouto pambi 
kwako ; ngenyaniso bonke abantu behleii nje 
b akokungendawo . 

7 Ngokuba iirnntu uyahaniba njengoknngati 
usemfanekisweni, bafumana benexala ngoko- 
kungendawo : befumba indyebo, kanti aba- 
mazi oyakuzamkela. 

6 Kaloku, Nkosi, itemba lam liyintonina : 
ngenyaniso itemba lam likuwe. 

9 Ndikulule kuzo zonke izigqito zani : unga- 
ndenzi ndibe sisidehva samageza. 

10 Ndasidenge, andavula iimlomo warn : 
igoknba kube kuseuzwa nguwe. 

11 Sisuse isibeto sako kum : ndonakele bu- 
bnnzima besandhla sako. 

1 2 Wakuti ngenxa yenkohlakalo umohlwaye 
umntu ngokumtetisa, nyabenza ubnhle bake 
bonakale njengennnclu isonakalisa ingnbo : 
ngenyaniso bonke abantu b akokungendawo. 

13 Wuve umtandazo warn, Nkosi, unike 
isdhlebe ekubizeni kwam ; zungati tti ezinye- 
mbezini zam. 

423 UMHLA 8.] ICULO XL. 

14 Ngokuba ndingowasemzini ndikuwe nje : 
ndingumpambukeli njengobawo bonke. 

15 Ndinyamezele, ndize ndizomeleze : ndi- 
ngekemki apa, ndize ndingabisabiko. 

ICULO XL. 

F>AHLALA ndiyilindela i-Nkosi : yazito- 
bela kum, yeva ukukala kwam. 

2 Yandikupa esihogweni esoyikekayo, nase- 
lndongweni nodaka : yazimisa inyawo zam 
elulwalweni, yakuqinisa nokuhamba kwam. 

3 Yafaka iculo elitsha emlonyeni warn : kwa 
udumiso kuye u-Tixo wetu. 

4 Baninzi abayakubona, boyike : batembele 
e-Nkosini. 

5 Unetamsanqa olibekileyo itemba lake 
e-Nkosini : angabakataleli abaneratshi, naba- 
landel' ulmxoki. 

6 Nkosi Tixo warn, mininzi imimangaliso 
oyenzileyo, nezicingo zako ezingakuti : akuko 
ongazibalayo ngokulungileyo pambi kwako. 

7 Ziti, ndakulinga nkuteta ngazo : zindi- 
kohle ngokungenakubalwa. 

8 Ubungakolwa lidini nangomnikelo : kodwa 
indhlebe zam uzivulile. 

9 Amadini atshiswayo nawesono ubtingawa- 
bizanga : ndaza ndati, Nanku, ndisiza. 

10 Emqulwini wencwadi kubaliwe ngam, lu- 
vuyo lwam ukwenza intando yako, Tixo warn : 
umteto wako nsenkliziyweni yam. 

11 Ndibushumayele ubnlungisa bako eckla- 
nganisweni enkulu : andiwuvingcanga umlomo 
warn, uyazi nawe, Nkosi. 

12 Andibufihlanga iilmlungisa bako pakati 
424 ICULO XLI. [UMHLA 8. 

kwenkliziyo yam : ndiyishumayele inyaniso 
yako iienkululo yako. 

13 Ububele bako nenyaniso yako andizifi- 
lilanga : enklanganisweni enkulu. 

14 Zungalubambi kum ufefe lwako, Nkosi : 
mandihlale ndigcinwa bububele bako nayinya- 
niso yako. 

15 Ngokuba ndingqongiwe zinkatazo ezinge- 
nakubalwa ; inkohlakalo zam zindibambile ndi- 
de ndingabi nakukangela pezulu : zingapezu 
kwenwele zenkloko yam ngokuba ninzi, inkli- 
ziyo yam ipelile. 

16 Zuvume ukundikulula, Nkosi : Nkosi, 
kauleza ukuza kundisiza. 

17 Mabadaniswe bahlazeke kunye abafuna 
ukuwutshabalalisa umpefumlo warn : niaba- 
buyiswe ngomva bahlazeke abangxamel' uku- 
ndenzer ububi. 

18 Mabadelwe, kube ngumvuzo wehlazo la- 
bo : abati kum, Tshotsho, tshotsho. 

19 M abati bonke abakufunayo babe novuyo 
bagcobe ngawe : mabati abatand' inkululo ya- 
ko bahlale besiti, Maidunyiswe i-Nkosi. 

20 Ndilihlwempu ndingosweleyo : kodwa i- 
Nkosi iudigcinile. 

21 Uluncedo lwam nomkululi warn : zunga- 
libali, Tixo warn. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XLI. 

UNETAMSANQA lowo okumbul' amamVe 
mpu : i-Nkosi iyakumkulula ngexesha 
lembandezelo. 
425 u:\jhla 8.] iculo xlii. 

2 INkosi iyakumgcina ahlal' ehleli, waeya- 
kuba netamsanqa emlilabeni : waungayiku- 
mnikela entandweni yentshaba zake. 

3 INkosi iyakumonwabisa nxa aleleyo ngc- 
sifo : uyakululungisa ukuko lwake ngexesha 
lobulwelwe bake. 

4 Ndite, Nkosi, yiba nofefe kum : uwupilise 
umpefumlo warn, ngokuba ndonile ngakuwe. 

5 Intshaba zam ziteta okubi ngam : Uyakufa 
ninina, lipele negama lake ? 

6 Bati bakuza kundibona batete okunge- 
ndawo : inkliziyo yabo iyazibutela inkohia- 
kalo, bati bakupuma bayixele. 

7 Bonke abanditiyayo bayasebezelana ngam : 
baqinge nobubi ngakum. 

8 Bati uhlelwe sisifo esibi : epantsi nje, aka- 
yikubasavuka. 

9 Kwa urnlingane warn, naye ebenditembele 
kuye : obesidhla nesonka sam, usipakamisile 
isitende sake ngakum. 

10 Kodwa wena, Nkosi, yiba nofefe kum : 
undivuse, ndandiyakubapindezela. 

1 1 Ngoko ndiyazi ukuba uyanditanda : eku- 
beni utshaba Iwam lungenakundivuyelela. 

12 Uyandiqinisa ebulungiseni bam : wondi- 
misa ebusweni bako kude kube ngunapakade. 

13 Maidunyiswe i-Nkosi u-Tixo wo-Sira- 
yeli : kude kube ngunapakade. Amen. 

ICULO XLII. 

KWA njengokuba inyamakazi ingxameT imi- 
tombo yamanzi : kwanjalo nompefumlo 
warn ukungxamele wena, Tixo. 
2 Umpefumlo warn unxanelwe u-Tixo, kwa 
426 ICULO XXII. [UMHLA 8. 

u-Tixo ohleliyo : ndoza ndibonakale ninina 
ebusweni buka-Tixo 1 

3 Inyembezi zam bezikukutya kwam emini 
nasebusuku : behleli besiti kum, Upina u-Tixo 
wako ? 

4 Nditi ndakuzikumbula ezizinto, ndiwupa- 
laze urnpefumlo warn : ngokuba bendiliamba 
nesihlwele, ndasisa endhlwini ka-Tixo ; 

5 Xgelizwi iovuyo neloduraiso : kwanabenza 
umtendeleko. 

6 Utotywe yinina, mpefumlo warn : utuku- 
teziswe yinina pakati kwam 1 

7 Tembela ku-Tixo : endiyakumbulela nge- 
nxa yenkululo yobuso bake. 

8 Tixo warn, urnpefumlo warn utotyiwe pa- 
kati kwam : ngako oko ndiyakukukumbula 
ndisezweni le-Yoredane, nelase-Heremone, na- 
sentabeni ye-Mizare. 

9 Inzulu ziyamemeza kwinzulu, ngokugqu- 
ma kwamaza azo : onk' amaza ako nemisinga 
yako idhlule pezu kwam. 

10 INkosi indenzele ngobubele bayo emini : 
nasebusuku ndiyakucula ngayo, nditandaze 
ku-Tixo wobomi bam. 

11 Ndoti ku-Tixo wamandhla am, Undiski- 
yele nina : kunganina ukuba ndihambe ndilu- 
sizi, ngenxa yokubandezelwa lutshaba ? 

12 Amatambo am acandekile njengokwe- 
nziwa lirele : zakuhlala zindidela intshaba 
zam ; 

13 Zakuhlala zisiti kum : Upina u-Tixo 
wako ? 

14 Utotywe yinina, mpefumlo warn : utu- 
kuteziswe yinina pakati kwam 1 

427 9MHLA 9.] ICULO XLIII. XLIV. 

15 Tembela ku-Tixo : ngokuba ndiyaku- 
mdumisa, oluncedo lwobuso bam, no-Tixo 
warn. 

ICULO XLIII. 

"YTDIGWEBELE, Tixo, unditetelele kwisizwe 
1)1 esikohlakeleyo : ndisindise kowenkohla- 
kalo nowenkohliso. 

2 Ngokuba ungu-Tixo wamandhla am, undi- 
lalilela nina : kunganina ukuba ndihambe 
ndilusizi ngenza yokubandezela kwentshaba? 

3 Lutume ukanyiso hvako nenyaniso yako, 
zindikokele : zindise entabeni yobungcwele 
bako, nasententeni yako. 

4 Ndize ndiye elatareni ka-Tixo, kwa ku- 
Tixo wovuyo lwam : ndikubulele nangohadi, 
Tixo ongu-Tixo warn. 

5 Utotywe yinina, mpefumlo warn : utuku- 
teziswe yinina pakati kwam ? 

6 Tembela ku-Tixo : ngokuba ndiyakumdu- 
misa, oluncedo lwobuso bairn no-Tixo warn. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XLIV. 

SIZIVILE ngendhlebe zetu, Tixo, obawo 
betu basixelele : into obuzenzile ngexesha 
labo lakudala ; 

2 Ukuzikupa kwako izizwe ngesandhla sako, 
wabangenisa bona ; nokuzitshabalalisa kwako 
inklanga wakuzikupela pandhle. 

3 Ngokuba bengamizuzanga umhlaba nge- 
rele labo : bengancedwanga nayingalo yabo ; 

4 Kodwa bekusisandhla sako sokunene, ne- 

428 ICULO XLTV. [UITHLA 9. 

ngalo yakoj nokukanya kwobuso bako : ngo- 
kuba ububatanda. 

5 Ungu-Kumkani warn, Tixo : lutumele 
uncedo ku-Yakobi. 

6 Siyakuziwisa hit stab a zetu ngawe : siti 
nangegama lako sibanyatele pantsi abavuke- 
lene nati. 

7 Ngokuba hdingayikusitemba isapeta sam : 
nerele lain aliyikundisindisa ■ 

8 Ngawe osisindisileyo ezintshabeni zetu ; 
nobadanisileyo abasitiyayo. 

9 Siyakuhlala simbonga u-Tixo imini yonke : 
silidmnise igania lako kude kube ngunapa- 
kade. 

10 Kodwa kaloku usiskiyile usidanisile : 
akusahanibi nemikosi yetu. 

11 Siyagxotwa zintshaba zetu ngenxa yako : 
baze abasitiyayo basipange. 

12 Siyadhliwa ujengegusha : usicitile pa- 
kati kwezizwe. 

13 Uyatengisa ngabantu bako ngokubalalila : 
ungateugi imali ngabo. 

14 Uyasenza sibe sisidelwa sabainelwane 
betu : sihlekwe sidaniswe ngabasingqongayo. 

1 5 Uyasenza sibe sisihleko sezizwe : nesihlu- 
nguzelo senkloko pakati kwabantu. 

16 Ihlazo lam lihleli lipambi kwam : noku- 
daua kwobuso bam kundigqibile ; 

17 Ngeuxa yelizwi lomtuki nomgxeki : na- 
ngenxa yotshaba nompindezeli. 

18 Noko sihlehve koku konke, asikuliba- 
langa noko : asikukohlisanga ngocebano 
Iwako. 

19 Inkliziyo yetu ayibuyanga ngomva : 
429 UMHLA 9.] ICULO XLV. 

namanyatela etu akashenxanga endkleleni 
yako; 

20 Nakuba usapule endaweni zamaramnco : 
wasisibekelela ngesitunzi sokufa. 

21 Ukuba sililibele igama lo-Tixo wetu, no- 
kuba sizipakaniisile izandbla zetu kotixo 
bambi : u-Tixo akayikukubuza na ? ezazi nje 
imfihlakalo zenkliziyo. 

22 Ngokuba ngenxa yako sibe sibulawa 
imini yonke : sibalwa ngokwegusha zoku- 
xelwa. 

23 Yuka, Nkosi, ulele nganina : pakama, 
ungasilibali kude kube ngunapakade. 

24 Ubufihlele nina ubuso bako : ubulibele 
ubunzima betu nokubandezelwa kwetu ? 

25 Umpefumlo wetu utotyiwe kwada kwase- 
lutulini : isisu setu sinamatele emhlabeni. 

26 Pakama, usincede : usikulule ngeiixa yo- 
bubele bako. 

ICULO XLV. 

INKLIZIYO yam iteta isiteto esilungileyo : 
ndishumayela imisebenzi yam endiyenzileyo 
ngakuye Ukumkani. 

2 Ulwimi lwam lulusiba : lombali okaulezi- 
sayo. 

3 Ubadblule onyana babantu ngobuhle : 
umlomo wako uzele lufefe, ngako oko u- 
Tixo ukutamsanqelisile kude kube ngunapa- 
kade. 

4 Linxibe irele lako esinqeni sako, Soma- 
udbla : nodumo lwako nobungcwalisa bako. 

5 Yiti ngobungcwalisa bako ukwele, weyise ; 
ngenxa yenyaniso nolulamo nobulungisa : sa- 

430 1CUL0 XLV. [OIHLA 9. 

siya kuti isandlila sako sokunene siknfundise 
izinto ezoyikekayo. 

6 Intolo zako zibukali kakulu, abantu baya- 
kukululamela : kwa pakati kwentskaba zo- 
Kunikani. 

7 Isihlalo sako sobukumkani, Tixo, singuna- 
pakade : intonga yobukumkani bako yintonga 
yobulungisa. 

8 Uyabutanda ubulungisa, uyitiyile inkohla- 
kalo : ngako oko u-Tixo, kwa u-Tixo wako, 
ukutanibisile ngeoli yovuyo ngapezu kwaba- 
lingane bako. 

9 Kuko arnavumba emore nekala nekasiya 
ezingutyeni zako zonke : asezhidlilwini zoku- 
mkani abakuvuyise ngazo. 

10 Bekuko intonibi zokumkani pakati kwa- 
magosazana ako : ngasekunene kwako be- 
kunii ukumkanikazi evatisiwe ngegolide yase- 
Ofire. 

1 1 Pulapule, ntonibi, ubone, yitobe indhlebe 
yako : usilibale isizwe sakowenu, kwa nendlilu 
kayihlo. 

12 Woza Uknmkani avuyiswe bubuhle bako : 
ngokuba enguye oyi-Xkosi yako, mbedeslie 
yen a. 

13 Nentombi yase-Tire iyakubako enomni- 
kelo : abazityebi pakati kwabantu bayakucela 
ukubona ubuso bako. 

14 Intombi yo-Kumkani ibungcwalisa kanye 
ngapakati : ingubo zayo zezegolide esetyenzi- 
weyo. 

15 Iyakusiwa ku-Kumkani ngengubo ezitu- 
ngiweyo : nentombi ezingamaqabane ayo eziyi- 
landelayo ziyakusiwa kuwe. 

431 UMHLA 9.] ICULO XLVI. 

1 6 Ziyakuziswa ngovuyo nangemigcobo : zi- 
ngene endhlwini yo-Kumkani. 

17 Endaweni yoyihlo uyakuba nabantwana : 
oyakubenza babe zinkosi emhlabeni wonke. 

1 8 Ndiy akulenza igama lako likunjulwe kuzo 
zonke izizukulwana : zoti ngoko izizwe ziku- 
bulele kude kube ngunapakade. 

ICULO XLVI. 

U-TTXO uliteniba letu namandhla etu : no 
ncedo ngexesha lembandezelo. 

2 Soti ngoko singoyiki, nakubeni umhlaba 
uyasuswa : nakuba intaba zisiwa pakati kwo- 
Iwandhle; 

3 Nokuba amanzi alo ayagquma abe yimpi- 
timpiti : nentaba zingcangcazela ngomsindo 
walo. 

4 Imilambo yamanzi alo iyakusivuyisa isi- 
xeko sika-Tixo : kwa indawo engcwele yendhlu 
y-Opezu konke. 

5 U-Tixo upakati kwaso, ngako oko asiyiku- 
shukunyiswa : u-Tixo uyakusinceda kamsinya. 

6 Izizwe zayimpitimpiti nezikumkani zashu- 
kunyiswa : walikupa ilizwi lake, wanyibilika 
umhlaba. 

7 INkosi yezihlwele inati : u-Tixo ka-Ya- 
kobi uyinqaba yetu. 

8 Yizani nibone imisebenzi ye-Nkosi : intsha- 
balaliso izenzileyo emhlabeni. 

9 Izipelisile imfazwe kwada kwasezincameni 
zomhlaba : isapule isapeta, yawushunqula 
nomgwazo, nenqwelo zokulwa izitshisile emli- 
Iweni. 

10 Yitini cwaka nazi ukuba ndingu-Tixo 
432 ICULO XLVII. XLYIII. [UMHLA 9. 

mina : ndiyakupakanyiswa pakati kwezizwe, 
ndipakanyiswe nasemhlabeni. 

11 IXkosi yezihlwele inati : u-Tixo ka-Ya- 
kobi uyinqaba yetu. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XLVII. 

VOMBELANI ngezandhla nonke nina bantu : 
X culani ku-Tixo ngelizwi lovuyo. 

2 ISgokuba i-Nkosi epezu konke iyeyovike- 
kayo : ingu-Kumkani omkuhi pezu kwawo 
wonk' umhlaba. 

3 Iyakubeyisa abantu babe pantsi kwetu : 
ziti nezizwe zibe pantsi kwenyawo zetu. 

4 Iyakusiqashisela ilifa letu : nobungcwalisa 
buka-Yakobi emtandileyo. 

5 U-Tixo unyukile ngendanduluko zovuyo ; 
ne-Xkosi ngenklokoma yamaxilongo. 

6 Culani, nicule ku-Tixo wetu : culani, ni- 
cule ku-Kumkani vretu. 

7 Ngokuba u-Tixo ungu-Kumkani wawo 
wonk' umhlaba : culani amaculo ngokuqonda. 

8 U-Tixo ubupete ubukumkani pezu kwe- 
zizwe : u-Tixo ulileli esihlalweni esingcwele 
sobukunikani bake. 

9 Inkosi zezizwe zihlangene nesizwe sika- 
Tixo ka-Abrahame : ngokuba amakaka omhla- 
ba angawaka-Tixo, upakamile kakulu yena. 

ICULO XLYIII. 

INKOSI inkulu, ifanel' ukubongwa ngoku- 
kulu : esixekweni so-Tixo wetu, nasentabeni 
yobungcwele bayo. 

433 u I'MHLA 9.] ICULO XLVIII. 

2 Intaba yase-Ziyone isendaweni enkle, ilu- 
vuyiso lwomhlaba wonke : isixeko so-Kumkani 
omkulu sisecaleni layo elingasenkla ; u-Tixo 
uyaziwa ezindhlwini zaso zobukosi ukuba uyi- 
nqaba. 

3 Ngokuba okumkani bomhlaba : bebehla- 
nganisene, badhlula kunye. 

4 Bamangaliswa bakubona into ezinjalo : 
baxaliswa bemka ngokungxama. 

5 Behlelwa kukwoyika nabubuhlungu : nje- 
ngobomfazi ozakuzala. 

o* Uyazapula inqanawa zase-Tarishe : ngo- 
moya wecala lokupuma kwelanga. 

7 Njengokuba sibe sivile, sikubonile esixe- 
kweni se-Nkosi yezihlwele, esixekweni sika- 
Tixo wetu : u-Tixo uyakusigcina knde kube 
ngunapakade. 

8 Sibukumbule ububele bako, Tixo : kwa 
pakati kweteuipile yako. 

9 Kwa njengegama lako, Tixo, lunjalo udu- 
mo lwako kwada kwasezincanieni zomhlaba : 
isandhla sako sokunene sizele bubulungisa. 

10 Intaba yase-Ziyone maivuye, nentoinbi 
zakwa-Juda mazigcobe : ngenxa yezigwebo 
zako. 

11 Yikangeleni i-Ziyone, niyijikeleze : ziba- 
leni nenqaba zayo. 

12 Zigqaleni indonga zayo nezindhlu zayo 
zobukosi : nize nizixelele izizukulwana eziza- 
kuza. 

13 JSTgokuba u-Tixo lo engu-Tixo wetu kude 
kube ngunapakade : uyakusikokela kude kube 
sekufeni. 

434 ICULO XLIX. [UMHLA 9. ICULO XLIX. 

KUVENI oku nonke nina bantu : kupula- 
puleni nonke nina bemi bomhlaba ; 

2 Abapakamileyo nabatotyiweyo, nabazityebi 
nabangamahlweinpu : nonke kunye. 

3 Umlomo warn uyakuteta ubulumko : ne- 
nkliziyo yam iyakucinga ukuqonda. 

4 Indhlebe yam ndiyakuyitobela emzekeli- 
sweni : ndisivelise nesiteto sam esifihlakeleyo 
ngohadi. 

5 Ndiyakwoyika ntonina ngemihla yobubi : 
nanxa inkohlakalo yezitende zam indirau- 
layo 1 

6 Kuko abatemba lizimpahla zabo : nabaqa- 
yisa ngobukulu bendyebo zabo. 

7 Akuko ongad' amkulule umzalwane wake : 
asenze nesizi ku-Tixo ngenxa yake ; 

8 Ngokuba nkuknlulwa kwompefumlo wabo 
kunqabile : makakuncame kude kube nguna- 
pakade ; 

9 Nakuba uyakuhlala kude kube ngunapa- 
kade : angalivi nengcwaba. 

10 Ngokuba uyabona ukuba nabalumkileyo 
bayabuba : kwa nogezayo nosidenge, bazishi- 
yele abanye indyebo zabo. 

1 1 Bati ezinkliziyweni zabo izindhlu zabo zi- 
yakuhlala kude kube ngunapakade : nemizi 
yabo kuzo izizukulwana ngezizukulwana ; bati 
nemihlaba }^abo bayibize ngawabo amagama. 

12 Ngokuba umntu akanakulilala eduoiile : 
unj engenkomo ezitshabalalayo. 

13 Lendhlela yabo ibubudenge babo : kanti 
435 u 2 UMHLA 10.] ICULO L. 

abezayo emva kwabo bayakolwa kukuteta 
kwabo. 

14 Balele engcwabeni njengegusha, bayaku- 
dliliwa kukufa, abalungileyo bayakuba nobu- 
kosi pezu kwabo kwakusa : amandhla abo aya- 
kwonakala engcwabeni elilikaya labo. 

15 Kodwa u-Tixo uyakuwukulula umpefu- 
mlo warn emandhleni engcwaba : ngokuba eya- 
kundamkela. 

16 Ungoyiki, akuti umntu enziwe abe sisi- 
tyebi : nanxa kwandiswayo ubungcwalisa be- 
ndhlu yake ; 

17 Ngokuba engayikumka nanto, akufa : 
ubungcwalisa bake abusayikumlandela. 

18 Nakuba ebete, oko ebesahleli> wawuta- 
msanqelisa umpefumlo wake : abantu bayaku- 
bonga wakuzenzela okulungileyo. 

19 Uyakulandela isizukulwana soyise : aka- 
sayikuz' akubone ukukanya. 

20 Umntu odumileyo engenangqondo : unje- 
ngenkomo ezitshabalalayo. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO L. 

NKOST engu-Tixo onamandhla onke iliku- 
pile ilizwi layo : yawubiza unihlaba kwase- 
kupumeni kwelanga kwada kwasekutshoneni 
kwalo. 

2 U-Tixo ubonakele e-Ziyone : ngobuhle 
obukazimlayo. 

3 U-Tixo wetu uyakuza, angati cwaka : ku- 
yakuhamba umlilo odhlayo pambi kwake, 
angqongwe luqwitela olukulu ngamacala onke. 

436 ICULO L. [tniHLA 10, 

4 Uyakuwabiza amazulu epezulu : nomhlaba, 
ukuze abagrrebe abantu bake. 

o Babuteleni kum abangcwele bam : naba- 
lwenzileyo ucebano nam ngedini. 

6 Namazulu ayakubushuniayela ubulungisa 
bake : ngokuba u-Tixo engumgwebi ngokwake. 

7 Pulapulani bantu bam, nditete : ndinqinele 
ngakuwe, Sirayeli; ngokuba ndmgu-Tixo, u- 
Tixo wako. 

8 Andiyikukwohlwaya ngenxa yeininikelo 
yako namadini ako : abefanel' ukuMaF eko 
ebusweni bam. 

9 Andiyikutabata nkabi ebulilanti bako : 
neDkunzi yebokwe ezibayeni zako. 

10 ISTgokuba zonk' izilo zamahlati zizezam : 
kwa nenkomo ezisezintabeni eziliwaka. 

11 Ndiyazazi zonk' intaka ezisezintabeni : 
nezilo zasendhle zizezam. 

12 Ukuba bendilambile, bendingayikuzibika 
kuwe : ngokuba umhlaba wonke ungowam, 
nako konke okukmro. 

13 Ndiyakuyidhla inyama yenkunzi na : 
ndilisele negazi lebokwe na? 

14 Nikela ku-Tixo umbulelo : uzenze izi- 
fungo zako k-Opezu konke. 

15 Zubizele kum ngemini yembandezelo : 
ndandiyakukukulula, wauyakundibonga. 

16 Kodwa kokohlakeleyo uti u-Tixo : Uyi- 
shumayela nina imiteto yam, ulutete nango- 
mlomo wako ucebano Iwam ; 

1 7 Ulutiyile ululeko : namazrwi arn tnvrJahla 
eniva kwako nje 1 

18 Ute, wakubona isela, waseiiYumelana 
nalo : walikolwane labarexezayo. 

437 UMHLA 10.] ICULO LI. 

19 Umlomo wako uwunikele enkohlaka- 
lweni : nolwimi lwako lwenze inkohliso. 

20 Uhlala, uteta ngakuye umzalwane wako : 
umhlebe nonyana kanyoko. 

21 Ezizinto nzenzile, ndati cwaka mina, 
usiba ndingonjengawe kanye : kodwa ndiya- 
kukwohhvaya, ndikubonise into ozenzileyo. 

22 Kugqaleni oku, nina enimlibalayo u-Tixo: 
hleze ndiniqwenge, kungabiko ohlangulayo. 

23 Osukuba ondibulela wandingcwalisa, uya- 
ndidumisa : nolnngis' indhlela yake ndiyaku- 
mbonisa inkululo ka-Tixo. 

ICULO LI. 

YIBA nofefe knm, Tixo, ngokufanelwe bubu- 
bele bako : nangenxa yobuninzi benceba 
zako zicime izigqito zam. 

2 Ndihlambe kunene enkohlakahveni yam : 
imdihlambulule esonweni sam. 

3 Ngokuba ndiyavuma izigqito zam : nesono 
sam sihleli sipambi kwam. 

4 Kungakuwe wedwa endonileyo, nalenkohla- 
kalo ndiyenzile emehlweni ako : uze ube ngo- 
lungileyo ekuteteni kwako, ube ngcwele eku- 
gwebeni kwako. 

5 Bendizalelwe enkolilakalweni : noma wa- 
ndimitela esonweni. 

6 Kodwa wena ungxamel' inyaniso empaka- 
tweni : wanyakundazisa ubulumko emfihlaka- 
hveni. 

7 Ndihlambulule ngehisope, ndandiyakuba 
ngcwele : ndihlambe, ndandiyakugqitisa ne- 
ngqele ngokuba mhlope. 

438 ICL'LO LII. [UMHLA 10. 

8 Xdivise uvuyo nomgcobo : aze avuye ama- 
tambo owatyumzileyo. 

9 Maufihle ubuso bako ezonweni zam : uzi- 
cmie zonke izikohlakalo zam. 

10 Xdenzele inkliziyo engcwele, Tixo : uhla- 
ziye iimoya olungileyo pakati kwam. 

11 Zungandilahli ebuswenibako : ungamsusi 
no-Moya wako Oyingcwele kum. 

12 Lubuyisele kum uvuyo lwenkululo yako : 
undixase ngo-Moya wesisa sako. 

13 Xdandiyakubafundisa abakohlakeleyo 
indhlela zako : naboni bayakuguqukela kuwe. 

14 Ndikulule etyaleni legazi, Tixo, vena 
ongu-Tixo wenkululo yam : lwaluyakuti ulwi- 
mi l^ram lucule ngobulungisa bako. 

15 TVuvule umlomo warn, Xkosi : wauyaku- 
shumayela udumo lwako. 

1 6 Akunqweneli idini, ngendikulenzela : aku- 
litandi idini elitshisiweyo. 

17 Amadini ka-Tixo angumoya ogqoboki- 
leyo : inkliziyo egqobokileyo nenosizi akuyi- 
kuyidela. Tixo. 

18 Yiba nobubele uyincede i-Ziyone : zake 
nendonga ze-Yerusaleme. 

19 "Wauyakukoliswa ngamadini obulungisa, 
nangamadini atshisiweyo neminikelo : baze 
banikele nenkabi elatareni yako. 

ICULO LII. 

PTQAYISELA. nina ngenkohlakalo : roti- 
U ndini ; 

2 Ububele buka-Tixo : buhleli buko nje? 

3 Ulwimi lwako luqinga inkohlakaio : luse- 
nza inkohliso njengesitshetshe esibukali. 

-439 UMHLAlO.] iculo liii. 

4 Uyayitanda inkohlakalo pezu kwobulu- 
ngisa : ubutanda nobuxoki pezu kwokuyiteta 
inyaniso. 

5 Uwatandile onko amazwi obudhlwengu : 
nolwimi Iwenkohliso. 

6 U-Tixo uyakukutshabalalisa kude kube 
ngunapakade : uyakukususa akuncotule esi- 
kundhleni sako, ayikupe nengcambo yako 
emhlabeni wabahleliyo. 

7 Abalungileyo bayakukubona oku ; boyike : 
bamlileke besiti ; 

8 JNTanku unintu ongamenzanga u-Tixo abe 
ngamandhla ake : kodwa watemba ebuninzini 
bendyebo yake, wazomeleza enkohlakalweni 
yake. 

9 Kodwa mina ndinjengomnquma oluhlaza 
osendhlwini ka-Tixo : ndiyakutemba elufefeni 
luka-Tixo kude kube ngunapakade. 

10 Ndiyakukudumisa kude kube ngunapa- 
kade, ngokuba bekwenziwe nguwe : ndandi- 
yakutembela egameni lako, ngokuba aba- 
ngcwele bako bayakolwa lilo. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO LIII. 

IGEZxi lite enkliziyweni yalo : Akuko 
Tixo. 

2 Bonakele, benze inkohlakalo ezondekile- 
yo : akak' owenz' okulungileyo. 

3 U-Tixo esezulwini wakangela pezu kwo- 
nyana babantu : ukubona ukuba kuk' oqo- 
ndayo na nofun' u-Tixo. 

440 ICULC LIV. [UMHLA 10. 

4 Bapambukile bonke, bancolile bonke : 
akuk' owenz' okulungileyo, namnye, 

5 Abenzi benkohlakalo abanangqondo na : 
besidhla abantu bam njengokungati badhla 
isonka '? ababizelanga ku-Tixo. 

6 Boyika kakulu apo bekungeko soyikiso : 
ngokuba u-Tixo uwapule amatambo alowo 
obemelene nawe, ubadanisile, ngokuba u-Tixo 
ubadelile. 

7 Ayaba inkululo yo-Sirayeli yaseipumile e- 
Ziyone : boti, akuti u-Tixo abuyise ukuti- 
njwa kw abantu bake, 

8 Bavuye o-Yakobi : agcobe no-Sirayeli. 

ICULO LIV. 

\TDISINDISE, Tixo, ngenxa yegama lako : 
±\ undigwebele ngamandlila ako. 

2 Wuve umtandazo warn, Tixo : wapulapule 
namazwi omlomo warn. 

3 Ngokuba abasemzini bavukelene nam : na- 
babandezeli bayamtsukela umpefumlo warn, 
bengambekanga u-Tixo pambi kwamehlo abo. 

4 U-Tixo ungondincedayo : i-Nkosi ingaku- 
bo abawusekelayo umpefumlo warn. 

5 Iyakuzibuyisela ngobubi intskaba zam : 
zicite ngenyaniso yako. 

6 Ndiyakunikela amadini kuwe ngokuta- 
nda, ndiyakulidumisa igama lako, Nkosi : ngo- 
kuba lilungile. 

7 Ngokuba undikulule kubo bonke ubunzi- 
ma : neliso lam liyibonile intando yalo pezu 
kwentshaba zam. 441 UMHLA 10.] ICULO LV. ICULO LV. 

WUPULAPULE umtandazo warn, Tixo : 
ungazifihli ekukungeni kwam. 

2 Ndipulapule undipendule : ndilusizi nje 
ekukaleni kwam, ndikatazekile. 

3 Ngenxa yelizwi lotshaba, nangenxa yoku- 
bandezela kwokohlakeleyo : ngokuba beposa 
inkohlakalo pezu kwam, bendizonda ngomsi- 
ndo. 

4 Inkliziyo yam ibuhlungu pakati kwam : 
nezoyiko zokufa zindihlele. 

5 Ukwoyika nokungcangcazela kundiwele : 
nokwoyika okukulu kundeyisile . 

6 Ndaza ndati, Andaba ndanamapiko nje- 
ngehobe : ndandiyakupapazela, ndimke, ndibe 
noxolo. ♦ 

7 Ndandiyakuya kude : ndihlale nasenkla- 
ngo. 

8 Ndandiyakukauleza ndisinde : emoyeni 
oqwitelayo, naseluqwiteleni. 

9 Batshabalalise, Nkosi, uzicande nelwimi 
mbo : ngokuba ndibubonile ubudhlwengu ne- 
lkani esixekweni. 

10 Bahlala behamba pezu kwendonga zaso 
3mini nasebusuka : kuko inkohlakalo nobu- 
lizima pakati kwaso. 

1 i Kuko inkohlakalo pakati kwaso : inko- 
hliso namamenemene azipeli ezitrateni zaso. 

12 JSTgokuba asingolutshaba ondidelileyo : 
ligendinyamezele. 

13 Asingonditiyileyo ozenze mkulu nga- 
kum : ngendizifihle kuve. 

442 ICULO LV. [UMHLA 10. 

14 Kodwa bekunguwe mlingane warn : mko- 
keli warn, nondimaziyo. 

15 Besicebisana kamnandi : say a endhlwini 
ka-Tixo sisobabini. 

16 Mababanjwe kukufa, mabehlele esihogwe- 
ni behleli : ngokuba inkohlakalo isezindklwini 
zabo, napakati kwabo. 

17 Kodwa okwam ndiyakubizela ku-Tixo : 
yaiyakundisindisa i-Nkosi. 

18 Ngokuhlwa, nakusasa, nasemini enkulu 
ndiyakutandaza ngelizwi elikulu : yaiyaku- 
liva ilizwi lam. 

19 Iwukulule umpefumlo warn ngoxolo 
kuyo imfazwe ebingakum : ngokuba bebeba- 
ninzi abebengakurn. 

20 U-Tixo nyakuva ababandezele, kwa obe- 
hleli kwakudala : ngokuba bengaguquki, be- 
ngamoyiki u-Tixo. 

21 Uzolule izandhla zake ngakubo abebexo- 
lene naye : ulwapule ucebano lwake. 

22 Amazwi omlomo wake abetambile nga- 
pezu kwamafuta epekla, kuko imfazwe enkli- 
ziyweni yake : amazwi ake abeyigqitisile ne- 
oli ngokutamba, kanti ebengamarele aroli- 
weyo. 

23 Yilahlele e-Nkosini ixala lako, yaiyaku- 
kuxasa yona : ingasayikuz' ivume ukuba ba- 
sliukunyiswe abalungileyo. 

2i Kodwa wena, Tixo : uyakubahlisela esi- 
liogweni sentshabalalo. 

25 Abantu begazi nabenkoliliso abayikuyi- 
gqiba imihla yobomi babo : kodwa mina 
ndiyakutembela kuwe. 

443 UMHLA 11.] ICULO LVI. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO LVI. 

YIBA nofefe kum, Tixo, ngokuba kuk' onga- 
ndiginyayo : esilwa nje uyandibandezela 
imini yonke. 

2 Intshaba zam zihleli zingxameF ukundi- 
ginya imini yonke : ngoknba bebaninzi aba- 
Iwayo nam, wena Opezu konke. 

3 Xeshekweni ndoyikayo : ndiyakutembela 
kuwe. 

4 Ndiyakumbonga u-Tixo ngenxa yelizwi 
lake : nditembele ku-Tixo, andiyikwoyika nto 
engenziwa yinyama kum. 

5 Amazwi am bayawajika imihla ngemihla : 
zonke izicingo zabo zingakum ngokukohlake- 
leyo. 

6 Bayabutana, bazifihle : bawagqale ama- 
nyatela am, bakuwulalela umpefumlo warn. 

7 Bayakusinda ngenkolilakalo na : baka- 
hlele pant si abantu ngengqumbo yako, Tixo. 

8 Izidungudelo zam uzibalile; inyembezi 
zam zuzifake eqageni lako : akusencwadini 
yako na? 

9 Ndakubizela kuwe, ziyakunqandwa i- 
ntshaba zam : ndiyakwazi oku, ngokuba u- 
Tixo engakum. 

10 Ndiyakuvuyela ezwini lika-Tixo : ndizo- 
nwabise ngelizwi le-Nkosi. 

1 1 Nditembele ku-Tixo : andiyikwoyika nto 
endingenziwayo ngumntu. 

12 Izifungo zako zipezu kwam, Tixo : ndi- 
yakukubulela ngomdumiso. 

13 Ngokuba usindisiie umpefumlo warn ICULO LYII. [UMHLA 11, 

ekufeni, akuyikuzigcina inyawo zara ekuTveni 
na : ndize ndiliambe ebusweni buka-Tixo eku- 
kanyeni kwabahleliyo I 

ICULO LYII. 

IBAnofefe kum, Tixo, yiba nofefe pezu 
kwam, ngokuba unipefumlo warn ute- 
mbele kuwe : iteraba lam liyakuba sesitunzi- 
ni samapiko ako, zide zipele imbandezelo ezi. 

2 Ndiyakubizela ku-Tixo opezu konke : 
kwaku-Tixo oyakunderizela into zonke. 

3 Uyakuturua esezulwini : andikulule kuso 
isidelo songandiginyayo. 

4 U-Tixo uyakubutuma ububele bake ne- 
nyaniso yake : umpefuinlo warn upakati kwe- 
ngonyama. 

5 JSTdilele pakati kYvabaYutayo ngomlilo 
kwa nonyana babantu : abamazinyo ayimi- 
gwazo nentolo, nolwimi lwabo lulirele elibu- 
kali. 

6 Yiba upakainile pezu kwaniazulu, Tixo : 
ubungcwalisa bako niabube pezu kYromhlaba 
wonke. 

7 Bawalungisele utauibo amanyatela am, 
umpefumlo wain bawutobile : bandimbele isi- 
hogo ebusweni bam, abawele kuso kwa bona. 

8 Inkliziyo yam iqinisiwe, Tixo, inkliziyo 
yam iqinisiwe : ndandiyakuYuma ndidumise. 

9 Vuka, bungcwalisa bam, Yuka, luhadi no- 
gwali : ndiyakuYuka kwakusasa ngokwam. 

10 Xdiyakukudumisa pakati kwabantu, 
Kkosi : ndikuYumele amaculo pakati kwezi- 
zwe. 

11 Ngokuba ububele bako bukulu kucle 
445 UMHLA 11.] ICULO LVIII. 

kube sezulwini : nenyaniso yako kude kube 
sesibakabakeni. 

12 Zipakamise, Tixo, pezu kvvamazulu : ubu 
ngcwalisa bako mabube pezu kwawo wonke 
umhlaba. 

ICULO LVIII. 

"Vf ITETA okuyinyaniso na, nina benklanga- 
1 1. niso : nigweba ngokufanelekileyo na, nina 
bony ana babantu ] 

2 Niqingainkohlakalonjengenkliziyo zenu : 
nilinganisa ubudhlwengu ngezandhla zenu 
emhlabeni. 

3 Abakohlakeleyo bangabasemzini kwasesi- 
zalweni : bati bakuzalwa, basebelahleka beteta 
ubuxoki. 

4 Banobuhlungu obunjengobuhlungu be- 
nyoka : banjengeramba elisitulu elivingca 
Indhlebe zalo ; 

5 Elingayikuliva ilizwi lonyangayo : noko 
any angay o ngokulum kil ey o . 

6 Wapule amazinyo abo, Tixo, kwasemilo- 
nyeni yabo ; wapule amazinyo amakulu engo- 
nyama, Nkosi : mabanyibilike njengamanzi 
apalalayo ; bakulungisa intolo zabo, mababe 
nj engokuhl ahliwey o . 

7 Mabapele njengenkumba enyibilikayo : 
bangaliboni nelanga njengesisu esipumayo 
somfazi. 

8 Zingekazivi intsasa imbiza zenu : uyaku- 
basusa ngoqwitela behleli nomsindo wako. 

9 Olungileyo uyakuvuya akubona impinde- 
zelo : uyakuzihlamba inyawo zake ngegazi la- 
bakohlakeleyo. 

U6 ICL'LO LIX. [OIHLA 11. 

10 Kuze kutiwe, Ngenyaniso kuko umvuzo 
kubalungileyo : ngenyaniso kuko u-Tixo 
ogweb' umhlaba. 

OIBEDESHO WA^GOKtPHEWA. 

ICL'LO LIX. 

"YfDISINDISE ezintshabeni zam, Tixo : undi- 
jj\ Iwele kubo abayukelene nam. 

2 Ndisindise kubo abenzi benkohlakalo : 
undikulule ebantwini begazi. 

3 Ngokuba bawulalele umpefumlo warn : 
abanamandhla bahlangamsene ngakum, ndi- 
ngenatyala, ndingenasono, Nkosi. 

4 Bayangxama bazilungise ndingenatyala : 
vuka undincede, ubone. 

5 Pakarna, wena Nkosi, Tixo wezihlwele, 
Tixo ka-Sirayeli, uzibone izizwe : ungabi nalu- 
fefe kubakohlakeleyo. 

6 Bayaliambahamba ngokuhlwa : bavunga- 
me njengenja. basijikeleze isixeko. 

7 Bay aboh I a ngemilomo yabo, kuko nama- 
rele emilonyeiii yabo : ngokuba bati. kuyi- 
wa ngubanina 1 

8 Kodwa wena, Nkosi. uyakubalileka : uya- 
kuzidela izizwe zonke. 

9 Ndiyakukulinda ngenxa yamandlila ake-; 
ngokuba u-Tixo elikaka lam. 

10 U-Tixo wobubele bam uyakundandu- 
lela : u-Tixo uyakundinika intando yam pezu 
kwentshaba zam. 

1 1 Ungababulali, hleze abantu bam balibale : 
bacite ngamandlila ako, ubakahlele pantsi. 
Is kosi kaka letu. 

12 Ngenxa yesono namazwi omlomo wabo 
447 UMHLA 11.] ICULO LX. 

mababanjwe eratsheni labo : nangenxa yoku- 
tiika nokugxeka abakutetayo. 

13 Bonakalise ngengqumbo yako, bagqibe, 
ize bangabi sabiko : ize bazi ukuba ngu-Tixo 
opata kwa-Yakobi nasezincameni zomhlaba. 

14 Bayakuhambahamba ngokuhlwa : bavu- 
ngame njengenja, basijikeleze isixeko. 

15 Mababadule befun' ukutya : barore uku- 
ba abakoliswanga. 

16 Kodwa mina ndiyakucula ngawo ama- 
ndhla ako, ndibubonge ububele bako kwaku- 
sasa : ngokuba ubuyinqaba yani, nenclawo 
yarn yokupepela ngemini yokubandezehva 
kwam. 

17 Ndiyakuculela kmve, mandhla am : ngo- 
kuba u-Tixo uyinqaba yam, no-Tixo wobubele 
bam. 

ICULO LX. 

TTSILAHLILE, Tixo, iisicitile : ubuqumbile, 
J zubuyele kuti kanjako. 

2 U"wungcangcazelisiie umhlaba, wawapula : 
zilungise indawo zawo eziqekekileyo, ngokuba 
uyashukuma. 

3 Abantu bako ubabonisile into ezinzima : 
usisezile ngeveyine ebulalayo. 

1 Abakwoyikayo ubanikile umqondiso : oya- 
kubonakaliswa ngenxa yenyaniso. 

5 Bazebasindiswe abatandwa bako : zuncede 
ngesokunene sako, undive. 

6 U-Tixo utetile ngobungcwele bake, Ndiya- 
kuvuya, ndiyahlule i-Sliekeme : ndiyilinganise 
nentili yase-Sukote. 

7 I-Gilevade iveyam ; no-Manase ungowam : 

U8 " ICULO LXI. [uiJHLA 11, 

u-Frayime ungamandhla enkloko yam ; u-Jtida 
ungumnikumteto warn ; 

8 U-Mowabi usisitya sam sokuhlambela ku- 
so ; ndiyakusiposa isihlangu sam pezu kwe- 
Edome : ne-Filisiya mayivuye ngenxa yam. 

9 Xgubanina oyakundingenisa esixekweni 
esinarnandhla : ngubanina oyakundingenisa 
e-Edome ? 

10 Asinguwe na 3 Tixo, obusilalilile : kwa we- 
na, Tixo, obungapunianga nemikosi yetu 1 

1 1 Sincede ngexeska lembandezelo : ngokuba 
uncedo lwomntu aluyinto yanto. 

12 Siyakwenza ngoburoti ngaye u-Tixo : 
ngokuba enguye oyakuzinyatela pantsi intska- 
ba zetu. 

ICULO LXI. 

SI YE isikalo sam ; Tixo : mvupulapule umta- 
ndazo warn. 

2 Ndiyakubizela krove kwasekupeleni kwo- 
mhlaba : yakweyiswa inkliziyo yam. 

3 Ndimise eluhvahveni olungapezulu kum : 
ngokuba ubulihlati lam, nenqaba enamandhla 
elutsliabeni. 

4 Xcliyakuhlala ententeni yako kude kube 
ngunapakade : netemba lam liyakuba pantsi 
kwamapiko ako. 

5 Xgokuba wena, Tixo, uzivile izifungo zam : 
undipile ilifa labaloyik' Igama lako. 

6 Uyakubolula ubomi bokumkani : nemi- 
nyaka yake kuzo zonke izizukulvrana. 

7 Uyakuhlala ebusweni buka-Tixo kude 
kube ngunapakade : zumlungisele ufefe ne- 
nyaniso aze agcinwe zizo. 

449 UMHLA 12.] ICULO LXII. 

8 Ndandiyakulibonga igama lako kude kube 
ngunapakade : ndizenze nezifungo zam imihla 
ngemihla. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO LXIT. 

YTGENYANISO umpefumlo warn ulindele 
1.1. ku-Tixo : luvela kuye usindiso lwam. 

2 Nguye yedwa olulwalwa lwam nenkululo 
yam : andiyikushukunyiswa kakulu. 

3 Kwoda kube ninina niqinga inkohlakalo 
ngasebantwini bonke : niyakubulawa nonke, 
niyakuba njengodonga olugoso, nanjengotango 
oluwileyo. 

4 Bayacebana ukuba bamwise opakanyisi- 
weyo ngu-Tixo : bayabutanda ubuxoki ; baya- 
tamsanqelisa ngomlomo wabo, kanti bayaqa- 
lekisa ngenkliziyo yabo. 

5 Kodwa wena, mpefumlo warn, mlindele u- 
Tixo : ngokuba itemba lam likuye. 

6 Nguye yedwa olulwalwa lwam nosindiso 
lwam : uyinqaba yam, andisayikuza ndishuku- 
nyiswe. 

7 Inkululo yam iku-Tixo, kwa nobungcwa- 
lisa bam : ilitye lamandhla am, nekaka lam, 
lingu-Tixo. 

8 Hlalani nitembela kuye, nina bantu : yi- 
tyileni nenkliziyo yenu pambi kwake ; u-Tixo 
uyindawo yetu yokupepela. 

9 Ngenyaniso abantu abamnyama ngaba- 
ngendawo : nabantu abakulu ngababuxoki, 
bakulinganiswa baba ngapantsi kwokunge- 
ndawo. 

450 ICTJLO LXIII. [UMHLA 12. 

10 Ningazitembeli imbandezelo, ningaqayisi 
ngokubada : zakwanda indyebo, ningayimisi 
kuzo inkliziyo yenu. 

11 Wakuteta kanye u-Tixo, ndikuvile naka- 
bini : okokuba amandhla ngawaka-Tixo. 

12 Rwa kmre, Xkosi, kulunge nofefe : ngo- 
kaba ubavuza abantu bonke ngokufanehve 
yimisebenzi yabo. 

ICL'LO LXIII. 

TIXO, ungu-Tixo warn : ndiyakukufuna k^va- 
kusasa. 

2 Umpefumlo warn unxanelwe wena, ne- 
nyama yam ikulangazelele : ezweni elomileyo 
nelinxaniweyo apo kungeko manzi. 

3 Xdize ndhvabone amandhla ako nobu- 
ngcwalisa bako : njengokuba ndikubonile 
endaweni engcvrele. 

4 Xgokuba ububele bako bubugqitile no- 
bomi : nomlomo warn uyakukuduniisa. 

5 Xdiyakiikndumisa njalo ngexa endisadhla 
ubomi ngalo : ndizipakamise nezandhla zam 
egameni lako. 

6 Umpefumlo warn uyakukoliswa njengoku- 
ngati kungomongo namanqata : nomlomo warn 
uyakukudumisa ngemigcobo. 

7 Xdindakukukumbula ndiselukulvTveni 
lwam : nanxa ndikucingayo ezivarashweni 
zasebusuku. 

8 Xgokuba ubuluncedo lwami nje : ndiya- 
kuyuya pantsi kwomtunzi wamapiko ako. 

9 Umpefumlo warn uhlal' ukulandela : nesa- 
ndkla sako sokunene siyandisekela. 

10 Kodwa abafun' ukutshabalalisa umpe* 
451 UMHLA 12.] ICULO LXIV. 

fumlo warn : botshona ezindaweni ezingapa- 
ntsi kwomhlaba. 

11 Bayakuwe ngerele : babe sisabelwa se- 
mpungutye . 

12 Koclwa nkumkani uyakuvuya ngaye u- 
Tixo ; nabo bonke abafunga vena bayaku- 
mncoma : koclwa umlomo wabatet' ubuxoki 
uyakuvingcwa . 

ICULO LXIV. 

LIVE ilizwi lam, Tixo, ekutandazeni kwam : 
ubugcine nbomi bam ekwoyiken 7 intshaba. 

2 Kdifihle ekucebeni kwabakohlakeleyo kwa 
ngasese : nasesipitipitini sabenzi bobubi ; 

3 Abalulolileyo njengerele ulwimi lwabo : 
nabazitolayo intolo zabo, kwa amazwi obu- 
hlungu ; 

4c Ukuze bamtole ngasese olungileyo : baya- 
mtola ngokwalama, bengoyiki. 

5 Bayazomeleza emcimbini okolilakeleyo : 
bacebane ngokutiyela ngasese, besiti, Kuya- 
kubonwa ngubanina 1 

6 Bayayibuza kaknlu inkohlakalo, bayibuze 
ngokukuteleyo : bayigcine bonke ngokufihla- 
keleyo enzuhvini yenkliziyo yabo. 

7 Koclwa u-Tixo nyakubatola ngotolo : ba- 
y akuvi wa ngokwalam a . 

8 Boza ulwimi lwabo baluwise pezn kwabo : 
bonke abababonayo bayakubaleka. 

9 Bayakwoyika abantu bonke, bawushuma- 
yele umsebenzi ka-Tixo : basinakane nesenzo 
sake ngoknlumkileyo. 

10 Abahmgileyo bayakuyuya e-Nkosini, ba- 
452 ICTJLO LXV. [iTMHLA 12. 

tembele kuyo : bancome bonke abalungileyo 
ngenkliziyo. 

UMBEDESHO WANGOEUHLWA. 

ICT7LO LXV. 

TTYADUNYISWA wena, Tixo, e-Ziyone : 
U nesifungo siyakuzalisekiswa kuwe e-Yeru- 

s ale ine. 

2 Wen a ovayo umtandazo : inyama yonke 
iyakuza kuwe. 

3 Izikohlakalo zam ziyandoyisa : izigqito 
zetu ziyakuhlaiijululvra nguwe. 

4 Unetamsanqa omqashayo, nomamkelayo 
aze ahlale emakusini ako : siyakukoliswa ku- 
kulunga kwendhlu yako, kwa itempile yako 
engcwele. 

5 Uyakusipendula ngento ezoyikekayo ebu- 
lungiseni, Tixo wenkululo yet a : olitemba 
lazo zonke incani zomklaba, nelabakude elwa- 
ndhle. 

6 Oziqinisayo intaba ngamandhla ako : uzi- 
binqile ngokwomelela. 

7 Okuzolisayo ukugquma kwolwandhle : kwa 
ukugquma kwamaza, nengxolo yabantu. 

8 Abalileliyo ezincameni zonihlaba bayazo- 
yika iziboniso zako : obongwayo ziniyelo zo- 
kusa nezokuhlwa. 

9 Utyelela emhlabeni, uwutamsanqelise : 
uwutyebise kakulu ngomlambo ka-Tixo ozeleyo 
nganianzi. 

10 Uyayilungisa inqolowa yabo : wakuwtt- 
misa njalo. 

11 Uyazincenceshela kakulu indima zawo, 
453 UMHLA 12.] ICULO LXVI. 

uzinyakamise nentili zawo : uwutambise nga- 
matontsi emvula, utamsanqelise nokuhluma 
kwawo. 

12 Umnyaka uwenzele isitsaba ngobubele 
bako : namafu ako ayatontsela amanqata. 

13 Ayatontsela emariweni asenklango : ne- 
nduli ziyavuya ngamacala onke, 

14 Imimango yambatisiwe ngemihlambi : 
nentili zigutyungelwe ngenqolowa ; bade ba- 
danduluke bagcobe ngovuyo. 

ICULO LXVI. 

YUYANI ku-Tixo, nonke nina rnihlaba : ni- 
bongeni igama lake ngamaculo, nibudu- 
mise ubungcwalisa bake. 

2 Yitini ku-Tixo, Hayi ukv^oyikeka kwemi- 
sebenzi yako : ngenxa yobukulu bamandhla 
ako intshaba zako ziyakuzilahlela pantsi 
kwako. 

3 Wonk' nmhlaba uyakukubedesha : uculele 
kuwe, ulibonge negama lako. 

4 Yizani niyibone imisebenzi ka-Tixo : ukwo- 
yikeka kwokwenza kwake ngakubo onyana 
ba bantu. 

5 Waluguqula ulwandhle lwaba ngumhlaba 
owomileyo : bawawela amanzi ngenyawo ; sa- 
vuya apo ngaye. 

6 Upete ngamandhla ake kude kube nguna- 
pakade ; amehlo ake ayazibona izizwe : abange- 
vayo mabangabi nakuzipakamisa. 

7 Mdumiseni u-Tixo wetu, nina bantu : li- 
vakaliseni ilizwi lokubongwa kwake. 

8 Owugcinayo umpefumlo wetu ebomini : 

454 ICULO LXVI. [UMHLA 12. 

engazivumi ukuba zisliukunyiswe inyawo 
zetu. 

9 Ngokuba wena, Tixo, usilingile : usicoki- 
sile njengokuba icokiswa isilivere. 

10 Wasingenisa elutanjeni : wabubeka nobu- 
nzima ezinqeni zetu. 

11 Wenze ukuba inkloko zetu zinyatehve 
ngabakweleyo emahasheni : sapuraela enili- 
Iweni naseraanzini, wasingenisa endaweni ene- 
ndyebo. 

12 Ndiyakungena endhlwini yako ndinama- 
dini okutshiswa : ndizenze nezifungo zam, eza- 
tewayo ngomlomo warn, ndazifunga ngelizwi 
lam, ndakuba sekuxakekeni. 

13 Ndiyakukunikela amadini atshisiweyo 
atyebileyo, ndawonye neziqumiso zenkunzi ze- 
gusha : ndikunikele nenkabi zenkomo nebo- 
kwe. 

14 Yizani nipulapule, nonke nina enimoyi- 
kayo u-Tixo : ndinisliumayele oko akwenzileyo 
kumpefumlo warn. 

15 Ndabizela kuye ngomlomo warn : nda- 
mbonga ngolwimi lwam. 

16 Ukuba ndeyele enkohlakalweni ngenkli- 
ziyo yam : i-Nkosi ayiyikundiva. 

17 Kodwa u-Tixo undivile ngenyaniso : uli- 
pulapule ilizwi lomtandazo warn. 

18 Makadunyiswe u-Tixo ongawulahlanga 
umtandazo warn : nongasusanga ububele bake 
kum. 455 UMHLA 13.] ICULO LXVII. LXVIII. 
ICULO LXVII. 

WANG A u-Tixo angasipata ngofefe, asita- 
msanqelise : asibonise ukukanya kwobu- 
so bake. 

2 Ize indhlela yako yaziwe emlilabeni : nosi- 
ndiso lwako pakati kwezizwe zonke. 

3 Abantu mabakudumise, Tixo : bonke aba- 
ntu mabakudumise. 

4 Izizwe mazivuye zigcobe : ngokuba uyaku- 
gweba abantu ngokulungileyo, uzipate izizwe 
ezisemhlabeni. 

5 Abantu mabakudumise, Tixo : bonke aba- 
ntu mabakudumise. 

6 Woz' umhlaba uvelise iziqamo zawo : no- 
Tixo, kwa u-Tixo wetu, uyakusitamsanqelisa. 

7 U-Tixo uyakusitamsanqelisa : zaziyakuti 
zonke incam zomhlaba zimoyike. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO LXVIII. 

MAKAPAKAME u-Tixo, zicitwe intshaba 
zake : mabati nabamtiyayo basabe ebu- 
sweni bake. 

2 Bagxote njengokuqutywa kwomsi : na- 
njengokunyibilika kwomtwebeba emlilweni, 
mabenjenjalo abakohlakeleyo ukutshabalala 
ebusweni buka-Tixo. 

3 Kodwa abalungileyo mabavuye bagcobe 
pambi kwo-Tixo : ewe mabavuye ngovuyo olu- 
kulu. 

4 Culani ku-Tixo, liculeleni igama lake : ni- 

456 IOULO LXVIII. [UMHLA 13. 

mbonge okwele pezu kwesibakabaka ngegama 
lake elingu-Yehoya, nigcobe ebusweni bake. 

5 Unguyise wenkedama, nomgwebeli waba- 
hlolokazi : kwa u-Tixo osesihlalweni sake esi- 
ngcwele. 

6 Abazinkedama uyabanika izihlobo, abaku- 
lale nababotshiweyo ngetnixokolelwane : ko 
dwa abangevayo bahleli ebugxwayibeni. 

7 Tixo, wakubakokela abanta bako : waku- 
purnela enklango, 

8 Umhlaba wangcangcazela, namazulu ato- 
ntsa ebusweni buka-Tixo : yashukunyiswa ne- 
Sina ebusweni buka-Tixo, kwa u-Tixo wo-Si- 
rayeli. 

9 Waunisa imyula enkulu, wena Tixo : wa- 
lomeleza ilifa lako oko beliswel' amandhla. 

10 Isihlwele sako sihleli kulo : ngokuba we- 
na, Tixo, uwalungisele amahlwempu ngobu- 
bele bako. 

11 INkosi yakupa ilizwi : wamkulu umkosi 
wabalishumay el ayo. 

12 Besaba okumkani nemikosi yabo : bati 
nabebesele ekaya babel ana ngamaxoba. 

13 Nakuba benilele enkunkumeni pakati 
kwobuhlanti, niyakuba njengamapiko ehobe : 
aselelweyo ngesilivere, nentsiba zalo ngegolide 
ecocekileyo. 

14 Akubacita okumkani Onamandhla onke : 
kwamhlope njengekepu lase-Salmone. 

15 Intaba ka-Tixo injengentaba yase-Ba- 
shane : intaba ende, njengentaba yase-Ba- 
shane. 

16 Nitsibela nina, nina zintaba ezinde ? yi- 
ntaba ka-Tixo le atande ukuhlala kuyo : ne- 

457 x TJMHLA 13.] ICULO LXVIII. 

Nkosi iyakuhlala kuyo kude kube ngunapa- 
kade. 

17 Inqwelo zika-Tixo zokulwa zingamawa- 
kawaka, namawakawaka engelosi : i-Nkosi 
ipakati kwazo, njengase-Sina, endaweni 
engcwele. 

1 8 Unyukele pezulu, noku f inj wa ukutimbil e, 
nabantu ubamkelele izipiwo : ize i-Nkosi engu- 
Tixo ihlale pakati kwabo. 

19 Maidunyiswe i-Nkosi isincedayo imihla 
ngeniihla : kwa u-Tixo wenkululo yetu. 

20 U-Tixo wetu ungu-Tixo wenkululo : u- 
Tixo uyi-Nkosi, ekungaye sisindayo ekufeni. 

21 U-Tixo uyakuyilimaza inkloko yentshaba 
zake : nenkloko yosukuba ehamba enkohlaka- 
Iweni yoke. 

22 INkosi ite, Ndiyakubabuyisa e-Bashane : 
ndiyakubabuyisa abantu bam ezinzulwini zo- 
Iwandhle. 

23 Uze unyawo Iwako ulufake egazini le- 
nt shaba zako : nolwimi lwezinja zako kwa 
kuio. 

24 Kuyabonakala kakuhle, Tixo, ukuliamba 
kwako : kwa izihambo zako, Tixo warn, Ku- 
inkani warn, endaweni engcwele. 

25 Abaculi bayahamba ngapambili, nababeti 
bohadi bayalandela ngasemva : ngapakati zinto- 
mbi zibet' intanibula. 

26 Mdumiseni u-Tixo ezinklanganisweni 
kwa oyi-Nkosi ngayo inkliziyo yonke. 

27 Kuko no-Benj amine omncinane umpati 
wabo, nenkosana zakwa-Juda amapakati abo : 
inkosi zakwa-Zebulone, nenkosi zakwa-Nefa 
tall 

4.58 ICT7L0 LXIX. [rMHLA 13. 

2S U-Tixo ukumisele amandhla : kwomeleze, 
Tixo, okusenzeleyo. 

29 Ngenxa yeternpile yako ese-Yerusaleme : 
okumkani bayakuzisa iininikelo kuwe. 

30 Urnkosi wabapet' int shunt she, nenkla- 
nganiso yabanamandlila, nabazinkabi pakati 
kwabantu bayakuzitoba, banikele intwana 
zesilivere : wakuzicita izizwe ezitand 5 imfazwe ; 

31 Kuyakuvela inkosana e-Jipete : ne-Tiyo- 
piya iyakuzolula ku-Tixo izandhla zayo. 

32 Culani ku-Tixo, nina zikumkani zorahla- 
ba : yibongeni i-Xkosi ngamaculo ; 

33 Ehleli pezu kwainazulu abeko kwaku- 
dala : iyalivakalisa ilizwi layo, elililizwi elina- 
niandhla. 

34 Xikelani amandhla ku-Tixo : ubimgcwa- 
lisa bake bupezu kwo-Sirayeli, namandlila ake 
asesibakabakeni. 

35 Uyoyikeka, Tixo, ezmdaweni zako ezi- 
ngcwele : u-Tixo ka-Sirayeli ngonik' abantu 
bake amandhla negunya; makadunviswe u- 
Tixo. 

UMBEDESHO WA1STGOKUHLWA. 

ICULO LXIX. 

^DISINDISE, Tixo : ngokuba amanzi awu- 
JLl ngenele umpefumlo warn. 

2 Ndeyele eludakeni olunzulu apo kungeko 
ukuma : ndeyele ezinzuhvmi zamanzi apo imi- 
singa indoyisayo. 

3 Xdidiniwe kukulila kwam ; umqala warn 
utshile : amehlo am ayapela kukulangazalela 
u-Tixo warn. 

459 x2 TJMHLA 13.] ICULO LXIX. 

4 Abanditiyayo kungeko tuba bazidhlule 
inwele zenkloko yam ngokuba ninzi : abanga- 
nditshabalalisavo nabazintshaba zam ndino-e- 
natyala banamandhla. 

5 Ndababuyisela into ebendingazitabatanga : 
Tixo, uyabazi ubudenge bam, nezono zam azi- 
kufihlelwanga. 

6 Mabangati abatembele kuwe, Xkosi Tixo 
wezihlwele, badaniswe ngenxa yam : nabaku- 
funayo, Tixo wo-Sirayeli, mabangadungudeli- 
sv^a ngenxa yam. 

7 Ndasisidehva ngenxa yako : nobuso bam 
bufihliwe ludano. 

8 Sendinjengowasemzini kubazahvane bam : 
nongaziwayo kubantwana bakama. 

9 Ngokuba ukuyizondelela kwam indhlu ya- 
ko kundindhlile : nezidelo zabebekudela zindi- 
wele. 

10 Ndalila, ndazohlwaya ngokuzila : kwaba 
kukugxekvra kwam. 

11 Ndambata nenklakanklaka : ndaba sisi- 
hlekiso sabo. 

12 Bandihleba abahleli esangweni : nama- 
nxila andenza isigculelo sabo. 

13 Kodwa umtandazo warn ndiwenzela ku- 
Tve, Nkosi : ngexesha elikolekileyo. 

14 Ndipulapule, Nkosi, ngobuninzi bezibele 
zako : nangenyaniso yenkululo yako. 

15 Ndikupe eludakeni, ndize ndingatslioni : 
mandikuluhve kwabanditiyayo nasezinzulwini 
zamanzi. 

16 Imisingakazi mayingemki nam, nenzulu 
mazingandiginyi : nesihogo masingawuvingci 
umlomo waso pezu kwam. 

- 460 ICULO LXIX. [UMHLA 13. 

17 Xdipulapule, Nkosi, ngokuba ububele 
bako bulungile : buyela kum ngenxa yobuni- 
nzi benceba zako. 

18 Zungabufihleli isicaka sako ubuso bako, 
ngokuba ndisenibandezelweni : zungxame undi- 
pulapule. 

19 Sondela kumpefunilo warn, uwukulule ; 
ndisindise ngenxa yentshaba zani. 

20 Ukwazile ukugxekwa kwam, nokudaniswa 
kwam, nehlazo lam : zonke intshaba zam zi- 
pambi kwako. 

21 Ukudelwa kwam kundiraznle inkliziyo ; 
ndizele bubunzima : ndakangela ndifuna onga- 
nosizi, akwabiko mntu ; nongatutuzelayo, 
akwabiko ondamfumanayo. 

22 Bandinika inyongo ibe kukudhla kwam : 
ndakunxanwa bandinika iviniga ibe kukusela 
kwam. 

23 Itafile yako maibe lutambo pambi kwabo : 
nendyebo yabo ibe ngumgibe kubo. 

24 Makwenziwa mnyama amelilo abo, ba- 
ngaboni : zihlale zingcangcazela izinqe zabo. 

25 Yigalele ingqunibo yako pezu kwabo : 
ubabambe ngomsindo wako oshushu. 

26 Indlilu yabo maibe linxuwa : kungabiko 
nohlala ezintenteni zabo. 

27 Ngokuba bembandezela owaumbetile : 
batete nobubi ngaye owabumohlwayile. 

28 Yongeze ngenkohlakalo inkohlakalo ya- 
bo : bangangeni ebulungiseni bako. 

29 Mabaciny we encwadini yobomi : bangaba- 
lelwa ndawonye nabalungileyo. 

30 Kodwa mina ndilihlwempu ndilusizi : ma- 
ndipakanyiswe vinkululo yako, Tixo. 

461 UMilLA 13.] 1CTJLO LXX. 

31 Igama lika-Tixo ndiyakulidumisa nge- 
eulo : ndimenze mkulu ngombulelo. 

32 INkosi iyakukoliswa koku : pezu kokwe- 
nkabi nenkomo cnempondo nempupu. 

33 Abalulamileyo bayukukubona oku, ba- 
vuye : yaiyakupila nenkliziyo yenu enimfu- 
nayo u-Tixo. 

34 Ngokuba i-Nkosi iyaweva amahlwempu : 
ingabadeli ababanjwa bayo. 

35 Maidunyiswe lizulu nomhlaba : nolwa- 
ndhle, nento zonke ezishukumayo kuzo. 

36 Ngokuba u-Tixo uyakuyikulula i-Ziyone, 
azake nezixeko zakwa-Juda : baze bahlale kona, 
ibe lilifa labo. 

37 Nenzalo yezicaka zake iyakulidhla elolifa : 
bati nabatand'" igama lake bahlale kona. 

ICULO LXX. 

\TGXAMA, Tixo, uze kundikulula : ngxama 
ll uze kundineeda, Nkosi. 

2 Mabadaniswe bancame abawusukel' umpe- 
fumlo warn : mababuyiswe ngomva badaniswe 
abanga bangandenzakalisa. 

3 Mababuyiswe ngomva kube ngumyuzo we- 
hlazo labo : abati, Tshotsho, tshotsho. 

4 Bonke abakufunayo mabavuye bagcobe 
ngawe : nabatand' inkululo yako mabahlale 
besiti, Makadunyiswe u-Tixo. 

5 Kodwa mina ndilihlwempu ndingosweleyo : 
ngxama uze kum, Tixo. 

6 Ungumncedi warn nomkululi warn : zu- 
ngalibali, Nkosi. 4G2 ICULO LXXI. [UMHLA 14. 

OIBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO LXXI. 

DITEMBELE knwe, Xkosi ; mandingezi 
lH ndidaniswe : ndikuhile ngobulungisa ba- 
ko, nndisindise ; yitobele kum indhlebe yako, 
midikulule. 

2 Yiba yinqaba yam, endiyakusabela kuyo : 
unditembisile usindiso ; ngokuba ululwalwa 
lwam, nehlati lam. 

3 Xdiknlnle, Tixo warn, esandhleni sabako- 
hlakeleyo : n as esandhleni songalnngileyo no- 
ngenalnsizi. 

4 Xgoknba ngnwe olitemba lam, Xkosi Tixo : 
nbulitemba lam kwasebntsheni bam. 

5 Bendisekelwe ngnwe kwasesizalweni : ngn- 
we owandikupayo esiswini sikama; ndnmiso 
lwara luyaknblala lnngawe. 

6 Xdiyinto yokntelwa nqa ngabaninzi : ko- 
dwa ngnwe osisipepelo sam esinamandhla. 

7 Umlomo warn nyakuzala ludnmo lwako : 
nobnknlu bako ngamaxeslia onke. 

8 Znngandilalili ngexesha lokwalnpala : u- 
Dgandishiyi akuncipa amandhla am. 

9 Xgoknba intsliaba zam ziyateta ngaknm, 
nabawulalelayo umpefumlo warn bayacebana 
ngaknm, besiti : n-Tixo nmlahlile, rnpntnme- 
ni, nimbambe ; ngoknba aknko ongamsindi- 
sayo. 

10 Znngabi kude knm, Tixo : Tixo warn, 
ngxama nze knndinceda. 

11 Mabadaniswe batsliatvalaliswe abazi- 
463 UMHLA 14. ] ICULO LXXI. 

ntshaba kumpefumlo warn : mabagqitywe ku- 
kudelwa nalihlazo abafun' ukundenzakalisa. 

12 Kochva ndiyahlala nditemba : ndimane 
ndisongeza akukudumisa. 

13 Umlomo warn, uyakushumayela ubulu- 
ngisa bako nosindiso lwako ngamaxesha onke : 
ngokuba zipezu kwembaliso. 

14 Ndiyakuhamba ngamandlila e-Nkosi u- 
Tixo : ndiyakubukankanya ubulungisa bako, 
kwa obako bodwa. 

15 Tixo, undifundisile kivasebutslieni bam : 
ngako oko ndiyakuyishuniayela imimangaliso 
yako. 

16 Sendimdala ndinezimvi, zungandilahli, 
Tixo : ndide ndiwabonakalise amandhla ako 
kwesisizukulwana, nengalo yako kubo bonke 
abayakuza. 

17 Ubulungisa bako, Tixo, bupakamile ka- 
kulu, wena ozenzileyo into ezinkulu : nguba- 
nina onjengawe, Tixo 1 

18 Wena ondibonisileyo izixakeko ezininzi 
ezibi uyakubuya undipilise : undipakamise 
kwasezinzulwini zomhlaba. 

19 Uyakubandisa ubuknlu bam : undonwa- 
bise ngamacala onke. 

20 Ndokudumisa ngohadi, kwa inyaniso 
yako, Tixo warn : ndicule amaculo kuwe, we- 
na Oyingcwele ka-Sirayeli. 

21 Umlomo warn uyakuvuya kakulu ndaku- 
kuculela amaculo : nompefumlo warn owuku- 
luleyo. 

22 Ulwimi lwam luyakuteta ngobulungisa 
bako ngamaxesha onke : ngokuba bedanisiwe 
bencamile abebefun' ukundenzakalisa. 

464 ICULO LXXII. [UMHIA 14. 

ICULO LXXII. 

ZUZINIKE kukumkani izigwebo zako, Tixo : 
nobulungisa bako- kunyana wokumkani. 

2 Uyakubapata abantu bako ngobulungisa : 
namahlwempu ako ngomgwebo. 

3 Intaba ziyakubavelisela abantu uxolo : 
kwa nenduli ziyakwenjenjalo ngobulungisa. 

4 Uyakuwagwebelaamahhvempu asebantwi- 
ni : abakulule abantwana babasweleyo, amtyu- 
mze norabandezeli. 

5 Bayakukwoyika ngexesha ekusahleli nga- 
3o ilanga nenyanga : kwisizukulwana ngesizu- 
kulwana. 

6 Uyakuhla njengemxula pezu kwengca esi- 
kiweyo : njengamatontsi agalelekayo einlila- 
beni. 

7 Ngemihla yake abalungileyo bayakukula : 
nobuninzi boxolo ide inyanga ingabi sabiko. 

8 Uyakupata ubukosi kwasehvandhle kude 
kube selwandhle : nasemlanjeni kude kube se- 
kupeleni kwonihlaba. 

9 Abahleli enklango bayakuguqa pambi 
kwake : nentshaba zake siyakukota utuli. 

10 Okumkani base-Tarishe nabeziqiti baya- 
kuzisa iminikelo : nokumkani wase-Skeba no- 
wase-Saba bayakwenza amabaso. 

11 Okumkani bonke bayakutoba pambi 
kwake : nazo zonke izizwe ziyakumkonza. 

12 Xgokuba eyakumkulula o-sweleyo aku- 
kala : kwa nehlwempu nongenamncedi. 

13 Uyakuba nenceba kolihlwempu noswele- 
xo : ayikulule nemipefumlo yabangenanto. 

14 Uyakuwusindisa umpefumlo wabo enko- 
465 x 3 UMHLA 14.] ICULO LXXTII. 

hlisweni nasekupangweni : igazi labo liyakuba 
yinto enqabileyo emehlweni ake. 

15 Uyakuhlala epilile, anikwe negolide ya- 
se-Sheba : uyakuhlala etandazwa futi, adunyi- 
swe imini zonke. 

16 Kuyakubako isifumba senqolowa emhla- 
beni, pezulu ezintabeni : isiqamo saso siyaku- 
zamazama njenge-Lebanone \ nabasesixekweni 
bayakuhluma njengengca esemhlabeni. 

17 Igama lake Uyakuhlala kude kube ngu- 
napakade ; Uyakuhlala ngokuhlala kwelanga : 
abantu bayakuba netamsanqa ngaye ; zonke 
izizwe zomhlaba ziyakumbiza ngonetamsanqa. 

18 Maidunyiswe i-Nkosi engu-Tixo, ongu- 
Tixo wakwa-Sirayeli : owenza yedwa imimanga- 
liso ; 

1 9 Negama lake elingcwele malidunyiswe ku- 
de kube ngunapakade : mawuzale nawo wonke 
umhlaba bubungcwalisa bake. Amen, Amen. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO LXXIII. 

YTGENYANISO u-Tixo wenzangokulungileyo 
±S ku-Sirayeli : nakubo abankliziyo mhlope. 

2 Kanti inyawo zam zapantsi ukupanibuka : 
namanyatela am apantsi ukutyibilika. 

3 ISTgokuba bendinomona ngakubo abazide- 
nge : ndakubona nokwonwaba kwabakohlake- 
leyo. 

4 Ngokuba abanangozi yokufa : bomelele 
ngamandhla. 

5 Ababuvi ubunzima njengabanye abantu : 
abakatazwa niengabanye abantu. 

466 TC11L0 LXXIII. [UMHLA 14. 

6 Xgako iratshi liyabajikeleza njengomxoko- 
lelwane : nobudhhvengu babuvete njenge- 
ngubo. 

7 Amehlo abo adumbile kukutyeba : baya- 
kwenza abakutandayo. 

8 Bonakele, batete okukohlakeleyo : uku- 
teta kwabo kungakuye Opezu konke. 

9 Umlomo wabo bayawubekisela ezuJwiiii : 
nolwimi lwabo luyahamba nmhlaba. 

10 Xgako oko abantu bake bayabuyela ku- 
bo : bazuze inzuzo ingencinane ngako. 

11 Bali, u-Tixo Tiyakubona nganina : kuko 
ukwazi k-Opezu konke na '? 

12 Aba ngabakohlakeleyo, banokwomvaba 
emhlabeni, ziyanda indyebo zabo : ndifumene 
ndayicokisa inkliziyo yam, ndazihlamba neza- 
ndhla zam kokungenatyala. 

13 Xdandisohlwaywa imibla yonke : ndibe- 
twa imihla ngemihla. 

14 Xdapantsi ukuteta njengabo : koko nge- 
ndisonile isizukiilwana sabantwana bako. 

15 Xdakulinga ukuqonda oku : koko kwa- 
ndoyisayo. 

16 Ndada ndangena endhlwini ka-Tixo : 
ndaza ndasiqonda isijDelo sabo ; 

1 7 Ukubabeka kwako ezindaweni ezibutelezi : 
ubakahlele ezintsbabalalisweni. 

18 Hayi ukunqanyulwa kwabo ngokwalama : 
bayatshabalala, bapele ngokwoyikekayo. 

19 Kwanjengepupa nxa kuvukwayo : wauya- 
kwenjenjalo, Xkosi, wakuvuka ukuwudela 
umfanekiso wabo. 

20 Yaza yabuhlungu inkliziyo yam : ndahla- 
tywa nasezintsweni zam. 

4G7 X7MHLA 14. } ICULO LXXIV. 

21 Ndasisidenge, nclingenakwazi : ndanje- 
ngesilo ebusweni bako. 

22 Kodwa ndihleli ndinawe futi : undiba- 
mbile ngesandhla sam sokunene. 

23 Uyakundikokela ngecebo lako : uti euiva 
kwoku undamkele ngobungcwalisa. 

24 Ndinabanina ezulwini ngapandhle kwa- 
ko : nasemhlabeni akuko ondiinnqwenelayo pe- 
zu kwako. 

25 Inkliziyo yam nenyama yam ziyonakala : 
kodwa u-Tixo ungamandhla enkliziyo yam, ne- 
sabelwa sam kude kube ngunapakade. 

26 Ngokuba abakude kuwe bayakwonakala 
ubatshabalalisile bonke abakulahlayo ngo- 
mbulo. 

27 Kodwa kundilungele mina ukuba ndibe 
kufupi ku-Tixo ; itemba lam ndilibeke e-Nko- 
sini engu-Tixo : ndize ndiyisliumayele yonke 
imisebenzi yako. 

ICULO LXXIV. 

TIXO, usilahlele nina kude kube ngunapa- 
kade : ingqumbo yako uyiqumisele nina 
ngakuzo izimvu zesidhlelo sako ] 

2 Yikumbule inklanganiso yako : owabuyite- 
ngile, wayifuya kwakudala. 

3 Sikumbule isizwe selifa lako, owabusiku- 
lule : kwalentaba ye-Ziyone owabulileli kuyo. 

4 Zifunqule inyawo zako ngakuzo intsbaba- 
laliso ezingunapakade : kwa konke olukwenzi- 
leyo utsbaba ngokukohlakeleyo endhlwini ya- 
ko engcwele. 

5 Intshaba zako ziyagquma pakati kwenkla- 

468 ICULO LXXIV. [UMHLA 14. 

nganiso zako : zizimisile ibanile zabo zibe yi- 
niiqoiidiso. 

6 Bekudume unintu ngokupakaniisa kwake 
amazenibe : eqingqa imiti eniikulu. 

7 Kanti kaloku bayazapula iziqingqo zayo : 
ngamazembe nangezando. 

8 Bayitshisile indhlu yako engcwele : bayi- 
tshabalalisile intente yegama lako kwada kwa- 
semhlabeni. 

9 Bate ezinkliziyweni zabo, Masizigqibe ku- 
nye : zonke izindhlu zenklanganiso ezisemhla- 
beni bazitshisile. 

10 Imiqondiso yetu asiyiboni, akuseko mpro- 
fite : akuseko oqondayo pakati kwetu. 

11 Kwoda kube ninina unibandezeii egxeka, 
Tixo : utsliaba luyakudela igama lako kude 
kube ngunapakade na? 

12 Usibambele nina isandlila sako, kwa eso- 
kunene sako : sirole esifubeni sako. 

13 Ngokuba u-Tixo ungu-Kunikani warn 
kwakudala : esebenza usindiso emhlabeni. 

1 4 Walwahlula ulwandhle ngamandhla ako : 
waziqekeza inkloko zezilo ezisemanzini. 

15 Waziqekeza inkloko zengwenya : wazi- 
nika zibe kukutya kwabantu abahleli enkla- 
ngo. 

16 Wavelisa imitombo nemisinga elulwa- 
lweni olukuni : watshisa nerailauibo emikulu 
wena. 

1 7 Iniini yeyako, nobusuku bubobako : kwa- 
lungiswa nguwe akukanya kwelanga. 

18 Imida yomhlaba iniisiwe nguwe : kwada- 
lwa nguwe ihlobo nobusika. 

19 Kukumbule, Nkosi, okokuba utshaba 
469 T7MHLA 15.] ICULO LXXV. 

lulihlazisile : nahantu abaziclenge baligxekile 
igama lako. 

20 Mauze ungawunikeli umpefumlo wehobe 
lako emhlambini wabakohlakeleyo : nenkla- 
nganiso yamahlwempu zungayilibali kude kube 
ngunapakade. 

21 Lukumbule ucebano : ngokuba umhlaba 
tizele bubumnyama, nenklalo zenkohlakalo. 

22 Ababandezelweyo mabangabuyi bedanile : 
amahlwempu nabasweleyo mabalibonge igama 
lako. 

23 Pakama, Tixo, uzitetelele ngokwako : 
kumbula ukugxekwa kwako ngoligeza imihla 
ngemihla. 

24 Ungalibali ilizwi lentsbaba zako : iratshi 
labavukelene nawe liyanda imihla ngemihla. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO LXXV. 

SIYABULELA kuwe, Tixo : siyabulela 
kuwe. 

2 Ngokuba iyabonisa imimangaliso yako : 
ukuba igama lako likufupi. 

3 Ndoti ndakuyamkela inklanganiso : ndiyi- 
gweba Dgokulungileyo. 

4 Umhlaba nabemi bawo bonke babutataka : 
intsika zawo ndizisekele. 

5 Ndite kubazidenge, Musani ukwenza ngo- 
budenge : nakubakohlakeleyo, Ningalupaka- 
misi upondo lwenu. 

6 Ningalupakamiseli pezulu upondo lwenu 
ningateti ngentamo elukuni. 

7 Ngokuba ukupakanyiswa akuveli ekupu- 

470 ICULO LXXVI. [UMELA 15. 

meni kwelanga, nalapo litshpna kona : akuveli 

nasenklango. 

8 U-Tixo enguragwebi nje : uyamwisa oninye, 
ampakamise omnye. 

9 Xgokuba esandlileni se-Kkosi kuko isitya, 
ibonivu iveyine yaso : ipitikeziwe, yagaleia 
ngaso. 

10 Kodwa inklenga : ziyakiimiingimywa nga- 
bakolilakeleyo bonihlaba, bazisele. 

11 Kodwa nima ndiyakushuniayela kucle 
kube ngunapakade : ndicule amaculo kuye u- 
Tixo ka-Yakobi. 

12 Zonke impondo zabakohlakeleyo ndiya- 
kiizinqanila : kodwa impondo zabalungileyo 
ziy akupakanyis wa . 

ICULO LXXVI. 

U-TIXO uyaziwa kwa-Juda : negania lake 
likulu kwa-Sirayeli. 

2 Indhlu yake ise-Saleme : nesihlalo sake 
sise-Ziyone. 

3 Wazapula apo intolo nesapeta : ikaka ne- 
rele nokulwa. 

4 Uzigqitisile ngobungcwalisa nangokulunga : 
intaba eziiigun ap aka d e . 

5 Abakalipileyo bapangiwe, balele butongo 
babo : namadoda abazandiila bezmamaiidhla 
akafuniananga nto. 

6 Xgokwohlwaya kwako, Tixo ka-Yakobi : 
ihashe nenqwelo zilele butongo obungapeliyo. 

7 Wena, kwa wena, imgoyikekayo : nguba- 
niim ongemayo ebusweni babo nxa uqumbile'? 

8 Wavakalisa urngwebo usezulwini : no- 
mhlaba woyika, wati cwaka, 

471 UMHLA 15.] ICULO LXXVII. 

9 Akuvukela ekugwebeni u-Tixo : aze aba- 
sindise bonke abalulamileyo abasemhlabeni. 

10 Umsindo woluntu uyakukudumisa : no 
msindo wabo uyakuwutintela. 

11 Yenzani isibambiso nisizalisekise ku- 
Tixo oyi-Nkosi yenu : yiziseni iminikelo ko- 
nifaner ukumoyika, nonke nina enimngqo- 
ngayo. 

12 Uyakubunqamla ubomi benkosana : wo 
yikekile kubo okumkani bomhlaba. N ICULO LXXVII. 

DABIZELA ku-Tixo ngelizwi lam : kwa 
ku-Tixo ngelizwi lam, waza wandipula- 
pula. 

2 Ngexesba lokubandezelwa kwam ndayi- 
funa i-Nkosi : isandhla sam solulwa ebusuku ; 
nompefumlo warn awavuma nkututuzelwa. 

3 Ndoti ndakuxakeka ndikumbule u-Tixo : 
nditi yakubabuhlungu inkliziyo yam nclililele 
kuye. 

4 Amehlo am abanjwa nguwe epapamile : 
ndikatazekile, ndide ndikolilwe ukuteta. 

5 Ndiyayikumbula imihla egqitileyo : nemi- 
nyaka yakudala. 

6 Ndiyazikumbuza iculo lain : nditi ebusu- 
ku ndicingane nenkliziyo yam, ndiwufunise 
nomoya warn kakulu. 

7 INkosi iyakuhlal' ingeko kude kube ngu- 
napakade na : ayiyikuba sapata ngobubele 
na? 

8 Ufefe Iwayo lumkile kude kube ngunapa- 
kade na : nesitembiso sayo sesipelile kanye 
na? 

472 ICULO LXXVIII. [UMHLA 15. 

9 U-Tixo ulibele ukuba nosizi na : nobubele 
bake ubunqandile ngomsindo na ? 

10 Xdaza ndati, Lusizi lwam olu : kodwa 
ndiyakuyikumbula iminyaka yesandkla sokn 
nene s-Opezu konke. 

11 JSTdiyakuzikumbiila izenzo ze-Nkosi : ndi- 
yakukunibula knimangaliso yako yakudala. 

12 Xdiyakucinga imisebenzi yako : ukuteta 
kwam kuyakuba ngako ukivenza kwako. 

13 Indhlela yako, Tixo, iyingcwele : nguba- 
nma ongu-Tixo omknlunjengowetu Tixo ? 

1 4 Ung a-Tixo oyenzayo imimangaliso : nama- 
ndhla ako mvabonakalisile pakati kwabantu. 

1-5 Abanta bako ubakulule ngengalo yako : 
kwa onyana baka-Yakobi nabaka-Josefe. 

16 Amanzi abekubona, Tixo, amanzi abeku- 
bona, oyika : nenzuhi zanokuxakeka. 

17 Amafii agalela amanzi, isibakabaka sa- 
hlokoma : nentolo zako zapimia. 

18 Ilizwi lokududuma kwako lasesibakabake- 
ni : iniibane yalibaneka ilizvre, umlilaba wangca- 
ngcazela, ■waskukuma. 

19 Umendu lwako luselwandhle, nendhlela 
zako pakati kwanianzi amakulu : nanianyate- 
la ako akaziwa. 

20 Wabakokela abantu bako njengegnsha : 
ngesandhla sika-Mosesi nesika-Arone. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO LXXYIII. 

WUPULAPULEXIumtetowam,bantubam: 
zibekiseni indlilebe zenu ngasemazwini 
omlomo warn. 
±i 6 UMHLA 15.] ICULO LXXVIII. 

2 Umlomo warn ndiyakuwuvula ngomzeke- 
liso : ndishumayele iziteto ezifihlakeleyo zaku- 
clala. 

3 Esizivileyo sazazi : ebesizixelelwe ngobawo 
betu ; 

4 Size singazifihleli kubantwana bezizuku- 
Iwana eziyakuza : koko silushumayele udumo 
lwe-Nkosi, amandhla ayo, nemimangaliso ya- 
yo iyenzileyo. 

5 Ngokuba yenze ucebano no-Yakobi, ya- 
mnika u-Sirayeli umteto : wabayalela obawo 
betu ukuba mabawazise elusatsheni lwabo ; 

6 Ukuze sazi isizukulwana esizayo : kwa no- 
sapo oluyakuzalwa ; 

7 Obeluyakusuka : luwushumayele kuba- 
ntwana balo ; 

8 Baze itemba labo balibekele ku-Tixo : ba- 
ngayilibali imisebenzi ka-Tixo, bayigcine ne- 
miteto yake ; 

9 Bangabi njengoyise babo, isizukulwana esi- 
Iwayo nesingevayo : isizukulwana esingayilu- 
ngisanga inkliziyo yaso, nesimoya unganama- 
telanga ku-Tixo ; 

10 Njengonyana baka-Frayime : abati, be- 
xobile nje, betwele izapeta, bajika bebuya nge- 
mini yokulwa. 

11 Abalugcina ucebano luka-Tixo : bala 
ukuhamba emtetweni wake ; 

12 Bayilibala imisebenzi yake : nemimanga- 
liso ebebabonisile. 

13 Wenze imimangaliso emehlweni obawo 
betu emhlabeni wase-Jipete : nasetafeni la- 
kwa-Zowane. 

474 ICULO LXXTIII. [UMHLA 15. 

14 Walwahlula ulwandhle, wabaweza : wa- 
wafumba amanzi. 

15 Wati emini wabakokela ngelifu : nasebu- 
suku ngedangatye lomlilo. 

16 Waeanda ulwalwa enklango : wabaseza 
nj engokwasezinzulwini ezinkulu. 

17 Warelisa amanzi elulwalweni Iwamatye : 
ada ela njengokwemilambo, 

18 Kanti kiikona bonayo ngakuye : bamqu- 
nibisa Opezu konke enklango. 

19 Bamlinga u-Tixo ezinkliziyweni zabo : 
ngokucelela imipefumlo yabo ukudhla. 

20 Bada barora ngaku-Tixo, besiti : u-Tixo 
angad' alungise isitebe enklango na ] 

21 Walubeta ulwalwa, apalala amanzi, yela 
imisinga : kodwa angavelisa isonka na, abaln- 
ngisele abantn bake inyama na 1 

22 Yati i-Nkosi yakuva oku yanomsindo : 
waza umlilo wavnta ngaku-Yakobi, nengqn- 
mbo ngakuye u-Sirayeli ; 

23 Xgokuba bebengakolwa ngu-Tixo : aba- 
lutemba uncedo lwake. 

24 Noko ebewayalezile amafu apezulu : wa- 
bavulela nengcango zasezulwini. 

25 Wayenisa imana pezu kwabo baze ba- 
dkle : wabapa ukudhla kwasezulwini. 

26 Baza abantubadhla ukudhla kwengelosi : 
wabatuniela ukudhla bada bakoliswa. 

27 Yv T awuvutelisa umoya wecala lipum' ila- 
nga : wati ngamandhla ake wazisa umoya wa- 
sesuyide. 

28 "Wayenisa inyama pezu kwabo njengotu- 
li : nentaka njengenklabati yaselwandhle ; 

475 UMHLA 15.] ICULO LXXVIII. 

29 Wakuwisa pakati kwentente zabo : kwa- 
semacaleni ezindhlu zabo. 

30 Baza badhla, bahluta kanye ; ngokuba wa- 
banika ngokwentando yabo : bengaposiswanga 
kokwenkanuko zabo. 

31 Kodwa kvvati ukudhla kusesemilonyeni 
yabo, ingqunibo ka-Tixo yabehlela : yabulala 
abazizityebi kubo, yabakahlela pantsi abakulu 
bakwa-Sirayeli. 

32 Bahlala besona noko : bengakolwa yimi- 
mangaliso yake. 

33 Waza wayonakalisa imihla yabo ngoku- 
ngendawo : neminyaka yabo ebunzimeni. 

34 Bati akubabulala, bandul' ukumfuna : 
babuya bambuza u-Tixo ngokukuteleyo. 

35 Bakumbula ukuba u-Tixo ebelulwalwa 
Iwabo : nokokuba u-Tixo opezukonke ebengu- 
msindisi wabo. 

36 Noko bamkohlisa ngomlomo wabo : ba- 
mxokisa ngelwimi zabo. 

37 Ngokuba inkliziyo yabo ibingengakuye : 
bebeugaqmanga elucebaneni lwake. 

38 Kodwa wati yena, ezele lusizi nje, wayi- 
xolela inkohlakalo yabo : akabatshabalalisa. 

39 Kwakufuti ewawubuyisayo umsindo wa- 
ke : engayivusanga ingqumbo yake. 

40 Ngokuba ebebakumbula ukuba bebeyi- 
nyama : kwa umoya odhlulayo, ongabuyubuye. 

41 Kwakufuti bamqumbisayo euklango : ba- 
mdanisa ebugxwayibeni. 

42 Babuya ngomva, bamlinga u-Tixo : ba- 
mqumbisa Oyingcwele wakwa-Sirayeli. 

43 Abasikumbula isandhla sake : nemini 
ebebakulule ngayo esandhleni sotshaba; 

476 ICI7L0 LXXVII1. [uZvffiLA 15. 

44 Imiqondiso abeyenzile e-Jipete : nemi- 
maugaliso yake etafeni lakwa-Zowane. 

45 AVawaguqula anianzi abo abe ligazi : baze 
bakohlwe ukusela emlanjeni. 

46 Watuina inklobo ezininzi zempukane 
pakati kwabo, ezabadhla : namasele abatsha- 
balalisayo. 

47 Wati indyebo yabo wayinikela kuruxe- 
she : nomsebenzi wabo kwinkumbi. 

48 Wayicita imiti yeveyine yabo ngesicoto : 
nemikiwane yabo ngengqele. 

49 Wazinikela ezicotweni inkomo zabo : ne- 
mihlambi yabo emibaneni. 

50 Wabawela ngobushushu bengqiimbo yake, 
umsindo, isohlwayo, nembandezelo : ngoku- 
batumela ingelosi zobubi. 

5 1 Wayivulela ingqumbo yake indhlela, aka- 
wugcina ekufeni unipefunilo wabo : wabuni- 
kela embujisweni ubomi babo ; 

52 Wababulala bonke abangomazibulo base- 
Jipete : nabazinkloko zamandhla ezintenteiii 
zakwa-Hame. 

53 Kodwa abantu bake wabahambisa nje- 
ngegusha : wabakokela enklango njengomhla- 
mbi. 

54 Wabakokela ngokugcinekileyo, baza abo- 
yika : kodwa ulwandhle lwazigubungela 
intshaba zabo. 

55 Wabasa emdeni wendawo yake engcwe- 
le : kwasentabeni ebeyitengile ngesandbla 
sake sokunene. 

56 Wazigxota izizwe pambi kwabo : waba- 
bela ilifa ngomlingamso, waziinisa izizwe zo- 
Sirayeli ezintenteni zazo. 

477 UMHLA 15.] ICULO LXXYIII. 

57 Baza bamlinga, bamqumbisa n-Tixo ope- 
zu konke : abazigcina izingqinelo zake ; 

58 Babuya ngorava, benza inkohliso nje- 
ngoyise babo : bepepa njengesapeta esapuki- 
leyo. 

59 Bamdanisa ngendawo zabo ezipakami- 
leyo : bamenzela ubukwele ngemifanekiso ya- 
bo eqingqiweyo. 

60 Wati u-Tixo akuva oku, wanomsindo : 
wabadela o-Sirayeli kakubi. 

6 1 Wada wayishiya intente yase-Shilo : inte- 
nte owabeyimisile pakati kwabantu. 

62 Wawanikela amandhla abo ekutinjweni : 
nobungcwalisa babo esandhleni sotshaba. 

63 Wabanikela abantu bake esireleni : wa- 
liqumbela ilifa lake. 

64 Amadodana abo adhliwa ngomlilo : ne- 
ntombi zabo azendiswa. 

65 Abapriste babo bawa ngesirele : knngeko 
bahlolokazi abebeyakubalilela. 

66 Yaza i-Nkosi yavuka njengobelele buto- 
ngo : nanjengeroti lomelezwe yiveyine. 

67 Yazibeta intshaba zayo ezinqeni : yazenza 
zasisidelo esingunapakade. 

68 Kanjalo ayayivuma intente ka-Josefe : 
ayasiqasha nesizwe sakwa-Frayime ; 

69 Yaqasha isizwe sika-Juda : intaba ye-Zi- 
yone eyayitandayo. 

70 Yayakela kona itempile yayo kwa pezulu : 
yaziqinisa izisekelo zayo njengomhlaba eyawu- 
sekelayo kwa sekuqaleni. 

71 Yaqasha u-Davide isicaka sayo : yanita- 
bat a ezibayeni zegusha ; 

72 Ekulandeleni imazi zegusha ezikulelweyo 
478 ICULO LXXIX. [UMHLA 16. 

yamtabata : aze abondhle u-Yakobi abantu 
bayo, no-Sirayeli ilifa layo. 

73 Waza wabondhla ngenyaniso yenkliziyo 
yake : wabakokela nangobulumko bezandhla 
zake. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO LXXIX. 

TIXO, izizwe zilingenele ilifa lako : itempile 
yako engcwele ziyincolisile, zayenza i-Ye- 
rusaleme ibe sisifumba samatye. 

2 Izidumbu zezicaka zako zizinikile zibe ku- 
kudhla kwentaka zezulu : nenyama yaba- 
ngcwele bako ziyinikile kwizilo zasendhle. 

3 Igazi labo zilipalazile njengamanzi emaca- 
leni onke ase-Yemsaleme : akwabiko mntu 
owabangcwabayo. 

4 Sasisidelwa kubamelwane betu : isigcuielo 
nesihlekiso kubo abasipahlayo. 

5 Kwoda kube ninina, Nkosi, uqumbile : 
ubukwele bako buyakutshisanjengoralilo kude 
kube ngunapakade na ? 

6 Wupalaze umsindo wako pezu kwezizwe 
ezingakwazanga : napezu kwobukanikani obu- 
ngabizelanga egameni lako. 

7 Ngokuba bemdhlile u-Yakobi : basitshaba- 
lalisa isihlalo sake. 

8 Zungazikumbuli izouo zetu zakudala, yiba 
notaru pezu kwetu kamsinya : ngokuba size 
elisbweni elikulu. 

9 Sineede, Tixo wenkululo yetu, ngenxa 
yobungcwalisa begama lako : sisindise, uzihla- 
mbulule izono zetu ngenxa yegama lako. 

479 UMIILA 1G. ] ICULO LXXX. 

10 Kunganina ukuba izizwe ziti : U-Tixo 
wabo upina 1 

11 Makuti ukupindezelelwa kwegazi lezicaka 
zako elipalaziweyo : kubonakaliswe pezu kwp- 
zizwe emehlwenl etu. 

12 Ukugula kwombanjwa makuze pambi 
kwako : ngenxa yobukulu bamandhla ako ba- 
kulule abagwetyelwe ekufeni. 

13 Uze usibuyisele kubamelwane betu : isi- 
delo babekudela ngaso, Nkosi. 

14 Size siti tina esingabantu bako nezimvu 
zesidhlelo sako, sikubulele kude kube nguna- 
pakade : silushumayele udumo lwako kwisizu- 
kulwana ngesizukulwana. 

ICULO LXXX. 

ULAPULA, Malusi wo-Sirayeli, wena oko- 
kelayo u-Josefe njengeguslia : zibonise, we- 
ll a ohleli pakati kwekerubime. 

2 Wavuse amandhla ako pambi kwp-Fra- 
yime, no-Benj amine, no-Manase : uze kusiku- 
lula, 

3 Sibuyise, Tixo : usibonise ukukanya kwo- 
buso bako, sasiyakukuluhva. 

4 Nkosi Tixo wezihlwele : kwoda kube ni- 
nina ubaqumbel' abantu bako abakutanda- 
zayo ? 

5 Uyabadlilisa isonka senyembezi : ubaseze 
kwangesininzi senyembezi. 

6 Usenzile sada sayimpikisano kubo abame- 
Iwane betu : nentshaba zetu ziyasihleka. 

7 Sibuyise, wena Tixo wezihlwele : usibonise 
ukukanya kwobuso bako, sasiyakukululwa. 

480 ICULO LXXXI. [UMHLA 16. 

8 Wawuzisa umti weveyine uvela e-Jipete : 
wazikupa izizwe, wawutyala. 

9 Wawulungisela indawo : wazendelisa ingca- 
mbo zawo, wati won a wawuzalisa umhlaba. 

10 Intaba zasibekelelwa ngumtunzi wawo : 
namasebe awo afana nawemitomboti emihle. 

11 Wawanabisa amasebe awo, ada ayakufika 
elwandhle : namagantya awo ada ayakufika 
emlanjeni. 

12 Uzicitele nina in tango zawo : bade ba- 
wuke bonke abadhlula endhleleni 1 

13 Ingulube yasehlatini iyawupanda : nezilo 
zasendhle ziyawudhla, 

14 Buya, Tixo wezihlwele, kangela usezu- 
lwini : uze kuwubona lomti weveyine ; 

15 ISTentsimi owayityalayo ngesandhla sako 
sokunene : nomti owabuzenzela wona. 

16 Utshisiwe ngomlilo, unqunyulwe : baya- 
kutshatyalaliswa sisohlwayo sobuso b-ako. 

17 Isandhla sako masibe pezu kwendoda ye- 
sokunene sako : napezu kwonyana womntu 
owabuzomelezela yena. 

18 Sasingayikubuya simke kuwe : sipilise, 
sasiyakubizela egameni lako. 

19 Sibuyise, ISTkosi Tixo wezihlwele : ubuka- 
nyise ubuso bako, sasiyakukululwa. 

ICULO LXXXI. 

MASICULELE ngovuyo ku-Tixo ongama- 
ndhla etu : sidanduluke ngovuyo ku-Tixo 
ka-Yakobi. 

2 Liziseni iculo, yitabateni intambula : uliadi 
olumnandi negwali. 

3 Yutelani ixiloniro yakutwasa inyanga : 

481 y UMHLA 16.] ICULO LXXXI. 

ngexesha elimisiweyo, nangemini yomtende 
leko wetu. 

4 Ngokuba oku bekungumiselo kwa-Sirayeli 
nomteto wo-Tixo ka-Yakobi. 

5 Wakumisela kwa- Josefe kube sisingqinelo 
ok ay a wapumayo ezweni le-Jipete, weva intetc I 
engayaziyo. 

6 Ndalihlangula igxalaba lake emtwalweni 
nezandhla zake ekuzibumbeni imbiza. 

7 Wabizela kum embandezelweni, ndakuku- 
lula ke : ndakupulapula wakuwelwa sisaqwiti, 

8 Ndakulinga : enianzini akwa-Meriba. 

9 Pulapulani bantu bain, ndininqinele, bo- 
Sirayeli : ukuba niyakundipulapula, 

10 Aniyikuba nabo otixo basemzini : ninga- 
konzi otixo bambi. 

1 1 Ndingu-Yehova u-Tixo wako okukupileyc 
ezweni le-Jipete : wukamise umlomo wako ka- 
kulu, ndandiyakuwuzalisa. 

12 Kuloko abantu bam bengalipulapulanga 
ilizwi lam : no-Sirayeli abandivumanga. 

13 Ndaza ndabayekelela entandweni yenkli- 
ziyo zabo : bawalandela namaqinga abo. 

14 Akwaba abantu bam bebelipulapule ili- 
zwi lam : ngokuba ukuba o-Sirayeli bebehambe 
ngendlilela zam, 

15 Ngendisendizitobile intshaba zabo : nda- 
sibekisela ezintshabeni zabo isandhla sam. 

16 Abebeyitiya i-Nkosi ngebesebezilahlela 
kuyo : kanti elabo ixesha beliyakuhlala kude 
kube ngunapakade. 

1 7 Ibiyakubadhlisa inqolowa ecumileyo : nge- 
ndikukolisile ngobusi basemaweni. 

482 ICULO LXXXII. LXXXIII. [UMHLA 16. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO LXXXII. 

U-Tixo umi enklanganisweni yabanama- 
ndhla : imgumgwebi pakati kwabagwebi. 

2 Kwoda kube ninina nigweba ngenkoliliso : 
nisamkele ubuso babakohlakeleyo ] 

3 Bagwebeleni abangamahlwempu nabazi- 
nkedama : nibalungisele ababandezehveyo na- 
basweleyo. 

4 Bakululeni abalahliweyo nabanganiahlwe- 
mpu : bagcineni esandhleni sabakohlakeleyo. 

5 Ababuyumi ubulumko nokuqonda, baha- 
mba ebumnyameni : zonke izisekelo zomhlaba 
zishukunyisYre. 

6 Ndite, Ningotixo : nonke ningabantwana 
b-Opeza konke. 

7 Kodwa niyakufanjengabantu : nibube nje- 
ngowasezinkosini. 

8 Vuka, Tixo, uwugwebe umhlaba : ngokuba 
nguwe oyakuzifuya zonke izizwe. 

ICULO LXXXIII. 

UZ J ungati cwaka, Tixo, zungati tu : zungati 
cwaka, Tixo. 

2 Ngokuba intshaba zako ziyarora : nabaku- 
tiyayo bayipakamisile inkloko yabo. 

3 Bacebisene ngamaqinga ngakubo abantu 
bako : baqingene ngakubo abafihliweyo bako. 

4 Bate, Yizani sibagqibe, bangabisabi sisizwe : 
lize igama elingu-Sirayeli lingabisakunjulwa. 

5 Ngokuba bacebene ngenkliziyonye : bevu- 
kelene nawe ; 

483 y 2 UMHLA 16.] ICULO LXXXIV. 

6 Intent e zama-Edome, nezama-Shimayeli : 
nezama-Mowabi, nezama-Hagare ; 

7 O-Gebale, no-Hamone, no-Amaleki : ama- 
Filisiya, nabemi base-Tire. 

8 O-Asure bahlangene nabo : bahmcedile 
nsapo luka-Lote. 

9 Baf anise no-Midiyane : njengo-Sisera, no- 
Jabine emlanjeni we-Kisone ; 

10 Ababubela e-Hendore : baba njengo- 
mgquba opantsi. 

11 Zenze inkosana zabo zibe njengo-Horebe 
no-Zebe : bati nabo bonke abapati babo babe 
njengo-Zeba no-Zalmana ; 

12 Abebete, Masizitabatele : izindhlu zika- 
Tixo. 

13 Zubenze babe njengesiqenqeleko, Tixo 
warn : nanjengenkunkuma epambi kwomoya ; 

14 JSTjengehlati elitshiswa ngumlilo : nanje- 
ngentaba ezivuta lilangatye. 

15 Zubenjenjalo uknbazinga ngoqwitela lwa- 
ko : uboyikise ngesaqwiti sako. 

16 Budanise ubuso babo : baze balifune iga- 
ma lako, Nkosi. 

17 Mabadaniswe bakatazeke kude kube ngu- 
napakade : mabadaniswe batshabalale. 

1 8 Babeyakwazi ukuba wena ogama lingu-Ye- 
hovawedwa :ungopezu konke emhlabeniwonkc. 

ICULO LXXXIV. 

HAY I ukutandeka kwezindhlu zako : Nkosi 
yezihlwele ! 
2 TJmpefumlo warn ungxamel' ukungena 
emakusini e-Nkosi : inkliziyo yam nenyama 
yam zigcobele ku-Tixo o.hleliyo. 
484 ICULO LXXXV. [UMHLA 16. 

3 Ikobohobo lifumene indawo, nenkonjane 
izifiunanele indhlu, apo zingawabekela kona 
aniatole azo : kwaselatareni yako, Nkosi yezi- 
hlwele, Kumkani warn no-Tixo warn. 

4 Banetamsanqa abahleli endhlwini yako : 
bayakuhlala bekubonga. 

5 Unetamsanqa umntu omandhla akuwe : 
ondhlela zako zisenkliziyweni yake. 

6 Oti ewela emfuleui wosizi awenze ube ngu- 
ratombo : nemvula iyawazalisa amacibi. 

7 Bayahambakwamandhla ngamandlda : ba- 
yabonakala bonke pambi kwo-Tixo e-Ziyone. 

8 Wupulapule umtandazo warn, Nkosi Tixo 
wezihhvele : nikela indhlebe, Tixo ka-Yakobi. 

9 Kangela, Tixo olikaka letu : bukangele 
ubuso bomtanjiswa wako. 

10 Imininye emakusini ako : iyaligqitisa 
newaka. 

11 Ndingaba ndingumgeinumnyango e- 
ndhlwini ka-Tixo warn : pezu kwokuba ndi- 
hlale ezintenteni zenkohlakalo. 

12 Ngokuba i-Nkosi engu-Tixo ililanga ne- 
kaka : i-Nkosi iyakusipa ufefe nobungcwalisa, 
ingayikubavimba nto elungileyo abahamba 
ngokuny anisekiley o . 

13 Nkosi yezihlwele : unetamsanqa umntu 
olibekela kuwe itemba lake. 

ICULO LXXXV. 

NKOSI, uwenzele ngesisa umnlaba wako : 
ukubuyisile ukutinjwa kuka-Yakobi. 
2 Uyixolele inkohlakalo yabantu bako : wa* 
zinnia zonke izono zabo. 
485 TMHLA 17.] ICULO LXXXVI. 

3 Uwudambisile wonke uinsindo wako : wa- 
buya ebushushwini bengqumbo yako. 

4 Sibuyise, Tixo wosindiso lwetu : uyisuse 
ingqumbo yako kuti. 

5 Uyakuhlala usiqumbele kude kube nguna- 
pakade na : uyakuyolula ingqumbo yako kwi- 
sizukulwana ngesizukulwana na ? 

6 Akuyikubuya usipilise na : baze abantu 
bako bavuye ngawe i 

7 Sibonise ububele bako, Nkosi : usipe ne- 
nkululo yako. 

8 Ndiyakuyipulapula into eyakutetwa yi- 
Nkosi engu-Tixo : ngokuba iyakuteta nxolo 
ebantwini bayo, nakubangcwele bayo, baze 
bangabuyeli ebudengeni. 

9 Ngokuba inkululo yayo ikufupi kubayoyi- 
kayo : buze ubungcwalisa buhl ale ezweni 
letu. 

10 Inyaniso ikaulelene nobubele : nobulu- 
ngisa bangene noxolo. 

11 Inyaniso iyakukula emhlabeni : nobulu- 
ngisa buyakukangela pantsi busezulwini. 

12 INkosi iyakusipa okulungileyo : nomhla- 
ba wetu uyakusinikela ukucuma kwawo. 

1 3 Ubulungisa buyakuhamba pambi kwake : 
busibeke endhleleni yamanyatela ake. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO LXXXVI. 

TITOBELE pantsi indhlebe yako, Nkosi, 
undipulapule : ngokuba ndilihlwempu ndi- 
swele. 
2 Wugcine umpefumlo warn, ngokuba ndi- 

486 ICULO LXXXVI. [tjmhla 17. 

ngongcwele : Tixo warn, sisindise isicaka sake 
esitembela kuwe. 

3 Yiba nofefe kurn, Xkosi : ngokuba add- 
hlala ndibizela kuwe. 

4 Wuvuyise umpefumlo wesicaka sako : ngo- 
kuba ndiyawupakamisela kuwe, Xkosi, umpe- 
fumlo warn. 

5 Xgokuba wena, Xkosi, ungolungileyo no- 
xolelayo : nowenzayo ngofefe olukulu kubo 
bonke ababizela kuwe. 

6 TTupulapule, Xkosi, umtandazo warn : 
ulive nelizwi lezikungo zam. 

7 Xgemini yembanclezelo yam ndiyakubizela 
kuwe : ngokuba uyakundipendula. 

8 Pakati kwotixo akuko onjengawe, Xkosi : 
akuko misebenzi efana neyako. 

9 Zonke izizwe ozidalileyo ziyakuza zibede- 
she pambi kwako, Xkosi : zilidumise igama 
lako. 

10 Xgokuba umkulu wena, ungowenz' imi- 
mangaliso : ungu-Tixo wedwa, 

11 Xdifundise indhlela yako, Xkosi, nda- 
ndiyakuhamba enyanisweni yako : yiqinise 
inkliziyo yam ekuloyikeni igama lako. 

12 Xdiyakukudumisa ngenkliziyo yam yo- 
nke, Xkosi engu-Tixo warn : ndilibonge nega- 
ma lako kude kube ngunapakade. 

13 Xgokuba ufefe lwako lukulu ngakum : 
nompefumlo warn uwukupile esihogweni sa- 
ngapantsi. 

14 Tixo abazidhlayo bavukelene nam : ne- 
nklanganiso zababandezeli ziwusukele umpe- 
fumlo warn, zingakubekanga pambi kwame- 
hlo azo. 

487 CMHLAlT.;] iculo lxxxvii. lxxxviii. 

15 Kodwa wena, Xkosi Tixo, ungonosizi no- 
bubele : ungoqumba kade, ungozele lutaru 
nayinyaniso. 

1 6 Maubuyele kum, ube notaru pezu kwajn : 
sinike isicaka sako amandhla ako, umsindise 
nonyana wesicakakazi sako. 

17 Ndibonise umqondiso wokulungileyo, ba- 
se abanditiyayo bavrubone, badaniswe : ngo- 
kuba wena, Nkosi, undincedile, wandonwa- 
bisa. 

ICULO LXXXVII. 

IZISEKELO zayo zisezintabeni ezingcwele : 
i-Nkosi iyawatanda amasango e-Ziyone pe- 
zu kwazo zonke intente zakwa-Yakobi. 

2 Kutetwa into ezibungcwalisa ngawe : we- 
na sixeko sika-Tixo. 

3 Ndiyakukankanya i-Rahabe ne-Babilone : 
kubandaziyo. 

4 Yikangeleni i-Filisiya : ne-Tire ne-Tiyo- 
piya ; lomntu wazalehva kona. 

5 Nangayo i-Ziyone kuyakutiwa, lorrmtti 
nalo bazalelwa kuyo : n-Opezu konke uyaku- 
yiqinisa. 

6 INkosi iyakuxela, yakubabala abantvi : 
ngokuti lomntu wazalelwa kona. 

7 Beko nabaculi nabavutel' amaxilongo 
yonke imitombo yam itiiwe. ' 1 C V ' ICULO LXXXVIII. 

TfKOSI Tixo -wenkululo yam, ndibizile pa- 
j3 mbi kwako emini nasebusuku : umtaiidazo 
warn mawungenele kuwe, yitobele indhlebe 
yako ngakuso isikalo sam. 

488 ICULO LXXXYIII. [UMHLA 17. 

2 Ngokuba umpefurnlo warn uzele bubunzi- 
ma : nobomi bam bnyasondela engcwabeni. 

3 Xdibalelwe ndawonye nabahlele esihogwe- 
ni : ndanjengomntu ongenainandhla. 

4 Ndikululekile pakati kwabafileyo, ndinje- 
ngababuleweyo abalele engcwabeni : abanga- 
bisakunjulwa, nabanqanyulweyo esandhleni 
sako. 

5 Undingenisile esihogweni sangapantsi : 
ebuinnyameni, nasezinznlwini. 

6 Umsindo wako unzirna pezu kwam : undi- 
bandezele ngawo onke amaza ako. 

7 Abazana nam ubasnsile kude kum : wa- 
ndenza ndasisiciehva sabo. 

8 Ndivalelwe ngokuqinisekileyo : ndize ndi- 
ngabi nakupuma. 

9 Iliso lam liyalila ngenxa yobunzima : ndi- 
bizele kuwe, Xkosi, imihla ngemihla, ndazo- 
lula izandhla zam ngakuwe. 

10 Uyakwenza imimangaliso pakati kwaba- 
fileyo na : abafileyo bayakubuya bavuke, ba- 
kudumise na] 

11 Izibele zako ziyakubonakaliswa engcwa- 
beni na : neny anise- yako ekutshabalaleni na 1 

12 Imimangaliso yako iyakwaziwa ebumnya- 
meni na : nobulungisa bako emhlabeni vo- 
kulibala na '? 

13 Ndibizele kuwe, Nkosi : nomtandazo 
warn nyakuza pambi kwako kvrakusasa. 

14 Uwulahlele nina umpefumlo warn, Nko- 
si : ubufihlele nina ubuso bako kum 1 

15 Ndibandezelekile, ndinjengozaknfa : ndi- 
zitwele kwa sebutsheni bam izoyikiso zako 
ngenkliziyo ekatazekilevo. 

489 y3 UMHLA37.] ICULO LXXXIX. 

16 Umsindo wako udhlule pezu kwam : izo- 
yikiso zako zindinqamle. 

17 Zandiraula imilila ngemihla njengama- 
nzi : zandivingcela ngamacala ouke. 

18 Abatandi bam nezihlobo zam uzisusile 
kude kum : nabandaziyo ubafihlile emehlweni 
am. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO LXXXIX. 

"VTDIYAKUHLALA ndicula ngazo izibele ze- 
!A Nkosi : nditi nangumlomo warn ndishu- 
mayele inyaniso yako kwisizukulwana ngesi- 
zukulwana. 

2 Ngokuba bendite, Ububele buyakuqiniswa 
kude kube ngunapakade : nenyaniso yako 
uyakuyiqinisela kwasemazulwini. 

3 Ndilwenzile ucebano nomqashwa warn : 
ndifungile ku-Davide osisicaka sam ; 

4 Inzalo yako ndiyakuyiqinisa kude kube 
ngunapakade : ndisake nesihlalo sobukumka- 
ni bako kuzo zonke izizukulwana. 

5 Amazulu ayakuyidumisa imimangaliso ya- 
ko, Nkosi : nenyaniso yako enklanganisweni 
yabangcwele. 

6 Ngokuba kuko banina ezulwini : ongali- 
nganiswa ne-Nkosi ? 

7 Kuko banina pakati kwonyana babanama- 
ndhla : ongafaniswa ne-Nkosi ] 

8 U-Tixo ungoyikekayo enklanganisweni ya- 
bangcwele : woyikekile kubo bonke abamngqo- 
ngayo. 

9 Nkosi Tixo wezihlwele, ngubanina onje- 

490 ICULO lxxxix. [umhlaIT. 

ngawe : inyaniso yako, Nkosi enamandhla 
onke, isemacaleni onke. 

10 Nguwe oknpatayo ukuhva kwolwandhle : 
kwaknpakaina arnaza alo, uyawazolisa. 

11 Uyoyisile i-Jipete wayitshabalalisa : uzi- 
citile intshaba zako ngengalo yako enama- 
ndlila. 

12 Amazulu angawako, nomhlaba nngowa- 
ko : uwusekele nmhlaba, nokuzaliseka kwawo. 

13 Amacala angasenkla nawasezantsi ada- 
liwe ngmve : i-Tabore ne-Herenione ziyakii- 
vuyela egameni lako. 

14 Unengalo enamandhla : isandhla sako 
somelele, sipakamile nesokunene sako. 

15 Ubnlungisa nobugwebo buyinklalo yo- 
bukumkani bake : nfefe nenyaniso ziyakuba- 
ndulela ubuso bako. 

16 Banetamsanqa abantu, Nkosi, abavuyele 
kuwe : bayakuhaniba ekukanyeni k^robuso bako. 

17 Bayakuhlala bevuyela egameni lako : 
bapakanyiswe nasebulungiseni bako. 

18 Ngokuba ngmve obubungcwalisa bama- 
ndhla abo : nopondo hvetnluyakupakanyiswa 
bububele bako. 

19 Ngokuba i-Nkosi ilikaka letu : Oyi- 
ngcwele wakwa-Sirayeli ungn-Knmkani Tvetu. 

20 Wauteta kubangcwele bako ngeziboniso, 
nsiti : Ndiiubekile uncedo pezu kwonama- 
ndhla ; ndapakamisa obeqashiwe pakati kwa- 
bantu. 

21 Ndimfnmene u-Davide osisicaka sam : 
ndimtambisile ngeoli yam engcwele. 

22 Ndiyaknmgcina ngesandhla sam : ndimo- 
meleze nangena'alo yam. 

491 UMHLA 17. ] ICULO LXXXIX. 

23 Utshaba aluyikumenza bubi : nonyana 
wenkohlakalo akayikumbandezela. 

24 Ndiyakuzikahlela pantsi intshaba zake 
pambi kwobuso bake : ndibabandezele naba- 
nitiyayo. 

25 Kodwa inyaniso yam nofefe lwam luya- 
kuba pambi kwake : nopondo lwake luyaku- 
pakanyiswa egameni lam. 

26 Ubukosi bake ndiyakububeka elwa- 
ndlile : nesokunene sake emilanjeni. 

27 Uyakubizela kum ngokuti, Ungubawo : 
no-Tixo warn, nolwalwa lwosindiso lwam. 

28 Ndandiyakumenza abe ngumazibulo 
warn : abe ngapezu kwabo okumkani bo- 
mhlaba. 

29 Ndiyakumgcinela ububele bam kude 
kube ngunapakade : nocebano lwam luyaku- 
hlala luqinile kuye. 

30 Inzalo yake iyakuhlala kude kube ngu- 
napakade : nesihlalo sobukumkani bake nje- 
ngemihla yezulu. 

31 Kodwa bakuwulahla umteto warn aba- 
ntwana bake : bangahambi ngezigwebo zam ; 

32 Xeshekweni bazapulayo izimiselo zam, 
bangayigcini imiteto yam : ndandiyakuzo- 
hlwaya izigqito zabo ngezibeto, nenkohlakalo 
yabo ngemivimbo. 

33 Kodwa andiyikubuhluta kuye ububele 
bam : nenyaniso yam ayiyikuxoka. 

34 Ucebano lwam andiyikulwapula, ndinga- 
yiguquli nento epumileyo emlonyeni warn : 
kakanye endifungile ngobungcwele bam, oko- 
kuba andiyikumxokisa u-Davide. 

35 Inzalo yake iyakuhlala kude kube ngu- 
492 ICULO LXXXIX. [UMHLA 17. 

napakade : nesililalo sake sobukumkani nje- 
ngelanga pambi kwam, 

36 Iyakuqiniswa knde kubc ngmiapakade 
njengenyanga : nanjengengqina elinyaniseki- 
leyo ezuLwini. 

37 Kodwa wena unilahlile, wamdela : wa- 
mqumbela umtanjiswa wako. 

38 UhvoD akalisile ucebano Iwomntu wako : 
iiesitsaba sake usilahlele pant si. 

39 Uziwisile zonke indonga zake : nezindhlu 
zake ezinqabileyo uzitsliabalalisile. 

40 Bonke abadlilulayo bampanga : wasiside- 
lwa kubaniehvane bake. 

41 Usipakamisile isandhla sokimene se- 
ntsliaba zake : ubayuyisile bonke abamtiyayo. 

42 Uwenze butuntu uhlangotihverele lake : 
awaraomeleza ekulweni. 

43 Ubucimile nbungcwalisa bake : nesihla- 
lo sake sobukumkani usikahlele pant si. 

44 Iniihla yobutsha bake uyincipisile : wa- 
mgubungela ngodano. 

45 Kwoda kube ninina, Nkosi, uyakiizifilila 
kude kube ngunapakade na : umsindo wako 
uyakiiTuta njengomlilo na ? 

46 Bukunibule ubuiutshane bexeslia lam : 
abantu bonke wafumana wabenza na ] 

47 Ngwupina opilileyo ongayikukubona u- 
kufa : kuko ongawukululayo umpefumlo wake 
esandlileni sengcwaba na \ 

48 Xkosi, zipina izibele zako zakudala : owa- 
buzifungele ku-Davide enyanisweni yako I 

49 Kukumbule, Nkosi, ukudehva kwezicaka 
zako : ndizinyamezele esifubeni sam izidelo za- 
bantu bonke abanamandhla ) 

493 UMHLA. 18.] ICULO XC. 

50 Ezite intshaba zako zakudela ngazo, 
Nkosi, zawagxeka namanyatela omtanjiswa 
v> T ako : Maidunyiswe i-Nkosi kude kube ngu- 
napakade. ximen, kwa nokuti, Amen. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XC. 

TtFKOSI, ubuyindawo yetu yokupepela : kwi- 
IS sizukulwana ngesizukulwana. 

2 Zingekazalwa intaba nanxa ubungekadali 
umhlaba nelizwe : kwa kungunapakade kude 
kube ngunapakade ungu-Tixo. 

3 Uyamguqulela entshatyalalisweni umntu : 
ubuye uti, Buyani, bonyana babantu. 

4 Ngokuba ebusweni bako iminyaka iliwaka 
injengemini yayizolo : nxa igqitileyo, nanje- 
ngevarasho ebusuku. 

5 Uyemka nabo njengomsinga, banjengobu- 
tongo : bay ab una kamsinya njengengca. 

6 Eti kusasa imile ihlume : kantingokuhlwa 
iyanqanyulwa, ibune. 

7 Ngokuba sitshatyalaliswa yingqumbo ya- 
ko : set us we ngomsindo wako. 

8 Izikohlakalo zetu uzibekile pambi kwako : 
nezono zetu zangasese uzibekile ekukanyeni 
kwobuso bako. 

9 Ngokuba wakuba nomsindo, yonke imihla 
yetu ipelile : iminyaka yetu iyadlilula njenge- 
mbali. 

10 Imihla yeminyaka yetu iyiminyaka ema- 
sliumi asixenxe ; nakuba iti ngenxa yama- 
ndhla ibe ngamashumi asibozo : amandhla ayo 

494 ICULO XCI. [UMHLA 18. 

f.ba lusizi nobubi, ngokuba inqanyulwe ka- 
msinya, singabisabiko. 

11 iNgubanina owaziyo amandhla omsindo 
wako : kwanjengokwoyikwa kwako, injalo 
ingqumbo yako. 

12 Sifundise size siyibale imihla yetu : size 
sizibekisele ebulumkweni inkliziyo zetu. 

13 Buy a, Nkosi, kwoda kube ninina : ma- 
kube lusizi kuwe ngenxa yezicaka zako. 

14 Sikolise kwakusasa ngezibele zako : size 
sigcobe sivuye ngayo yonke iinihla yetu. 

15 Sivuyise ngenxa yemilila wabusibandezela 
ngayo : nangenxa yeminyaka ebesisiva ububi 
ngayo. 

16 Umsebenzi wako maubonakale ezicakeni 
zako : nobungcwalisa bako elusatsheni lwazo. 

17 Mabuti ubuhle be-Nkosi engu-Tixo wetu 
bube pezu kwetu : uwuqinise umsebenzi weza- 
ndhla zetu pezu kwetu, kwa umsebenzi weza- 
ndhla zetu uwuqinise. 

ICULO XCI. 

OHLELI endaweni yokupepela y-Opezu ko- 
nke : uyakuhlala esitunzini s-Onamandhla 
onke. 

2 Ndiyakuti ngayo i-Nkosi, Uyindawo yam 
yokupepela, nenqaba yam : ungu-Tixo warn, 
ndiyakutembela kuwe. 

3 Ngokuba eyakukusindisa emgibeni womti- 
yeli wentaka : nakumkuhlane otshabalali- 
sayo. 

4 Uyakukugqubutela ngentsiba zake, wauya- 
kutembela pantsi kwamapiko ake : inyaniso 
yake iyakuba likaka lako. 

495 UMHLA 18 ] ICULO XCII. 

5 Akuyikusoyika isoyikiso sasebusuku : no* 
tolo olubalekayo emini ; 

6 Nesifo esibubisayo esihamba ebumnyame- 
ni : nesitshabalalisayo emini enkulu. 

7 Kuyakuwa iwaka ecaleni lako, namawaka 
alishumi ngaseknnene kwako : kuloko singa- 
yikusondela kuwe. 

8 Wauyakukangela ngamehlo ako : ubone 
umvuzo wab akolil akel ey o. 

9 Ngokuba uyenzile i-Nkosi elililati lam : 
kwa Opezu konke abe yinklalo yako ; 

1 Akuyikuhlehva bububi : nesifo esibubisayo 
asiyikusondela endhhvini yako. 

11 Ngokuba eyakuziyala ingelosi zake nga- 
\ve : ukuba zikugcine ezindhleleni zako zonke. 

12 Ziyakukufunqula ngezandhla zazo : hleze 
unyawo lwako lunqubeke etyeni. 

13 Wauyakunyatela pezu kwengonyama ne- 
ramba : itole lengonyama nenamba uyakuzi- 
nyatela pantsi kwenyawo zako. 

14 Ngenxa yokuba utando lwake elubeke 
pezu kwam, ndiyakumkulula : ndiyakumpaka- 
misa ngokuba elazile igama lam. 

1 5 Uyakubizela kum, ndandiyakumpendula : 
ndiyakuba kuye ebunzimeni ; ndimkulule, 
ndimnike udumo. 

16 Ndiyakumkolisa ngobomi obude : ndi- 
mbonise inkululo yam. 

ICULO XCII. 

EUYINTO elungileyo ukubulela e-Nkosini : 
nokucula amaeulo egameni lako, Wena 
opezu konke \ 
496 ICULO XCII. [rMKLA 18. 

2 Ukulushuinayela ufefe lwako kwakusasa : 
nenyaniso yako ngexesha lasebusuku ; 

3 Xgohadi olunentambo ezilisliumi, ngogwa- 
li : nangohadi olulizwi lilusizi. 

4 Ngokuba wena, Nkosi, undivuyisile ngo 
msebenzi wako : ndiyakugeoba ngayo iniisebe- 
nzi yezandhla zako. 

5 Hayi ukuba mikulu kwemisebenzi yako, 
Nkosi : nenkumbulo zako zinzulu kakulu. 

6 Umntu osidenge akakwazi oku : negeza ali- 
kuqondi. 

7 Bakuhluma njengengca abakohlakeleyo, 
nanxa batyebayo bonke abenzi bokukohlake- 
leyo : bayakutshatyalaliswa kude kube ngn- 
napakade ; kodwa wena, Nkosi, ungopezu 
konke kude kube nguuapakade. 

8 Ngokuba intshaba zako, Nkosi, intshaba 
zako ziyakutshabalala : bonke abenzi bokuko- 
hlakeleyo bayakucitakala. 

9 Kodwa upondo lwam uyakulupakamisa 
njengolwomkombe : ndiyakutaujiswa ngeoli 
entsha. 

10 Neliso lam liyakuyibona intando yalo 
pezu kwentshaba zam : nendhlebe zam ziya- 
kuyiva intando yazo ngabo abakohlakeleyo 
abavukelene nam. 

11 Olungileyo uyakucuma njengesimdu : 
uyakuliluma njengomtomboti wase-Lebanone. 

12 Abatyaliweyo endhhvini ye-Nkosi : baya- 
kutyatyamba emakusini ka-Tixo wetu. 

13 Bayakuxakata nanxa balupeleyo : bocu- 
ma babeluhlaza ; 

14 Kuze kubonakale iikuba i-Nkosi ilungile : 
ilulwalwa lwani, kuugeko nkohliso kuyo. 

497 T'MHLA 18.] ICULO XCIII. XCIV. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO XCIII. 

INKOSI ingu-Kumkani, yambete ubungcwa- 
lisa : i-Nkosi yambete amandhla, yazibinqa 
ngawo. 

2 Nomhlaba uqinisiwe : uze ungabi naku- 
shukunyiswa. 

3 Isihlalo sako sobukumkani siqinisiwe kwa- 
kudala : ungowanapakade. 

4 Imisinga iwapakamisile, Nkosi, imisinga 
iwapakamisile amazwi ayo : namaza ayo imi- 
singa iwapakamisile. 

5 Amaza olwandlile anamandhla, ayagquma 
ngokwoyikekayo : kodwa i-Nkosi engapezu 
konke ingapezu kwawo. 

6 Izingqinelo zako zeziyinyaniso kanye : 
ubungcwele buyifanele indhlu yako, Nkosi, 
kude kube ngunapakade. 

ICULO XCIV. 

AJKOSI Tixo wempindezelo : Tixo wempinde- 
JLi zelo, zibonakalise. 

2 Zipakamise, wen a mgwebi womhlaba : ba- 
pindezele ngokubafaneleyo abanemtski. 

3 Nkosi, kv^oda kube ninina : bevuyelela 
abakohlakeleyo 1 

4 Kwoda kube ninina beteta ngokulukuni : 
beziqayisela bonke abenzi bokukohlakeleyo ] 

5 Bayabapula abantu bako, Nkosi : baliba- 
ndezele ilifa lako. 

6 Umhlolokazi nowasemzini bayababulala : 
nenkedama bayazibubisa. 

498 ICULO XC1V. [UMHLA 18. 

7 Kanti bati, INkosi ayiyikubona : u-Tixo 
ka-Yakobi akayikukatala. 

8 Lmnkani nina bazidenge ebantwini : nani 
niageza noda niqoude ninina'? 

9 Obetyala indlilebe akayikuva na : nobe- 
dala iliso akayikubona na 1 

10 Nozilulekayo izizwe, akayikwohlwaya na : 
enguye ofundis' abantu ubulumko nje ] 

11 IXkosi iyazazi inkumbulo zabantu : uku- 
ba zikokungendawo. 

1 2 Unetamsanqa unmtu omlulekayo, Xkosi : 
nomf undisayo imiteto yako ; 

13 Ukuze umnike ukupumla ngemini yo- 
bubi : bade barobehve isihogo abakohlakeleyo. 

11 Ngokuba i-Xkosi ayiyikubashiya abantu 
bayo : ingayikulilahla nelifa layo ; 

15 Kodwa umgwebo uyakubuyela ebulungi- 
seni : baze bonke abalungileyo bawulandele. 

16 Ngubanina oyakupakania ndawonye nam 
ngakubo abakohlakeleyo : ngubanina oyaku- 
ndinceda ngakubo abenzi bokungalungileyo ? 

17 Ukuba i-Nkosi ibingandincedanga : nge- 
wusewoyisiwe umpefumlo warn. 

18 Kute ndakuti, Unyawo lwam lwatyibi- 
lika : ububele bako, Nkosi, bandixasa. 

19 Ebuninzini bosizi obelusenkliziyweni 
yam : izitutuzelo zako zawuvuyisa umpefumlo 
warn. 

20 Isihlalo senkohlakalo siyinto kuwe na : 
sidala ububi ngomteto nje? 

21 Bayahlanganisana ngakuwo umpefumlo 
Y\Tjlungileyo : baligwebe igazi elingenatyala. 

22 Kodwa i-Nkosi iyinqaba yam : no-Tixo 
warn ungamandhla etemba lam. 

499 UMHLA 19.] ICULO XCV. 

23 Uyakuyibuyisela pezu kwabo inkohlakalo 
yabo, abanqamle kwasesonweni sabo : i-Nkosi 
engu-Tixo wetu iyakubatsliabalalisa. UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO XCV. 

YIZAXI masiculele e-Nkosini : masivuye 
ngenkliziyo emandhleni osindiso lwetu. 

2 Masize ebusweni bayo ngombulelo : sigco- 
bele kuyo ngamaculo. 

3 Ngokuba i-Nkosi ingu-Tixo omkulu : ingu- 
Kumkani omkulu pezu kwabo bonke otixo. 

4 Zonke inzulu zomhlaba zisesandhleni sayo : 
namandhla entaba ngawayo. 

5 Ulwandhle lolwayo, yalwenza : nezandlila 
zayo zadala umhlaba oworuileyo. 

6 Yizani masibedeshe, sitobele pantsi : si- 
gn qe ngamadolo pambi kwe-Nkosi engu-Mdali 
wetu. 

7 Ngokuba yi-Nkosi engu-Tixo wetu : tina 
singabantu besidhlelo sayo, negusha zesandhla 
sayo. 

8 Namhla ukuba niyakuliva ilizwi layo, ma- 
iling azenzi lukuni inkliziyo zenu : njengokwa- 
sengqunjisweni, nanjengemini yokundilinga 
kwenu enklango • 

9 Okuya oyihlo benu bandihenda : bandili- 
nga, babona imisebenzi yam. 

10 Iminyaka yamashumi mane ndadaniswa 
sesizukulwana, ndaza ndati : Ngabantu abapa- 
mbukayo ngenkliziyo, ngokuba abazazanga 
indhlela zam ; 

500 1CUL0 XCVI. [UMHLA 19. 

11 Endafunga kubo emsindweni warn : oko- 
kuba abasayikungena ekupumleni kwam. 

ICULO XCYI. 

CULANI e-Nkosini iculo elitsha : culani e- 
Nkosini mhlaba wonke. 

2 Culani e-Nkosini, nilidumise igama layo : 
niyishuiiiayele inkululo yayo imihla ngemihla. 

3 Lushumayeleni udumo lwayo pakati kwe- 
zizwe : nemimangaliso yayo ebantwini bonke. 

4 Ngokuba i-Nkosi inkulu, ifanel' ukudunyi- 
swa ngokukulu : ifanel' ukwoyikwa pezu kwa- 
bo bonke otixo. 

5 Ngokuba zonke izitixo zezizwe zizidaio : 
kodwa yi-Nkosi eyadala amazulu. 

6 Udumo nobukulu bupambi kwayo : ubu- 
ngcwalisa namandhla asendaweni yayo e- 
ngcwele. 

7 Nikelani e-Nkosini, nina zinklanga zaba- 
ntu : nikelani e-Nkosini udumo namandhla. 

8 Nikelani e-Nkosini udumo olufanel' igama 
layo : zisani iminikelo, ningene emakusini 
ayo. 

9 Yibedesheni i-Nkosi ebuhleni bobungcwe- 
le : yoyikani pambi kwayo, mhlaba wonke. 

10 Yitini pakati kwezizwe, i-Nkosi ingu- 
Kumkani : unihlaba uyaqiniswa ude ungabi 
nakushukunyiswa ; iyakugweba ebantwini 
ngokulungileyo. 

11 Malivuye izulu, mawugcobe umhlaba : 
malugqume ulwandhle, nako konke okukulo. 

12 Maligcobe ilizwe, nento zonke ezikulo : 
ize ivuye yonk' imiti yasehlatini pambi kwe- 
Nkosi. 

501 UMHLA 19. ] ICULO XCVII. 

13 Ngokuba iyeza, iza kugweba umhlaba : 
iyakugweba umhlaba ngobulungisa, nabantu 
ngenyaniso yayo. 

ICULO XCVII. 

INKOSI ingukurnkani, mawuvuye umhla- 
ba : uesininzi seziqiti masigcobe. 

2 Igutyungelwe ngamafu nangobumnyama : 
inklako yobukumkani bayo ibubulungisa no- 
mgwebo. 

3 Kuko umlilo ohamba pambi kwayo : no- 
zitshisayo intshaba zayo emacaleni onke. 

4 Imibane yayo yawukanyisa umhlaba : wa- 
kubona umhlaba, wangcangcazela. 

5 Intaba zanyibilika njengomtwebeba ebu- 
sweni be-Nkosi : ebusweni be-Nkosi yomhlaba 
wonke. 

6 Amazulu ayashumayela ubulurigisa bayo : 
nabantu bonke bayabubona tibungcwalisa 
bayo. 

7 Mabadaniswe bonke abakonz' izidalo ezi- 
qingqiweyo, nabaqayisayo ngezitixo zabo : yi- 
bedesheni yona, nonke nina botixo. 

8 I-Ziyone yeva yavuya : nentombi zakwa- 
Juda zagcoba, ngenxa yezigwebo zako ? Nkosi. 

9 Ngokuba wena, Nkosi, upezulu kubo 
bonke abasemhlabeni : upakamile kakulu pe- 
zu kwabo bonke otixo. 

10 Nina enitandayo i-Nkosi yitiyeni inko- 
hlakalo : iyayigcina imipefumlo yabangcwele 
bayo; iyabakulula esandhleni sabakohlake- 
leyo. 

11 Kuvele ukukanya kubalungisayo : novu- 
yo kubalungileyo enkliziyweni. 

502 ICULO XCVIII. XCIX. [UMHLA 19. 

12 Vuyani e-Nkosini nina balungileyo : ni- 
bulele nakukumbula ubungcwele bayo. 

UMBEDESHO WAXGOKUHLWA. 

ICULO XCVIII. 

CULELANI e-Nkosini iculo elitsha : ngo- 
kuba yenzile imimangaliso. 

2 Ngesandhla sayo sokunene, nangengalo 
yayo eyingcwele : izizuzele isoyiso. 

3 IXkosi ilushuinayele usincliso lwayo : ubu- 
lungisa bayo ibubonakalisile ebusweni bezi- 
zwe zonke. 

4 Ilukumbule ufefe nenyaniso ngakuyo 
indhlu yo-Sirayeli : nazo zonke incam zo- 
mhlaba zilubonile usindiso lo-Tixo wetu. 

5 Gcobani e-Nkosini, nonke nina mihlaba : 
culani, nivuye, nenze imibulelo. 

6 Yibongeni i-Xkosi ngoliadi : cnlani ngo- 
hadi iculo lombulelo. 

7 JSTgamaxilongo nangexilongo elikulu : gco- 
bani pambi kwe-Xkosi engu-Kumkani. 

8 Ulwandhle malugqume, nako konke oku- 
pakati kwalo : umhlaba, nabahleli kuwo. 

9 Imilambo mayombele, nenduli mazivuye 
kunye pambi kwe-Xkosi : ngokuba iza ku- 
gweba umhlaba. 

10 Iyakugweba ilizwe ngokuiunga : nab ant u 
ngokulungileyo. 

ICULO XCIX. 

INKOSI ingu-Kunikani, abantu mabangca- 
ngcazele : ihleli pakati kwekerubime, 
umhlaba mawushukunyisvre. 
503 T7MHLA 19.] ICULO C. 

2 INkosi inkulu e-Ziyone : ipakamile nga- 
pezu kwabantu bonke. 

3 Mabalidumise igama lako elikulu, neloyi- 
kekayo : ngokuba liyingcwele. 

4 Amandhla okumkani ayawutanda umgwe- 
bo ; ukuqinisile okulungileyo : ungowenza 
umgwebo nobulungisa pakati kwo-Yakobi. 

5 Yipakamiseni i-Nkosi engu-Tixo wetu : 
niguqe pambi kwesihlalo sayo, ngokuba iyi- 
ngcwele. 

6 O-Mosesi no-Arone bepakati kwabapriste 
bayo, uo-Samyeli kwababizel' egameni layo : 
babizela e-Nkosini, yabapendula ke. 

7 Yateta kubo isentsikeni yelifu : bazigcina 
izingqinelo zayo, nomteto eyabanika wona. 

8 Nkosi Tixo wetu, waubapulapula bona : 
waungu-Tixo obaxolelayo, nakuba ubapinde- 
zele ngenxa yamaqinga abo. 

9 Yipakamiseni i-Nkosi engu-Tixo wetu, ni- 
bedeshe entabeni yayo engcwele : ngokuba 
ingcwele i-Nkosi engu-Tixo wetu. ICULO 0. T7TYEI 

V ba : yikonzeni i-Nkosi ngovuyo, nize ebu- 
sweni bayo ngemigcobo. 

2 Yazini ukuba i-Nkosi ingu-Tixo : nguye 
osidalileyo asi siti, singabantu bake, negusha 
zesidhlelo sake. 

3 Ngenani emasangweni ake ngombulelo, 
nasemakusini ake ngomdumiso : bulelani kuye, 
nilidumise igama lake. 

4 Ngokuba i-Nkosi inobubele ufefe lwavo 

504 ICULO CI. [UMHLA 19. 

hmgunapakade : nenyaniso yayo ihlal' iko 
kwizizukulwana ngezizukulwana. 

ICULO ci. 

YTDIYAKUCULA ngalo ufefe nangomgwebo : 
il ndiculele kuwe, Kkosi. 

2 Maundipe ukuqonda : endhleleni yobulu- 
ngisa. 

3 Woda uze ninina kum : ndiyakuliamba 
endhlwini yam ngenkliziyo emhlope. 

4 Andiyikubeka nto ekohlakeleyo pambi 

; kwamehlo am ; ndiyayizonda imisebenzi ya- 
bapambukayo : ayiyikunamatela kum. 

5 Inkliziyo engevayo iyakumka kum : noko- 
hlakeleyo andiyikumazi. 

6 Ohleb' umelwane wake ngasese : ndiyaku- 
mnqamla. 

7 Nomehlo aneratshi nonkliziyo epakami- 
I leyo : andiyikumvuma. 

8 Amehlo am ayakuba pezu kwabanyanise- 
kileyo emhlabeni : ukuze bahlale nam. 

9 Oliamba endhleleni elungileyo : nguye 
oyakuba sisicaka sam. 

10 Owenz' inkohliso akayikuhlala endhlwini 
yam : notet' ubuxoki akayikuma ekuboneni 
kwam. 

11 Ndiyakubatshabalalisa bonke abakohla- 
keleyo abasemhlabeni ngexeshana : ndize ndi- 
bancotule bonke abenzi benkohlakalo esixe- 
kweni se-Nkosi. 505 (JMHLA 20.] ICULO CII. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CII. 

"TT7UPULAPULE umtandazo warn Xkod 
T V nesikalo sam masifikelele kuwe. 

2 Zungandifilileli ubuso bako ngemini ye 
mbandezelo : yitobele kum indhlebe yako 
undipendule kanisinya nxa ndibizayo. 

3 Ngokuba imihla yam itshabalele njengo- 
msi : namatambo am atshisiwe njengelahle. 

4: Inkliziyo yam itotyiwe, ibunile njenge- 
ngca : ndide ndilibale nokusidhla isonka sam. 

5 Ngenxa yelizwi lokugula kwam : amata 
mbo am ati nama esikumbeni sam. 

6 Ndinjengengcwangube esenklango : na- 
nj engesikova esisebugxwayibeni. 

7 Ndijalinda njengenkonjane : ehleli yodwa 
pezu kwendhlu. 

8 Intshaba zam ziyandigxeka imini yonke 
nabanomsindo nam bafungile ngakum. 

9 Ndilutyile ututu njengesonka : nokuselss 
kwam ndikudibanisile nenyembezi ; 

10 Ngenxa yengqumbo yako nomsindo wa- 
ko : ngokuba undipakamisile, wandikahlels 
pantsi, 

11 Imihla yam itshabalele njengesitunzi 
ndibunile njengengca eyomileyo. 

12 Kodwa wena, Nkosi, uyakuhiala kudc 
kube ngunapakade : nesikumbuzo sako kwizi- 
zukulwana ngezizukulwana. 

13 Uyakuzipakamisa ube nofefe pezu kwe 
Ziyone : ngokuba ixesha selifikile, ixesha lo 
kuba ube nobubeie pezu kwayo. 

506 ICULO CII. [UAIHLA 20. 

14 Ngokuba izicaka zayo ziyaY> r akumbula 
amatye ayo : kulusizi kuzo zakuyibona iselu- 
tulini. 

15 Izizwe ziyakuloyika igama le-Nkosi : na- 
bo bonke okumkani bomhlaba bayakwoyika 
ubukulu bako. 

16 lyakuti i-Nkosi yakuyaka i-Ziyoiie : ya- 
ndule ibonakale ebungcwaliseni bayo. 

17 Iyakuwupulapula umtandazo yvabaswe- 
leyo : ingasideli isicelo sabo. 

18 Oku kuyakubalelwa izizukulwana eziza- 
kuza : nabantu abayakudalwa bayakuyibonga 
i-Nkosi. 

19 Ngokuba ibikangele pantsi isendaweni 
yayo engcwele : i-Nkosi yawukangela umhla- 
ba isezulwini ; 

20 Ize ikupulapule ukugula kwombanjwa : 
ibakulule abagwetyelwe ukufa ; 

21 Baze balishumayele igama le-Nkosi e- 
Ziyone : nodumo hvayo e-Yerusalenie ; 

22 Bakuklanganiswa ndawonye abantu : 
nezikumkani ukuza kuyikonza i-Nkosi. 

23 Yawancipisa amandhla ara endlileleni : 
yayenza mifutshane imihla yam. 

24 Ndati, Tixo warn, zuugandinqaiiili pakati 
kwemihla yam : ngokuba iminyaka yako iye- 
yezizukulwana ngezizukulwana. 

25 Kukudala ozidalileyo iziseko zomhlaba : 
namazulu angumsebenzi wezandhla zako. 

26 Ayakutshabalala wona, kodwa uyaku- 
hlal' uko weua : ayakwalupala onke njenge- 
ngubo ; 

27 Wauyakuwaguqulanjengesivato, aze agu- 

507 z 2 UMHLA 20. ] ICULO CIII. 

quhve : kodwa ungokwanguye, neminyaka ya- 
ko ayisayikupela. 

28 Abantwana bezicaka zako bayakuhlala 
beko : nenzalo yazo iyakuqiniswa pambi 
kwako. 

ICULO CUT. 

"T T IDUMISE i-Nkosi, mpefumlo warn : ko- 
1 nke okupakati kwam makudumise igama 
layo elingcwele. 

2 Yidumise i-Nkosi, mpefumlo warn : unga- 
zilibali zonke izincedo zayo ; 

3 Exolela zonke inkohlakalo zako : nezipi- 
lisayo zonke izifo zako ; 

4 Egcina ubomi bako ekutshabalaleni ; ne- 
kuhombisayo ngezibele nangeneeba ; 

5 Ewukolisayo umlomo wako ngento ezilu- 
ngileyo : ikuhlaziye, womelele njengokozi. 

6 INkosi yeyenza ngobulungisa nango- 
mgwebo : kubo bonke ababandezelweyo. 

7 Yazibonisa indhlela zayo ku-Mosesi : ne- 
zenzo zayo kubantwana baka-Sirayeli. 

8 INkosi inotaru nofefe : iqumba kade ino- 
bubele obuninzi. 

9 Ayiyikuhlal' isohlwaya : ayiyikuhlal' iqu- 
mbile knde kube ngunapakade. 

10 Ayisenzelanga ngokufanelwe zizono zetu : 
ayisivuzanga ngokwenkohlakalo zetu. 

11 Ngokuba njengobude bezulu pezu kwo- 
mhlaba : lungako ufefe lwayo pezu kwabayo- 
yikayo. 

12 Njengokuba kude kwokupxima kwelanga 
kunokutshona kwalo : izibekile njalo ukuba 
kude izigqito zetu. 

508 ICULO CIV. [UMHLA 20. 

13 Njengosizi hvoyise pezu kwabanifrwana 
bake : lunjalo usizi lwe-Nkosi pezu kwabayo- 
yikayo. 

14 Xgokuba iyakwazi ukwenzhva kwetu : 
iyasazi ukuba silutuli. 

15 Imihla yonintu injengengca : uyatya- 
tyaniba njengembali yasendhle. 

16 Xgokuba umoya uyadhlula pezu kwayo, 
ingabisabiko : ingabisayazi nendawo yayo. 

17 Kodwa ufefe lwe-Xkosi luyinto enguna- 
pakade pezu kwabayoyikayo : nobulungisa 
bayo pezu kwabantwana babantwana ; 

18 Pezu kwabagcin' ucebano Iwayo : nabaku- 
mbul' imiteto yayo baze bayenze. 

19 IXkosi isimisile isihlalo sayo ezulwini : 
nobukumkani bayo buzipet' into zonke. 

20 Yidumiseni i-Xkosi, nina zingelosi zayo, 
ezinamandhla amakulu : enilipulapula ilizwi 
lemiteto yayo, niyenze yona. 

21 Yidumiseni i-Xkosi, nonke nina zihlwele 
zayo : nina bakonzi bayo eniyenz' intando 
yayo. 

22 Yidumiseni i-Xkosi, nonke nina misebe- 
nzi yayo, kuzo zonke indawo zokupata kwayo : 
yidumise i-Xkosi, wena mpefumlo warn, 

UMBEDESHO WANGOKUFLWA. 

ICULO CIV. 

TTDUMISE i-Xkosi, mpefumlo warn : Xkosi 
Tixo warn, umkulu kakulu wena \ uvati- 
siwe ngodumo nangobukulu. 

2 Uyazivatisa ngokukanya njengokwengubo : 
uwolule amazulu njengesikuselo. 
509 DMHLA 20.] ICULO CIV. 

3 Ozimisayo intsika zendrilu yake emanzini : 
owenz' amafu abe yinqwelo yake nohambayo 
pezu kwamapiko omoya. 

4 Owenz' ingelosi zake zibe ngomoya : naba- 
konzi bake babe ngamalangatye omlilo. 

5 Waziqinisa izisekelo zomhlaba : zize zinga- 
shukunyiswa kude kube ngunapakade. 

6 Wawugubungela ngenzulu njengengubo : 
amanzi ema pezu kwentaba. 

7 Ati ngokwohlwaya kwako abaleka : ati 
ngelizwi lendudumo yakoemkangobungxamo, 

8 Ayenyuka nj exigent aba, ehle njengemifula : 
afikele endaweni owaumisele wona. 

9 Wawamisela umda awangayikuwugqita : 
aze angabisabuya awugubungele umhlaba. 

10 Uyayitumela imitombo emilanjeni : elayo 
pakati kwentaba. 

1 1 Zonke izilo zasendhle ziyasela kuyo : na- 
maqwara ayadambisa ukunxanwa kwawo. 

12 Intaka zeznlu ziyakwakela ngakuyo : zi- 
culele emitini yayo. 

13 Uyazincenceshela intaba ngokuvela pe- 
zulu : umhlaba nzele ziziqamo zemisebenzi 
yako. 

14 Inkomo uyazihlumisela ingca : nabanta 
uyabanceda ngemifuno eluhlaza ; 

15 Aze akuvelise ukudhla emhlabeni, neve- 
yine evuyisayo inkliziyo yomntu : neoli yoku- 
bukazimlisa iibuso bake, nesonka sokuyorne- 
leza inkliziyo yake. 

1 6 Imiti ye-Nkosi icumile : kwa imitomboti 
yase-Lebanone awayityalayo ; 

17 Apo intaka zakela kona izindhlu zazo : 
kwa nengwumza ezakelayo emitini yemikoba. 

510 I0UL0 CIV. [lIMHLA 20. 

| 18 Intaba ezinde zizinqaba zenyamakazi : 
namawa ainade ngawembila, 

19 Inyanga wayimisela amaxesha atile : ne- 
langa liyakwazi ukutshona kwalo. 

20 Wabenza ubumnyama, buze bube bubu- 
suku : ekuhamba ngabo onke amaramncwa 
asemahlatini. 

21 Ingonyama zikonyela ukudhla kwazo : 
zifuna inyama yazo ku-Tixo. 

22 Ilanga liyapuma, zize ziroke kunye : ziye 
kulala emingxunyem yazo. 

23 Aze mnntu aye emsebenzini wake, nase- 
kukonzeni kwake : kude kuhle. 

24 Hayi ukuba mininzi kwemisebenzi yako, 
Nkosi : uyenzile ngobulumko yonke ; umhla- 
ba uzele bubutyebi bako. 

25 Kwa nolwandhle olukulu nolubanzi : apo 
kuk' izinto ezishukumayo ezingenakubalwa, 
kwa izilo ezincinane nezinkulu. 

26 Kulapo zihamba kona inqanawa, nengwe- 
nya : oyenzileyo ukuze idhlalele kona, 

27 Zonke ezi, zilindela wena : ukuze uza- 
mkelise ukudhla kwazo ngexesha lako. 

28 Wakuzipa ziyakubuta : uyasolula isa- 
ndhla sako zize zikoliswe kokulungileyo. 

29 Ziti wakubufihla ubuso bako zixakeke : 
ziti wakuwususa umj^efumlo wazo zibube, zi- 
buyele elutulini Iwazo. 

30 Ziti wakuwutuma umoya wako zidalwe : 
ubenze butsha ubuso bomhlaba. 

31 Ubungcwalisa be-Nkosi buyakuhlala kude 
kube ngunapakade : i-Nkosi iyakuvuyelela 
emisebenzini yayo. 

32 Iyawukangela urriklaba. uze ungcangca- 
511 UMHLA2J.] ICULO CV. 

zele : ziti nentaba ziqum' unisi, yakuzicuku- 
misa. 

33 Ndiyakuhlala ndiculela e-Nkosini nxa 
ndisabu&hla ubomi : ndhndnmise u-Tixo warn 
ngamaculo nxa ndiseko emhlabeni. 

34 Oza amazwi am atandeke kuye : novnyo 
lwam luyakuba se-Nkosini. 

35 Kodwa aboni bayakutshatyalaliswa e- 
mhlabeni, nabakohlakeleyo bayakupela : yi- 
dumise i-Nkosi, wena mpefumlo warn, yidu- 
mise i-Nkosi. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CV. 

BULELANI e-Nkosini, nibizele egameni 
layo : nizishumayele izenzo zayo eba- 
ntwini. 

2 Culani kuyo, niyivumele amaculo : nitete 
ngayo yonke imimangaliso yayo. 

3 Vuyani egameni layo elingcwele : mazi- 
vuye inkiiziyo zabayifunayo i-Nkosi. 

4 Yifuneni i-Nkosi namandhla ayo : bufu- 
neni ubuso bayo ngamaxesha onke. 

o Yikumbuleni imimangaliso yayo eyayiye- 
nzile : izenzo zayo ezikulu nezigwebo zomlomo 
wayo, 

6 Nina nzalo ka-Abrabame isicaka sayo : 
nani bonyana baka-Yakobi umqashwa wayo. 

7 Iyi-Nkosi engu-Tixo wetu yona : izigwebo 
zayo zikuwo wonke umhlaba. 

8 Ilukumbule ucebano Iwayo ngamaxesha 
onke : ilizwi ebilixelele kwiwaka Iezizuku- 
Iwana ; 

512 TCULO CV. [TJMHLA 21. 

9 Kwa ucebano ebilwenzile no-Abrahame : 
nesifungo ebisifimgile ku-Yisake ; 

10 Yalumisela ku- Yak obi lube ngumteto : 
nako-Sirayeli lube lucebano olungunapakade ; 

11 Isiti, Ndoninika ilizwe le-Kanane : inda- 
wo yelifa lenu ; 

12 Okuya bebeliqela elinoinane lamadoda : 
bengabasemzini kona kanjalo ; 

13 Okuya bebehamba kwisizwe ngesizwe : 
bevela kwobunye ubukumkani besiya eba- 
ntwini bambi ; 

14 Ayavuraela mntu ukuba ababandezele : 
yohlwaya nokumkani ngenxa yabo ; 

15 Isiti, Ningabacukumisi abatanjiswa bam : 
nabaprofite bam niugabenzi luto. 

16 Napezu koku, yayibizela indlilala pezu 
kwelizwe : yawapula wonke umsimelelo we- 
sonka. 

17 Yabitume umntu pambi kwabo : kwa 
u-Josefe, owayetengiswa abe likoboka ; 

18 Bazibulala inyawo zake ngemixokole- 
Iwane : nesincete side sangena empefumhveni 
wake ; 

19 Lada lafika ixesha lokwaziwa kwetyala 
lake : walingwa lilizwi le-Nkosi. 

20 Ukumkaui wamtumela, wamkulula : no- 
mpati wesizwe wamvulela. 

21 Wamenza abe ngumpati wendhlu yake : 
nomgcini wayo yonke imfuyo yake ; 

22 Aze awapate ngentando yake amagosa 
ake : awalumkise namapakati ake. 

23 Weza no-Sirayeli e-Jipete : u-Yakobi wa- 
hlala elizweni lakwa-Hame. 

24 Yaza yabandisa abantu bavo kakulu : 
513 z 3 UMHLA 21. ] ICULO CV. 

yabanika amandhla pezu kwababandezeli ba- 
bo ; 

25 Yazijika inkliziyo zabo bada babazonda 
abantu bayo : bazikohlisa izicaka zayo. 

26 Yaza yatuma u-Mosesi isicaka zayo : no- 
Arone eyabimqashile. 

27 Aba bayibonakalisa imiqondiso yayo pa- 
kati kwabo : nemimangaliso yayo ezweni la- 
kwa-Hame. 

28 Yatuma ubumnyama, kwaza kwabako 
ke : alaliwa izwi layo. 

29 Yawaguqula amanzi abe ligazi : yazibu- 
lala nenklanzi zabo. 

.30 Umhlaba wabo wazala ngamasele : kwa- 
sezindhlwini zokumkani babo. 

31 Yateta, kwafika izihlwele zenklobo zonke 
zempukane : nentwala kuyo yonke imida 
yabo. 

32 Yabanika izicoto endaweni yemvula : n-a- 
malangatye omlilo emhlabeni wabo. 

33 Yayibeta imiti yeveyine nemikiwane ya- 
bo : yayapula nemiti yemida yabo. 

34: Yateta, kwafika inkumbi, noruxeshe nge- 
nto engenakubalwa : yadhliwa yonke ingca 
yasemhlabeni wabo, zagqitywa neziqamo zeli- 
zwe labo. 

35 Yawabeta onke amazibulo abasezweni 
lakowabo : kwa inkloko zamandhla abo. 

36 Yabakupa abantu bayo benesilivere ne- 
golide : kungeko namnye ongumlwelwe ezi- 
zweni zabo. 

37 Ama-Jipefe avuya bakupuma : ngokuba 
isoyikiso sabo besiwile pezu kwawo. 

38 Yandhlala ilifu libe sisigubungelo pe- 
5U ICULO CVT r [UMHLA 21. 

zu kwabo : nomlilo wokubakanyisela ebu- 
suku. 

39 Yati bakucela yabazisela izagwityi : ya- 
bahlutisa ngesouka sasezulwini. 

40 Yalucanda ulwalwa, ela amanzi : abaleka 
ezindaweni ezoinileyo njengomlarnbo. 

41 Ngokuba ibilukumbule ucebano lwayo 
olungcwele : no-Abraliame isicaka sayo. 

42 Yaza yabakupa abantu bayo ngovuyo : 
nabaqashwa bayo ngeraigcobo ; 

43 Yabapa ainazwe ezityakala : baiidhla 
ilifa lomsebenzi wabantu bawo ; 

44 Ukuze bazigcine izimiselo zayo : bayenze 
neiniteto yayo. 

UMBEDESHQ WANGOKUHLWA. 

ICULO CYI. 

BULELANT e-Nkosini, ngokuba ilungile : 
nobubele bayo bungunapakade. 

2 Ngubanina ongazixelayo zonke izenzo a- 
mandhla ze-Nkosi : nongavakalisayo lwonke 
udumo lwayo 1 

3 Banetamsanqa abagcin' umgwebo : nabenza 
ngokulungileyo ngamaxesha onke. 

4 Nkosi, zundikunibule ngenxa yokubatanda 
kwako abantu bako : undivise usindiso lwako ; 

5 Ndize ndilibone itamsanqa labaqashwa ba- 
ko : ndivuye ngovuyo 1 wabantu bako, ndibulele 
ndawonye nelifa lako. 

6 Sonile kunye nobawo betu : siposisile, se- 
nza okukohlakeleyo. 

7 Obawo betu abayiqondanga imimangaliso 
yako e-Jipete, abazikumbulanga izininzi zezi- 

515 UMHLA 21.] LCULO CVI. 

bele zako : benza ngokungeva elwandhle, kwa~ 
►selwandhle olubomva. 

8 Yabasindisa noko ngenxa yegama layo : 
ukuze iwabonakalise amandhla ayo. 

9 Yalutetisa ulwandhle olubomvu, lwatsha : 
yabakokela ezinzulwini, njeitgokwasenklango. 

10 Yabakulula esandhleni sababatiyileyo : 
yabakulula esandhleni sotshaba. 

11 Amanzi aziselela intshaba zabo : akwa- 
sala namnye wakuzo. 

12 Baza bakolwa ngamazwi ayo : bayidumi- 
sa ngamacnlo. 

13 Babuya bayilibala imisebenzi yayo : aba- 
hamba ngecebo layo. 

14 Baza bakanuka ngenkaimko enklango : 
bamlinga u-Tixo ebugxwayibeni. 

15 Waza wabapa abakucelayo : watumela 
ubityo empefumlweni wabo. 

16 Baba nomona ngaku-Mosesi ezintenteni 
zabo : nangaku-Arone oyingcwele we-Nkosi. 

17 Waza umhlaba wacandeka, wamginya u- 
Datane : wawuvingcela nomhlambi ka-Abi- 
rame. 

18 Kwako unililo emlilambini wabo : ila- 
ngatye labagqiba abakohlakeleyo. 

19 Benza itole e-Horebe : bawubedesha 
umfanekiso otyidiweyo. 

20 Baza babuguqula ubungcwalisa babo : 
buze bufane nenkomo edhl' utyani. 

21 Bamlibala u-Tixo umncedi wabo : obe- 
zenzile into ezinkulu e- Jipete ; 

22 Imimangaliso ezweni lakwa-Hame : ne- 
nto ezoyikekayo elwandhle olubomvu. 

23 Waza wati uyakubatshabalalisa, koko wa- 
516 ICULO CVI. [t'lIHLA 21. 

vukayo u-Mosesi umqashwa wake, wema esi- 
tubeni panibi kwake : aze ayipambukise 

ingqmnbo yake, hleze abatshabalalise. 

24 Balidela elolizwe elimnandi : abakolwa 
lilizwi lake ; 

25 Barora ezintenteni zabo : abalipulapula 
ilizwi le-Xkosi. 

26 Yaza yasipakamisa isandhla sayo ngaku- 
bo : ize ibatshabalalise enklango ; 

27 Ize ieite inzalo yabo pakati kwezizwe : 
ibati sa emblabeni wonka. 

28 Baza bazihlanganisa no-Bale-pehore : ba- 
wadlila aniadini abafileyo. 

29 Baza bamqumbisa ngezenzo zabo : sada 
isibulalo satyobozela pakati kwabo. 

30 Waza wesuka u-Finehasi, wenza ngobu- 
gwebi : saza isibulalo sanqanyulwa. 

31 Kwaza oko kwabalelwa kuye ngobulu- 
ngisa : kwizizukuhvana ngezizukulwana kude 
kube ngunapakade. 

32 Babuya bamqumbisa emanzini empiki- 
sano : kwada kwaba uzima pezu kwo-Mosesi 
ngenxa yabo ; 

33 Xgokuba bawuqumbisa umoya wake : 
wada wateta ngokungafanelekileyo ngomlomo 
wake. 

Si Abazitshabalalisa nezizwe : ebibayalele 
ngazo i-Xkosi ; 

35 Bazidibanisa nezityakala : bayifunda imi- 
sebenzi yazo. 

36 Bada bazikonza nezitixo zazo, ezaba lili- 
shwa labo : badabanikela onyana babonento- 
mbi zabo kuzo idemoni ; 

37 Balipalaza negazi elingenatyala, kw; 1 
517 " UMHLA 22.] ICULO CVII. 

igazi lonyana babo nelentombi zabo : ababa- 
nikela kwizitixo zama-Kanane ; wada umhla- 
ba wahlaziswa ngegazi. 

38 Baza bazihlazisa ngemisebenzi yabo : ba- 
rexezela amaqinga abo. 

39 Yati ngoko ingqumbo ye-Nkosi ya- 
vuta ngakubo abantu bayo : yada yalidela 
ilifa layo. 

40 Yabanikela esandhleni sezityakala : baza 
bapatwa ngababatiyayo. 

41 Intshaba zabo zababandezela : zabatoba 
pant si kwezandhla zazo. 

42 Kwafuti ibakulula : koko bayiqumbisayo 
ngezenzo zabo, batotyelwa pantsi yinkohlakalo 
yabo. 

43 Noko yakububona ubnnzima babo : ya- 
sipulapula isililo sabo. 

44 Yalukumbula ucebano lwayo, yanosizi 
j>ezu kwabo ngenxa yobuninzi bezibele zayo : 
yabenza ukuba babe nosizi nabo abebetinjwa 
ngabo. 

45 Sisindise, Nkosi engu-Tixo wetu, sibute 
usikupe pakati kwabaheyideni : size silibu- 
lele igama lako elingcwele, sivuye ngodumo 
lwako. 

46 Maidunyiswe i-Nkosi engu-Tixo wo-Si- 
rayeli kude kube ngunapakade : nabo bonke 
abantu mabati, Amen. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CVII. 

riDUMISENI i-Nkosi, ngokuba ilungile i nobubele bayo buhleli kude kube nguna- 
pakade. 
518 lCULO CVII. [UMHLA 22. 

2 Mabatsho abakululwa yi-Xkosi : neyaba- 
' kulula esandhleni sotshaba ; 

3 Eyababuta emhlabeni wonke-, kwicala lo- 
kupuma kwelanga nakwelokutshona kwalo 
kumacala angasenkla nawasezantsi. 

4 Badungudela enklango ekungeko ndhlela : 
abafumana sixeko sokuhlala. 

5 Bati belambile benxaniwe : umpeftimlo 
wabo wapela pakati kwabo. 

6 Baza balilela e-Xkosini embandezelweni 
yabo : yaza yabakulula ebunzimeni babo. 

7 Yabakokela ngendhlela elungileyo : baze 
baye kufika endaweni yokuhlala. 

8 Akwaba kwadunyiswa i-Nkosi ngenxa ye- 
zibele zayo : nemimangaliso yayo kwonyana 
babantu ! 

9 Ngokuba iyawukolisa umpefumlo oswe- 
3eyo : ihlutise ngokulungileyo umpefumlo 
olambileyo. 

10 Abahleli ebumnyameni nasetunzini lo- 
kufa : bebanjiwe ngobunzima nangentsimbi ; 

11 Ngokuba bebehvile ngakuwo umteto ka- 
Tixo : balidela icebo 1-Opezu konke. 

12 Waza wazitoba inkliziyo zabo ngobunzi- 
ma : bakubeka bawa kungeko nincedi. 

13 Bandula balilela e-Nkosini embandeze- 
lweni yabo : yabakulula ebunzimeni babo. 

14 Yabakupa ebumnyameni nasetunzini lo- 
kafa : yazapula izibambo zabo. 

15 Akwaba kwaduuyiswa i-Nkosi ngenxa 
yezibele zayo : nemimangaliso yayo kwonya- 
na babantu ! 

16 Ngokuba iwapule amasango exina : ya- 
yinqamla imivalo yentsimbi. 

519 PMHLA 22.] ICULO CV]T. 

17 Abazidenge bayabandezelwa ngenxa ye- 
zigqito zabo : naugenxa yenkohlakalo yabo. 

18 Umpefumlo wabo utiyene nako konke 
okudhliwayo : basondele emasangweni okufa. 

19 Baza balilela e-Nkosini ekubandezelweni 
kwabo : ize ibakulule ebunzimeni babo. 

20 Yalituma izwi layo, yabapilisa : yaba- 
kulula ekutshabalaleni kwabo. 

21 Akwaba kwadunyiswa i-Nkosi ngenxa 
yezibele zayo : nemirnangaliso yayo kwonya- 
na babantu ! 

22 Mabanikele iminikelo yokubulela : ba- 
yisliumayele imisebenzi yayo ngovuyo. 

23 Abahlela elwandhle ezinqanaweni : naba- 
wenzayo umsebenzi wabo emanzini amakulu ; 

24 Ngaba abayibonayo imisebenzi ye-Nkosi : 
nemirnangaliso yayo ezinzulwini. 

25 Ekuti yakuteta kuvuke umoya woqwi- 
tela : owavusayo amaza alo. 

26 Bayenyukela ngaseznlwini peznlu, ba- 
buye behlele ezinzulwini zangapantsi : ude 
umpefumlo wabo unyibilike ngenxa yesituku- 
tezi. 

27 Banesizunguzane, begunqa njengonxila- 
yo : bade bakohlwe yinto abangayenzayo. 

28 Baze babizele e-Nkosini embandezelweni 
yabo : ize ibakulule ebunzimeni babo. 

29 Iyaluzolisa uqwitela : aze amaza alo 
angabisashukuma. 

30 Bandule bavuye ngokuba bonwabile : 
ize ibase ecwebeni abalingxameleyo. 

31 Akwaba kwadunyiswa i-Nkosi ngenxa 
yezibele zayo : nemirnangaliso yayo kwonya- 
na babantu I 

520 ICULO CTIII. [UMHLA 22. 

32 Mabayiduniise enklanganisweni yaba- 
ntu : bayibonge esihlweleni sabadala. 

33 Iyayiguqula imilambo ibe yinklango : 
iyitshise nemitonibo yamauzi. 

34: Ilizwe elicumayo libe lelomileyo : nge- 
nxa yenkolilakalo yabenii kulo. 

35 Ibnye iyiguqule inklango ibe ljcibi : no- 
bugxwayiba bube yimitombo yamanzi. 

36 Ibabeke kona abalambileyo : baze baza- 
kele isixeko sokiihlala ; 

37 Bahlwayele namasimi, batyale nemiti 
yeveyine : eyakubanikela iziqamo zokncuma 
kwayo. 

38 Ibuye ibatanisanqelise, baze bande ka- 
kulu : ingavumi ukuba iiikomo zabo zinei- 
peke. 

39 Babuye baneitsliiswe, batotywe : nge- 
nxa yembandezelo, nangobuiizima nosizi ; 

40 Iyazidela inkosana : izidungudelise enkla- 
ngo, apo kungeko ndhlela. 

41 Kodwa ihlwenipu iyalipakaniisa emba- 
ndezelweni : ilenzele iuzalo njengomhlambi. 

42 Abalungileyo bayakubona oku bavuye : 
iti inkohlakalo yonke iwuvingce umlomo 
wayo. 

43 Abalumkileyo bayakuzitelekelela ezizi- 
nto : babuqonde ububele be-Nkosi. 

UMBEDESHO WAXGOKUHLWA. 

ICULO CVIII. 

TIXO, inkliziyo yam iqinisiwe : ndiyakimima 
ndieule amaculo kwangobungcwalisa bam. 
521 UMHLA22.] ICULO CV1II. 

2 Yuka luhadi oluncinane, nawe olukulu : 
nam okwam ndiyakuvuka kwakusasa. 

3 Ndiyakubulela kuwe, Nkosi, pakati kwa- 
bantu : ndiyakucula amaculo kuwe pakati 
kwezizwe. 

4 jSgokuba ufefe lwako lupezu kwaniazulu : 
nenyaniso yako iyafikelela esibakabakeni pe- 
zulu. 

5 Zipakamise, Tixo, pezu kwamazulu : no- 
bungcwalisa bako pezu kwomhlaba wonke. 

6 Ukuze abatandwa bako basindiswe : ba- 
kulule ngesandhla sako sokunene, undipe- 
ndule. 

7 U-Tixo utetile ebnngcwaliseni bake : nga- 
ko ndiyakuvuya, ndihlulahlule i-Shekeme, ndi- 
wulinganise nomfula we-Sukote. 

8 I-Gileyade iyeyam, u-Manase ungovvam : 
no-Frayime ungamandhla enkloko yam. 

9 U-Juda ungumnikimteto warn, u-Mowabi 
usisitya sam sokuhlambela kuso : isihlangu 
sam ndosiposela pezu kwo-Edome ; ndivuye- 
lele pezu kwe-Filisiya. 

10 Ngubanina oyakundingenisa esixekweni 
esinamandhla : ngubanina oyakundingenisa e- 
Edome ] 

11 Asinguwe na, Tixo, owausilahlile : aku- 
yikupuma na, Tixo, ndawonye nemikosi yetu ] 

12 Sincede ngakulo utshaba lwetu : ngo- 
kuba uncedo lwabantu luyinto engendawo. 

13 Ngoncedo luka-Tixo siyakulwa ngoku- 
kalipileyo : ngokuba nguye oyakuzinyatela 
pant si intsbaba zetu. 

522 1CUL0 CTX. [UMHLA 22, ICULO CIX. 

MATJNGATI cwaka, Tixo wendumiso yam : 
ngokuba umlomo wabakohlakeleyo nowe- 
nkohliso uvuliwe ngakum. 

2 Batetile ngakum ngolwimi Iwobuxoki : ba- 
ndiraule ngamazwi okutiya, balwa nam ku- 
ngeko tuba. 

3 Utando lwam obelungakubo balupindezele 
ngobutshaba : koko ndizinikelayo ekutanda- 
zeni. 

4 Babupindezele ngobubi ubulungisa bam : 
notando lwam balupindezele ngobutshaba. 

5 Misa okohlakeleyo pezu kwake : ati no-Sa- 
tane erne ngasekunene kuye. 

6 Makati akugwetywa apume enetyala : no- 
mtandazo wake mawuguqulwe ube sisono. 

7 Imilila yake mayincitshiswe : nobukosi ba- 
ke mabutatyatwe ngomnye. 

8 Abantwana bake mababe zinkedama : abe 
ngunihlolokazi nomfazi wake. 

9 Abantwana bake mababe zizibadula, ba- 
hambe becel' ukudhla : bekufuna ezindaweni 
ezingenabantu. 

10 Makati odhlayo akupange konke ana- 
ko : ati nowasemzini awonakaiise umsebenzi 
wake. 

11 Makungabiko mntu oyakuba nofefe pezu 
kwake : noyakuba nosizi pezu kwenkedama 
zake. 

12 Inzalo yake mayinqanyulwe : lit! negama 
lake lingabiko kanye kwisizukulwana esilande- 
layo. 

523 UMII1A 22.] ICULO CIX. 

13 Inkolilakalo yoyise bake mayihlar iku- 
njulwa yi-Nkosi : nesono sonina masingezi 
silityalwe. 

14 Mazihlale ziko ebusweni be-Nkosi : i; 
isinqamle isikumbuzo sabo emhlabeni ; 

15 Ngokuba ebengakutandi okulungileyo : 
empata kakubi olililwempu nosweleyo, engxa- 
mel' ukubabulala abankliziyo zilusizi. 

16 Kwanjengokuba ebesitanda isiqalekiso, 
masize pezu kwake : nanjengokuba ebengasi- 
tandi isitamsanqeliso, masibe kude kuye. 

17 Kwanjengokuba ebezambata iziqalekiso 
njengengubo : mazingene esiswini sake nje- 
ngamanzi, nanjengeoli ematanjeni ake. 

18 Mazibe kuye njengengubo ayambatayo : 
zibe ngumbinqo ahlal' ezibinqele ngawo. 

19 INkosi maizivuze njalo intshaba zam : 
nabatetayo ngobubi ngawo umpefamlo warn. 

20 Kodwa wena, Nkosi engu-Tixo, zunde- 
nzele ngokufanelwe ligaina lako : undikulule 
ngenxa yobumnandi bofefe Iwako. 

21 Ngokuba ndingolihlwempu nosweleyo : 
nenkliziyo yam ibuhlungu pakati kwam. 

22 Nditshabalele njengesitunzi esimkayo : 
ndimke nomoya njengenkumbi, 

23 Amadolo ani akasenamandhla ngenxa yo- 
kuzila : akuko tyeba enyameni yam. 

24 Ndide ndasisidelwa kubo : bandihlungu- 
zelela inkloko bakundibona. 

25 Ndincede, Nkosi Tixo warn : ndisindise 
ngenxa yobubele bako ; 

26 Ukuze bazi ukuba oku kusisandhla sako : 
nokuba nguwe, Nkosi, okwenzileyo. 

27 Mabaqalekise bona, utamsanqelise we- 
524 ICULO CX. [UMHLA 23. 

na : inabadaniswe abavukelene nam ; kodwa 
masivuye isicaka sako. 

28 Abazintsbaba zain mabavatiswe ngoda- 
no : mabazigqubutele ngodano lwabo njenge- 
ngubo. 

29 Kodwa mina ndiyakuyibulela i-Nkosi 
ngokukulu ngomlomo wani : ndiyidumise nda- 
wonye nezihlwele ; 

30 Ngokuba iyakuma ngasekunene kwoli- 
hlwempu : ukuze imkulule kwabawugwebayo 
umpefumlo wake. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CX. 

INKOSI yaite kwi-Nkosi yam : hlala ngase- 
kunene kuni, ndide ndizenze intsliaba zako 
zibe sisitulo senyawo zako. 

2 INkosi iyakukutumela e-Ziyone intonga 
yamandhla ako : isiti uze ube ngumpati pezu 
kwentshaba zako. 

3 Abantu bako bayakukuvuma ebuhleni 
bobuugewele ngernini yamandhla ako : u- 
mbete wobutslia bako ungowasesizalweni so- 
knsa. 

4 INkosi ifungile, yaingayikuguquka : u- 
ngumpriste kude kube ngunapakade wohlobo 
luka-Mekisedeke. 

5 INkosi engasekunene kuwe : iyakubo- 
hlwaya nokumkani ngernini yengqumbo yayo. 

6 Iyakuba ngumgwebi pakati kwezizwe ; 
iyakuzalisa indawo ngezidumbu : ibohlwaye 
abazinkloko pezu kwezizweezininzi. 

525 UMHLA 23.] ICULO CXI. 

7 Iyakusela emtonjeni osendhleleni : ngako 
oko iyakupakamisa inkloko yayo. 

ICULO CXI. 

YIBONGENI i-Nkosi ; ndiyakuyibonga i- 
Nkosi ngenkliziyo yam yonke : esihlwe- 
leni sabaltingileyo napakati kwenk]anganiso. 

2 Imisebenzi ye-Nkosi mikulu : ifuniselwa 
kakulu ngabo bonke abayitandayo. 

3 Umsebenzi wayo ungodumileyo nonguma- 
ngaliso : uobulungisa bayo buhleli kude kube 
ngunapakade. 

4 Iyenze imimangaliso yayo ukuba ikunju- 
lwe : i-Nkosi inobubele, yenosizi olukulu. 

5 Ibamkelisile ukudhla abayoyikayo : iyaku- 
hlala ilukumbula ucebano lwayo. 

6 Ibabonisile abantu bayo imisebenzi ya- 
mandhla ayo : ize ibadhlise ilifa lezitya- 
kala. 

7 Imisebenzi yezandhla zayo iyinyaniso no- 
mgwebo : yonke imiteto yayo ayinakushuku- 
nyiswa. 

8 Iqinile kude kube ngunapakade : yenziwe 
ngenyaniso nangokulungileyo. 

9 Yabatumela abantu bayo inkululo : yalu- 
qinisa ucebano lwayo kude kube ngunapakade : 
igama layo liyingcwele liyoyikeka. 

10 Ukuyoyika i-Nkosi kusisiqalo sobulumko : 
banetamsanqa elikulu bonke abayenzayo imi- 
teto yayo, udumo lwayo lumi kude kube ngu- 
napakade. 526 ICULO CXII. CXIII, [UMHLA 23. 

ICULO CXII. 

YIBONGENI i-Nkosi ; unetamsanqa umntu 
oyoyikayo i-Nkosi : noyitandayo kakulu 
imiteto yayo. 

2 Inzalo yake iyakuba namandhla emhla- 
beni : nesizukulwana sabalungileyo siyakuba 
netamsanqa. 

3 Ubutyebi nobuninzi buyakuba sendhlwini 
yake : nobulungisa bake buhleli kude kube 
ngunapakade. 

4 Kolungileyo kubako ukukanya ebu- 
mnyameni ; unobubele, unosizi, uiiobulungisa. 

5 Umntu olungileyo unesisa, amboleke 
omnye : nento azenzayo uyakuzenza ngoku- 
kuteleyo. 

6 Ngokwenyaniso akayikuza ashukunyiswe : 
uyakuhlal' ekunjulwa kude kube ngunapa- 
kade. 

7 Akasayikuzoyika indaba ezimbi : inkliziyo 
yake iqinile, itembele e-Nkosini. 

8 Inkliziyo yake iqinile, ayiyikwoyika : 
ade azibone pantsi kwenyawo zake intshaba 
zake. 

9 Uhlwayele, wapa amahlwempu : ubulu- 
ngisa bake buhleli kude kube ngunapakade, 
nopondo lwake luyakupakanyiswa ngodumo. 

10 Okohlakeleyo uyakukubona, acapuke : 
uyakutshixiza ngamazinyo, anyibilike ; inka- 
nuko yabakohlakeleyo iyakutshabalala. 

ICULO CXIII. 

TTIBONGENI i-Nkosi; bongani nina zicaka 
1 ze-Nkosi : libongeni igama le-Nkosi. 
527 UMHLA 23.] ICULO CXIV. 

2 Malidunyiswe igama le-Nkosi : kwa kweli- 
xesha kude kube ngunapakade. 

3 Malidunyiswe igama le-Nkosi : kwaseku- 
purneni kwelanga kude kube sekutshoneni 
kwalo. 

4 INkosi ipezulu pezu kwezizwe zonke : no- 
bungcwalisa bayo bupezu kwamazulu. 

5 Ngubanina onjengayo i-Nkosi erigu-Tixo 
wetu, oti noko ehleli pezu konke : azitobe aze 
akubone konke okusezulwini nasemhlabeni % 

6 Uyalipakamisa ihlwempu eliselutulini : 
amsuse nosweleyo kwa pakati kwenkunkuma ; 

7 Aze abamise ndawonye nenkosi : kwa nda- 
wonye nenkosi zabantu bake. 

8 Umfazi oludhlolo uyamhlalisa endhlweni ; 
amenze abe ngunina onovuyo ngenxa yaba- 
ntwana bake. Yibongeni i-Nkosi, 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO CXIV. 

BAKUPUMA o-Sirayeli e-Jipete : yakupuma 
indklu ka-Yakobi ebantwini abanteto be- 
ngayazi, 

2 O-Juda bebeyindawo yake eyingcwele : no- 
Sirayeli bebengamandhla ake. 

3 Ulwandhle Iwakubona oko, lwesaba : ne- 
Yoredaue yabuyiswa ngomva. 

4 Intaba zadhloba njengenkunzi zegusha: 
nenduli njengamatakane azo. 

5 Ubunanina lwandhlendini, ubusabele ni- 
na : nawe, Yoredane 5 ububuyiswe yinina ? 

6 Nani zintaba, ekubeni benidhloba njenge- 

528 ICULO CXV. [UMHLA 23. 

nkunzi zigusha : nani zinduli, njengamatakane 
azo. 

7 Ngcangcazela wena mhlaba ebusweni be- 
Nkosi : kwasebusweni bo-Tixo ka-Yakobi. 

8 Owaluguqula ulwalwa lwalicibi : ilitye eli- 
lukuni lwangunitombo wamanzi. 

ICULO cxv. 

MAKUNGABI kuti, Nkosi, makungabi ku- 
ti, makube segameni lako ekunikelwe 
induiniso : ngenxa yobubele bako nangenxa 
yenyaniso yako. 

2 Izizwe mazingabi nako ukuti : Upina ka- 
loku u-Tixo wabo 2 

3 Kodwa u-Tixo wetu usemazulwini : ukwe- 
nzile konke akutandileyo. 

4 Izitixo zabo zezesilivere negolide : kwa 
imisebenzi yezaudhla zabantu. 

5 Zinemilomo, kanti aziteti : zinamehlo, 
kanti aziboni. 

6 Zinendhlebe, kanti aziva : zinempumlo, 
kanti azijoji. 

7 Zinezandhla, kanti azipati ; zinenyawo, 
kanti azihambi : zingavakalisi lizwi ngomqala 
wazo. 

8 Abazidalayo bayafana kwa nazo : nabo 
bonke abatembela kuzo. 

9 Kodwa nina ndhlu ka-Sirayeli, tembelani 
e-Nkosini : engumncedi nekaka labo. 

10 Nani ndhlu ka-Arone, tembelani e-Xko- 
sini : yiyo engumncedi nekaka labo. 

11 Nina eniyoyikayo i-Nkosi, tembelani e- 
Nkosini : yiyo engumncedi nekaka labo. 

12 INkosi isikumbule, iyakusitanisanqelisa : 
529 A a UMHLA24.] ICTTLO CXVI. 

iyakuyitamsanqelisa indhlu ka-Sirayeli, iyita- 
msanqeiise indhlu ka-Arone. 

13 Iyakubatamsanqelisa abayoyikayo i-Nko- 
si : kwa abakulu nabancinane. 

14 INkosi iyakunandisa ngakumbi nanga- 
knmbi : nina nabantwana benu. 

15 Ningabanetamsanqa le-Nkosi : eyadala 
izulu nomhlaba. 

16 Izulu, kwa amazulu angawe-Nkosi : ko- 
dwa umhlaba iwunikile konyana babantu. 

17 Abafileyo abasenakukudumisa, Nkosi : 
nabahleleyo ekutini cwaka. 

18 Kodwa tina siyakuhlala siyidumisa i- 
Nkosi : kwa kwelixesha kude kube ngunapa- 
kade. Yibongeni i-Nkosi. UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CXVI. 

\TDIYAYITANDA i-Nkosi : ngokuba ilivile 
lM ilizwi lam nezikungo zam ; 

2 Nangokuba ibiyitobele kum indhlebe yayo : 
ngako oko ndiyakubizela kuyo ngalo lonke 
ixesha endiyakuhlala ngalo emhlabeni. 

3 Intsizi zokufa zandimula : nenklungu zesi- 
hogo zabambelela kum. 

4 Ndafumana imbandezelo nosizi, ndaza nda- 
bizela egameni le-Nkosi : Nkosi, ndiyakuku- 
nga, zuwukulule umpefumlo warn. 

5 INkosi inobubele nobulungisa : u-Tixo we- 
tu ungonotaru. 

6 INkosi iyabagcina abangenankohliso : nda- 
ndixakekile, yaza yandinceda ke. 

530 ICULO CXVII. [UMHLA 24. 

7 Buyela ekupumleni kwako, mpefumlo warn : 
ngokuba i-Nkosi ikuvuzile ngobubele, 

8 Ngokuba uwukulule umpefuralo warn eku- 
feni : amehlo am ezinyembezini, nenyawo zam 
ekuweni. 

9 Ndiyakuharnba ebusweni be-Nkosi : emhla- 
beni wabalileliyo. 

10 Bendikoliwe, ndaza ndateta; ngokuba be- 
ndibandezelwe kakubi : ndati ngobungxamo 
bam, Bonke abantu bangamaxoki. 

1 1 INkosi ndiyakuyipindezela nganina : nge- 
nxa yazo zonke izibele zayo ebezingakum ? 

12 Ndiyakuyamkela indebe yosindiso : ndibi- 
zele egameni le-Nkosi. 

13 Ndiyakuzenza izifungo zam ebendizifu- 
ngile e-Nkosini, kwa kaloku nje ebusweni ba- 
bantu bayo bonke : ukufa kwabangcwele bayo 
kunqabile ebusweni be-Nkosi. 

14 Ngokwenyaniso, Nkosi, ndisisicaka sako : 
ndisicaka sako, nonyana wesicakakazi sako; 
uzapule izibambo zam. 

15 Ndiyakukunikela iminikelo yombulelo : 
ndibizele egameni le-Nkosi. 

16 Ndiyakuzenza izifungo zam ebendizifu- 
ngile e-Nkosini, kwa kaloku nje ebusweni ba 
bantu bayo bonke : emakusini endhlu ye- 
- Nkosi, kwa pakati kwako, Yerusaleme. Yi- 
bongeni i-Nkosi. 

ICULO CXVII. 

T7IBONGENI i-Nkosi, nonke nina zizwe : 
X yidumiseni, nonke nina bantu. 
2 Ngokuba ububele bayo ngakuti bukulu : 
531 1 a 2 TJMHLA 24.] ICULO CXVI1I. 

nenyaniso ye-Nkosi yeyehlala ingunapakade. 
Yibongeni i-Nkosi. ICULO CXVIII. 

YIBULELENI i-Nkosi, ngokuba ilungile : 
nobubele bayo bungunapakade. 

2 Mabavume o-Sirayeli kaloku : okokuba 
ububele bayo bungunapakade. 

3 Nendhlu ka-Arone maiti kaloku : ububele 
bayo bungunapakade. 

4 Nabo abayoyikayo i-Nkosi mabati : ubu- 
bele bayo bungunapakade. 

5 Ndabize]a e-Nkosini ndisembandezelweni : 
yaza i-Nkosi yandipendula, yandibeka enda- 
weni enkulu. 

6 INkosi isecaleni larn : andiyikwoyika, 
umntu angandenza ntonina? 

7 INkosi iyabanceda abandincedayo : ndoti 
ngoko ndizibone zingapantsi kwam intshaba 
zam. 

8 Kulungile ukntembela e-Nkosini : pezu 
kwokutembela ebantwini. 

9 Kulungile ukutembela e-Nkosini : pezu 
kwokutembela abazinkosi emhlabeni. 

10 Zonke izizwe zandiraula : kodwa ndiya- 
kuzitshabalalisa egameni le-Nkosi. 

11 Zandiraula, zada zandingqonga : kodwa 
ndiyakuzitshabalalisa egameni le-Nkosi. 

12 Zandingqonganjengenyosi, zicimekile nje- 
ngomlilo wainahlamvu : ngokuba ndiyakuzi- 
tshabalalisa egameni le-Nkosi. 

13 Undinyanzele kakubi ndize ndiwe : ko- 
dwa i-Nkosi ibiluncedo Iwam. 

532 ICULO CXVIII. [UMHLA 24. 

14 IXkosi ingamandhla am neculo lam : ide 
yaba lusindiso lwam. 

15 Ilizwi lovuyo nelenkululo Ksenklalweni 

yabalungileyo : isandhla sokunene se-Xkosi 
siyenza ngokukalipileyo. 

16 Isandhla sokunene se-Xkosi sipakanyi- 
shve : nesandhla sokunene se-Xkosi sivenza 
ngokukalipileyo. 

17 Andiyikufa, ndiyakuhlala : ndiyishuma- 
yele imisebenzi ye-Xkosi. 

18 IXkosi indohlwaye kabuhlungu : koko 
ingandinikelanga ekufeni. 

19 Xdivulele amasango obulungisa : ndandi- 
yakungena kuwo, ndiyidumise i-Xkosi. 

20 Eli lisango le-Xkosi : abayakungena ngalo 
abalungileyo. 

21 Xdiyakubulela ngokuba ubundipulapule : 
waba yinkululo yam. 

22 Ilitye ebelilahlhve ngabaki : seliyinkloko 
yembombo. 

23 Sisenzo se-Xkosi esi : singumangaiiso 
emehlweni etu. 

24 Le iyimini ebiyenziwe yi-Xkosi : ngako 
oko siyakuvuya sigcobe ngayo. 

25 Xdincede kaloku, Nkosi : situmele ita- 
msanqa kaloku, Xkosi. 

26 Makatanyusanqeliswe ozayo egameni le- 
X"kosi : sinitamsanqelisile eningabendhlu ye- 
Xkosi. 

27 U-Tixo uyi-Xkosi esikanyisileyo : wubo- 
peleleni ngentambo umnikelo, niwubopelele 
kwasezimpondweni zelatare. 

28 Ungu-Tixo warn, ndandiyakukubulela : 
ungu-Tixo warn, ndandivakukudumisa. 

533 t:\ihla 24.] ictjlo cxix. 

29 Yibuleleni i-Nkosi, ngokuba ilungile : no- 
bubele bayo bungunapakade. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO CXIX. 

BANETAMSANQA abangenatyala endhlele- 
ni : nabahambayo emtetweni we-Nkosi. 

2 Banetamsanqa abazigcinayo izingqinelo 
zayo : nabayifunayo ngenkliziyo yabo yonke. 

3 Ngokuba abo abangenz' inkohlakalo : baha- 
mba ezindhleleni zayo. 

4 Usiyalele : okokuba siyigcine imiteto yako 
ngokukuteleyo . 

5 Azaba indhlela zam zazilungisiwe : ndize 
ndiyigcine imimiso yako ! 

6 Ndandingayikudaniswa : nxa ndiyigqalayo 
yonke imiteto yako. 

7 Ndokubulela ngenkliziyo engenankohliso : 
ndakuba ndizifundile izigwebo zobulungisa 
bako. 

8 ISTdiyakuzigcina izimiselo zako : zuze unga- 
ndilahli kanye. 

UMFANA uyakuyicokisa nganina indhlela 
yake : kwa ngokuyigcina ngokwelizwi lako. 

1 Ndikufunile ngenkliziyo yam yonke : ma- 
ndingalahlekani nemiteto yako. 

11 Ilizwi lako ndilifihlile enkliziyweni yam : 
•ndize ndingoni ngakuwe. 

12 Ungonamatamsanqa, Nkosi : ndifundise 
iziteto zako. 

13 Zonke izigwebo zomlomo wako : nclizi- 
shiimayele neomlomo warn. 

534 ICTLO CXIX. [UUHLA 24. 

14 Ndivuyele endhleleni yezingqinelo zako : 
ngokungati ndivuyele indyebo enkulu. 

15 Xdiyakuzicinga iziyalo zako : ndizigqale 
nendhlela zako. 

16 Imiteto yako iyakuba luvuyo Iwam : nda- 
ndingayikulilibala ilizwi lako, 

YEXZA ngokulungileyo esicakeni sako : 
ndize ndiclhl' ubomi, ndiligcine nelizwi 
lako. 

18 Wavule amehlo am : ndize ndiyibone 
imimangaliso yomteto wako. 

19 Xdingxns r asemzini enihlabeni : zimgandifi- 
hleli iziyalo zako. 

20 Unipefumlo warn uyapuka : ngokuhlala 
ndizilangazelela iziswebo zako. 

21 Ubatetisile abaneratshi : baqalekisiwe 
abaparnbukayo knyo imiteto yako. 

22 Sisuse kum ihlazo nodelo : ngokuba ndi- 
zigcinile izingqinelo zako. 

23 Kwa nenkosi zahlala zateta ngakum : 
kodwa isicaka sako sahlala siyigcina imiteto 
yako. 

24 Izingqinelo zako ziluvnyo Iwam ; zinga- 
mapakati andicebisayo. UMPEFOILO warn unamatele elutnlini : 
ndipilise ngokwelizwi lako. 

26 Xdizishmnayele indhlela zam, wandipula- 
pula : ndifundise imimiso yako. 

27 Ndiqondise indhlela yeziyalo zako : nda- 
ndiyakuteta ngayo imimangaliso yako. 

28 Unipefumlo warn uyanyibilika ngenxa 
yobunzima : maundomeleze ngokwelizwi lako. 

535 TJMHLA 25.] ICX T LO CXIX. 

29 Yisonge kum inclhlela yobuxoki : undipe 
umteto wako ngobubele. 

30 Ndiyiqashile indhlela yenyaniso : imi- 
gwebo yako ndiyibekile pambi kwam. 

31 Ndinamatele ezingqinelweni zako : zunga- 
ndidanisij Nkosi. 

32 Ndiyakuharnba ngendhlela yemiteto ya- 
ko : wakuba uyikulule inkliziyo yam. UMBEDESHO WAKUSASA. 

"VTDIFUNDISE indhlela yeziyalo zako, Nkosi: 
1.1 ndandiyakuhainba ngayo kude kube seku- 
peleni. 

34 Ndinike ukuqonda, ndandiyakuwugcina 
umteto wako : ndiwubambe ngenkliziyo yam 
yonke. 

35 Ndihambise endhleleni yemiteto yako : 
ngokuba lulapo uvuyo lwani. 

36 Yibekise ezingqinelweni zako inkliziyo 
yam : ingabeki elunqwenweni. 

37 Wasuse amehlo am ekukuboneni okunge- 
ndawo : undipilise endhleleni yako. 

38 Liqinise ilizwi iako esicakeni sako : ndize 
ndibe nokwoyika wena. 

39 Sisuse isohlwayo sam endisoyikayo : ngo- 
kuba imigwebo yako ilungile. 

40 Uvuyo lwam lusemitetweni yako : ndi- 
pilise ngobulungisa bako. ABUTI ububele bako baze kum, Nkosi 
kwa inkululo yako ngokwelizwi lako. 
536 iculo cxix. [u:,ihla 25. 

42 Ndandiyakuba nako ukubapendula aba- 
ndigxekayo : ngokuba itemba lam lisezwini 
lako. 

43 Zungalikupi kanye ilizwi lenyaniso yako 
emlonyeni warn : ngokuba itemba lam lisezi- 
gwebeni zako. 

44 Ndandiyakuwugcina umteto wako nga- 
maxesha onke : kude kube ngunapakade. 

45 Ndiyakuhamba ndikululekile : ngokuba 
ndiyazilandela iziyalo zako. 

46 Ndiyakuteta ngazo izingqinelo zako nase- 
busweni bokumkani : ndandingayikudana. 

47 Ndiyakuzivuyisa ngemiteto yako : endi- 
yitandileyo. 

48 Nezandhla zam ndiyakuzipakamisa nga- 
kuzo iziyalo zako endizitandileyo : nokucinga 
kwam kuyakuba semimiselweni yako. LIKUMBULE ilizwi ebelingakuso isicaka 
sako : onditembisileyo ngalo. 

50 Olu lututuzelo lwam ebunzimeni bam : 
ngokuba ilizwi lako lindipilisile. 

51 Abaneratshi bandidelile kakulu : kodwa 
andislienxanga noko emtetweni wako. 

52 Ndizikumbule izigwebo zako zakudala, 
Nkosi : ndazitutuzela ngazo. 

53 Ukwoyika okukulu kubambelele kum : 
ngenxa yabakohlakeleyo abawulahlileyo umte- 
to wako. 

54 Izimiselo zako bezingamaculo am : e- 
ndhlwini yokupambukela kwam. 

55 ISTdilikumbule igama lako, Nkosi, ebu- 
suku : ndawugcina umteto wako. 

537 a a 3 UMHLA 25.] ICULO CXIX. 

56 Ndakuzuza oku : ngokuba benclibe ndizi- 
bamba iziyalo zako. USISAHLULO sam, Nkosi : ndandite ndi- 
yakuwagcina amazwi ako. 

58 Ndatanizisa kuwe ngenkliziyo yam yo- 
nke : yiba nofefe kum ngokwelizwi lako. 

59 Ndazinakana indhlela zam : ndazibekisa 
ngasezingqinelweni zako inyawo zam. 

60 Ndangxama, andalibala : ukuyigcina 
imiteto yako. 

61 Izihlwele zabakohlakeleyo zindipangile : 
kodwa andiwulibalanga umteto wako. 

62 Pakati kwobusuku ndiyakupapama ndi- 
bulele kuwe : ngenxa yezigwebo zako ezilu- 
ngileyo. 

63 Ndingumlingane wabo bonke abakwoyi- 
kayo : nabazibambayo iziyalo zako. 

64 Umhlaba, Nkosi, uzele bububele bako : 
ndifundise imimiso yako. ISICAKA sako, Nkosi, usilungisele : ngo- 
kwelizwi lako. 

66 Ndifundise umgwebo olnngileyo nokwa- 
zi : ngokuba ndikoliwe yimiteto yako. 

67 Ndati oko bendingekabi nabo ubunzima 
ndalahleka : kodwa kaloku ndigcinile ilizwi 
lako. 

68 Ungolungileyo nowenza ngobulungisa : 
ndifundise imimiso yako. 

69 Abaneratshi baJbuqingile ubuxoki nga- 
kum : kodwa iziyalo zako ndiyakuzigcina nge- 
nkliziyo yam yonke. 

538 ICULO CXIX. [UMHLA 25. 

70 Inkliziyo yabo ityebile njengenqata : 
kodwa uvuyo lwani lusemtetweni wako. 

71 Kundilimgele ukuba bendinobunzima : 
ndize ndizifunde izimiselo zako. 

72 Umteto womlomo wako uyatancleka 
kuni : pezu kwarnawaka egolide nesilivere. 

UMBEDESHG WAXGOKUHL^VA. 

IZAXDHLA zako zindidalile, zandenza : ndi- 
nike ukuqonda ndize ndifunde imiteto 
yako. 

74 Abakwoyikayo bayakundibona bavuye : 
ngokuba benditerabele ezwini lako. 

75 Xdiyazi, Xkosi, iikuba izigwebo zako zi- 
lungile : nokuba ubundibandezele ngenxa yo- 
bulungisa. 

76 Ububele bako mabube ngunitutuzeli 
warn : ngokwelizwi lako esicakeni sako. 

77 Inceba zako mazize kum, ndize ndipile : 
ngokuba umteto wako uluvuyo lwam. 

78 Abanep^atshi mabadanis"\v e, ngokuba ba- 
ndipata kakubi bengenatuba : kodwa ndiya- 
kuhlala ndizicinga iziyalo zako. 

79 Mabati abakwoyikayo babuyele kum : 
nabazazileyo izingqinelo zako. 

80 Inkliziyo yam mayiqiniswe ezimiselweni 
zako : ndize ndingabi nakudaniswa. UMPEFUMLO warn uyapela kukulangaze- 
lela inkululo yako : kodwa nditembele 
ezwini lako. 

82 Amelilo am ayapela kukulinqwenela ili« 
zwi lako : ndisiti uyakunditutuzela ninina 1 
539 UMBCLA 25.] ICULO CXIX. 

83 Ngokuba sendinjengemvaba esemsini : 
kodwa andiyilibali noko imimiso yako. 

84 Zingapina intsuku zesicaka sako : uya- 
kugweba ninina abandizingayo 1 

85 Abaneratshi bandimbe e izihogo : ezinge- 
ngawo uniteto wako. 

86 Zonke ingxelo zako ziyinyaniso : bandi- 
zinga ndingenatyala ; mandincedwe nguwe. 

87 Bebepantsi ukunditshabalalisa emhla- 
beni : koko ndingazilibalanga iziyalo zako. 

88 Ndipilise ngokwobubele bako : ndandi- 
yakuzigcina izingqinelo zomlomo wako. ILIZWI lako, Nkosi, limi eztdwmi : kude 
kube ngunapakade. 

90 Nenyaniso yako kwizizukulwana ngezi- 
zukulwana : uwuqinisile iiinhlaba, uhleli ke. 

91 Zihleli kwada kwa namhla ngokuzimisa 
kwako : ngokuba zizizicaka zako zonke. 

92 Ukuba uniteto wako ubungelulo uvuyo 
lwam : ngenditshabalele kwasebunzimeni bam. 

93 Andisayikuza ndizilibale iziyalo zako : 
ngokuba undipilisile ngazo. 

94 Ndingowako, zundikulule : ngokuba ndi- 
zifunile iziyalo zako. 

95 Abakohlakeleyo bebendilalele ukuze ba- 
nclibulale : kodwa ndiyakuhlala ndizinakana 
izingqinelo zako. 

96 Ndiyazibona ukuba zonke izinto ziyape- 
la : kodwa uniteto wako ubanzi kakulu. H AYI ukuwutanda kwam umteto wako 
ndihlala ndiwucinga iniini yonke. 
540 ICULO CXIX. [UMHLA 26. 

98 Wena ngemiteto yako imdipile ubulumko 
obungapezu kokwentshaba zani : ngokuba 
ikum ngamaxesha onke. 

99 JSTdinokuqonda ngokungapezu kokwa- 
bafundisi bam : ngokuba izingqinelo zako zi- 
kukucinga kwam. 

100 iNdiiiobuluniko obupezu kokwabadala : 
ngokuba ndiyayigcina imiteto yako. 

101 Ndizinqandile inyawo zani kuyo yonke 
inkohlakalo : ndize ndiligcine ilizwi lako. 

102 Andishenxanga kuzo izigwebo zako : 
ngokuba ngmve ondifundisileyo. 

103 Hayi ukuba mnandi kwamazwi ako elu- 
lwimini lwani : angapezu kwobusi enilonyeni 
wain. 

104 Xgazoiziyalo zako ndiyazuza ukuqonda : 
ngako oko ndiyazizoncla zonke indhlela zenko- 
hlakalo. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ILIZWI lako lisisibane ezinyaweni zani : 
nesikanyiso ezindhleleni zam. 

106 Ndifungile, ndandiyakuqinisa : okoku- 
ba ndiyakuzigcina izigwebo zako ezilungileyo. 

107 Ndixakekile pezu kwembaliso : ndipi- 
lise, Nkosi, ngokwelizwi lako. 

108 Yamkela, Nkosi, iminikelo yomlomo 
warn : undifundise izigwebo zako. 

109 Umpefumlo warn uhlala usesandhleni 
sam : kodwa andiwulibali noko umteto wako. 

110 Abakohlakeleyo banditiyele : kodwa ancli- 
pambukanga noko eziyalweni zako. 

111 Izingqiiielo zako ndizibizile zibe lilifa 
541 UMHLA26.] ICULO CXIX. 

kude kube ngunapakade : ngokuba ziluvuyo 
lwenkliziyo yam. 

112 Inkliziyo yam ndiyibekisele ekugcineni 
imiteto yako ngamaxesha onke : kude kube 
sekupeleni. YfDIYAZIZONDA inkumbulo ezingendawo : 
±S kodwa umteto wako ndiyawutanda. 

114 Uyindawo yam yokupepela nekaka lam : 
itemba lam lisezwini lako. 

115 Sukani kum, nina benzi benkohlakalo : 
ngokuba ndiyakuyigcina imiteto yo-Tixo warn. 

116 Ndomeleze ngokwelizwi lako ndize ndi- 
dlil' ubomi : ungandidanisi ngokwetemba lam. 

117 Mandixaswe nguwe, ndandiyakugcine- 
ka : Iwaluyakuba semitetweni yako uvuyo 
lwam ngamaxesha onke. 

118 Ubanyatele pantsi bonke abalahlekene 
nemimiso ya,ko : ngokuba inkohliso yabo ibu- 
buxoki. 

119 Bonke abakohlakeleyo bomhlaba uyaba- 
lahla njengenklenga : ngako oko ndiyazitanda 
izingqinelo zako. 

120 Inyama yam iyangcangcazela ngokwo- 
yika wena : nangokuzoyika izigwebo zako. NDENZILE ngomgwebo nangobulungisa : 
zungandilahleli kubabandezeli bam. 

122 Zusivuyise isicaka sako ngokulungileyo : 
naban eratshi mabangandibandezeli. 

123 Amehlo am ayapela ngokunq^enela usi- 
54,2 ICULO CXIX. [I'MHLA 20. 

ndiso lwako : nangokunqwenela ilizwi lobulu- 
ngisa bako. 

124 Senzele isicaka sako ngokwobubele ba- 
ko : undif undise imhniso yako. 

125 Ndisisicaka sako, ndinike ukuqonda : 
ndize ndizazi izingqinelo zako. 

126 Selilixeska, Nkosi, lokokuba uqale : 
ngokuba bawonakalisile urnteto wako. 

127 Ngokuba imiteto yako ndiyayitanda ; 
pezu kwegolide, napezu kwegolide ecokisi- 
weyo. 

128 Ngako oko ndiyakuncoma ukulunga 
kweziyalo zako ngento zonke : nclizizonde 
zonke indhlela zobuxoki. IZINGQINELO zako zingumangaliso : nga- 
ko oko mnpefunilo wain uyazigcina. 

130 Ukungena kwainazwi ako kiiyakanyisa ; 
kuyanika ingqondo kwizidenge. 

131 Ndawuvula unilonio "warn, ndabefuza : 
ngokuba ndibe ndizinqwenela ingxelo zako. 

132 Ndikangele ube nofefe kum : njengesi- 
ko obusenza ngalo kwabatand' igama lako. 

133 Waqinise ainanyatela am elizwini lako : 
makungabiko inkohlakaio endoyisayo. 

134 Ndikulule ekubandezeleni kwabantu : 
ndandiyakuyigcina imiteto yako. 

135 Ubuso bako mabukanye pezu kwesicaka 
sako : undifunclise imimiso yako. 

136 Araehlo am ayapalala ngamanzi : nge- 
nxa yokuba abantu abawugcini umteto wako. 

TTNGOLUNGILEYO, Nkosi : zilungile ne- 
U zigwebo zako. 
043 UMHLA 26.] ICULO CXIX. 

138 Izingqinelo ozenzileyo : zilungile ziyi- 
nyaniso kanye. 

139 Ubungxamo bam bundigqibile : ngo- 
kuba intshaba zam zhvalibele amazwi ako. 

140 Ilizwi lako liyingcwele kanye : ngako 
oko isicaka sako siyalitanda. 

141 Ndimncinane, ndideiiwe : kodwa andi- 
zilibali noko iziyalo zako. 

142 Ubulungisa bako bubulungisa obungu- 
napakade : nomteto wako uyinyaniso. 

143 Ndifunyenwe zimbandezelo nabubuhlu- 
ngu : kodwa imiteto yako iluvuyo lwam. 

144 Ubulungisa bezingqinelo zako bungu- 
napakade : ndiqondise ; ndandiyakubudhla 
ubomi. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

YTDIYABIZA ngenkliziyo yam yonke : ndi- 
1.1 pulapule, Nkosi, ndiyakuyigcina imiteto 
yako. 

146 Ndiyabizela kuwe, ndisindise : ndandi- 
yakuzigcina izingqinelo zako. 

147 Kukwakusasa endibizela kuwe : ngoku- 
ba itemba lam lisezwini lako. 

148 Amehlo am ayazipangela izivarasho za- 
sebusuku : ndize ndicinge ilizwi lako. 

149 Lipulapule ilizwi lam, Nkosi, ngenxa 
yobubele bako : undipilise ngokwesiko lako. 

150 Basondela abaputum' inkohiakalo : ba- 
kude emtetweni wako. 

151 Yiba kufupi kum ? Nkosi : zonke ingxe- 
lo zako ziyinyaniso, 

152 Nezingqinelo zako ndizazile kwakuda- 
544 ICULO CXIX. [UMHLA 26. 

la : ukuba uziqinisile kude kube ngunapa- 
kade. BUKANGELE ubunzima bam, undikulule : 
ngokuba andiwulibali umteto wako, 

154 Nditetelele, undikulule : undipilise ngo 
kwelizwi lako. 

155 Usindiso lukude kwabakohlakeleyo : 
ngokuba bengayifunanga imimiso yako. 

156 Izibele zako zikulu kakulu, Nkosi : 
ndipilise ngokwesiko lako. 

157 Baninzi abandizingayo, nabazintshaba 
zam : andishenxi ezingqinelweni zako noko. 

158 Kulusizikum ndakubabona aboni : ngo- 
kuba abawugcini umteto wako. 

159 Kukumbule, Nkosi, ukuyitanda kwam 
imiteto yako : undipilise ngokwobubele bako. 

160 Ilizwi lako liyinyaniso kwasekuqaleni : 
zonke izigwebo zobulungisa bako zihleli kude 
kuba ngunapakade. "YfDAZINGWA nazinkosi ndingenatyala : ko- 
i.1 dwa inkliziyo yam iyaloyika ilizwi lako. 

162 Ndiyalivuyela ilizwi lako : njengofumene 
amaxoba amakulu. 

163 Ubuxoki ndibutyile ndabuzonda :ndiya- 
wutanda umteto wako. 

164. Kukasixenxe ngamininye endikudumi- 
sayo : ngenxa yezigwebo zako ezilungileyo. 

165 Banoxolo olukulu ab aw ut and ay o umteto 
wako : bengayikuba nasikubekiso bona. 

166 Ndilindele inkululo yako, Nkosi : nemi- 
teto yako ndiyenzile. 

54:5 UMHLA 27.] ICULO CXX. 

167 Umpefumlo warn uzigcinile izingqinelo 
zako : ndiyazitanda kakulu zona. 

168 Ndizibambile iziyalo zako nezingqinelo 
zako : ngokuba zonke indhlela zam zipambi 
kwako. ISIKALO sam masifikelele kuwe, Nkosi : ndi- 
nike ukuqonda ngokwelizwi lako. 

170 Isikungo sam masize pambi kwako : 
ndikulule ngokwelizwi lako. 

171 Umlomo warn uyakukudumisa : wakuba 
undifundisile imimiso yako. 

172 Nolwimi lwani luyakuteta ngalo ilizwi 
lako : ngokuba yonke imiteto yako ilungile. 

173 Isandhla sako masindincede : ngokuba 
ndiziqashile iziyalo zako. 

174 Ndilangazelele inkululo yako, Nkosi : 
nomteto wako uluvuyo lwam. 

175 Umpefumlo warn mawupile, uze ukudu- 
mise : nezigwebo zako mazindincede. 

176 Ndiye ndadungudela njengegusna ela- 
hlekileyo : sifune isicaka sako, ngokuba ndi- 
ngayilibali imiteto yako. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CXX. 

EKUBANDEZELWENI kwam ndabizela 
e-Nkosini : yaza yandipulapula. 

2 Nkosi, wukulule umpefumlo warn emlo- 
nyeni wobuxoki : naselulwimini Iwenkohliso. 

3 Uyakuvuzwa nganina, wena lulwimi Iwe- 
nkohliso : kwa ngentolo ezibukali nezinama- 
ndhla, ndawonye namalahle avutayo, 

546 ICULO CXXI. cxxii. [umela 27. 

4 Hayi ubunzima bam. endingopanibnkela 
e-Meseke : noiiclihleli ezintenteni zakwa-Ke- 
dare. 

5 Umpefnmlo warn kukacle uhleli : nabalu- 
tiyayo uxolo. 

6 Xdino-owoxolo rain a, kodwa ndakuteta : 
sebengabenifazwe bona. 

ICULO CXXI. 

\TDIYAKUWAPAKAMISELA ezintabeni na 
JlI amehlo am : uncedo lwam luyakuvela 
pina \ 

2 Uncedo lwam lnvela e-Xkosini : eyadala 
izulu nomhlaba. 

3 Ayiyiknvnma iikuba lnsknknnyiswe iinya- 
wo lwako : okngcinayo akayikwozela. 

4 Ogcina o-Sirayeli : akayikwozela akayiku- 
lala nobutongo. 

5 IXkosi ingumalusi wako : ne-Xkosi ingn- 
mgcini wako ngaseknnene kwako. 

6 Ilanga aliyiknkwenza nto emini : nenya- 
nga ebnsnkn. 

7 IXkosi iyaknknlondoloza ebubini bonke : 
iwngcine urnpefumlo wako. 

8 IXkosi iyaknkugcina uknpnma kwako no- 
knngena kwako : kwa kwelixesha kude knbe 
ngunapakade. 

ICULO CXXII. 

J'DAYUYA bakuti kum : Masiye endhlwini 

ye-Xkosi. 

2 Inyawo zetu ziyakuma ngapakati kwama- 
$ango ako : Yernsaleme. 

547 UMHLA 27 .j ICULO CXXIII. CXXIV. 

3 I-Yerusaleme iyakiwe njengesixeko : esiqi- 
nileyo ngapakati kwaso. 

4 Apo zinyukela kona izizwe, kwa izizwe ze- 
Nkosi : esingqinelweni so-Sirayeli, ziye kubu- 
lela egameni le-Nkosi. 

5 Ngokuba zilapo izihlalo zokugweba : nesi- 
lilalo sendhlu ka-Davide. 

6 Yiceleleni i-Yerasaleme uxolo : bayakuba 
netamsanqa abakutandayo. 

7 Makubeko uxolo pakati kwendonga zako : 
netamsanqa pakati kwezindhlu zako zobukosi. 

8 Ngenxa yabazalwane bam nabalingane 
bam : ndiyakuti kaloku, uxolo malubeko pa- 
kati kwako. 

9 Ngenxa yendhlu ye-Nkosi yo-Tixo wetu : 
ndiyakukwenzela okulungileyo. 

ICULO CXXIII. 

NDIYAWAPAKAMISELA kuwe amehlo 
am : Wen a ohleliyo ezulwini. 

2 Kwa njengokuba amehlo ezicaka akangela 
esandhleni senkosi zazo, nanjengokuba amehlo 
esicakakazi akangela esandhleni senkosikazi 
yaso : kwanjalo amehlo etu ayikangela i-Nkosi 
engu-Tixo wetu, ide ibe nofefe pezu kwetu. 

3 Yiba nofefe kuti, Nkosi, yiba nofefe kuti : 
ngokuba singabadeliweyo kanye. 

4 Umpefumlo wetu uzele zizidelo zabahleli 
ngokwonwabileyo : nasisidelo sabaneratshi. 

ICULO CXXIV. 

UKUBA ibingeyiyo i-Nkosi ebisecaleni letu, 
bangatsho kaloku o-Sirayeli : ukuba ibi- 
5±8 ICULO CXX.V. [t;mhla 27. 

ngeyiyo i-Nkosi ebisecaleni letu, bakuvukelana 
nati abantu ; 

2 Ngebesiginyile sisahleli : usavuta umsindo 
wabo ngakuti. 

3 Nge-esintywilisile amanzi : nomsinga nge- 
wudhlule pezu kwompefumlo wetu. 

4 Nge-edhlule pezu kwompefumlo wetu : 
anianzi abaneratshi. 

5 Maidunyiswe i-Nkosi : engasinikelanga si- 
be lixoba emazinyweni abo. 

6 Umpefumlo wetu usindile njengentaka 
esigwini somtiyeli : isigu sapukile, saza sa- 
sinda. 

7 Uncedo Iwetu lusegameni le-Nkosi : eya- 
dala izulu nomhlaba. 

ICULO cxxv, 

A BATEMBEL' e-Nkosini Iwakuba njenge- 
A ntaba ye-Ziyone : engenakushukunyiswa, 
kodwa ihleli kude kube ngunapakade. 

2 Njengokuba intaba ziyayigqonga i-Yerusa- 
lenie : kwanjalo i-Nkosi iyabangqonga abantu 
bayo, kwa kwelixesha kude kube ngunapa- 
kade. 

3 Ngokuba ubukosi babakohlakeleyo abuyi- 
kusondela esahlulweni sabalungileyo : hleze 
abalungileyo bazolule izandhla zabo ngasenko- 
hlakalweni. 

4 Yenza okulungileyo, Nkosi : kubankliziyo 
zilungile ziyinene. 

5 Kanti ababuyel' enkohlakalweni yabo : i- 
Nkosi iyakubahambisa ndawonye nabenzi be- 
nkolilakalo ; kodwa kuyakubako uxolo pezu 
kwo-Sirayeli. 

549 UMHLA 27.] ICULO CXXVI. CXXVII. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO CXXVI. 

YAKUKUBUYISA i-Nkosi ukutinjwa kwe- 
Ziyone : besinjengabapupayo. 

2 Umlomo wetu wazaliswa kukuhleka : 110- 
lwimi lwetu luvuyo. 

3 Baza bati pakati kwezizwe : INkosi ibe- 
nzele into ezinkulu. 

4 INkosi isenzele into ezinkulu : kungoku 
sivuyayo. 

5 Kubuyise ukutinjwa kwetu, Nkosi : nje- 
ngemilambo yasezantsi. 

6 Abahlwayela ngenyembezi : bayakuvuna 
ngovuyo. 

7 Osukuba epuma elila, etwele imbewu enqa- 
bileyo : uyakubuyabuye ngovuyo, eze nazo 
izitungu zake. 

ICULO CXXVII. 

UKUBA indhlu ayakiwa yi -Nkosi : umse- 
benzi wabayakayo ungongendawo. 

2 Ukuba isixeko asigcinwa yi-Nkosi : umva- 
rashi ufuman' ehleli epapamile. 

3 Nifumana nivuka kwakusasa, nihlale kude 
kube sebusuku, nisidhle isonka sesitukutezi : 
ibenjenjalo ukupumza abatandwa bayo nje. 

4 Abantwana balilifa elivela e-Nkosini : ne- 
siqamo sesizalo singumvuzo wayo. 

5 Njengezikali esandhleni sonamandhla : ba- 
njalo abantwana abatsha. 

6 Unetamsanqa umntu ompongolo uzele nga- 

550 ICULO CXXV1II. CXXIX. [UMHLA 27. 

bo : abayikudana bakuteta nentshaba zabo 
kwaseniasangweni. 

ICULO CXXYIII. 

BANETAMSANQA bonke abayoyikayo i- 
Xkosi : nabahambayo ezindhleleni zayo. 

2 ISTgokuba uyakuwudhla umsebenzi weza- 
ndhla zako : uyakuba netamsanqa, kulunge 
konke kuwe. 

3 Umfazi wako uyakuba njengomti weveyine 
exakatayo : emacaleni endklu yako ; 

4 Abantwana bako bayakuba njengemitana 
yeminquma : beyijikeleza itafile yako. 

5 Uyakutanyusanqeliswa njalo : umntu oyo- 
yikayo i-Xkosi. 

6 IXkosi iyakukutamsanqelisa e-Ziyone : wau- 
yakuyibona i-Yerusaleme yomvabile ngayo 
yonke imihla yokudhla kwako ubonii. 

7 Uyakubona abantwaria babantwana bako : 
kwa noxolo pezu kwo-Sirayeli. 

ICULO CXXIX. 

IriJFUTI bebendibandezele kwa sebutslieni 
V. bam : bangatslio kaloku o-Sirayeli. 

2 Kufuti bebendibandezele kwa sebutslieni 
bam : kodwa abandoyisanga noko. 

3 Abalinii baliina enihlana warn : bayenza 
mide imigca yabo. 

4 INkosi inobulungisa : izinqunile intambo 
zabakohlakeleyo. 

5 Mabadaniswe babuyiswe ngoniva : bonke 
abayitiyayo i-Ziyone. 

6 Mababe njengengca emila pezu kwezi- 
ndhlu : ebunayo engekakuli : 

551 UMHLA 27.] ICULO CXXX. CXXXI. 

7 Eti umsiki angasizalisi isandhla sake 
ngayo : nobopayo izitungu angayizalisi ingalo 
yake. 

8 Nabadhlulayo abatsho nokuti, Isitamsa- 
nqeliso se-Nkosi masibe pezu kwenu : siyani- 
tamsanqelisa egameni le- Nkosi. 

ICULO cxxx. 

NDIBIZELE kuwe, Nkosi, kwa sezinzulwini : 
Nkosi, lipulapule ilizwi lam. 

2 Indhlebe zako mazilipulapule : ilizwi lezi- 
kungo zam. 

3 Ukuba wena, Nkosi, ubuyakunakana izi- 
kohlakalo : bekuyakusala banina, Nkosi % 

4 Kodwa wauyakwoyikwa : ngokuba uno- 
fefe. 

5 Ndiyayilinda i-Nkosi, umpefumlo warn 
uyilindele : itemba lam lisezwini layo. 

6 Umpefumlo warn uyayilangazelela i-Nkosi : 
ngapezu kwabalind' ukusa, kwa ngapezu kwa- 
balind' ukusa. 

7 O-Sirayeli mabatembele e-Nkosini, ngo- 
kuba i-Nkosi inobubele : inenkululo engape- 
liyo. 

8 Yaiyakubakulula o-Sirayeli : kuzo zonke 
izikohlakalo zabo. 

ICULO cxxxi. 

YTKOSI, andingoneratshi : andingomehlo apa- 
iS kamileyo. 

2 Andingokatalela into ezinkulu : nezindoyi- 
sayo ngokungaqondeki kwazo. 

3 Kodwa ndiyaweyisa umpefumlo warn, ndi- 

552 ICTLO cxxxn. [umhla 28. 

wulularaise, njengomntwana olimyulweyo ku- 
nina : umpefuuilo warn unjengomntwana 
ohinyulweyo. 

4 O-Sirayeli mabatembele e-Xkosini : kwa 
kwelixesha kude kube ngunapakade. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CXXXII. 

VKOSL mkumbnle n-Davide : nobunzima 
Jjj bake bonke ; 

2 Ukufunga kwake e-Xkosini : nesibanibiso 
abesenzile ku-Somandhla ka-Yakobi ; 

3 Esiti, ngenyaniso andiyikungena pant si 
kwentungo yendklu yam : andiyikunyukela 
nasekoyeni yam ; 

4 Amehlo am andiyikiiwanika ubutongo : ne- 
nkope zam andiyikuzinika ukwozela ; 

5 Xdide ndifumanele i-Xkosi indawo : ndi- 
mfumanele u-Somandhla ka-Yakobi inda"wo 
yokuhlala. 

6 Sakirva oko kvrase-Eferata : sakufumana 
ezindhle nasemahlatini. 

7 Siyakungena eziiitenteiii zake : sitobe esi- 
tuhveiii senyawo zake. 

8 Pakama, Xkosi, uye endaTveni yokupumla 
kwako : wena netyeya yamandhla ako. 

9 Abapriste bako mabaratiswe ngobulungi- 
sa : nabangcwele bako mabadandTiluke ngo- 
vuyo. 

10 Xgenxa ka-Davide isicaka sako : zunga 
bufihli ubuso bomtanjiswa wako. 

11 IXkosi ifimgile ku-Davide ngokvrenya- 
tiiso : ayiyikuguquka ; 

553 b B UMHLA 28.] ICULO CXXXIII. 

12 Isiti, owenzalo yoinzimba wako : ndiya- 
kumhlalisa esihlalweni sako sobukumkani. 

13 Ukuba abantwanabako bayakugcina uce- 
bano lwam nezingqinelo zam endiyakubafu- 
ndisa zona : boti nabantwana babo bahlale 
esihlalweni sako sobukumkani kude kube ngu- 
napakade. 

14 Ngokuba i-Nkosi iyiqashile i-Ziyone : iyi- 
nqwenele ibe sisihlalo sayo. 

15 Isiti, yindawo yokupumla le kude kube 
ngunapakade : ndiyakuhlala apa ngokuba ndi- 
yinqwenele. 

16 Ukudhla kwayo ndiyakukutamsanqelisa 
kakulu : amahlwempu ayo ndiyakuwahlutisa 
ngesonka. 

17 Abapriste bayo ndiyakubavatisa ng^obulu- 
ngisa : nabangcwele bayo bayakudanduluka 
ngoyuyo. 

18 Kulapo endiyakuluhlumisela kona upo- 
ndo luka-Davide : umtanjiswa wain ndimlu- 
ngisele isibane. 

19 Ngokuba intshaba zake ndiyakuzivatisa 
ngodano : kodwa isitsaba sake siyakutyatya- 
mba pezu kwake. 

ICULO CXXXIII. 

HAYI ukuba kuhle nokuba mnandi : oke- 
kuba abazalwane bahlale ndawonye ngo- 
tandano 1 

2 Kunjengeoli enqabileyo pezu kwenkloko 
eyehlela nasezindevini : kwasezindevini zika- 
Arone, neyehlela kwada kwasezincameni ze~ 
ngubo zake. 
554 ICULO CXXXIY. CXXXY. [UMHLA 28. 

3 Xjengombete wase-Heremone : nowehlayo 
pezu kwentaba ye-Ziyone. 

4 Xgokuba bekulapo i-Xkosi ibisitenibisile 
isitamsanqeliso sayo : nokudhlnra kwohonii 
kude kube ngunapakade. 

ICL'LO CXXXIY. 

TTIDUMISENI i-Xkosi : nonke nina zicaka 
i ze-Xkosi ; 

2 Eniti ebusuku nime endhlwini ye-Xkosi : 
kTvasemakusini endhlu yo-Tixo wetu. 

3 Zipakamiseni izandhla zenu endaweni e- 
ngcwele : niyidumise i-Xkosi. 

4 IXkosi eyadala izulu nomhlaba : roaikuta- 
msanqelise kwase-Ziyone. 

ICULO CXXXV. 

"T/TBOXGEXI i-Xkosi ; niliduraise igama la- 
i yo : libongeni, nina zicaka ze-Xkosi ; 

2 Xina enimiyo endhlwini ye-Xkosi : nase- 
makusini endhlu yo-Tixo wetu. 

3 Yibongeni i-Xkosi, ngokuba i-Xkosi inobu- 
bele : nicule amaculo eganieni layo ngokuba 
limnandi. 

4 Xgokuba i-Xkosi iziqashele u-Yakobi : no- 
Sirayeli aze abe yinclyebo yayo enqabileyo. 

o Xgokuba ndiyazi ukuba i-Xkosi inkulu : 
nokokuba i-Xkosi yetu ipezu kwabo bonke 
otixo. 

6 Yaikwenza konke ebikutanda, eziuVini na- 
senihlabeni : elwandhle nasezinzuhvim zonke. 

7 Iyawaxelisa aniafu ezincanieni zomhlaba : 
itume ukubaneka ndawonye nemvula, ivelise 
nemimoya ezindaweni zayo zendyebo. 

555 b b 2 TJMHLA 28.] ICULO CXXXV. 

8 Eyabeta amazibulo ase-Jipete : aw abantu 
nawenkonio. 

9 Eyatuma imiqondiso nemimangaliso pakati 
kwako, Jipete : pezu kwo-Faro, napezu kwazo 
zonke izicaka zake. 

10 Eyabeta izizwe ezikulu : yabulala oku- 
mkani abanamandhla • 

11 U-Sehone ukumkani wama-Ainori, no- 
Oge ukumkani we-Bashane : nazo zonke izi- 
kumkani zase-Kanane ; 

12 Yawunika umhlaba wabo ube lilifa : libe 
lilifa lo-Sirayeli abantu bayo. 

13 Igama lako, Nkosi, lingunapakade : nesi- 
kumbuzo sako, Nkosi, sikwizizukulwana nge- 
zizukulwana. 

14 Ngokuba i-Nkosi iyakubagwebela abantu 
bayo : ibe nofefe peza kwezicaka zayo. 

15 Izitixo zabaheyideni ziyisilivere negolide : 
zingumsebenzi wezandhla zabantu. 

16 Zinemilomo, kanti aziteti : zmamehlo, 
kanti aziboni. 

17 Zinendhlebe, kanti aziva: azipefumli nge- 
milomo yazo. 

18 Abazenzayo bayafana kwa nazo : banjalo 
nabo bonke abatembela kuzo. 

19 Yidumiseni i-Nkosi, nina ndhlu ka- 
Sirayeli : yidumiseni i-Nkosi 5 nina ndhlu ka- 
Arone. 

20 Yidumiseni i-Nkosi, nina ndhlu ka-Levi : 
nonke eniyoyikayo i-Nkosi ; yidumiseni i- 
Nkosi. 

21 Maidunyiswe i-Nkosi kwase-Ziyone : e- 
hleli e-Yerusaleme. Yidumiseni i-Nkosi. 

556 ICULO CXXXVI . [u:\ihla 28. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO CXXXVI. 

YIBULELENI i-Nkosi, ngokuba ilungile : 
nobubele bayo bungunapakade. 

2 Mbuleleni u-Tixo ka-Tixo : ngokuba ubu- 
bele bake bungunapakade. 

3 Yibuleleni i-Nkosi kankosi : ngokuba ubu- 
bele bayo bungunapakade. 

4 Kuye ongoyedwa owenz' imimangaliso emi- 
kulu : ngokuba ububele bake bungunapakade. 

5 Kuye owadala amazulu ngobulumko bake : 
ngokuba ububele bake bungunapakade. 

6 Kuye owavrandhlala umlilaba pezu kwa- 
manzi : ngokuba ububele bake bungunapa- 
kade • 

7 Kuye owadala izikanyiso ezikulu : ngo- 
kuba ububele bake bungunapakade ; 

8 Ilanga elilelokapata imini : ngokuba ubu- 
bele bake bungunapakade ; 

9 Inyanga nenkwenkwezi ezizezokupata ubu- 
suku : ngokuba ububele bake bungunapakade. 

10 Owayibeta i-Jipete namazibulo ayo : ngo- 
kuba ububele bake bungunapakade. 

1 1 Wabakupa o-Sirayeli pakati kwabo : ngo- 
kuba ububele bake bungunapakade ; 

12 Ngesandhla esinamandhla, nangengalo 
epakamileyo : ngokuba ububele bake bungu- 
napakade. 

13 Owalucanda kubini uhvandhle olubo- 
mvu : ngokuba ububele bake bungunapa- 
kade. 

557 UMHLA 28. J ICULO CXXXVII. 

14 Wabaweza kulo o-Sirayeli : ngokuba ubu- 
bele bake bungunapakade. 

15 Owatshabalalisa u-Faro nempi yake elwa- 
ndhle olubomvu : ugokuba ububele bake bu- 
ngunapakade. 

16 Owakokela abantu bake enklango : ngo- 
kuba ububele bake bungunapakade. 

17 Owatshabalalisa okumkani abakulu : ngo- 
kuba ububele bake bungunapakade ; 

18 Nowabulala okumkani abanamandlila : 
ngokuba ububele bake bungunapakade ; 

19 U-Sehone ukumkani wama-Amori : ngo- 
kuba ububele bake bungunapakade ; 

20 JSTo-Oge ukumkani we-Baskane : ngokuba 
ububele bake bungunapakade j 

21 Wawunika umhlaba wabo ube lilifa : 
ngokuba ububele bake bungunapakade. 

22 Ube lilifa lika-Sirayeli isicaka sake : ngo- 
kuba ububele bake bungunapakade. 

23 Owasikumbulayo oko besisekubandeze- 
lweni : ngokuba ububele bake bungunapa- 
kade j 

24 Wasisindisa ezintshabeni zetu : ngokuba 
ububele bake bungunapakade. 

25 Ozamkelisayo ukudhla into zonke ezino- 
bomi : ngokuba ububele bake bungunapakade. 

26 Mbuleleni u-Tixo wasezulwini : ngokuba 
ububele bake bungunapakade. 

ICULO CXXXVII. 

SAHLALA pantsi salilangasemilanjeni yase- 
Babilone : sakukukumbula wena, Ziyone. 
2 Iliadi zetu sazixoma : eminculubeni epa- 
kati kwayo. 
558 ICULO CXXXVIII. [OIHLA 28. 

3 Xgokuba kwalapo abasitimbileyo babiza 
iculo kuti, nabasicitileyo babiza imihlali pa- 
kati kwobunzima betu : besiti. Siculeleni ku- 
mac nl o ase-Ziyone. 

4 Sivakulitinma nkucula iculo le-Xkosi : 
enihlabeni esingawaziyo I 

5 Ukuba ndiyakulibala wefaa, Yerusaieme : 
isandkla sam sokunene masibulibalo ubuncibi 
baso. 

6 Xxa ndingakukimibuliyo, uhvimi iTvani 
malwonie emloiiTeni vrani : nxa ndingakiiku- 
nibuliyo, Yerusaleme, mrpezu kwemigcobo 
yam, 

7 Bakumbule, Nkosi, onyana baka-Edonie,, 
abebesiti emini ye-Yerusaleme : Yiwiseni, yi- 
kakleliseni pantsi, kude kube sezisekweni 
zayo. 

8 \Yena ntombi yase-Babilone, ozakutshatya- 
laliswa : makabe netamsanqa osukuba ekupi- 
ndezela, ngento owasenza ngayo tina. 

9 Makabe netamsanqa osnkuba ezitabata 
intsana zako : azikalilele ematyeni. 

ICULO CXXXVIII. 

DIYAKUBULELA kuwe, Xkosi, ngenkli- 
ziyo yam yonke : ndiyakucula amaculo 
kuwe pambi kwo-Tixo. 

2 Umtandazo warn ndiyakuvoibekisa ete- 
mpileni yako engcwele 3 ndilidumise igama la- 
ke ngenxa yobubele bako nenyaniso yako : 
ngoknba ulipakamisile igama lako nelizwi lako 
pezu kvrento zonke. 

3 Ute ndakubizela kuwe, wandipendula : wa- 
vromeleza ngamandlila umpefumlo warn. 

559 UMHLA 29.] ICULO CXXXIX. 

4 Bonke okumkani bomhlaba bayakukudn- 
misa, Nkosi : ngokuba bewavile amazwi omlo- 
mo wako. 

5 Bayakucula ezindhleleni ze-Nkosi : oko- 
kuba bukulu ubimgcwalisa be-Nkosi. 

6 Ngokuba nakuba i-Nkosi ipakamile, iyaba- 
kangela abalulamileyo : kodwa abaneratshi 
iyabazi besekude. 

7 Nakuba nclihambayo pakati kwembande- 
zelo, uyakimdipilisa : uyakusolula isandhla 
sako pezu kwomsindo wentshaba zam, sasiya- 
kundikulula isandhla sako sokunene. 

8 INkosi iyakubugqiba ububele bayo bunga- 
kum : ufefe Iwako, Nkosi, lubieli kude kube 
ngunapakade, zuze ungawudeli umsebenzi 
wezandhla zako. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CXXXIX. 

"VTKOSI, undilingile, wandazi : uyakwazi uku- 
1.1 hlala pantsi kwam, nokuvuka kwam, ne- 
nkumbulo zam uyazazi zinge-kabiko. 

2 Uko ekuhambeni kwam nasekulaleni 
kwam : uyazazi zonke indhlela zam. 

3 Ngokuba akuko lizwi elulwimini lwam : 
ungaligqibelanga ukulazi, Nkosi. 

4 Ungondidalileyo ngasemva nangapambili : 
wasibeka isandhla sako pezu kwam. 

5 Ukwazi okunjalo kungumangaliso, kuya- 
ndeyisa kanye : andinakukufikelela. 

6 Ndiyakuzifihla njamna ku-Moya wako : 
ndiyakubusaba njanina ubuso bako ? 

7 Ukuba ndiyenyukela ezulwini, ukona : u- 

560 ICULO CXXXIX. [UMHLA 29. 

kuba ndiyehlela enklalweni yabafileyo, uko 
nakona. 

8 Nokuba ndiyatabata amapiko okusa : ndi- 
ye kuhlala ezincameni zohvandhle ; 

9 Kwa kona isandhla sako siyakundikokela : 
nesokunene sako siyakundibamba, 

10 Nokuba nditi, Ngokwenyaniso ubumnya- 
rna buyakundifihla : busuke uburnnyana bu- 
guqulwe bube kukukanya kum. 

11 Ngokwenyaniso ubumnyaina abufihli nto 
kuwe, nobusuku buyakanya njengeroini : ubu- 
mnyama nokukanya kuyafana kuwe. 

12 Ngokuba izintso zam zizezako : nguwe 
owandifihlayo esiswini sikama. 

13 Ndiyakukubulela, ngokuba ndidaliwe 
ngokungumangaliso nangokwoyikekileyo : imi- 
sebenzi yako eyeyokutelwa nqa, umpefumlo 
warn uyazi kakulu. 

14 Ukumila kwam bekimgakufihlelwanga : 
okuya ndandisenziwe enifihlakalweni, ndada- 
Iwa emazantsi omlilaba. 

lo Amehlo ako akubona ukumila kwam, 
kungekalungi : nawo onke amalungu am aba- 
liwe encwadini yako ; 

16 Awabesenziwa imihla ngemihla : kunge- 
kabiko nalinye kuwo. 

17 Hayi ukuba rnnandi kwenkumbulo zako 
kum, Tixo : nokuba likulu kwenani lazo ! 

18 Nokuba bendizakuzibala beziyakuyio-qi- 
tisa neuklabati yolwandhle ngobuuinzi : nanxa 
ndivukayo, ndisenawe. 

19 Ngenyaniso uyakubabulala abakohlake- 
leyo, Tixo : mkani kum, nonke nina bantu be- 
gazl. 

561 b b 3 UMHLA 29.] ICULO CXL. 

20 Ngokuba bateta ngawe ngokukohlake- 
leyo : intshaba zako zifumana zilibize igama 
lako. 

21 Andibatiyi na, Nkosi, abakutiyayo : aku- 
kubi na kum ngenxa yabavukelana nawe? 

22 Ndiyabazonda ngokuzonda okukulu : ba- 
lutshaba kum. 

23 Ndilinge, Tixo, uze uyazi inkliziyo yam : 
ndilinge uze uzazi inkumbulo zam ; 

24 Ubone ukuba kuko indhlela yenkohlaka- 
lo kum : undihambise endhleleni engunapa- 
kade. 

ICULO CXL. 

NDISINDISE, Nkosi, emntwini okohlake- 
leyo : undilondoloze emntwini wenkohla- 
kalo ; 

2 Abaqing' inkohlakalo ezinkliziyweni zabo : 
behlala bezenz' imfazwe imini yonke. 

3 Balubazile ulwimi Iwabo njengenyoka : 
ubuhlungu bamaramba busemilonyeni yabo. 

4 Ndigcine, Nkosi, ezandhleni zabakohlake- 
leyo : undilondoloze emntwini wenkohlakalo, 
abangxamel' ukuwawisa amanyatela am. 

5 Abaneratshi banditiyele ngomgibe, ba- 
ndhlale utambo : banditiyele nangentambo 
endhleleni yam. 

6 Ndite e-Nkosini, Ungu-Tixo warn wena : 
lipulapule, Nkosi, ilizwi lezikungo zam. 

7 Nkosi Tixo, ungamandhla enkululo yam : 
ubuyigcinile inkloko yam ngemini yokulwa. 

8 Nkosi, zungayivumeli inkanuko yokolila- 
keleyo : malingalungi iqinga labo, hleze babe 
neratshi. 

562 ICULO OXLI. [U.MHLA 29. 

9 Isenzakalo semilomo yabo masiwe pezu 
kwenkloko : zabo abandingqongayo. 

1 Mabawelwe nganialakle esitsha : mabapo- 
selwe emlilweni, kwasesihogweni, baze banga- 
bi savuka. 

11 Unmtu ohlebayo akayikuqiniswa einhla- 
beni : ububi buyakubazinga abakohlakeleyo, 
bude bubafuinane. 

12 Ndiyazi okokuba i-Nkosi iyakuwatetelela 
ainahlwempu : iligwebe netyala losweleyo. 

13 Ngokwenyaniso abalungileyo bayakuli- 
bulela igama lako : nabangabenyaniso baya- 
kuhlala ebusweni bako. 

ICULO CXLI. 

"\TKOSI, ndibizela kuwe, ngxamela kum. : 
JlI ulipulapule ilizwi lam ndakubizela kuwe. 

2 Umtandazo wain mawube njengesiquraiso 
ebusweni bako : nokupakanyiswa kwezandhla 
zam makube njengonmikelo wangokuhlwa. 

3 Xkosi, misa unilindi emlonyeni wain : 
uwugcine umnyango womlomo warn. 

4 Inkliziyo yam mayingeyeli entweni eko- 
hlakeleyo : iyekwenza izenzo ezikoklakeleyo 
ndawonye namadoda enkohlakalo, kleze ndi- 
dhle ezintweni abazitandayo. 

5 Olungileyo makandibete : andolulwaye, 
kwakuyakuba mnandi kum. 

6 Kwakuyakuba yioli engayikundiqekeza 
inkloko : ndandiyakutandazela ukutsliabalala 
kwenkohlakalo yabo. 

7 Abagwebi babo mabakanleliswe pant si 
ezindaweni ezinamatye : baze baweve amazwi 
am, n^okuba amnandi. 

563 UMHLA 29.] ICULO CXLIT. 

8 Amatambo etu ate sa ngasengcwabeni : 
njengokimgati bekucandwe inkuni emhlabeni. 

9 Amehlo am akangele kuwe, Nkosi Tixo : 
itemba lam liknwe, zuze ungawulahli umpe- 
fumlo warn. 

10 Ndigcine elutanjeni abanditiyele ngalo : 
nasemigibeni yabenzi benkohlakalo. 

11 Abakohlakeleyo mababanjiswe kwasemi- 
gibeni yabo : kodwa mandisinde mina. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO CXLII. 

NDABIZELA e-Nkosini ngelizwi lam : nda- 
senzela e-Nkosini isililo sam. 

2 Ndasipalaza isililo sam ebusweni bayo : 
ndayibonisa inkatazo yam. 

3 Wakuba weyiswe umoya warn pakati 
k'wam, ubuyazi wena indlilela yam : endhlele- 
ni ebendihamba ngayo banditiyela ngentambo 
ezifililakeleyo. 

4 Ndakangela ngasekunene kum : akwabiko 
ongandaziyo. 

5 Andinandawo yokuba ndisabele kuyo : 
akwabiko okatalalayo umpefumlo warn. 

6 Ndabizela kuwe, Nkosi, ndati : Nguwe 
oyindawo yam yokupepela, nelifa lam emhla- 
beni wabahleliyo. 

7 Sipulapule isililo sam : ngokuba ndit oty- 
we kakulu. 

8 Ndikulule kwabandizingayo : ngokuba ba- 
yandeyisa ngamandhla. 

9 Wukupe umpefumlo warn entolongweni, 
ndize ndilidumise igama lako : abalungileyo 

564 iculo cxliii. [u^irla 29. 

bayakundingqoiiga, ngokuba uyakundenzela 
| ngobubele. 

ICULO CXLIII. 

TT^UYE umtandazo warn, Xkosi, sipulapule 
VV isililo sam : ndipendule ngenyaniso yako 
nangenxa yobulungisa bako. 

2 Ungangeni ekugwebeni ngakuso isicaka 
sako, Nkosi : ngokuba ebusweni bako aku- 
yikugwetyelwa nanmye umntu ohleliyo. 

3 Ngokuba utshaba luwuziugile umpefumlo 
warn ; lubukahlele pantsi uboini bam : Iwa- 
ndilahlel& ebumnyameni, njengabakade befile. 

4 Ngako oko umoya warn weyisiwe ngapa- 
kati kwam : nenkliziyo yam ihleli ze pakati 
kwam. 

5 Ndiyayikumbula imihla yakudala ; ndiya- 
cinga zonke izenzo zako : ndiwunakane wonke 
umsebenzi wezandhla zako. 

6 Izandhla zam ndiyazolulela kuwe : limpe- 
fumlo warn ukunxanehve njengomhlaba ovro- 
mileyo. 

7 Ndipulapule kamsinya, Nkosi, umpefumlo 
warn uyapela : zungandifihleli ubuso bako 
lileze ndibe njengabahlele esihogweni. 

8 Xdivise ububele bako kwakusasa, ngokuba 
nditembele kuwe : ndazise indhlela endiya- 
kubamba ngayo, ngokuba ndiwupakamisele 
kuwe umpefumlo wain. 

9 Ndilondoloze, Nkosi, ezin habeni zam. : 
ngokuba ndizimele kuwe. 

10 Ndifundise ukuyenza intando yako, ngo- 
kuba ungu-Tixo warn : no-Moya wako olu- 

565 UMHLA 30.] ICULO CXLIV. 

ngileyo makandikokele erahlabeni wobulu- 
ngisa. 

11 Ndipilise, Nkosi, ngenxa yegama lako : 
uti ngenxa yobulungisa bako uwukupe ezi- 
mbandezelwcni umpefumlo warn. 

12 Uti ngobubele bako uzinqamle intshaba 
zam : ubatshabalalise bonke abawubandeze- 
layo umpefumlo warn, ngokuba ndisisicaka 
sako min a. 

UMBEDESHO WAKUSASA. 

ICULO CXLIV. 

MAIDUNYISWE i-Nkosi engamandhla am : 
emndisa izandhla zam imfazwe, nemi- 
nwe yam ukulwa ; 

2 Elitemba lain, nehlati lam, inqaba yam 
nomkululi warn, nekaka lam enditembele 
kulo : eboyisayo abantu bam abapantsi kwam. 

3 Kkosi, uyinina umntu, lento umkumbu- 
layo : nonyana womntu, lento umnakanayo % 

4 Umntu unjengokungendawo : imihla ya- 
ke iyadhlula njengesitunzi. 

5 Watobe amazulu, ISTkosi, uhle : zicukumi- 
se intaba, zaziyakuquma. 

6 Yitume imibane yako. ubacite : tola nge- 
ntolo zako, ubatshabalalise. 

7 Sivelise isandhla sako pezulu : ndikulule, 
undikupe ezinzulwini zamanzi, nasezandhleni 
zabantwana abasemzini ; 

8 Abamlomo uteta okungendawo : nabaso- 
knnene sisokunene sobuxoki. 

9 Ndiyakukuculela iculo elitslia, Tixo : ndi- 
yakukubonga ngohadi oluntambo zilishumi. 

566 ICULO CXLV. [UMHLA 30. 

10 Obasindisayo okumkani : nowasindisa 

isicaka sake u-Davide esireleni esibulalayo. 

11 Xdikulule, undihlangule esandlileni saba- 
ntsvana abasemzini : abamlomo uteta oku- 
ngendawOj nabasokunene sisokunene sobu- 
xoki. 

12 Baze onyana betu ebutsheni babo babe 
njengemiti eluhlaza : ziti nentombi zetu zibe 
njengamatye akazimlayo etenipileni j 

13 Ziti nezisele zetu zizale ngako konke 
okudklhvayo : ziti negusha zetu zizale ngama- 
wakawaka enkundlileni zetu ; 

14 Ziti neukabi zetu zonielele ekusebenzeni, 
kungabiko ukugqobozela pakati, nokutinjvra : 
kungabiko nokukalaza ezitrateni zetu. 

15 Banetamsanqa abantu abanklalo injalo : 
ngokwenene banetamsanqa abantu, aba-Tixo 
ngoyi-Nkosi. 

ICULO CXLV. 

YTDIYAKUKUDUMISA, Tixo warn, Ku- 
lN mkani warn : ndilibonge igama lako ku- 
de kube ngunapakade. 

2 Imihla yonke ndokudumisa : ndibonge 
igama lako kude kube ngunapakade. 

3 INkosi inkulu; ifanel' ukudunyisvra ka- 
kulu : ubukulu bayo bupezu kwenibaliso. 

4 Esinye isizukulwana siyakuyidumisa inii- 
sebenzi yako kvresinye : siyisluimayele imi- 
mangaliso yako. 

5 N cliyakubusliuniayela ubukulu bobungcwa- 
lisa boclumo Iwako : nezenzo zako eziuguma- 
ngaiiso ; 

567 U>IHLA 30.] ICULO CXLV. 

6 Zize zaziwe izenzo zako ezoyikekayo : nda- 
ncliyakushumayela ubukulu bako. 

7 Babeyakukumbula ububele bako obukulu : 
bacule ngabo ubulungisa bako. 

8 INkosi inofefe, inosizi : iqumba kade, ino- 
bubele obukulu. 

9 INkosi iyabatanda abantu bonke : nobube- 
le bayo bupezu kwayo yonke imisebenzi yayo. 

10 Yonke imisebenzi yako iyakukubulela, 
Nkosi : nabangcwele bako bayakukudumisa. 

i 1 Bayakubushumayela ubungcwalisa bobu- 
kumkani kako : batete nangamandhla ako; 

12 Ukuze amandlila ako, nobungcwalisa 
bako, nobukulu bobukumkani bako : baziwe 
ngabo bonke abantu. 

13 Ubukumkani bako bubukumkani obu- 
ngunapakade : nobukosi bako bubobezizuku- 
hvana ngezizukuhvana. 

14 INkosi iyabaxasa bonke abawayo : ibapa- 
kamise bonke abatotyiweyo. 

15 Amehlo ento zonke alinda wena, Nkosi : 
uyazamkelisa ukutya kwazo ngexesha lako. 

16 Uyasivula isandhla sako : uyikolise inka- 
nuko zento zonke ezihleliyo. 

17 INkosi ilungile ngazo zonke indhlela 
zayo : ingcwele ngayo yonke imisebenzi yayo. 

18 INkosi ikufupi kubo bonke ababizela 
kuyo : kubo bonke ababizela kuyo ngokwe- 
nyaniso. 

19 Iyakuyikolisa inkanuko yabayoyikayo : 
iyakusipulapula isililo sabo, ibancede. 

20 INkosi iyabagcina bonke abayitandayo : 
ibatshabalalise bonke abakolilakeleyo. 

21 Umlomo warn uyakuyidumisa i-Nkosi : 
568 ICU10 CXLYI. [UMHLA 30. 

makuti konke okuhleliyo kulidumise igama 
layo elingcwele kude kube ngunapakade. ICULO CXLVI. 

XTEDUMISE i-Nkosi, nipefunilo warn ; ngalo 
X lonke ixesha endisalileli ngalo ndiyakuyi- 
dumisa i-Nkosi : ndililale ndimculele amaculo 
u-Tixo warn. 

2 Maningabeki itemba lenu ezinkosini, 
nakonyana babantu : ekungeko luncedo kubo. 

3 Ngokuba wakupuma unrpefunilo womntu 
uyakubuyela kwaselutulini : zize inkunibulo 
zake zitshabalale kwa ngalomini. 

4 Unetamsanqa lowo oncedo lungu-Tixo ka- 
Yakobi : otemba liyi-Nkosi u-Tixo wake \ 

5 Owadala izulu nomhlaba, ulwandhle nento 
zonke ezikulo : nozikumbulayo izitembiso zake 
kude kube ngunapakade ; 

6 Obagwebelayo ababandezehveyo : noba- 
dhlisayo abalambileyo. 

7 INkosi iyabakulula abatinjiweyo : i-Nkosi 
iyazibonisa imfama. 

8 INkosi iyabapakaniisa abatotyiweyo : i- 
Nkosi iyabatanda abalungileyo. 

9 INkosi iyabagcina abasemzini ; iyazinceda 
inked ama nomhlolokazi : kodwa indhlela ya- 
bakohlakeleyo iyayitshabalalisa. 

10 INkosi yako, Ziypne, kwa u-Tixo wako 
uyakupata ubukumkani kude kube ngunapa- 
kade : yidumiseni i-Nkosi. 569 UMHLA 30.] ICULO CXLVIT. 

UMBEDESHO WANGOKUHLWA. 

ICULO CXLVII. 

YIDUMISENI i-Nkosi, ngokuba kuyinto 
elungileyo ukucula amaculo ku-Tixo we- 
tu : ngokuba kuyinto elungileyo nefaneleyo 
ukubulela. 

2 INkosi iyayaka i-Yerusaleme : ibabute 
abalahliweyo bakwa-Sirayeli. 

3 Iyabapilisa abankliziyo zigqobokileyo : iya- 
wabopa amanxeba abo. 

4 Iyalibala inani lenkwenkwezi : izibize 
zonke ngamagama azo. 

5 INkosi yetu inkulu, namandhla ayo ma- 
kulu : nobulumko bayo abunakupela. 

6 INkosi iyabapakamisa abalulamileyo : ko- 
dwa abakohlakeleyo iyabakahlelisa pantsi. 

7 Culani e-Nkosini ngombulelo : nicule ama- 
culo ngohadi ku-Tixo wetu ; 

8 Olisibekelisayo ngamafu izulu, nolungisela 
umhlaba imvula : nohlumisa utyani ezinta- 
beni ; 

9 Uyazamkelisa inkomo ukutya kwazo : na- 
matole onomyayi alilela kuye. 

10 Akawakataleli amandhla ehashe : akayi- 
buki nemilenze yendoda, 

11 Kodwa i-Nkosi itanda abayoyikayo : na- 
batembel' ebubeleni bayo. 

12 Yidumise i-Nkosi, Yerusaleme : mdumise 
u-Tixo wako, Ziyone. 

13 Ngokuba eyomelezile imivalo yamasango 
ako : elutamsanqelisile usapo lwako pakati 
kwako. 

570 ICTJLO CXLVIII. [rilHLA 30. 

14 Uyakwenzela uxolo emideni yako : aku- 
hlutise ngenqolowa ecolekileyo. 

15 Uyawutumela enihlabeni umteto wake : 
ilizwi lake liyakauleza kakulu. 

16 Uyalinisa ikepu njengoboya : ayihlwayele 
ingqele njengotutu. 

17 Uyawuposela enihlabeni unikence wake 
njengenivutuluka : ngubanina ongamelana 
nengqele yake 1 

18 Uyalituma ilizwi lake, zinyibilike : avu- 
tele nangomoya wake, ele amanzi. 

19 Walishumayela ku-Yakobi ilizwi lake : 
iziteto zake nezigwebo zake ko-Sirayeli. 

20 Akuko sizwe asenzelwe ngokunjalo, nesi- 
yaziyo imiteto yake : yiduniiseni i-Nkosi. 

ICULO CXLVIII. 

YIDUMISENI i-Nkosi yasezulwini :yidumi- 
seni endaweni zangapezulu. 

2 Yidumiseni, nonke nina zitunywa zayo ; 
yidumiseni, nonke nina zihlwele zayo. 

3 Yidumiseni, nina langa nenyanga : yidu- 
miseni, nonke nina zinkwenkwezi ezikanyayo. 

4 Yidumiseni, nina mazulu amazulu : nani 
manzi eningasenkla kwamazulu. 

5 Makalidumise igama le-Nkosi : ngokuba 
yalikupa ilizwi layo, adalwa ke. 

6 Iwaqinisile kude kube ngunapakade : iwa- 
nikile umteto ongenakwapulwa, 

7 Yidumiseni i-Nkosi kwasemhlabeni : nina 
zingwenya, nazo zonke inzulu ; 

8 Nina mililo nezicoto, ngqele nenkungu : 
moya noqwitela, enenz* ilizwi layo ; 

571 UMHLA 30.] ICULO CXLIX. 

9 Zintaba, nani nonke zinduli : miti yezi- 
qamo, nani nonke mitomboti ; 

10 Maramncwa, nani nonke zinkomo : zina- 
mbuzane, nani zintaka ezinamapiko ; 

11 Nina bokumkani bomhlaba, nani nonke 
bantu : zinkosi, nani nonke bagwebi bo- 
mhlaba ; 

12 Nina bafana, nani zintombi, maxego naba- 
ntwana, lidumiseni igama le-Nkosi : ngokuba 
lilo lodwa igama elikulu, ubungcwalisa bayo 
bungapezu kwomhlaba nezuln. 

13 Iyalupakamisa upondo lwabantu bayo; 
bonke abangcwele bayo bayakuyidumisa : kwa 
abantwana baka-Sirayeli, abantu abayiko- 
nzayo. Yidumiseni i-Nkosi. 

ICULO CXLIX. 

yiDUMISENI i-Nkosi. Cuiani e-Nkosini 
i iculo elitsha : maidunyiswe sisihlwele sa- 
bangcwele bayo. 

2 O-Sirayeli mabavuye ngenxa yomdali wa- 
bo : nosapo luka-Ziyone malugcobe ngenxa 
yo-Kumkani walo. 

3 Mabalidumise igama lake ngomdudo : ma- 
bacule kuye ngentambula nangoliadi. 

4 Ngokuba i-Nkosi iyabatanda abantu bayo : 
ibancede abalulamileyo. 

5 Abangcwele mabavuye ngobungcwalisa : 
mabacule kwaselukukweni lwabo. 

6 Udumiso luka-Tixo malube semilonyeni 
yabo : sesirele esisika kubini ezandhleni zabo ; 

7 Ukuze benze impindezelo kubaheyideni : 
nesohlwavo ebantwini ; 

572* ICT'LO CL. [OIHLA 30. 

8 Ukuze kukonxwe okimikani babo : nenko- 
sana zabo ngemixokolehvane ; 

9 Ukubenzela unigwebo obaliweyo : wokuti 
udumo olunjalo lulohvabangcflrele bake. Yi- 
dumiseni i-Xkosi. 

ICULO CL. 

VIDUMISEXI i-Nkosi. Mdumiseni u-Tixo 
A ebungcweleni bake : mdumiseni esibakaba- 
keni bamaiidnla ake. 

2 Mdumiseni ngenxa yeraimangaliso yake : 
mdumiseni nangenxa yobukulu bake. 

3 Mdumiseni ngokulila kwexilongo : mdu- 
miseni ngeculo nangohadi. 

4 Mdumiseni ngentambula nangomdudo : 
mdumiseni ngohadi olunentambo nangama- 
xilongo. 

5 Mdumiseni ngentambula ezilila kamna- 
ndi : mdumiseni ngentambula ezimazwi ma- 
kulu. 

6 Konke okupefumlayo : makuyidumise i- 
Kkosi. Yidumiseni i-Xkosi. 573 Deacidified using the Bookkeeper process. 
Neutralizing agent: Magnesium Oxide 
Treatment Date: August 2007 

PreservationTechnologies 

A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION 

111 Thomson Park Drive 
Cranberry Township, PA 1 6066 
(724)779-2111 LIBRARY OF CONGRESS 

020 938 973 3